CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci února 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 162,0 mld. Kč, celkové výdaje 172,6 mld. Kč a schodek hospodaření 10,6 mld. Kč (v únoru 2009 vykázán přebytek 5,4 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost 2010 % plnění v roce 2009 Index 2010/2009
leden-únor 2009 Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 183,74 1022,22 161,96 15,8 16,5 88,1
VÝDAJE CELKEM 178,35 1184,92 172,56 14,6 15,3 96,8
SALDO 5,40 -162,70 -10,60 6,5 -10,3 -196,4

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 162,0 mld. Kč představovaly 15,8 % schváleného rozpočtu (v únoru 2009 plněny na 16,5 %) a byly tak proti únoru 2009 nižší o 21,8 mld. Kč, tj. o 11,9 %. Výrazný meziroční pokles byl ovlivněn především usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (na snížení schodku státního rozpočtu). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až únor 2010 byly meziročně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 73,1 mld. Kč, což představuje 13,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 12,1 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 2,7 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 23,0 mld. Kč, což představuje 16,3 % rozpočtu (loni to bylo 11,8 %) a meziroční růst o 6,0 mld. Kč, tj. o 35,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Inkaso DPH představovalo 30,2 mld. Kč, tj. 16,0 % rozpočtu, což je o 2,0 procentního bodu vyšší plnění než v únoru minulého roku. Meziroční růst o 2,9 mld. Kč, tj. o 10,8 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 4,1 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 1,3 mld. Kč představovala 1,3 % rozpočtu, což je téměř stejné plnění jako v únoru loňského roku a meziročně nižší inkaso o 0,5 mld. Kč, tj. o 25,6 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. Relativně nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 15,8 mld. Kč, tj. 17,9 % rozpočtu (loni plnění na 14,9 %) při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč, tj. o 1,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 14,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 20,1 % (loni to bylo 16,6 %) a meziročním poklesu o téměř 0,1 mld. Kč, tj. o 0,4 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 2,9 % a její výše byla 0,1 mld. Kč nižší než v únoru 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,1 mld. Kč, což představuje 16,7 % rozpočtu (loni 15,9 %) a meziročně byla na stejné úrovni jako v loňském roce. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob o 24,3 mld. Kč (o 20,3 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH – o 17,2 mld. Kč (o 6,8 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2.2010 výše 97,1 mld. Kč, což představuje 13,3 % rozpočtu a meziroční růst o 8,7 mld. Kč, tj. o 9,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 88,4 mld. Kč, tj. 10,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 9,2 mld. Kč, tj. o 9,4 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 57,3 mld. Kč, což představuje 15,6 % rozpočtu (loni to bylo 15,5 %) a meziroční pokles o 4,1 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 50,9 mld. Kč, tj. 15,5 % rozpočtu (loni ve stejné výši), při meziročním poklesu o 3,6 mld. Kč, tj. o 6,6 % (rozpočet počítá s růstem o 6,5 %).

