CZ EN

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 8. června 2010 v Lucemburku

Dne 8. června se v Lucemburku na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede ministr financí Eduard Janota.

Ministři financí  se budou zejména věnovat přípravě zasedání hlav států a vlád – jednání Evropské rady proběhne 17. června v Bruselu:

ECOFIN nejprve schválí závěry ke strategii Evropa 2020, kde se Rada vyjadřuje mj. i k aktuálně diskutované otázce posílení koordinace hospodářských politik EU a problematice „slabých míst“ ekonomik členských států, která brání dosahování vyššího tempa hospodářského růstu, a náměty na jejich vylepšení. V případě České republiky a slabých míst její ekonomiky byly identifikovány tyto výzvy: snížit vysoký strukturální deficit a zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, zlepšit fungování trhu práce a odstranit hlavní strukturální problémy, zlepšit podnikatelské prostředí, zejména kvalitu regulace a výkonnost veřejné správy, zvýšit inovační kapacitu, podporovat výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru a tím přispět k diverzifikaci ekonomiky a k orientaci na zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou, a konečně pokračovat ve zlepšování kvality lidského kapitálu a tím v dlouhodobém horizontu zvýšit produktivitu práce.

Rada ECOFIN by měla též schválit a postoupit Evropské radě Hlavní směry pro hospodářskou politiku (Broad Economic Policy Guidelines - BEPGs). Ty budou - spolu se Směry pro zaměstnanost – společným obecným rámcem pro stanovení priorit v rámci strategie Evropa 2020 a budou sloužit jako vodítko pro členské státy při zpracovávání jejich národních programů reforem.

Ministři financí též Evropské radě postoupí zprávu o aktuálním pokroku v oblasti posílení regulace finančních trhů. Zpráva popisuje vývoj opatření přijímaných v reakci na finanční krizi a věnuje se pokroku v oblastech strategií ústupu od státních podpor ve finančním sektoru, dohledu nad finančními trhy, krizovému řízení, problematikám OTC derivátových trhů, swapů úvěrového selhání, problematice ratingových agentur, zlepšení obezřetnostní regulace finančních institucí a rozšíření regulace a dohledu na všechny významné sektory finančního trhu.

V návaznosti na prosincový požadavek Evropské rady podá ECOFIN premiérům zprávu o uskutečňování strategií ústupu ve fiskální oblasti: ECOFIN naváže na své mimořádné květnové jednání, kdy ministři potvrdili odhodlání k zajištění fiskální udržitelnosti a potřebu urychlení fiskální konsolidace a strukturálních reforem.

Ministři konečně informují Evropskou radu o výsledku jednání ministrů financí zemí G20 v korejském Busanu (4.-5. června) a postoupí jí návrh společné pozice EU (Terms of Reference) pro červnový summit zemí G20 v Torontu v hospodářské a finanční oblasti.

Ministři se budou nad rámec přípravy na summit hlav států a vlád věnovat problematice provádění Paktu stability a růstu – jednak zhodnotí aktualizovaný Program stability Kypru, a dále se budou v návaznosti na své mimořádné květnové zasedání zabývat dodatečnou fiskální konsolidací členských států EU, zejména Portugalska a Španělska, případně  dalších členských zemí.

Rada ECOFIN dále projedná konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky – v nich obě instituce v pravidelných dvouletých intervalech hodnotí, jakým způsobem země, které nejsou členy eurozóny, pokročily v oblasti hospodářské a právní konvergence potřebné pro přijetí společné měny. Rada  projedná konvergenční zprávy hodnotící pokrok devíti členských států mimo eurozónu – Bulharska, České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. Na základě těchto zpráv může Evropská komise podat návrh na přistoupení státu do eurozóny. Takovou zemí je Estonsko – Rada ECOFIN by měla schválit doporučení k přijetí společné měny Estonskem. Politicky pak rozšíření eurozóny o Estonsko posvětí červnová Evropská rada a vyjádří se k němu i Evropský parlament.

Na programu jednání je i problematika penzí – ministři schválí Závěry Rady k předběžné zprávě Výboru pro hospodářskou politiku a Výboru pro sociální ochranu o penzích – ta analyzuje penzijní reformy v Evropské unii během uplynulých deseti let a zkoumá dopady hospodářské krize na penzijní systémy.

Rada by měla schválit i rozhodnutí o poskytnutí záruky EU na případné ztráty EIB z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství, kterým bude revidován externí zápůjční mandát pro půjčky EIB třetím zemím pro druhou polovinu období 2007 – 2013.

Rada bude mít na programu rovněž několik daňových bodů – schválí návrh revize nařízení o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti DPH, přijme usnesení ke koordinaci daňových politik za účelem zamezení zneužívání daňových systémů a zhodnotí potenciální škodlivá daňová opatření, která mohou negativně ovlivnit umístění podnikatelských  aktivit v jednotlivých státech EU.

Na okraji červnového jednání Rady ECOFIN se uskuteční výroční zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky. V předvečer zasedání Rady ECOFIN se sejde skupina na vysoké úrovni vedená předsedou Evropské rady Van Rompuyem, v níž členské země reprezentují převážně ministři financí, která bude pokračovat v diskusi k oblasti posílené koordinace hospodářských politik EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.