CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci března roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 249,2 mld. Kč, celkové výdaje 295,1 mld. Kč a schodek hospodaření 45,9 mld. Kč (v březnu 2009 vykázán schodek 2,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-březen 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index 2010/2009
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 271,57 1022,22 249,17 24,4 24,4 91,8
VÝDAJE CELKEM 273,91 1184,92 295,11 24,9 23,5 107,7
SALDO -2,35 -162,70 -45,94 28,2 4,5 1958,5

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 249,2 mld. Kč představovaly 24,4 % schváleného rozpočtu (v březnu 2009 plněny také na 24,4 %) a byly proti březnu 2009 nižší o 22,4 mld. Kč, tj. o 8,2 %. Výrazný meziroční pokles byl ovlivněn především usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (na snížení schodku státního rozpočtu). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až březen 2010 byly meziročně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 125,8 mld. Kč, což představuje 23,5 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 11,6 mld. Kč, tj. o 10,2 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 4,3 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 33,2 mld. Kč, což představuje 23,5 % rozpočtu (loni to bylo 17,7 %) a meziroční růst o 7,7 mld. Kč, tj. o 30,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Inkaso DPH představovalo 42,3 mld. Kč, tj. 22,4 % rozpočtu, což je o 2,9 procentního bodu vyšší plnění než v březnu minulého roku. Meziroční růst o 4,4 mld. Kč, tj. o 11,8 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 5,1 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 22,1 mld. Kč představovala 22,0 % rozpočtu, což je o 5,0 procentního bodu více než v březnu loňského roku. Meziročně zůstalo inkaso na stejné úrovni. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. Z toho v samotném březnu došlo k inkasu 20,8 mld. Kč (loni to bylo 20,3 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. V roce 2010 bude daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 24,3 mld. Kč, tj. 27,5 % rozpočtu (loni plnění na 22,6 %) při meziročním mírném růstu o 0,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 19,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 26,4 % (loni to bylo 22,1 %) a meziročním poklesu o 0,3 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 38,5 % (loni to bylo na 26,2 %) a její výše byla o 0,4 mld. Kč, tj. o 11,7 %, vyšší než v březnu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,5 mld. Kč, což představuje 23,0 % rozpočtu (loni 22,8 %) a meziročně bylo její inkaso na téměř stejné úrovni jako v loňském roce. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH – o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3.2010 výše 170,1 mld. Kč, což představuje 23,2 % rozpočtu a meziroční růst o 14,2 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 156,0 mld. Kč, tj. 19,1 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 19,5 mld. Kč, tj. o 11,1 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 85,4 mld. Kč, což představuje 23,3 % rozpočtu (loni to bylo 22,9 %) a meziroční pokles o 5,3 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 75,9 mld. Kč, tj. 23,0 % rozpočtu (loni to bylo 22,9 %), při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč, tj. o 5,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci března 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 38,0 mld. Kč, což je 31,6 % rozpočtu a o 28,7 mld. Kč méně než v březnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 6,6 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 26,7 mld. Kč (plnění na 28,0 %), což je o 9,1 mld. Kč více než v březnu 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 1,8 mld. Kč (loni o 4,2 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci března 2,2 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 32,1 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 295,1 mld. Kč čerpané ke konci března 2010 představují 24,9 % rozpočtu (v březnu 2009 to bylo 23,5 %), což je o 21,2 mld. Kč, tj. o 7,7 % více než v březnu 2009. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2009, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,5 %, resp. o 1,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 262,0 mld. Kč, tj. na 24,5 % rozpočtu (loni to bylo na 23,0 %). Proti loňskému březnu vzrostly o 20,0 mld. Kč, tj. o 8,3 % (rozpočet počítá s růstem o 3,4 % proti skutečnosti 2009, resp. o 1,7 % proti rozpočtu 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 31.3.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 108,6 mld. Kč, tj. 25,0 % rozpočtu (loni to bylo 24,6 %), při meziročním růstu o 3,7 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Z toho na důchody připadlo 86,2 mld. Kč, tj. 24,9 % rozpočtu (loni to bylo 24,4 %), při meziročním růstu o 3,7 mld. Kč, tj. o 4,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 51,8 mld. Kč představuje 41,0 % rozpočtu a je o 20,0 mld. Kč, tj. o 62,9 %, vyšší než v březnu 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 39,1 mld. Kč, což je o 19,8 mld. Kč více než v roce 2009 (v březnu 2010 již byla převedena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč; v roce 2009 došlo k převodu až v dubnu). Dalších 7,2 mld. Kč (loni to bylo 7,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 13,2 mld. Kč, tj. 25,4 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 1,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci března 2010 hrazeny ve výši 4,8 mld. Kč, tj. 7,6 % rozpočtu, a jsou pod úrovní března 2009 o 4,1 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 11,7 mld. Kč, což představuje 33,5 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 33,1 mld. Kč, což představuje 28,7 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 27,9 %), při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 3,8 %. V samotném březnu 2009 došlo k transferu 14,1 mld. Kč do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci března 2010 dosáhl 45,9 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2009 výsledek horší o 43,6 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňují výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery) a také již uvedená záloha na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (bez těchto vlivů ve výši přes 50 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo lepší výsledek než v loňském roce). Na straně výdajů se navíc v březnu projevilo zvýšené čerpání kapitálových výdajů (transfery do SFDI v samotném březnu 2010 byly meziročně vyšší o 6,1 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo ve schodku 35,3 mld. Kč (v březnu 2009 to bylo 7,7 mld. Kč), když příjmy činily 87,2 mld. Kč (v březnu 2009 to bylo 87,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 122,5 mld. Kč (v březnu 2009 to bylo 95,6 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu - za leden až březen v letech 2009 a 2010

