CZ EN

Realizace programu Transition Facility v ČR úspěšně ukončena

Dne 15. prosince 2009 byla v ČR ukončena realizace projektů z programu Transition Facility. Do 15. června 2010 bude dobíhat proplácení zbývajících kontrahovaných finančních prostředků.

Programy Transition Facility (TF) navázaly na podporu poskytovanou programem Phare a byly otevřeny 10 členským státům, které k EU přistoupily v květnu 2004. Programy TF vycházely z Aktu o podmínkách přistoupení k EU (článek 34) a byly vytvořeny za účelem posílení administrativních kapacit nových členských zemí, implementace legislativy společenství a podpory sdílení nejlepší praxe mezi členy EU. České republice byl program TF zpřístupněn v letech 2004 – 2006, tedy ve třech alokacích.

Projekty TF směřovaly do oblastí: finance a bankovnictví, jaderná bezpečnost, rozvoj občanské společnosti, sociální věci, spravedlnost, vnitro, vnitřní trh, zdravotnictví, zemědělství a životní prostředí, doprava.

K 15. prosinci 2009 bylo proplaceno 27 435 000 EUR, přičemž dalších přibližně 650 000 EUR bude proplaceno do 15. června 2010.

Projekty realizované v ČR byly velmi dobře zasazeny do širších unijních, mezinárodních, národních a strategických cílů, které byly pro dané sektory a oblasti vytyčeny. Přijímající instituce, tj. ministerstva a jejich podřízené organizace, projekty řídily efektivně. Dařilo se vhodně propojovat projektové výstupy s dosavadními organizačními strukturami a plány institucí tak, aby přínosy projektů přispěly ke zvýšení efektivnosti a kvality poskytování služeb občanům ČR.

Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR, které bylo za řízení programů TF odpovědné na národní úrovni, zůstává řídicím orgánem Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (1), programovaných v letech 2004 – 2009 a realizovaných do roku 2011, nadcházejících Finančních mechanismů EHP a Norska (2) pro období 2009 – 2014 a Programu Švýcarsko-české spolupráce.

Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

 

Podrobný rozpis čerpání prostředků v jednotlivých projektech Transition Facility 2004-2006 (v mil. EUR):

 

Kód projektu Název projektu Prostředky převedené příjemcům pomoci

Doprava

CZ0402.01 Posílení funkcí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) 0,531

Finance a bankovnictví

CZ0404.02 Otázky finanční stability v České národní bance 0,453
CZ0404.03 Budování systému státní pokladny - první fáze 0,197
CZ0404.04 Vyhodnocování opatření financovaných Evropskou unií (Fáze I. - přechodový nástroj) 0,666
CZ04.09.01.09 Podpora a posilování partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v ČR 0,176
CZ05.02.01 Posilování role veřejné vnitřní finanční kontroly – řídící kontrola a interní audit 0,819
CZ05.02.03 Budování systému státní pokladny – fáze II 0,514
CZ05.02.04 Podpora posílení partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice (PPP) 0,626
CZ06.07.01.01 Průběžné hodnocení projektů Transition Facility – Fáze II. 0,313*

Jaderná bezpečnost

CZ0403.01 Rekonstrukce horké komory v úložišti Richard 0,29
CZ06.06.01 Posílení řídících nástrojů SÚRAO k zabezpečení úložišť radioaktivních odpadů 0,299*

Rozvoj občanské společnosti

CZ0401.01 Zlepšení výkonnosti organizací občanské společnosti působících v oblasti ochrany spotřebitele 1,219
CZ0401.02 Posílení úlohy obhajovacích a monitorovacích organizací občanské společnosti 2,823
CZ05.01.01 Podpora uplatňování zákona o nediskriminaci a předpisů EU v oblasti nediskriminace 0,752
CZ06.01.01 Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže v rámci mimoškolních aktivit 0,508*

Sociální věci

CZ04.09.01.06 Podpora rovnosti žen a mužů se zaměřením na sociální partnery s ohledem na přijetí legislativy týkající se rovného přístupu na pracovišti 0,154
CZ05.05.01 Audit funkčnosti a bezpečnost informačního systému sociálního zabezpečení 0,625
CZ05.05.02 Posílení kapacity Úřadu bezpečnosti práce 0,479
CZ06.03.02 Posílení kapacity ČSSZ v oblasti konkurzního řízení v mezinárodním prostředí 0,341*
CZ06.03.05 Posílení administrativní kapacity Českého statistického úřadu (ČSÚ) zavedením statistického metainformačního systému (SMS) 0,75
CZ06.07.01.04 Posílení bezpečnosti dat při jejich zpracování na ČSSZ a výměna dat mezi ČR a členskými státy EU 0,127*
CZ06.07.01.05 Vytvoření klientského portálu pro Českou správu sociálního zabezpečení 0,163
CZ06.07.01.11 Posílení kapacity ČSSZ v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, zejména důchodů a příslušnosti k právním předpisům 0*
CZ06.07.01.12 Posílení administrativní kapacity ČSSZ a dalších příslušných českých institucí s ohledem na nálezy Evropského soudního dvora 0*

