CZ EN

Podrobná informace o výsledku hospodaření státu v roce 2005

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2005 celkové příjmy státního rozpočtu výše 866,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 922,9 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty 56,4 mld. Kč.

„Je to nejlepší výsledek od roku 2002. Dosažený schodek státního rozpočtu za rok 2005 je tak o 27,2 miliardy Kč pod rozpočtovanou výší a o 37,2 miliardy Kč pod skutečností roku 2004“, uvedl první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

 

v mld. Kč
  2004 2005 % plnění v r. 2004 index 2005/2004 korig.
Skutečnost leden až prosinec korigovanáx) schválený rozpočet rozpočet po změnáchxx) rozpočet po změnách korigovanýxxx) Skutečnost leden-prosinec rozdíl skut. - rozpočet % plnění ke korig. rozp.
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5:4 8 9=5:1
PŘÍJMY CELKEM 751,87 824,83 824,83 804,93 866,49 61,56 107,6 102,0 115,2
VÝDAJE CELKEM 845,40 908,41 908,41 888,51 922,85 34,34 103,9 99,2 109,2
SALDO -93,53 -83,58 -83,58 -83,58 -56,36 27,22 67,4 80,9 60,3

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 - srovnatelně
xx) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření
xxx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. (rozpočtové určení daní) a o rozpočtová opatření

Dosažený výsledek ovlivnily zejména celkové příjmy, které převýšily korigovaný rozpočet o 61,6 mld. Kč (srovnatelnou skutečnost roku 2004 o 114,6 mld. Kč), zatímco celkové výdaje byly vyšší proti korigovanému rozpočtu o 34,3 mld. Kč (proti výdajům roku 2004 o 77,5 mld. Kč). 

Ve srovnání s výsledky za leden až listopad, kdy byl vykázán přebytek 0,2 mld. Kč, bylo hospodaření v samotném měsíci prosinci ovlivněno především převodem prostředků do rezervních fondů organizačních složek státu ve výši cca 48,5 mld. Kč, převody do fondu státních záruk ve výši 8,7 mld. Kč a vyšším čerpáním kapitálových výdajů.

 

Saldo státního rozpočtu v letech 1996-2005

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Saldo SR -1 562 -15 717 -29 331 -29 634 -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 366

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Z celkových příjmů státního rozpočtu ve výši 866,5 mld. Kč, t.j. 107,6 % korigovaného rozpočtu, připadlo na daňové příjmy 459,2 mld. Kč (104,0 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 311,3 mld. Kč (98,9 %) a nedaňové a ostatní příjmy 96,0 mld. Kč (196,8 %). Na překročení celkových příjmů o 61,6 mld. Kč proti korigovanému rozpočtu se tak nejvíce podílely nedaňové a ostatní příjmy (o 47,2 mld. Kč) a daňové příjmy (o 17,8 mld. Kč), zatímco příjmy z pojistného na sociální zabezpečení zůstaly pod rozpočtem o 3,5 mld. Kč (z toho vliv odložení platnosti služebního zákona u bezpečnostních sborů představuje cca 1 mld. Kč).

Plnění rozpočtu korigovaného o vliv zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů, a meziroční srovnatelná dynamika za sledované období letošního roku jsou patrné z následující tabulky:

 

v mld. Kč
  Skut. 2004 2005 % plnění korig. rozpočtu % plnění 2004 Index skut.2005/2004 korigovaná sk.
leden-prosinec korigovanáx) schválený rozpočet rozpočet po změnáchxx) rozpočet po změnách korigovanýxxx) Skutečnost leden až prosinec rozdíl skut. - rozpočet
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5:4 8 9=5:1
Příjmy celkem 751,87 824,83 824,83 804,93 866,49 61,56 107,6 102,0 115,2
z toho:  
Daňové příjmy celkem 699,44 776,05 776,05 756,15 770,50 14,35 101,9 100,4 110,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 406,05 461,30 461,30 441,40 459,21 17,81 104,0 100,3 113,1
z toho:  
- DPH 129,65 167,00 167,00 154,30 146,82 -7,48 95,2 105,2 113,2
- spotřební daň 89,86 87,50 87,50 94,90 103,66 8,76 109,2 98,5 115,4
- daně z příjmů PO 79,00 88,30 88,30 81,60 100,27 18,67 122,9 101,1 126,9
- daně z příjmů FO 88,05 103,40 103,40 95,50 94,78 -0,72 99,2 100,1 107,6
Pojistné na SZ 293,39 314,75 314,75 314,75 311,29 -3,46 98,9 100,4 106,1
Nedaňové a ostatní příjmy 52,43 48,78 48,78 48,78 95,99 47,21 196,8 132,1 183,1

