CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci dubna roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 321,5 mld. Kč, celkové výdaje 399,7 mld. Kč a schodek hospodaření 78,2 mld. Kč (v dubnu 2009 vykázán schodek 55,7 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-duben 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index
2010/2009
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 341,25 1022,22 321,52 31,5 30,6 94,2
VÝDAJE CELKEM 396,91 1184,92 399,75 33,7 34,0 100,7
SALDO -55,66 -162,70 -78,23 48,1 106,7 140,5

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 321,5 mld. Kč představovaly 31,5 % schváleného rozpočtu (v dubnu 2009 plněny na 30,6 %) a byly proti dubnu 2009 nižší o 19,7 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Výrazný meziroční pokles byl ovlivněn především usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až duben 2010 byly meziročně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 158,7 mld. Kč, což představuje 29,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 12,8 mld. Kč, tj. o 8,8 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 5,2 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní a DPH.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 41,2 mld. Kč, což představuje 29,2 % rozpočtu (loni to bylo 23,6 %) a meziroční růst o 7,3 mld. Kč, tj. o 21,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Inkaso DPH představovalo 68,5 mld. Kč, tj. 36,3 % rozpočtu, což je o 4,2 procentního bodu vyšší plnění než v dubnu minulého roku. Meziroční růst o 6,3 mld. Kč, tj. o 10,1 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 3,4 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 21,1 mld. Kč představovala 21,0 % rozpočtu, což je o 4,2 procentního bodu více než v dubnu loňského roku. Meziročně inkaso této daně kleslo o 0,8 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí). V roce 2010 bude daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 22,7 mld. Kč, tj. 25,7 % rozpočtu (loni plnění na 20,6 %) při meziročním růstu o 0,6 %, tj. o 2,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 22,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 31,6 % (loni to bylo 26,4 %) a meziročním poklesu o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,5 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši -2,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na -21,8 % (loni to bylo na -23,7 %) a její výše byla o 0,9 mld. Kč vyšší než v dubnu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Záporné plnění v roce 2010 souvisí s vratkami daně, které probíhají tradičně v měsíci dubnu (inkaso této daně ve výši -6,0 mld. Kč, v dubnu 2009 to bylo -6,5 mld. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,1 mld. Kč, což představuje 32,2 % rozpočtu (loni 31,3 %) a meziročně bylo její inkaso na stejné úrovni jako v loňském roce. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH – o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.4.2010 výše 215,5 mld. Kč, což představuje 29,4 % rozpočtu a meziroční růst o 15,2 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 200,3 mld. Kč, tj. 24,6 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 21,2 mld. Kč, tj. o 9,6 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 114,8 mld. Kč, což představuje 31,3 % rozpočtu (loni to bylo 30,6 %) a meziroční pokles o 6,5 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 102,1 mld. Kč, tj. 31,0 % rozpočtu (loni to bylo 30,6 %), při meziročním poklesu o 5,8 mld. Kč, tj. o 5,4 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv ekonomické krize a relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci dubna 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 48,0 mld. Kč, což je 39,9 % rozpočtu a o 26,0 mld. Kč méně než v dubnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 9 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 31,5 mld. Kč (plnění na 33,1 %), což je o 9,9 mld. Kč více než v dubnu 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 4,0 mld. Kč (loni o 2,5 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci dubna 3,4 mld. Kč (o 1,2 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 49,3 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 399,7 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2010 představují 33,7 % rozpočtu (v dubnu 2009 to bylo 34,0 %), což je o 2,8 mld. Kč, tj. o 0,7 % více než v dubnu 2009. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2009, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,5 %, resp. o 1,6 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna čerpány ve výši 356,3 mld. Kč, tj. na 33,3 % rozpočtu (loni to bylo na 34,2 %). Proti loňskému dubnu klesly o 3,2 mld. Kč, tj. o 0,9 % (rozpočet počítá s růstem o 3,4 % proti skutečnosti 2009, resp. o 1,7 % proti rozpočtu 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 30.4.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 143,5 mld. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu (loni to bylo 33,6 %). Meziročně jsou tak na stejné úrovni. Z toho na důchody připadlo 113,8 mld. Kč, tj. 32,9 % rozpočtu (loni to bylo 33,4 %), při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,6 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 55,8 mld. Kč představuje 44,1 % rozpočtu a je o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,4 %, nižší než v dubnu 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 39,0 mld. Kč, což je o 0,9 mld. Kč více než v roce 2009 (v březnu 2010 již byla převedena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 18,9 mld. Kč). Dalších 9,3 mld. Kč (loni to bylo 9,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 17,7 mld. Kč, tj. 33,9 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 1,6 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci dubna 2010 hrazeny ve výši 18,2 mld. Kč, tj. 28,3 % rozpočtu, a jsou pod úrovní dubna 2009 o 2,1 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 13,1 mld. Kč, což představuje 37,5 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 1,6 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 11,2 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 83,6 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 1,2 mld. Kč, tj. o 9,4 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 43,5 mld. Kč, což představuje 37,7 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 32,8 %), při meziročním růstu o 6,1 mld. Kč, tj. o 16,2 %. Rozpočet 2010 počítá s poklesem 14,0 % proti skutečnosti 2009. V samotném dubnu 2010 došlo k transferu 5,5 mld. Kč do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna 2010 dosáhl 78,2 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2009 výsledek horší o 22,6 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery) (bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo lepší výsledek než v loňském roce).

