CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2004

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2004 záporné saldo ve výši -40,5 mld Kč,což představuje 35,0 % celoročně rozpočtovaného schodku (přičemž jeho 3/4 by odpovídal schodek -86,7 mld Kč), zatímco ve stejném období minulého roku představoval schodek 72,1 % schváleného rozpočtu a celoročně zůstal pod jeho úrovní o 2,5 mld Kč, tj o 2,0 %.

Celkové příjmy dosáhly objemu 559,3 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 599,8 mld Kč.

Proti schodku vykázanému ke konci srpna (-50,7 mld Kč) je tedy schodek za 9 měsíců letošního roku nižší o 10,2 mld Kč, když zářijové příjmy dosáhly výše 73,5 mld Kč (proti průměrným 60,7 mld Kč za předchozích 8 měsíců) a výdaje byly čerpány v objemu 63,3 mld Kč (proti průměrným 67,1 mld Kč).

Kladné saldo státního rozpočtu vykázané v měsíci září (10,2 mld Kč) bylo ovlivněno především zlepšeným inkasem celkových příjmů. Jejich objem (73,5 mld Kč) převyšuje nejen inkaso loňského září (o 2,3 mld Kč), ale i průměrné měsíční inkaso za leden až srpen 2004 (o 12,8 mld Kč). Současně i zářijové výdaje přispěly k přebytku státního rozpočtu, když byly jak pod úrovní loňského září (o 16,3 mld Kč), tak i pod úrovní měsíčního průměru za předchozích 8 měsíců (o 3,8 mld Kč), ale i pod 1/12 rozpočtu (o 9,2 mld Kč).

Celkové příjmy státního rozpočtu za devět měsíců ve výši 559,3 mld Kč představují 74,2 % upraveného rozpočtu, což je v podstatě na úrovni loňského roku (plnění na 74,4 %), kdy výsledné celoroční příjmy převýšily rozpočet o 13,6 mld Kč, tj o 2,0 %. Jejich meziroční růst o 9,6 % převyšuje dynamiku schváleného rozpočtu (7,8 % proti skutečnosti 2003) o 1,8 procentního bodu.

Rozhodující podíl na relativně dobrém vývoji příjmové strany státního rozpočtu má inkaso daní a poplatků. To dosáhlo výše 306,5 mld Kč, což představuje 72,6 % rozpočtu a meziroční růst o 20,7 mld Kč, tj. o 7,3 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku - kdy byl rozpočet plněn o 1,6 procentního bodu lépe (na 74,2 %), ale meziroční růst byl pomalejší (15,1 mld Kč, tj. 5,6 %) je tedy letošní vývoj daní zatím o něco horší. Vzhledem k loňskému celoročnímu překročení rozpočtu daňových příjmů o 10,5 mld Kč, tj. o 2,7 % lze však i v letošním roce očekávat mírné překročení rozpočtovaných hodnot.

Zlepšilo se zejména inkaso DPH, jež dosáhlo výše 94,4 mld Kč, tj. 70,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 7,3 mld Kč, tj. o 8,4 %, přičemž rozpočet na letošní rok počítá s růstem 6,2 % proti skutečnosti 2003; ve stejném období minulého roku představovalo 71,8 % rozpočtu (celoročně však bylo nad jeho úrovní o 4,5 mld Kč, tj. o 3,7 %) a meziroční růst o 4,3 mld Kč, tj. o 5,2 %. Ve vyšším zářijovém inkasu DPH (12,2 mld Kč, proti průměru 10,3 mld Kč za leden až srpen) se již odráží vliv zákona o DPH č. 235/2004 Sb. (nový zákon přinesl jednak změny nezbytné z hlediska harmonizace našeho práva s právem ES, jednak změny v rámci druhé etapy reformy veřejných financí).

Příznivý je i vývoj inkasa DPPO, které dosáhlo ke konci září 67,7 mld Kč, tj. 80,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 2,6 mld Kč, tj. o 4,0 % (rozpočet počítá s růstem o 3,0 % proti skutečnosti 2003). Letošní plnění je mírně nad úrovní loňského září (79,6 %), takže vzhledem k dobrým celoročním výsledkům roku 2003 (překročení rozpočtu DPPO o 2,5 mld Kč, tj. o 3,0 %) lze i letos očekávat mírné překročení schváleného rozpočtu.

Rovněž vývoj inkasa DPFO lze považovat za příznivý, když příjmy státního rozpočtu z této daně dosáhly 69,3 mld Kč, tj. 72,8 % rozpočtu při meziročním růstu o 5,4 mld Kč, tj. o 8,4 % (rozpočet počítá s růstem o 7,4 % proti skutečnosti 2003). Vzhledem k tomu, že letošní plnění je o 2,3 procentního bodu lepší než ve stejném období minulého roku a meziroční dynamika rovněž převyšuje loňskou (o 1,7 mld Kč, resp. o 2,3 procentního bodu), lze očekávat naplnění rozpočtované částky (na rozdíl od loňského roku, kdy nebyl rozpočet naplněn o 2,0 mld Kč).

