CZ EN

Stanovisko MF ČR k výroku mezinárodní arbitráže ve věci pohledávky ČSOB, a.s. za Slovenskou inkasní, s.r.o.

Ministerstvo financí ČR vítá rozhodnutí washingtonské arbitráže a předpokládá, že slovenská strana provede koncem ledna 2005 příslušnou úhradu ve výši 24,8 mld SKK, tj. v přepočtu 19,5 mld Kč.

ČSOB bude dle příslušných smluvních dokumentů na České republice požadovat rozdíl částky splatné k 31.12.2005, resp. k 3.1.2006 ve výši cca 21,3 mld Kč, tedy cca 1,8 mld Kč, přičemž by nebyly vráceny již zaplacené úroky, které za léta 2003 až 2005 činí cca 1,2 mld Kč. Navíc je ČR podle těchto smluvních dokumentů povinna zohlednit ČSOB v rámci její zainteresovanosti určité odpočty od inkasa, obdrženého od slovenské strany, které odhadujeme na cca 3 mld Kč. Celkový dopad na finanční prostředky ČR by tedy činil cca 6 mld Kč.

Přesná kvantifikace finančního plnění slovenské strany i finančních dopadů na Českou republiku je ovlivněna zejména vývojem úrokových sazeb, kurzem někdejší československé měny (poměr CZK a SKK 1:1) a pozdějším vývojem vzájemného kurzu CZK a SKK.

Dne 29.12.2004 byl vynesen výrok příslušné mezinárodní arbitráže, podle něhož se Slovenské republice ukládá zaplatit ve prospěch ČSOB částku 24,796 mld SKK, což je cca 19,5 mld Kč (dle aktuálního kurzu ČNB k uvedenému dni). Částka je splatná do 30 dnů od vynesení výroku, tj. do 29.1.2005. Slovenská strana musí uvedenou částku úročit sazbou 4,19 % p.a. počínaje 1.12.2004 do dne vydání nálezu a sazbou 5 % p.a. ode dne vydání nálezu do zaplacení závazku, což představuje nárůst závazku zhruba o 3,3 mil. SKK každý den.

Příslušný nález mezinárodní arbitráže mohou obě strany sporu napadnout pouze z procesních důvodů, takže ze strany ČSOB to nepřichází prakticky v úvahu. Ze slovenské strany je námitka na oprávněnost příslušnosti soudu možná, ČSOB ani Ministerstvo financí neočekává, že by takovýto případný krok slovenské strany mohl změnit dikci arbitrážního nálezu. Nárok na úhradu vynaložených nákladů na vedení arbitrážního procesu byl přiznán pouze ČSOB, a to ve výši 10 mil USD (oficiálně ČSOB nárokovala 16 mil. USD).

Vývoj kauzy s pohledávkou ČSOB

Po rozdělení federace došlo v roce 1993 na základě rozhodnutí příslušných státních institucí ČR a SR k naplňování konsolidačních opatření s cílem transformovat ČSOB na plnohodnotný komerční subjekt a připravit její privatizaci. V návaznosti na Smlouvu o základních principech finanční konsolidace ČSOB byla z banky vyčleněna řada nekvalitních aktiv a převedena v poměru 3 : 1 na tzv. inkasní jednotky, jejichž zakladateli byla ministerstva financí.

Na Slovenskou inkasní, s.r.o. tak byla v rámci realizace projektu II. fáze transformace ČSOB úplatně postoupena nekvalitní aktiva ČSOB v celkové výši 10,75 mld SKK. Úvěr, který na tyto pohledávky poskytla ČSOB, byl splatný v období 1995 až 2003. Na rozdíl od České inkasní s.r.o., která od roku 1995 pravidelně hradila čtvrtletní splátky svých závazků vůči ČSOB, uhradila v letech 1995 a 1996 Slovenská inkasní pouze část stanovených čtvrtletních splátek ve výši cca 1,5 mld SKK, které odpovídaly inkasu od jednotlivých dlužníků. Poté, co slovenská strana zpochybnila kvalitu a úplnost dokumentace o pohledávkách ČSOB postoupených na Slovenskou inkasní, s.r.o. a přerušila další splácení úvěru, stala se pohledávka ČSOB zcela nedobytnou.

Řešení přijatelné pro obě strany se nepodařilo nalézt a ČSOB proto přistoupila k řešení problematiky soudní cestou. Od poloviny roku 1997 vede vůči Slovenské republice, zastoupené MF SR arbitrážní spor u Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID) ve Washingtonu.

