CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2004

Podle bankovních údajů o pokladním plnění dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu 624,8 mld Kč (82,9 % upraveného rozpočtu) a celkové výdaje 684,3 mld Kč (78,7 % upraveného rozpočtu). Vykázaný schodek ve výši -59,5 mld Kč je proti schodku vykázanému ke konci října loňského roku o 23,4 mld Kč, tj o 28,3 % nižší.

I když ve srovnání s výsledky dosaženými ke konci září (schodek -40,5 mld Kč) se hospodaření státního rozpočtu v průběhu měsíce října zhoršilo, (když říjnové výdaje 84,4 mld Kč převýšily říjnové příjmy 65,5 mld Kč o 18,9 mld Kč) je výše schodku vykázaného ke konci října pod úrovní 10/12 celoročního rozpočtu o 36,9 mld Kč. Předstih plnění celkových příjmů před výdaji se tak snížil z 5,2 procentního bodu ke konci září (74,2 % proti 69,0 %) na 4,2 procentního bodu ke konci října (82,9 % proti 78,7 %). Říjnové hospodaření státního rozpočtu tedy skončilo schodkem ve výši -18,9 mld Kč (v říjnu 2003 činil schodek -2,7 mld Kč). Toto meziměsíční zvýšení schodku bylo ovlivněno především transferem prostředků pro školy v působnosti územních samosprávných celků na celé 4. čtvrtletí předem v celkové výši 15,3 mld Kč a úhradou ztráty ČKA ve výši 5,0 mld Kč.

Při meziročním růstu celkových příjmů o 55,9 mld Kč, tj. o 9,8 % (rozpočet počítá s růstem o 54,4 mld Kč, tj. o 7,8 % proti skutečnosti roku 2003) vzrostly daňové příjmy vč. pojistného na sociální zabezpečení o 40,8 mld Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem o 46,1 mld Kč, tj. o 6,9 %), nedaňové, kapitálové a ostatní příjmy jsou vyšší proti loňským 10 měsícům o 15,0 mld Kč, tj. o 55,7 %, což již převyšuje záměr rozpočtu (růst proti skutečnosti 2003 o 26,6 %).

Vývoj inkasa daní a poplatků odpovídá záměrům rozpočtu, a to jak z hlediska jeho plnění, tak i pokud jde o meziroční dynamiku. Svojí celkovou výší 344,6 mld Kč představuje 81,6 % celoročního rozpočtu a meziroční růst o 7,6 % (rozpočet je nad úrovní loňské celoroční skutečnosti o 6,6 %).

Plnění inkasa DPH je na stejné úrovni jako bylo za 10 měsíců v roce 2003, přičemž loňské celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 4,5 mld Kč, tj o 3,7 %. Svým objemem 115,0 mld Kč představuje již 86,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,6 mld Kč, tj. o 10,1 % (rozpočet počítá s růstem o 6,3 % proti skutečnosti 2003), zatímco ve stejném období m.r. bylo inkaso o 6,9 mld Kč, tj. o 7,1 % nad úrovní roku 2002. Stejně jako v minulých letech jsou v inkasu DPH zahrnuty i vratky této daně, které jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku letos nižší o 7,9 mld Kč.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo ke konci října 76,2 mld Kč, tj. 80,0 % rozpočtu, při meziroční dynamice 108,4 % (rozpočet počítá s růstem o 7,4 % proti skutečnosti 2003). Letošní plnění DPFO je o 2,4 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku a meziroční dynamika rovněž převyšuje loňskou (o 1,7 mld Kč, resp. o 2,0 procentního bodu), takže lze očekávat naplnění rozpočtované částky (na rozdíl od loňského roku, kdy nebyl rozpočet splněn o 2,0 mld Kč). Tento vývoj je ovlivněn vyšším inkasem všech složek této daně, tj. daně ze závislé činnosti (79,9 % rozpočtu proti 77,5 % v roce 2003), daně z přiznání (76,5 % proti 75,3 %), jakož i příznivějším inkasem srážkové daně (93,6 % proti 86,4 %)

Obdobně se vyvíjí i inkaso daně z příjmů právnických osob (DPPO). To dosáhlo výše 68,9 mld Kč, což představuje 81,5 % rozpočtu a meziroční růst o 2,4 % (rozpočet počítá s růstem o 3,0 % proti skutečnosti 2003). I když je letošní plnění mírně pod úrovní loňského roku (o 0,8 procentního bodu), lze i letos očekávat mírné překročení schváleného rozpočtu (v loňském roce bylo celoroční inkaso nad úrovní rozpočtu o 2,5 mld Kč).

Naproti tomu vývoj inkasa spotřebních daní je méně příznivý. Svojí výší 67,9 mld Kč představuje pouze 80,6 % rozpočtu, což je o 7,0 procentního bodu méně než ke konci loňského října. Meziroční růst (o 14,8 %) je sice nad úrovní loňské dynamiky (o 10,1 procentního bodu), za rozpočtovanou dynamikou (15,7 % proti skutečnosti 2003) však zaostává o 0,9 procentního bodu.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 453,6 mld Kč, což představuje 82,0 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční růst o 34,0 mld Kč, tj. o 8,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso 419,5 mld Kč, tj. 82,6 % rozpočtu a meziroční přírůstek 24,3 mld Kč (6,1 %).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 238,2 mld Kč, tj. 81,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 16,6 mld Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 %). V porovnání se stejným obdobím minulého roku (plnění rozpočtu na 80,4 % při meziroční dynamice 5,4 %) jsou letošní výsledky příznivější, takže lze očekávat mírné (cca 1 mld Kč) překročení rozpočtu (v loňském roce nebyl rozpočet naplněn o 3,2 mld Kč).