Naproti tomu je vývoj inkasa spotřebních daní nepříznivý. Svojí výší 59,7 mld Kč, představuje pouze 70,9 % rozpočtu, což je o 7,2 procentního bodu méně než ke konci loňského září. Meziroční růst (o 13,2 %) je sice nad úrovní loňské dynamiky (o 8,0 procentního bodu), za rozpočtovanou dynamikou (15,7 % proti skutečnosti 2003) však zaostává o 2,5 procentního bodu. Celoročně lze proto očekávat nenaplnění záměrů rozpočtu, přičemž největší nenaplnění je očekáváno u spotřební daně z lihu, kde pokračuje negativní trend z předchozích let.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 403,3 mld Kč, což představuje 72,9 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 29,1 mld Kč, tj. o 7,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo 374,1 mld Kč, tj. 73,7 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 19,9 mld Kč, tj. o 5,6 %.

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo výše 214,2 mld Kč, tj. 73,3 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 72,3 %) a meziročně vzrostlo o 15,0 mld Kč, tj. o 7,5 %; v roce 2003 byl meziroční růst nižší - o 9,9 mld Kč, tj o 5,2 % a celoročně zůstaly příjmy z pojistného pod rozpočtem o 3,2 mld Kč. 

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za devět měsíců letošního roku záporné částkou 23,5 mld Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný objem (20,8 mld Kč). Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) bylo téměř vyrovnané, když skončilo schodkem 309 mil.  Kč (státní rozpočet celoročně počítá s přebytkem 6,1 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku je však tento výsledek o 18,8 mld Kč lepší vlivem zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly ke konci září výše 38,5 mld Kč, t.j. již 97,1 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 13,0 mld Kč, tj. o 51,1 %. Vysoké plnění i dynamika souvisí s přijatými kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 7,9 mld Kč (78,2 % rozpočtu), s úhradou od ČSOB ve výši 4,7 mld Kč za realizovanou záruku státu při prodeji IPB (100 % plnění rozpočtu), dále s převody do rezervního fondu ve výši 3,4 mld Kč a s příjmem z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 1,3 mld Kč, které nejsou rozpočtovány, a s příjmy Českého telekomunikačního úřadu ve výši 5,9 mld Kč (plnění rozpočtu na 112,9 %) souvisejícími se splátkami UMTS inkasovanými v plné rozpočtované výši a s poplatky za přidělené kmitočty a čísla.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za tři čtvrtletí roku čerpány ve výši 599,8 mld Kč, tj. na 69,0 % při meziročním růstu o 1,5 % zatímco v loňském roce činilo čerpání 72,6 % rozpočtu při meziročním růstu 8,7 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu čerpány ve výši 571,7 mld Kč, tj. na 71,2 % při meziročním růstu o 8,7 mld Kč, tj. o 1,5 % (ve stejném období minulého roku činilo čerpání 74,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 9,5 %). Rozpočtem předpokládaná dynamika 6,8 % je tak vyšší proti zatím skutečnému tempu o 5,3 procentního bodu.

Čerpání výdajů převyšující 75 % rozpočtu vykazují pouze neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, když ke konci září byly čerpány ve výši 27,9 mld Kč, tj. na 83,5 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu VZP ve výši 2,8 mld Kč) a výdaje na státní sociální podporu, které svým objemem 28,7 mld Kč představují 92,1 % rozpočtu (vliv úhrady jednorázové dávky dětem v souvislosti se sociálními kompenzacemi v návaznosti na změnu sazeb DPH ve výši 3,8 mld Kč, dále vliv výplaty jednorázového mimořádného důchodu ve výši 1000 Kč, celkem vyplaceno 2,7 mld Kč, a zvýšení rodičovského příspěvku z 2 552 Kč na 3 573 Kč od května letošního roku).

Ostatní neinvestiční výdaje státního rozpočtu nedosahují 3/4 celoročního rozpočtu - z nich nejnižší plnění vykazují výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (na 55,7 %) a výdaje na platy zaměstnanců vč. povinného pojistného (na 62,0 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 28,2 mld Kč, což představuje 42,0 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 49,2 %), při meziročním růstu o 1,2 %. Tento vývoj je obdobný jako v předchozích letech, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od EIB na financování čtyř projektů rozpočtovaných ve výši 9 910 mil. Kč bylo ke konci září čerpáno celkem 2 723 mil. Kč (27,5 %), z toho na dálniční obchvat Plzně 1 069 mil. Kč (50,2 %), na odstraňování povodňových škod z roku 2002 1 351 mil. Kč (37,5 %) a na prevence proti povodním 221 mil. Kč (31,6 %).

Z poznatků o dosavadním průběhu hospodaření státu a z odhadovaného vývoje faktorů, které budou do konce roku ovlivňovat jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu, lze očekávat, že rozpočtovaný schodek státního rozpočtu bude dodržen.

Příloha

Pokladní plnění příjmů

Pokladní plnění výdajů


Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.