Spravedlnost

CZ0407.01 Dohled nad podmíněným propuštěním – posílení účinných a profesionálních postupů mezi soudními orgány 0,811
Vnitro
CZ0407.02 Podpora strategického rozvoje dublinského střediska 0,253
CZ0407.03 Podpora posílení prevence a metody „community policing“ v práci policie 0,639
CZ04.09.01.07 Antikorupční strategie principů integrity a etiky v policejních složkách 0,133
CZ04.09.01.10 Posílení policejních útvarů zabývajících se ochranou osobních údajů 0,148
CZ05.04.01 Posilování jednotek Finanční policie ČR 0,618
CZ05.04.02 Posilování jednotek Policie ČR v potlačování korupce a hospodářské trestné činnosti 0,175
CZ05.06.01.02 Protikorupční opatření ve veřejné správě 0,109
CZ05.06.01.03 Posilování kontrol vzdušných hranic – školení na profilování a vyslýchání 0,158
CZ05.06.01.08 Zlepšování návratových postupů s ohledem na aplikaci nařízení Dublin II a readmisní smlouvy 0,077
CZ06.05.01 Zlepšení efektivity v boji proti kriminalitě prostřednictvím vybudování systému kvality ve forenzních laboratořích 0,65
CZ06.07.01.07 Posilování akcí proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu 0,242
Vnitřní trh
CZ0404.05 Zlepšení zpracování údajů z průzkumů domácností 0,108
CZ0404.06 Pomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů při výkonu dohledu nad ochranou osobních údajů 0,079
CZ05.02.06 Podpora prosazování práv v oblasti duševního vlastnictví 0,699
CZ05.06.01.01 Školení a implementace stávajících procedur spojených s posuzováním shody stavebních výrobků dle Směrnice Evropské Rady č. 89/106/EEC 0,22
Zdravotnictví
CZ0408.01 Zlepšení systému řízení zdravotní péče 0,115
CZ04.09.01.01 Posilování systému finanční kontroly ve státním ústavu pro kontrolu léčiv 0,131
CZ05.02.05 Posilování odborné kapacity ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv 0,459
CZ05.05.03 Rozvoj standardů na podporu kvality kódování v rámci systému DRG 0,869
Zemědělství
CZ0406.01 Řešení nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin – zlepšení systému včasného varování 0,852
CZ04.09.01.02 Přípravné kroky pro zlepšení kontroly a zajištění kvality v ÚKZÚZ 0,193
CZ04.09.01.03 Komplexní školení zaměstnanců ve vztahu k řízení rizika a komunikaci (COSTRA) 0,118
CZ04.09.01.04 Zefektivnění úřední kontroly a certifikace v ÚKZUZ 0,114
CZ05.06.01.04 Optimalizace kontrolních činností ÚKZÚZ v oblasti bezpečnosti krmiv v rámci implementace nařízení EK č. 882/2004 0,239
CZ05.06.01.05 Posílení strategie kontroly e-komerce u komodit, které spadají do kompetence SZPI 0,185
CZ05.06.01.07 Testovací postupy pro Testing Management Application (TMA) v ÚKZÚZ 0,079
CZ06.02.02 Budování kapacity Státní zemědělské a potravinářské inspekce 0,386
CZ06.02.01 Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (ÚKZUS) 0,632
CZ06.07.01.03 Falšování potravin – Rozšíření znalostí o falšování potravin 0,067
CZ06.07.01.08 Posílení implementace acquis v oblasti dozoru nad bezpečností potravin 0,157
Životní prostředí
CZ04.09.01.11 Posilování institucionální kapacity pro aplikaci Acquis Communautaire v ochraně přírody 0,124
CZ05.03.01 Zlepšení ochrany půdy posílením laboratorní kontroly používání kalů z čistíren odpadních vod na půdu 0,201
CZ05.06.01.10 Zřízení a posílení informačního a hodnotícího centra životního prostředí 0,238
CZ06.04.02 Posílení účinnosti státní správy při technické ochraně životního prostředí 0,351
CZ06.04.03 Integrovaný přístup k regionální správě odpadů v České republice 0,153
CZ06.07.01.06 Posílení úřední kontroly v oblasti ochrany půdy 0,088*
CZ06.07.01.09 CENIA – Hodnotící centrum II – Scénáře a výhledy 0,176*
CZ06.07.01.10 CENIA – Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady 0,217

Celkem za programy Transition Facility 04 – 06 (k 15/12/2009)

27,435

Celkem za programy Transition Facility 04 – 06 (odhad k 15/6/2010)

28,085

  • * Proplácení programu Transition Facility 2006 stále probíhá
  • Zdroj: Ministerstvo financí, Národní fond
  • Pozn.: Výše čerpaných finančních prostředků bude dále pozitivně ovlivněna úhradami zádržného.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.