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 - srovnatelně
xx) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření
xxx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. (rozpočtové určení daní) a o rozpočtová opatření

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 5,6 procentního bodu (107,6 % proti 102,0 %) při vyšší meziroční dynamice o 5,4 procentního bodu (115,2 % proti 109,8 %). Na příznivějším plnění a vyšší meziroční dynamice příjmové strany rozpočtu se podílely daňové příjmy, které jsou plněny o 3,7 procentního bodu lépe než ve stejném období roku 2004. Nedaňové a ostatní příjmy, jejichž plnění rozpočtu je o 64,7 procentního bodu lepší. Naproti tomu plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je o 1,5 procentního bodu horší než ke konci roku 2004.

Příznivější plnění příjmů z daní a poplatků v roce 2005 ovlivnilo lepší plnění daní z příjmů právnických osob (o 21,8 procentního bodu vyšší) a také spotřebních daní (o 10,7 procentního bodu vyšší než v roce 2004), zatímco plnění DPH zaostalo za loňským o 10,0 procentního bodu, při současně vyšší meziroční dynamice o 2,1 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 103,7 mld. Kč, t.j. 109,2 % korigovaného rozpočtu (překročení o 8,8 mld. Kč) při srovnatelném meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, t.j. o 15,4 % (na konci roku 2004 činilo plnění 98,5 % při meziročním růstu o 10,0 mld. Kč, t.j. o 13,8 %, a inkaso zaostalo za rozpočtem o 1,4 mld. Kč).

Na daních z příjmů právnických osob inkasoval státní rozpočet 100,3 mld. Kč, což představuje 122,9 % korigovaného rozpočtu (překročení o 18,7 mld. Kč) a meziroční růst o 21,3 mld. Kč, t.j. o 26,9 % (v roce 2004 byl rozpočet naplněn na 101,1 % při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, t.j. o 1,5 %, přičemž inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč).

Inkaso DPH dosáhlo na konci roku 2005 částky 146,8 mld. Kč, t.j. pouze 95,2 % korigovaného rozpočtu (nesplnění o 7,5 mld. Kč), ale meziročně vzrostlo o 17,2 mld. Kč, t.j. o 13,2 % (v roce 2004 činilo plnění 105,2 % při meziročním růstu o 14,0 mld. Kč, t.j. o 11,1 %, a převýšilo rozpočet o 6,9 mld. Kč, t.j. o 5,2 %). Průběh inkasa DPH byl ovlivněn metodickými změnami, kdy se počínaje 1. 5. 2004 zrušil výběr DPH z členských zemí EU a od 1.1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. května 2004 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 94,8 mld. Kč, což představuje 99,2 % korigovaného rozpočtu (nesplnění o 0,7 mld. Kč) a meziroční růst o 6,7 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Ve srovnání s rokem 2004 je plnění o 0,9 procentního bodu nižší, ale meziroční dynamika o 0,2 procentního bodu vyšší. Na nižším plnění inkasa se podílely zejména příjmy z kapitálových výnosů (83,9 % proti 111,8 %), při současně lepším plnění daně placené na základě přiznání (102,2 % proti 94,5 %) a mírně nižším plnění daně ze závislé činnosti (99,8 % proti 100,4 %).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 76,4 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 99,8 % (výpadek 0,2 mld. Kč) a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 5,5 mld. Kč, t.j. o 7,8 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,5 mld. Kč, což představuje pouze 83,9 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, t.j. o 2,6 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 13,9 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 102,2 % (překročení o 0,3 mld. Kč) při meziročním nárůstu o 1,3 mld. Kč, t.j. o 10,5 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004.