Ke konci února 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 31,6 mld. Kč, což je 26,2 % rozpočtu a o 25,6 mld. Kč méně než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 10 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 25,5 mld. Kč (plnění na 26,8 %), což je o 13,9 mld. Kč více než v únoru 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 1,1 mld. Kč (loni o 4,1 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci února 1,1 mld. Kč a byly tak plněny na 15,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 172,6 mld. Kč čerpané ke konci února 2010 představují 14,6 % rozpočtu (v únoru 2009 to bylo 15,3 %), což je o 5,8 mld. Kč, tj. o 3,2 % méně než v únoru 2009. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2009, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,5 %, resp. o 1,6 %.
Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci února čerpány ve výši 161,6 mld. Kč, tj. na 15,1 % rozpočtu (loni to bylo na 15,4 %). Proti loňskému únoru klesly o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,4 % (rozpočet počítá s růstem o 3,6 % proti skutečnosti 2009, resp. o 1,7 % proti rozpočtu 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 28.2.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 69,1 mld. Kč, tj. 15,9 % rozpočtu (loni to bylo 16,3 %), při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Z toho na důchody připadlo 54,2 mld. Kč, tj. 15,7 % rozpočtu (loni to bylo 16,0 %), při meziročním poklesu o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich únorová výše 28,5 mld. Kč představuje 22,6 % rozpočtu a je na stejné úrovni jako v únoru 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 20,1 mld. Kč (lednová záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2009. Dalších 5,0 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 8,8 mld. Kč, tj. 16,9 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 0,8 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci února 2010 hrazeny ve výši 3,1 mld. Kč, tj. 4,9 % rozpočtu, a jsou pod úrovní února 2009 o 1,2 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 10,3 mld. Kč, což představuje 29,4 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 10,9 mld. Kč, což představuje 9,5 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 14,1 %), při meziročním poklesu o 5,1 mld. Kč, tj. o 31,7 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci února 2010 dosáhl 10,6 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2009 výsledek horší o 16,0 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňují výše zmíněná usnesení vlády z roku 2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery).

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo ve schodku 23,7 mld. Kč (v únoru 2009 v přebytku 4,9 mld. Kč), když příjmy činily 64,3 mld. Kč (v únoru 2009 to bylo 98,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 88,0 mld. Kč (v únoru 2008 to bylo 93,8 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-únor 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-únor
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 183,74 1022,22 161,96 15,8 16,5 88,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 126,57 901,86 130,38 14,5 12,8 103,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 65,22 534,74 73,08 13,7 11,0 112,1
v tom:
- DPH 27,22 188,60 30,16 16,0 14,0 110,8
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 17,03 141,10 23,03 16,3 11,8 135,2
- daně z příjmů PO 1,80 100,30 1,34 1,3 1,4 74,4
- daně z příjmů FO 15,96 88,30 15,80 17,9 14,9 99,0
vybíraná srážkou 1,08 6,60 1,10 16,7 15,9 101,5
ze závislé činnosti 14,47 71,80 14,41 20,1 16,6 99,6
z přiznání 0,41 9,90 0,28 2,9 3,1 69,4
- správní poplatky vč. kolků 0,43 2,42 0,35 14,5 17,8 81,5
- majetkové daně 1,38 9,10 1,19 13,1 11,7 86,3
- clo 0,26 1,30 0,19 14,8 16,3 73,5
- poplatky za uložení odpadů*) 0,25 1,35 0,27 20,1 18,6 107,8
- ostatní daňové příjmy**) 0,89 2,27 0,76 33,4 31,2 84,8
Pojistné SZ 61,35 367,13 57,30 15,6 15,5 93,4
z toho: na důchody 54,54 329,49 50,94 15,5 15,5 93,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 57,17 120,35 31,58 26,2 46,9 55,2
v tom:
- kapitoly 19,40 104,95 29,47 28,1 18,1 151,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 11,55 95,10 25,46 26,8 12,0 220,6
převody z fondů OSS 5,17 0,00 1,12 x x 21,7
přijaté sankční platby 0,21 0,97 0,13 13,5 16,9 62,2
soudní poplatky 0,19 0,86 0,15 17,9 32,2 79,4
dobrovolné pojistné 0,05 0,40 0,09 23,3 6,5 x
- kapitola Operace SFA 0,53 4,26 0,45 10,5 15,1 84,8
- kapitola Státní dluh 1,21 6,87 1,09 15,8 18,2 89,5
- VPS 36,03 4,28 0,57 13,4 835,4 1,6
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,07 0,00 3,2 12,1 26,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,24 0,05 0,02 39,4 152,0 8,5
- ostatní příjmy VPS**) 35,78 4,17 0,55 13,2 875,2 1,5
  • *) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
  • **) dopočet do celku

