CZ EN

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 18. května 2010 v Bruselu

Dne 18. května se v Bruselu na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede ministr financí Eduard Janota.

Ministři naváží na mimořádné zasedání Rady ECOFIN z 9. května, kde byl dohodnut balíček opatření k zajištění finanční stability v Evropě, včetně Evropského finančního stabilizačního mechanismu, o objemu 500 mld. EUR;  ministři vyslechnou prezentaci svého portugalského a španělského kolegy, kteří Radu seznámí s dodatečnými opatřeními těchto zemí pro roky 2010 a 2011 vedoucími k rozpočtové konsolidaci a se strukturálními opatřeními vedoucími k posílení růstu a tím nepřímo k fiskální udržitelnosti.

Komise seznámí ministry financí se svými návrhy v oblasti posílené hospodářské koordinace v EU, které představila ve svém sdělení 12. května. Zásadními návrhy jsou:

  1. zpřísnění dohledu nad rozpočtovým vývojem zemí EU zvýšením důrazu na snižování dluhu, rozšířením možnosti sankcí a vynutitelnějšími pravidly;
  2. synchronizace přípravy programů stability / konvergenčních programů (tj. fiskálních plánů pro udržitelné veřejné finance) a národních programů reforem (tj. plánů reforem pro zvýšení ekonomického potenciálu) s cílem zvýšit kvalitu programů větším propojením nákladů a přínosů strukturálních reforem;
  3. zavedení tzv. „evropského semestru“, který by umožnil zemím EU případně upravit své rozpočtové plány ještě před jejich dokončením a předložením národním parlamentům;
  4. rozšířit a prohloubit  dohled v eurozóně o hlubší analýzu makroekonomického a makro-finančního vývoje v členských zemích eurozóny s cílem identifikovat včas vznikající nerovnováhy a řešit jejich strukturální příčiny; a
  5. zavedení trvalého krizového mechanismu pomoci pro státy eurozóny.

V návaznosti na dubnové neformální zasedání se ministři budou zabývat strategiemi ústupu od angažovanosti státu v ekonomice - zejména posílením fiskálního řízení a zlepšením rozpočtových procedur. Ministři financí se již na neformálním zasedání Rady ECOFIN shodli, že efektivní národní fiskální rámce hrají důležitou roli při fiskální konsolidaci a zajištění udržitelných veřejných financí. Rada též schválí závěry týkající se ústupu od podpor finančnímu sektoru, konkrétními opatřeními se však bude zabývat až na svém červnovém zasedání.

Ministři budou pokračovat ve své debatě o krizovém řízení a opatřeních na posílení finanční stability. Finanční krize odhalila nedostatky evropského finančního systému. Rada by měla deklarovat nutnost přijetí reformních kroků ohledně evropského rámce pro krizové řízení a vytyčit další kroky, které je nutno učinit: v budoucnu by se ministři měli zabývat rámcem EU pro koordinaci politik v případě krize, včetně principů pro sdílení nákladů, společným regulatorním rámcem pro prevenci, řízení a řešení krizí v EU a mechanismy, které zajistí snížení systémového rizika a podíl finančního sektoru na nákladech souvisejících s řešením krize.

Rada ECOFIN bude dále projednávat návrh směrnice o správcích alternativních investičních fondů, jejímž cílem je zavést v EU jednotný rámec pro dohled a regulaci činnosti, kterou vykonávají správci těch fondů, jež dosud nejsou harmonizovány v rámci směrnice 85/611/EC týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Jedná se například o hedgové fondy, fondy soukromého kapitálu (private equity funds), komoditní fondy, fondy nemovitostí. Předmětem souvisejících diskusí jsou dosud některé návrhy týkající se režimu depozitářů a úpravy vztahů se třetími zeměmi s ohledem na fungování a principy jednotného vnitřního trhu.

Ministři budou komisařem pro vnitřní trh a služby M. Barnierem informováni o plánech Komise v oblasti finančních služeb na rok 2010.

Rada bude seznámena s výsledky jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 24. dubna ve Washingtonu. Na základě těchto výsledků Rada aktualizuje a schválí společnou pozici EU pro nadcházející jednání ministrů financí G20 počátkem června v Koreji a pro summit G20 v Torontu.

Na květnovém ECOFINu proběhne první úvodní diskuse k návrhu integrovaných směrů Strategie Evropa 2020. Ty představují obecný rámec pro stanovení národních priorit Strategie Evropa 2020 a vodítko při formulaci Národních programů reforem. Evropská komise navrhuje omezení jejich počtu z dosud platných čtyřiadvaceti na deset: šest v oblasti hospodářské politiky, čtyři v oblasti zaměstnanosti. K tématu se ECOFIN detailněji vrátí znovu na svém červnovém zasedání, kde by měl integrované směry schválit a postoupit je k politickému odsouhlasení Evropské radě.

Ministři financí budou seznámeni s prvním návrhem rozpočtu EU na rok 2011. Komise navrhuje rozpočet ve výši 142,6 mld. EUR v závazcích (nárůst o 2,2 % oproti roku 2010), respektive 130,15 mld. EUR v platbách (nárůst o 5,8 %). Navrhované závazky dosahují 1,15 % HND Evropské unie.

Pří okraji květnové Rady ECOFIN se uskuteční pravidelný dialog s ministry financí z kandidátských zemí (Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko) o hospodářské a finanční situaci v těchto zemích. Jeho součástí je i hodnocení Předvstupních hospodářských programů a fiskálních notifikací s údaji o rozpočtovém saldu a vládním dluhu kandidátských zemí, jež slouží k posilování procedur rozpočtového dohledu v těchto zemích a pomáhá připravit země na koordinaci hospodářských politik v rámci EU.

Po skončení jednání se uskuteční společný pracovní oběd ministrů financí  ECOFIN a Unie pro Středomoří a ministerské setkání FEMIP.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.