Za rok 2005 činily odvody celních příjmů, představující 25 % národního podílu na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu téměř 1,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 178,6 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 6,2 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 311,3 mld. Kč, což představuje 98,9 % rozpočtu (nesplnění o 3,5 mld. Kč) a meziroční růst o 17,9 mld. Kč, t.j. o 6,1 %. Plnění rozpočtu tak bylo o 1,5 procentního bodu nižší než bylo v roce 2004, kdy byl překročen rozpočet o 1,0 mld. Kč a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní roku 2004 (o 1,6 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 256,4 mld. Kč, t.j. 98,3 % rozpočtu (nesplnění o 4,5 mld. Kč), při meziročním růstu o 14,7 mld. Kč, tj. o 6,1 %. V roce 2004 byl rozpočet důchodového pojištění naplněn na 100,4 % a překročen tedy o 1,0 mld. Kč.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 96,0 mld. Kč, což je 196,8 % rozpočtu (převýšení o 47,2 mld. Kč), a o 43,6 mld. Kč, t.j. o 83,1 % více než za stejné období loňského roku. Překročení těchto příjmů bylo ovlivněno zejména převodem prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kapitol 22,6 mld. Kč a převodem 21,9 mld. Kč z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPSx). Bez těchto položek by byl rozpočet plněn na 105,5 %. Příjmy z rozpočtu ES (které procházejí SR) dosáhly 22,4 mld. Kč (76,5 % rozpočtu), z toho na kompenzační platby připadlo 8,9 mld. Kč (94,6 % rozpočtu). Celkové příjmy z rozpočtu EU (tj. vč. mimorozpočtových prostředků) dosáhly zhruba 31 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci roku 2005 výše 631,3 mld. Kč, což představuje 103,8 % rozpočtovaného objemu (převýšení o 23,0 mld. Kč) a meziroční nárůst o 73,4 mld. Kč, t.j. o 13,2 %. V roce 2004 dosáhlo celostátní inkaso daní 557,9 mld. Kč, t.j. 100,8 % schváleného rozpočtu, při meziročním přírůstku o 38,3 mld. Kč, t.j. o 7,4 %.

x) Dle rozpočtových pravidel lze překročit rozpočtované příjmy a výdaje o použití prostředků rezervních fondů z minulých let a o převody z fondu státních záruk na realizaci státních záruk

v mld Kč
  Celkem r. 2003 Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skutečnost meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. 31.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.12.***) % plnění
2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
Daňové příjmy 507,7 519,6 102,3 553,38 557,87 100,8 608,30 631,26 103,8 38,3 73,4 107,4 113,2
- DPH 158,8 164,8 103,7 174,80 184,18 105,4 218,90 208,41 95,2 19,4 24,2 111,8 113,2
- spotřební daň 78,2 84,3 107,8 97,00 95,98 98,9 101,10 110,52 109,3 11,7 14,5 113,8 115,1
- clo 9,6 10,2 106,6 4,40 4,91 111,6 0,70 1,25 178,6 -5,3 -3,7 48,0 25,5
- daně z příjmů PO 107,2 110,4 103,0 110,80 112,04 101,1 115,70 142,25 122,9 1,6 30,2 101,5 127,0
- daně z příjmů FO 127,2 124,0 97,5 133,70 133,24 99,7 144,60 143,67 99,4 9,3 10,4 107,5 107,8
z kapitálových výnosů 5,9 7,2 121,5 5,90 6,57 111,4 7,70 6,42 83,4 -0,6 -0,2 91,6 97,7
závislá činnost 97,4 94,7 97,2 102,20 102,63 100,4 110,90 110,67 99,8 8,0 8,0 108,4 107,8
z přiznání 23,9 22,1 92,6 25,60 24,04 93,9 26,00 26,58 102,2 1,9 2,5 108,6 110,6
- silniční daň 5,8 5,7 99,0 5,90 5,51 93,4 5,90 5,19 88,0 -0,2 -0,3 96,0 94,2
- daň z nemovitosti 4,5 4,8 107,6 4,70 4,95 105,3 4,80 4,99 104,0 0,1 0,0 102,3 100,8
- majetkové daně 8,9 8,8 98,5 14,30 10,38 72,6 8,60 8,11 94,3 1,6 -2,3 118,4 78,1
- dálniční poplatek 1,7 1,7 102,4 1,80 2,47 137,2 2,20 2,55 115,9 0,7 0,1 142,0 103,2
- ostatní daně a poplatky 5,8 4,8 82,2 5,98 4,21 70,4 5,80 4,32 74,5 -0,6 0,1 87,9 102,6

 

*)   v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2005 čerpány ve výši 922,8 mld. Kč, což představuje 103,9 % korigovaného rozpočtu (překročení o 34,3 mld. Kč) a meziroční srovnatelný růst o 77,5 mld. Kč, t.j. o 9,2 %. V roce 2004 byly čerpány na 99,2 %, tj. byly o 6,9 mld. Kč nižší než upravený rozpočet, při meziročním růstu o 54,2 mld. Kč, t.j. o 6,7 %. Vysoké překročení korigovaného rozpočtu ovlivnily především výše zmíněné převody prostředků z rezervních fondů OSS (představující úspory výdajů minulých let) do příjmů a současně i do výdajů kapitol a také výdaje na realizaci státních záruk kryté převodem prostředků z fondu státních záruk. Bez těchto dvou položek by výdaje státního rozpočtu dosáhly výše cca 878,3 mld. Kč (98,9 % korigovaného rozpočtu), tj o 10,2 mld. Kč méně než bylo rozpočtováno.

