CZ EN

MF: pro čerpání pomoci EU zůstane zachován současný stav

Podnikající fyzické osoby, které budou žádat o pomoc EU v rámci Strukturálních fondů a Kohezního fondu a nevedou účetnictví, budou i nadále povinni vést daňovou evidenci rozšířenou o dodatečné požadavky. Rozhodlo o tom Ministerstvo financí. To znamená, že v této věci zůstane zachován současný stav.
Ministerstvo financí obdrželo koncem listopadu letošního roku dopis komisaře pro regionální rozvoj, kde bylo uvedeno, že členský stát má povinnost a odpovědnost zajistit vlastní postup pro vykazování výdajů, který však nutně nemusí být veden formou tzv. podvojného účetnictví.

S platností od 1.1.2005 tedy dojde k úpravě Metodiky finančních toků a kontroly SF a CF v oblasti účetnictví vedeného konečnými příjemci (KP)/konečnými uživateli (KU) v případě příjmu pomoci EU v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
KP/KU, kteří nevedou účetnictví podle zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů jsou povinni vést, v případě příjmu pomoci EU v rámci SF/CF, daňovou evidenci podle zákona o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů rozšířenou o dodatečné požadavky, které budou uvedeny v Rozhodnutí o udělení dotace vystavovaném Řídícím orgánem:

  1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví;
  2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně - chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost;
  3. při kontrole KP/KU poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.


Takto provedená úprava Metodiky přispěje k snazšímu, ale současně průkaznému a transparentnímu čerpání prostředků SF u této skupiny příjemců pomoci EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.