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo ve schodku 32,3 mld. Kč (v dubnu 2009 to bylo 53,3 mld. Kč), když příjmy činily 72,4 mld. Kč (v dubnu 2009 to bylo 69,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,6 mld. Kč (v dubnu 2009 to bylo 123,0 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660 -78 227

 

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-duben 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 341,25 1022,22 321,52 31,5 30,6 94,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 267,31 901,86 273,54 30,3 26,9 102,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 145,94 534,74 158,71 29,7 24,5 108,8
v tom:
- DPH 62,24 188,60 68,52 36,3 32,1 110,1
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 33,98 141,10 41,25 29,2 23,6 121,4
- daně z příjmů PO 21,84 100,30 21,08 21,0 16,8 96,5
- daně z příjmů FO 22,08 88,30 22,65 25,7 20,6 102,6
vybíraná srážkou 2,13 6,60 2,13 32,2 31,3 100,1
ze závislé činnosti 23,03 71,80 22,68 31,6 26,4 98,5
z přiznání -3,08 9,90 -2,16 -21,8 -23,7 70,1
- správní poplatky 0,70 2,42 0,65 26,9 29,3 92,5
- majetkové daně 2,88 9,10 2,55 28,1 24,4 88,6
- clo 0,51 1,30 0,49 37,6 31,9 95,6
- poplatky za uložení odpadů*) 0,49 1,35 0,53 39,3 36,6 107,4
- ostatní daňové příjmy**) 1,20 2,27 0,98 43,4 41,9 82,1
Pojistné na SZ 121,37 367,13 114,83 31,3 30,6 94,6
z toho: na důchodové pojištění 107,89 329,49 102,08 31,0 30,6 94,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 73,94 120,35 47,98 39,9 60,7 64,9
v tom:
- kapitoly 32,07 104,95 40,21 38,3 29,9 125,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 21,56 95,10 31,47 33,1 22,4 146,0
převody z fondů OSS 6,45 0,00 3,95 x x 61,2
přijaté sankční platby 0,52 0,97 0,53 54,7 42,1 101,2
soudní poplatky 0,40 0,86 0,32 37,6 65,9 81,7
dobrovolné pojistné 0,17 0,40 0,19 48,8 21,0 x
- kapitola Operace SFA 1,53 4,26 1,73 40,6 43,6 113,2
- kapitola Státní dluh 2,18 6,87 3,39 49,3 32,7 155,1
- VPS 38,17 4,28 2,66 62,0 884,9 7,0
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,07 0,01 11,9 26,4 45,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,31 0,05 0,05 95,3 193,7 16,0
- ostatní příjmy VPS**) 37,84 4,17 2,60 62,4 925,6 6,9

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

 