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky je za deset měsíců letošního roku záporné částkou 24,6 mld Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný objem (20,8 mld Kč). Z toho saldo tzv. důchodového účtu (rozdíl příjmů z pojistného na důchody a výdajů na důchody vč. správních výdajů) skončilo přebytkem 35 mil. Kč (státní rozpočet celoročně počítá s přebytkem 6,1 mld Kč). Proti stejnému období minulého roku je tento výsledek o 22,8 mld Kč lepší zejména v důsledku zvýšení sazby pojistného na důchody z 26,0 % na 28,0 % při současném snížení sazby na státní politiku zaměstnanosti z 3,6 % na 1,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly ke konci října výše 42,0 mld Kč, t.j. již 105,8 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 15,0 mld Kč, tj. o 55,7 %. Vysoké plnění i dynamika souvisí s přijatými kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 9,2 mld Kč (91,1 % rozpočtu), s úhradou od ČSOB ve výši 4,7 mld Kč za realizovanou záruku státu při prodeji IPB (100 % plnění rozpočtu), dále s převody do rezervního fondu ve výši 3,4 mld Kč (stav k 30.6.) a s příjmem z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 1,3 mld Kč, které nejsou rozpočtovány, jakož i s příjmy Českého telekomunikačního úřadu ve výši 5,9 mld Kč (plnění rozpočtu na 112,9 %) souvisejícími se splátkami UMTS inkasovanými v plné rozpočtované výši a s poplatky za přidělené kmitočty a čísla.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za deset měsíců roku čerpány ve výši 684,3 mld Kč, tj. na 78,7 % a meziročně vzrostly o 32,4 mld Kč, tj. o 5,0 % (rozpočet počítá s růstem o 7,5 %), zatímco v loňském roce činilo čerpání 80,0 % rozpočtu při meziročním růstu 7,1 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu čerpány ve výši 650,5 mld Kč, tj. na 81,0 % při meziročním růstu o 30,8 mld Kč, tj. o 5,0 % (ve stejném období minulého roku činilo čerpání 81,8 % rozpočtu při meziročním růstu o 7,7 %). Rozpočtem předpokládaná dynamika 6,8 % je tak vyšší proti skutečnému tempu o 1,8 procentního bodu.

Čerpání výdajů převyšující 83,3 % rozpočtu (tj. 10/12 rozpočtu) vykazují zejména výdaje na státní sociální podporu, které svým objemem 31,4 mld Kč představují 100,8 % rozpočtu (vliv úhrady jednorázové dávky dětem v souvislosti se sociálními kompenzacemi v návaznosti na změnu sazeb DPH ve výši 3,8 mld Kč, dále vliv výplaty jednorázového mimořádného důchodu ve výši 1000 Kč, celkem vyplaceno 2,7 mld Kč, a zvýšení rodičovského příspěvku z 2 552 Kč na 3 573 Kč od května letošního roku). Dále jsou to neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 5,3 mld Kč. tj. 100,0 % (vliv vstupu ČR do EU, kdy oblast regulace zemědělského trhu je financována převážně z prostředků EU), neinvestiční transfery územním rozpočtům ve výši 100,7 mld Kč, tj. 92,2 % (vliv uvolnění účelových prostředků na přímé náklady na vzdělávání z kapitoly MŠMT do rozpočtů obcí a krajů na celé 4. čtvrtletí dopředu dle usn. vlády č. 1084 z 6.11.2002), neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, které ke konci října byly čerpány ve výši 30,6 mld Kč, tj. na 91,8 % rozpočtu (vliv předsunuté platby státu VZP ve výši 2,8 mld Kč) a výdaje kapitoly Státní dluh v objemu 25,1 mld Kč, tj. 92,9 %. Ostatní neinvestiční výdaje státního rozpočtu nedosahují výše odpovídající 10/12 z celoročního rozpočtu - z nich nejnižší plnění vykazují výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (na 68,5 %) a výdaje na platy zaměstnanců vč. povinného pojistného (na 70,1 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 33,7 mld Kč, což představuje 50,3 % rozpočtu (v roce 2003 to bylo 56,7 %), při meziročním růstu o 5,1 %. Tento vývoj je obdobný jako v předchozích letech, neboť rychlejší plnění se tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku v důsledku postupného uvolňování prostředků vlivem výběrových řízení na investice a delší dobu trvání dodávek.

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od EIB na financování čtyř projektů rozpočtovaných ve výši 9 910 mil.  Kč bylo ke konci října čerpáno celkem 3,3 mil.  Kč (33,3 %), v tom na dálniční obchvat Plzně 1 219 mil.  Kč (57,2 %), na odstraňování povodňových škod z roku 2002 1 667 mil.  Kč (46,3 %), na prevence proti povodním 321 mil.  Kč (45,9 %) a na Masarykovu universitu Brno 97 mil. Kč (9,0 %).

Příloha

Pokladní plnění příjmů

Pokladní plnění výdajů

Struktura celostátních daňových příjmů v roce 2004

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.