Nárůst celkových výdajů v prosinci ovlivnily především převody nečerpaných prostředků kapitol (úspor výdajů) do rezervních fondů OSS předběžně ve výši 48,5 mld. Kč (v roce 2004 to bylo 29,0 mld. Kč) k jejich použití v dalších letech.

Běžné výdaje dosáhly 840,9 mld. Kč, jejich rozpočet byl naplněn na 102,7 %, tj. byl převýšen o 22,0 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem, kdy byly čerpány na 99,3 % a k jejich naplnění chybělo 6,0 mld. Kč, vzrostly o 61,6 mld. Kč, tj. o 7,9 %.

Z běžných výdajů bylo nejvíce vynaloženo na sociální dávky 326,4 mld. Kč, t.j. 99,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 12,1 mld. Kč, t.j. o 3,9 %. Z nich bylo 247,4 mld. Kč vynaloženo na důchody, což představuje 100,0 % rozpočtu a meziroční růst o 16,5 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu byly další objemově významnou položkou neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Ty byly čerpány v celkové výši 101,7 mld. Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,5 %, při meziročním nárůstu o 16,5 mld Kč, tj. o 19,3 %.

Objem finančních prostředků připadající na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva, představoval 33,7 mld. Kč, což je 99,3 % rozpočtu a o 0,4 mld Kč, tj. o 1,0 % nad úrovní roku 2004.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (bez cel a dávek cukru) bylo poukázáno 26,3 mld. Kč, což představuje 96,3 % rozpočtované výše; úspora představuje cca 1 mld. Kč. Odvody do rozpočtu EU celkem činily cca 31 mld. Kč.

Ze státního rozpočtu tak bylo do rozpočtu EU vydáno o 3,9 mld. Kč více než bylo z rozpočtu EU přijato. Celková čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2005 bude tedy vyrovnaná protože část prostředků, které ČR od EU získává, není příjmem státního rozpočtu.

Výdaje na dluhovou službu dosáhly 25,4 mld. Kč, což představuje 98,3 % upraveného rozpočtu, při meziročním poklesu o 1,4 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Z uspořených prostředků bylo 7,8 mld. Kč převedeno ve smyslu příslušných usnesení vlády a zmocnění ministra financí rozpočtovými opatřeními ve prospěch jiných kapitol (např. na společnou zemědělskou politiku 2,0 mld. Kč, na národní doplňkové platby k přímým podporám v MZe 1,9 mld. Kč, na zvýšení výdajů na důchody 1,6 mld. Kč, na pořízení dopravního letounu v kapitole MO 0,85 mld. Kč a na řešení povodňových škod v kapitole MMR 0,15 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 82,0 mld. Kč, což představuje 117,8 % korigovaného rozpočtu (převýšení o 12,4 mld. Kč), přičemž vykazují meziroční nárůst o 15,9 mld. Kč, t.j. o 24,0 %. Proti roku 2004, kdy čerpání kapitálových výdajů zůstalo pod úrovní upraveného rozpočtu o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,3 %, bylo v roce 2005 jejich plnění vyšší o 19,7 procentního bodu, při vyšší meziroční dynamice o 19,5 procentního bodu (vliv čerpání prostředků rezervních fondů).

Závěr

1. Schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2005 dosáhl 56,4 mld. Kč a je jak pod úrovní rozpočtu (o 27,2 mld. Kč), tak pod úrovní schodku 2004 (o 37,2 mld. Kč).