ČSOB uplatnila vůči Slovenské republice nároky ve výši cca 32 mld SKK. Protože bance hrozila finanční destabilizace, byla i vzhledem k její blížící se privatizaci uzavřena ( na základě usnesení vlády ČR č. 269/1998 ) mezi Českou republikou a ČSOB Smlouva o postoupení pohledávek, která uvedené riziko eliminovala. Touto smlouvou se český stát fakticky zavázal krýt 90% nominální hodnoty splatné pohledávky ČSOB vůči Slovenské inkasní, s.r.o.

Neúspěšný pokus o prohlášení konkursu na majetek Slovenské inkasní, s.r.o. otevřel otázku možného zániku pohledávky, a proto byla dne 25.6. 1998 uzavřena mezi Českou republikou, zastupovanou MF a ČSOB nová Smlouva o řešení některých otázek spojených s bilanční stabilizací ČSOB, která je koncipována na obdobných principech jako smlouva předchozí, je v ní však explicitně vyjádřen závazek ČR plnit ve vztahu k ČSOB bez ohledu na to, zda pohledávka za Slovenskou inkasní, s.r.o. zanikne nebo se její postoupení z jiných důvodů stane nemožným. ČR se v této smlouvě zavázala zaplatit odměnu za postoupení příslušné pohledávky ve výši 90% nominální hodnoty pohledávek k 31.12. 2002. K tomuto datu se ČR zavázala uhradit uvedenou část pohledávky ČSOB včetně kapitalizovaných úroků, což představuje částku cca 21,3 mld Kč.

Vzhledem k tomu, že arbitrážní projednávání sporu mezi ČSOB a Slovenskou republikou se protahovalo, byly následně v letech 2001 a 2004 uzavřeny dva dodatky k uvedené smlouvě, jejichž podstatou bylo odložení splatnosti zmíněné zálohy o 2, resp. 3 roky. Splatnost této tzv. pevné složky odměny (jistiny závazku) byla nakonec stanovena k termínu 31.12.2005 s tolerancí do 3.1.2006. Od roku 2003 je stát povinen hradit v pololetních splátkách i úroky (tzv. pohyblivou složku odměny), což za léta 2003 a 2004 představuje hodnotu cca 1,1 mld Kč.

 

Rok Událost
1993 Konsolidace ČSOB. Převedení nekvalitních aktiv na inkasní agentury při ministerstvech financí, na Českou a Slovenskou inkasní, operace byla financována úvěrem od ČSOB.

Usnesení vlády ČR č.689 z 1.12.1993(předseda vlády Václav Klaus)
Usnesení vlády SR č. 937 z 15.12.1993 (předseda vlády Vladimír Mečiar)

1995 - 1996 Česká inkasní hradí řádně splátky. Slovenská inkasní hradí splátky pouze částečně a nakonec zpochybňuje celou transakci.
1997 Zahájení arbitrážního sporu ČSOB vs. Slovenská inkasní u Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic ve Washingtonu. ČSOB nárokovala částku 32 mld. SKK.
24. dubna 1998 Uzavřena smlouva mezi Českou republikou (zastoupenou ministrem financí I. Pilipem) a ČSOB o postoupení pohledávek. ČR se zavázala krýt 90 % nominální hodnoty splatné pohledávky ČSOB vůči Slovenské inkasní.

Usnesení vlády č. 269 ze dne 14. dubna 1998 (předseda vlády Josef Tošovský)

25. června 1998 Smlouva mezi ČR (Pilip) a ČSOB aktualizována v tom smyslu, že závazek bude ČSOB uhrazen i v případě, že pohledávka ČSOB za Slovenskou inkasní z jakéhokoliv důvodu zanikne nebo se její postoupení stane nemožným. ČR se zavázala k 31.12.2002 uhradit uvedenou část pohledávky, která včetně úroků představovala k tomuto datu částku 21,3 mld. Kč
31. října 2001, 26. dubna 2004 Uzavřeny dva dodatky (Rusnok, Sobotka) ke smlouvě o odložení splatností. Splatnost byla nakonec stanovena k 31.12.2005 s tolerancí do 3.1.2006. Od roku 2003 je stát povinen hradit v pololetních splátkách i úroky.

Usnesení vlády č. 1105 ze dne 29. října 2001 (předseda vlády Miloš Zeman)

2004 Dne 29.12.2004 byl vynesen výrok washingtonské arbitráže, podle něhož se Slovenské republice ukládá zaplatit ve prospěch ČSOB částku 24,796 mld. SKK (cca 19,5 mld. SKK). Částka je splatná do 29.1.2005.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.