 

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-březen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-březen
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 271,57 1022,22 249,17 24,4 24,4 91,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 204,85 901,86 211,16 23,4 20,6 103,1
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 114,18 534,74 125,80 23,5 19,2 110,2
v tom:
- DPH 37,82 188,60 42,27 22,4 19,5 111,8
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 25,45 141,10 33,17 23,5 17,7 130,3
- daně z příjmů PO 22,12 100,30 22,11 22,0 17,0 100,0
- daně z příjmů FO 24,27 88,30 24,29 27,5 22,6 100,1
vybíraná srážkou 1,55 6,60 1,52 23,0 22,8 98,0
ze závislé činnosti 19,31 71,80 18,97 26,4 22,1 98,2
z přiznání 3,41 9,90 3,81 38,5 26,2 111,7
- správní poplatky 0,53 2,42 0,46 18,9 21,9 86,4
- majetkové daně 2,18 9,10 1,90 20,8 18,5 87,0
- clo 0,40 1,30 0,33 25,5 24,8 83,7
- poplatky za uložení odpadů*) 0,37 1,35 0,40 29,8 27,2 109,5
- ostatní daňové příjmy**) 1,04 2,27 0,87 38,2 36,5 82,9
Pojistné na SZ 90,67 367,13 85,36 23,3 22,9 94,2
z toho: na důchodové pojištění 80,59 329,49 75,88 23,0 22,9 94,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 66,72 120,35 38,01 31,6 54,8 57,0
v tom:
- kapitoly 26,87 104,95 32,18 30,7 25,0 119,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 17,53 95,10 26,66 28,0 18,2 152,1
převody z fondů OSS 5,92 0,00 1,76 x x 29,7
přijaté sankční platby 0,37 0,97 0,36 37,8 29,5 99,8
soudní poplatky 0,30 0,86 0,25 28,6 49,4 83,0
dobrovolné pojistné 0,12 0,40 0,14 36,1 14,4 x
- kapitola Operace SFA 0,60 4,26 1,29 30,3 17,2 214,4
- kapitola Státní dluh 1,62 6,87 2,21 32,1 24,3 135,8
- VPS 37,63 4,28 2,33 54,4 872,3 6,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,07 0,00 5,1 18,9 27,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,29 0,05 0,04 72,8 182,6 13,0
- ostatní příjmy VPS**) 37,32 4,17 2,29 54,9 912,9 6,1