2. Příjmy státního rozpočtu

Příznivý výsledek je ovlivněn jak příjmovou tak i výdajovou stranou rozpočtu. Pokud očistíme příjmy i výdaje o prostředky převedené z rezervních fondů a z fondu státních záruk, které navýšily obě strany rozpočtu stejně (44,5 mld. Kč) a neměly tak vliv na schodek, pak lze konstatovat, že celkové očištěné příjmy (822,0 mld. Kč) převýšily korigovaný rozpočet o 17,1 mld. Kč. Na tomto převýšení se podílely daňové příjmy 17,8 mld. Kč, nedaňové příjmy částkou 2,7 mld. Kč, zatímco příjmy z pojistného na sociální zabezpečení vykázaly výpadek ve výši 3,5 mld. Kč. Z daňových příjmů byly překročeny především DPPO (o 18,7 mld. Kč proti korigovanému rozpočtu) a spotřební daně (o 8,8 mld. Kč), nesplněny byly příjmy z DPH (o 7,5 mld. Kč) a DPFO (o 0,7 mld. Kč).

3. Výdaje státního rozpočtu

U celkových očištěných výdajů (878,3 mld. Kč) by pak úspora ke korigovanému rozpočtu představovala 10,2 mld. Kč. Úspory byly vykázány u výdajů na obsluhu státního dluhu (o 0,4 mld. Kč), dále u výdajů kapitoly OSFA (o 2,6 mld. Kč) a u kapitoly VPS (o 6,3 mld. Kč). Úspory bylo dosaženo také vlivem vázání prostředků v kapitolách ve výši 1,3 mld. Kč (odložení účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).

4. Zapojení rezervních fondů

Do příjmů státního rozpočtu byly zapojeny z mimorozpočtových zdrojů (rezervních fondů OSS) prostředky v celkové výši 22,6 mld. Kč. Tyto prostředky byly následně zapojeny do výdajů. Tato operace v metodice ESA 95 znamená zvýšení deficitu o 22,6 mld. Kč.

V celkových výdajích jsou zahrnuty i převody úspor rozpočtových prostředků do rezervních fondů OSS, které ke konci roku 2005 činily cca 48,5 mld. Kč. Tato operace v metodice ESA 95 nezvyšuje výdaje státního rozpočtu, tedy deficit je v této metodice o 48,5 mld. Kč nižší.

Celkový dopad na deficit státního rozpočtu v metodice ESA 95 uvedených dvou operací znamená snížení schodku o 25,9 mld. Kč.

 

Přílohy

v mld Kč
Ukazatel 2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR leden - listopad 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden - prosinec korigovanáx) schválený rozpočet rozpočet po změnáchxx) rozpočet po změnách korigovanýxxx) Skutečnost leden -prosinec
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Pokladní plnění příjmů
Příjmy celkem 751,87 824,83 824,83 804,93 866,49 107,6 102,0 115,2
v tom:  
Daňové příjmy celkem 699,44 776,05 776,05 756,15 770,50 101,9 100,4 110,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 406,05 461,30 461,30 441,40 459,21 104,0 100,3 113,1
v tom:  
- DPH 129,65 167,00 167,00 154,30 146,82 95,2 105,2 113,2
- spotřební daň 89,86 87,50 87,50 94,90 103,66 109,2 98,5 115,4
- daně z příjmů PO 79,00 88,30 88,30 81,60 100,27 122,9 101,1 126,9
- daně z příjmů FO 88,05 103,40 103,40 95,50 94,78 99,2 100,1 107,6
z kapitálových výnosů 4,65 5,90 5,90 5,40 4,53 83,9 111,8 97,4
ze závislé činnosti 70,82 83,00 83,00 76,50 76,35 99,8 100,4 107,8
z přiznání 12,58 14,50 14,50 13,60 13,90 102,2 94,5 110,5
- správní poplatky 3,44 4,10 4,10 4,10 3,73 91,0 80,0 108,4
- majetkové daně 10,38 8,60 8,60 8,60 8,11 94,3 72,6 78,1
- clo 4,91 0,70 0,70 0,70 1,25 178,6 111,6 25,5
- ostatní daňové příjmy*) 0,76 1,70 1,70 1,70 0,59 34,7 45,8 77,6
Pojistné SZ 293,39 314,75 314,75 314,75 311,29 98,9 100,4 106,1
z toho: na důchody 241,62 260,87 260,87 260,87 256,36 98,3 99,7 106,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 52,43 48,78 48,78 48,78 95,99 196,8 132,1 183,1
v tom:  
- kapitoly 20,16 26,07 26,07 26,07 44,21 169,6 162,2 219,3
z toho: neinvestiční dotace přijaté od EU 2,81 19,82 19,82 19,82 13,45 67,8 x x
- kapitola Operace SFA 4,72 3,81 3,81 3,81 3,81 100,0 232,5 80,7
- VPS 27,55 18,90 18,90 18,90 47,97 253,8 109,2 174,1
v tom :  
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 1,31 0,48 0,48 0,48 3,15 656,3 363,9 240,5
- splátky půjček ze zahraničí 2,05 2,49 2,49 2,49 5,25 210,8 56,2 256,1
- příjmy za realizaci záruk 4,99 0,00 0,00 0,00 21,87 x 106,2 438,3
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 11,23 9,45 9,45 9,45 8,94 94,6 111,6 79,6
- soudní poplatky vč. kolků 0,93 0,60 0,60 0,60 0,83 138,3 155,0 89,2
- přijaté sankční platby 1,51 1,20 1,20 1,20 1,18 98,3 125,8 78,1
- ostatní příjmy VPS*) 5,53 4,68 4,68 4,68 6,75 144,2 118,9 122,1