 

mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.***)
%
plnění
2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 221,45 29,5 815,82 200,29 24,6 732,24 215,48 29,4 -21,16 15,19 90,4 107,6
- DPH 274,50 90,92 33,1 278,60 89,30 32,1 270,80 98,21 36,3 -1,62 8,91 98,2 110,0
- spotřební daň 142,30 40,31 28,3 151,80 36,15 23,8 149,20 43,48 29,1 -4,16 7,32 89,7 120,3
- clo 1,30 1,07 82,4 1,60 0,51 31,9 1,30 0,49 37,6 -0,56 -0,02 47,7 95,6
- daně z příjmů PO 168,60 39,05 23,2 187,00 31,45 16,8 143,90 30,34 21,1 -7,61 -1,11 80,5 96,5
- daně z příjmů FO 135,40 39,49 29,2 162,90 33,73 20,7 134,20 34,15 25,4 -5,76 0,42 85,4 101,3
vybíraná srážkou 5,60 3,08 55,1 9,80 3,00 30,6 9,60 3,00 31,3 -0,08 0,00 97,4 100,1
závislá činnost 114,00 35,90 31,5 128,10 33,77 26,4 105,30 33,26 31,6 -2,13 -0,51 94,1 98,5
z přiznání 15,80 0,50 3,2 25,00 -3,05 -12,2 19,30 -2,12 -11,0 -3,55 0,93 -605,0 69,5
- silniční daň 6,10 2,52 41,3 6,50 1,70 26,2 5,50 1,72 31,3 -0,82 0,02 67,5 101,3
- daň z nemovitosti 5,50 0,38 6,9 6,40 0,32 5,0 9,60 0,38 4,0 -0,06 0,06 84,8 118,0
- majetkové daně 8,80 3,45 39,2 11,80 2,88 24,4 9,10 2,55 28,1 -0,57 -0,33 83,5 88,6
- dálniční poplatek 2,30 1,72 75,0 2,60 1,85 71,0 2,60 2,00 76,7 0,12 0,15 107,1 108,1
- ostatní daně a poplatky 6,40 2,52 39,4 6,62 2,40 36,2 6,04 2,17 35,9 -0,13 -0,23 95,0 90,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-duben 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 396,91 1184,92 399,75 33,7 34,0 100,7
Běžné výdaje 359,48 1069,47 356,26 33,3 34,2 99,1
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 23,19 98,41 23,52 23,9 22,6 101,4
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 16,09 52,10 17,66 33,9 33,9 109,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 56,00 126,40 55,78 44,1 40,9 99,6
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 15,03 50,26 15,26 30,4 33,0 101,5
- neinvest. transfery státním fondům 11,41 36,89 9,61 26,0 35,6 84,2
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,87 x 1,12 x 29,5 128,5
- sociální dávky 143,42 433,84 143,46 33,1 33,6 100,0
z toho:
důchody 113,13 346,22 113,77 32,9 33,4 100,6
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,44 14,30 5,54 38,8 63,8 124,7
ostatní soc.dávky 12,19 31,74 10,39 32,7 33,8 85,2
státní soc.podpora 13,65 41,57 13,76 33,1 30,7 100,8
- aktivní pol. zaměstnanosti 1,15 7,32 1,73 23,6 20,0 150,4
- prostředky na insolventnost 0,11 0,52 0,17 33,2 51,6 151,0
- stavební spoření 12,36 13,40 11,21 83,6 84,7 90,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,31 6,50 1,36 20,9 20,4 103,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 14,72 34,94 13,11 37,5 42,2 89,1
- kapitola Státní dluh 20,22 64,10 18,16 28,3 36,4 89,8
- kapitola Operace SFA 0,03 0,60 0,03 4,2 3,8 89,3
- ostatní běžné výdaje ***) 43,57 144,20 44,09 30,6 31,1 101,2
Kapitálové výdaje 37,43 115,45 43,49 37,7 32,8 116,2
SALDO SR CELKEM -55,66 -162,70 -78,23 48,1 106,7 140,5

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím (jejich rozpočet zatím není znám)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.