 

mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 29.2.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk. k 27.2.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 26.2.***) % plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 97,56 13,0 815,82 88,40 10,8 732,2 97,1 13,3 -9,16 8,69 90,6 109,8
- DPH 274,50 37,70 13,7 278,60 39,10 14,0 270,8 42,9 15,8 1,40 3,76 103,7 109,6
- spotřební daň 142,30 24,75 17,4 151,80 18,17 12,0 149,2 24,3 16,3 -6,58 6,13 73,4 133,7
- clo 1,30 0,79 60,5 1,60 0,26 16,3 1,3 0,2 14,8 -0,53 -0,07 33,2 73,5
- daně z příjmů PO 168,60 3,46 2,1 187,00 2,56 1,4 143,9 1,9 1,3 -0,90 -0,68 74,0 73,5
- daně z příjmů FO 135,40 25,21 18,6 162,90 23,50 14,4 134,2 23,2 17,3 -1,72 -0,33 93,2 98,6
vybíraná srážkou 5,60 1,69 30,2 9,80 1,54 15,8 9,6 1,6 16,2 -0,15 0,01 91,2 100,6
závislá činnost 114,00 22,38 19,6 128,10 21,19 16,5 105,3 21,1 20,0 -1,18 -0,09 94,7 99,6
z přiznání 15,80 1,15 7,3 25,00 0,76 3,0 19,3 0,5 2,6 -0,39 -0,25 66,2 67,0
- silniční daň 6,10 0,80 13,1 6,50 0,58 8,9 5,5 0,8 13,8 -0,22 0,18 72,4 131,5
- daň z nemovitosti 5,50 0,28 5,1 6,40 0,11 1,7 9,6 0,1 1,2 -0,17 0,01 39,6 105,9
- majetkové daně 8,80 1,63 18,5 11,80 1,38 11,7 9,1 1,2 13,1 -0,24 -0,19 85,0 86,3
- dálniční poplatek 2,30 1,17 50,8 2,60 1,17 44,9 2,6 1,2 47,7 0,00 0,07 99,8 106,2
- ostatní daně a poplatky 6,40 1,77 27,7 6,62 1,57 23,8 6,0 1,4 22,8 -0,20 -0,20 88,8 87,6
  • *) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
  • **) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
  • ***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-únor 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-únor
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 178,35 1184,92 172,56 14,6 15,3 96,8
Běžné výdaje 162,31 1069,47 161,61 15,1 15,4 99,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 7,53 98,41 7,74 7,9 7,3 102,9
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 7,98 52,10 8,78 16,9 16,8 110,1
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 28,48 126,40 28,52 22,6 20,8 100,1
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 6,63 50,26 7,42 14,8 14,6 111,9
- neinvest. transfery státním fondům 8,29 36,89 6,42 17,4 25,9 77,5
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,17 x 0,20 x 5,8 120,1
- sociální dávky 69,36 433,84 69,13 15,9 16,3 99,7
z toho:
důchody 54,34 346,22 54,20 15,7 16,0 99,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,80 14,30 2,75 19,2 25,8 152,8
ostatní soc.dávky 6,46 31,74 5,35 16,9 17,9 82,8
státní soc.podpora 6,76 41,57 6,84 16,4 15,2 101,1
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,30 7,32 0,65 8,9 5,2 220,3
- prostředky na insolventnost 0,04 0,52 0,07 12,8 16,6 180,2
- stavební spoření 0,00 13,40 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,31 6,50 1,36 20,9 20,4 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 9,16 34,94 10,29 29,4 26,3 112,3
- kapitola Státní dluh 4,28 64,10 3,12 4,9 7,7 73,0
- kapitola Operace SFA 0,01 0,60 0,01 1,3 1,8 61,5
- ostatní běžné výdaje ***) 18,78 144,20 17,90 12,4 13,4 95,3
Kapitálové výdaje 16,04 115,45 10,95 9,5 14,1 68,3
SALDO SR CELKEM 5,40 -162,70 -10,60 6,5 -10,3 -196,4
  • *) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
  • **) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
  • ***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.