 

*) dopočet do celku
x) upraveno na podmínky roku 2005 - srovnatelně
xx) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření
xxx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. (rozpočtové určení daní) a o rozpočtová opatření

 

v mld. Kč
Ukazatel 2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR leden-prosinec 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden-prosinec korigovanáx) schválený rozpočet rozpočet po změnáchxx) rozpočet po změnách korigovanýxxx) Skutečnost leden-prosinec
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Pokladní čerpání výdajů
Výdaje celkem 845,40 908,41 908,41 888,51 922,85 103,9 99,2 109,2
běžné výdaje 779,26 837,69 835,39 818,89 840,86 102,7 99,3 107,9
v tom:  
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 82,16 89,19 87,84 87,62 88,07 100,5 100,4 107,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 33,38 33,98 33,98 33,98 33,73 99,3 100,0 101,0
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 85,22 80,27 112,09 102,15 101,69 99,5 100,1 119,3
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 34,68 38,84 40,19 40,23 39,54 98,3 94,2 114,0
- dotace občanským sdružením na činnost 2,15 2,13 2,61 2,61 2,29 87,7 89,6 106,5
- sociální dávky 314,26 325,20 325,10 326,70 326,38 99,9 100,5 103,9
z toho:  
důchody 230,90 245,58 245,60 247,39 247,40 100,0 99,5 107,1
pasivní politika zaměstnanosti 7,34 7,50 7,50 7,00 7,11 101,6 97,2 96,9
ostatní soc.dávky 39,16 37,10 37,03 39,35 38,73 98,4 93,3 98,9
státní soc.podpora 36,86 35,02 34,97 32,96 33,14 100,5 119,3 89,9
- aktivní pol.zaměstnanosti 4,37 5,83 6,03 6,03 6,33 105,0 97,5 144,9
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,21 0,25 0,25 0,24 0,24 100,0 65,6 114,3
- stavební spoření 15,14 14,80 16,09 16,09 16,09 100,0 98,7 106,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,12 3,25 3,25 3,57 3,57 100,0 104,0 114,4
- převod do fondu státních záruk x 22,20 22,20 22,20 22,20 100,0 x x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,05 27,33 27,33 27,33 26,33 96,3 95,1 164,0
- kapitola Státní dluh 26,83 33,68 33,68 25,87 25,43 98,3 99,3 94,8
- kapitola Operace SFA 2,22 3,08 2,10 2,10 0,85 40,5 77,4 38,3
- ostatní běžné výdaje*) 159,47 157,66 122,65 122,17 148,12 121,2 97,8 92,9
kapitálové výdaje 66,14 70,72 73,02 69,62 81,99 117,8 98,1 124,0
v tom:  
- investič.dotace PO 9,79 27,40 26,90 26,90 16,30 60,6 48,8 166,5
- investič.nákupy a související výdaje 25,79 20,28 20,03 20,03 27,87 139,1 113,5 108,1
- kapitola Operace SFA 0,14 13,07 3,64 3,00 1,62 54,0 2,7 1157,1
- ostatní kapitálové výdaje*) 30,42 9,97 22,45 19,69 36,20 183,8 49,6 119,0
SALDO SR CELKEM -93,53 -83,58 -83,58 -83,58 -56,36 67,4 80,9 60,3

 

*) dopočet do celku
x) upraveno na podmínky roku 2005 - srovnatelně
xx) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření
xxx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. (rozpočtové určení daní) a o rozpočtová opatření
        definitivní vnitřní struktura rozpočtovaných výdajů bude známa z účetních výkazů

 

Graf 1 - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Graf 2

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.