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

 

 

mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.***) % plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 175,48 23,4 815,82 155,96 19,1 732,24 170,12 23,2 -19,51 14,16 88,9 109,1
- DPH 274,50 58,05 21,1 278,60 54,32 19,5 270,80 60,63 22,4 -3,73 6,31 93,6 111,6
- spotřební daň 142,30 31,30 22,0 151,80 27,13 17,9 149,20 34,89 23,4 -4,17 7,76 86,7 128,6
- clo 1,30 0,93 71,4 1,60 0,40 24,8 1,30 0,33 25,5 -0,53 -0,06 42,7 83,7
- daně z příjmů PO 168,60 36,45 21,6 187,00 31,32 16,7 143,90 31,31 21,8 -5,13 -0,01 85,9 100,0
- daně z příjmů FO 135,40 41,19 30,4 162,90 36,19 22,2 134,20 36,63 27,3 -5,00 0,44 87,9 101,2
vybíraná srážkou 5,60 2,32 41,4 9,80 2,20 22,4 9,60 2,15 22,4 -0,12 -0,04 94,6 98,0
závislá činnost 114,00 29,65 26,0 128,10 28,30 22,1 105,30 27,81 26,4 -1,35 -0,49 95,4 98,3
z přiznání 15,80 9,22 58,3 25,00 5,69 22,8 19,30 6,67 34,6 -3,52 0,98 61,8 117,1
- silniční daň 6,10 0,92 15,1 6,50 0,65 10,0 5,50 0,78 14,2 -0,27 0,13 70,6 119,7
- daň z nemovitosti 5,50 0,21 3,8 6,40 0,18 2,8 9,60 0,18 1,9 -0,03 0,01 84,4 103,8
- majetkové daně 8,80 2,45 27,9 11,80 2,18 18,5 9,10 1,90 20,8 -0,27 -0,28 88,8 87,0
- dálniční poplatek 2,30 1,54 66,9 2,60 1,65 63,4 2,60 1,74 67,1 0,11 0,10 107,0 105,8
- ostatní daně a poplatky 6,40 2,42 37,8 6,62 1,94 29,3 6,04 1,72 28,5 -0,48 -0,22 80,1 88,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-březen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-březen
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 273,91 1184,92 295,11 24,9 23,5 107,7
Běžné výdaje 242,03 1069,47 262,01 24,5 23,0 108,3
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 15,14 98,41 15,42 15,7 14,7 101,9
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 12,01 52,10 13,21 25,4 25,3 109,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 31,81 126,40 51,83 41,0 23,2 162,9
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 11,88 50,26 11,83 23,5 26,1 99,6
- neinvest. transfery státním fondům 10,23 36,89 8,23 22,3 31,9 80,4
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,59 x 0,80 x 20,0 135,8
- sociální dávky 104,96 433,84 108,63 25,0 24,6 103,5
z toho:
důchody 82,56 346,22 86,24 24,9 24,4 104,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,07 14,30 4,21 29,5 44,0 137,2
ostatní soc.dávky 9,13 31,74 7,88 24,8 25,3 86,3
státní soc.podpora 10,20 41,57 10,30 24,8 23,0 101,0
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,51 7,32 1,15 15,7 8,9 226,4
- prostředky na insolventnost 0,08 0,52 0,12 22,9 35,4 151,7
- stavební spoření 0,00 13,40 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,31 6,50 1,36 20,9 20,4 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 11,94 34,94 11,70 33,5 34,3 98,0
- kapitola Státní dluh 8,93 64,10 4,85 7,6 16,1 54,3
- kapitola Operace SFA 0,02 0,60 0,02 3,7 2,4 122,2
- ostatní běžné výdaje ***) 32,62 144,20 32,86 22,8 23,3 100,7
Kapitálové výdaje 31,88 115,45 33,10 28,7 27,9 103,8
SALDO SR CELKEM -2,35 -162,70 -45,94 28,2 4,5 1958,5

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.