CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 31.3.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 031,4 mld. Kč, celkových výdajů na 1 194,3 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 9,1 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci června roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 507,9 mld. Kč, celkové výdaje 583,6 mld. Kč a schodek hospodaření 75,7 mld. Kč (v červnu 2009 vykázán schodek 68,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červen 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index
2010/2009
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 506,69 1022,22 1031,35 507,94 49,3 45,3 100,2
VÝDAJE CELKEM 574,95 1184,92 1194,26 583,60 48,9 49,1 101,5
SALDO -68,26 -162,70 -162,91 -75,66 46,4 130,3 110,8

*) rozpočet upravený k 31.3.2009

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 507,9 mld. Kč představovaly 49,3 % rozpočtu po změnách (v červnu 2009 plněny na 45,3 %) a byly proti červnu 2009 vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 0,2 %. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až červen 2010 byly meziročně výrazně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 257,7 mld. Kč, což představuje 48,2 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 19,2 mld. Kč, tj. o 8,1 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 8,1 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní, DPH a daní z příjmů právnických osob.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 62,2 mld. Kč, což představuje 44,1 % rozpočtu (loni to bylo 38,4 %) a meziroční růst o 7,0 mld. Kč, tj. o 12,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Inkaso DPH představovalo 88,4 mld. Kč, tj. 46,9 % rozpočtu, což je o 4,5 procentního bodu vyšší plnění než v červnu minulého roku. Meziroční růst o 6,2 mld. Kč, tj. o 7,6 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 0,9 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 59,1 mld. Kč představovala 58,9 % rozpočtu, což je o 18,0 procentního bodu více než v červnu loňského roku. Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 5,8 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2009 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 30.6.). Inkaso této daně v samotném červnu 2010 činilo 37,1 mld. Kč, což je o 6,5 mld. Kč více než v červnu 2009 (část inkasa daně se splatností do 30.6. se stejně jako v loňském roce zřejmě projeví i v inkasu prvního červencového dne).
Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 40,4 mld. Kč, tj. 45,7 % rozpočtu (loni plnění na 36,9 %) při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 35,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 48,8 % (loni to bylo 40,1 %). Meziročně je inkaso na téměř stejné úrovni jako v roce 2009 (meziroční pokles o 0,1 %). Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 2,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 21,0 % (loni to bylo na 9,8 %) a její inkaso byla o 0,8 mld. Kč vyšší než v červnu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu. V samotném červnu (splatnost daně podobně jako u DPPO) rozpočet inkasoval 4,1 mld. Kč (o 0,2 mld. Kč méně než v červnu 2009).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,3 mld. Kč, což představuje 49,8 % rozpočtu (loni 46,8 %) a meziročně bylo její inkaso 0,1 mld. Kč, tj. o 3,3 %, vyšší. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.6.2010 výše 349,6 mld. Kč, což představuje 47,7 % rozpočtu a meziroční růst o 26,6 mld. Kč, tj. o 8,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 323,0 mld. Kč, tj. 39,6 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 36,6 mld. Kč, tj. o 10,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 174,1 mld. Kč, což představuje 47,4 % rozpočtu (loni to bylo 45,4 %) a meziroční pokles o 6,0 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 154,7 mld. Kč, tj. 47,0 % rozpočtu (loni to bylo 45,4 %), při meziročním poklesu o 5,3 mld. Kč, tj. o 3,3 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv ekonomické krize a relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci června 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 76,2 mld. Kč, což je 58,8 % rozpočtu po změnách a o 12,0 mld. Kč méně než v červnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 23 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 52,3 mld. Kč (plnění na 50,2 %), což je o 24,5 mld. Kč více než v červnu 2009. Převody z fondů OSS dosáhly 4,0 mld. Kč (loni o 2,9 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci června 5,8 mld. Kč (o 2,0 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 84,4 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 583,6 mld. Kč čerpané ke konci června 2010 představují 48,9 % rozpočtu po změnách (v červnu 2009 to bylo 49,1 %), což je o 8,7 mld. Kč, tj. o 1,5 % více než v červnu 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 2,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci června čerpány ve výši 526,6 mld. Kč, tj. na 49,5 % rozpočtu (loni to bylo na 50,0 %). Proti loňskému červnu vzrostly o 3,0 mld. Kč, tj. o 0,6 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 30.6.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 216,8 mld. Kč, tj. 50,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 50,1 %). Meziročně jsou o 3,8 mld. Kč, tj. o 1,8 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 173,4 mld. Kč, tj. 50,1 % rozpočtu (loni to bylo 49,4 %), při meziročním růstu o 5,9 mld. Kč, tj. o 3,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 82,9 mld. Kč představuje 64,7 % rozpočtu po změnách a je o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,7 %, vyšší než v červnu 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 58,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2009 (v červnu 2010 již byla převedena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,5 mld. Kč). Dalších 13,5 mld. Kč (loni to bylo 13,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 26,5 mld. Kč, tj. 50,8 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 2,2 mld. Kč, tj. o 9,3 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci června 2010 hrazeny ve výši 27,1 mld. Kč, tj. 42,2 % rozpočtu, a jsou pod úrovní června 2009 o 2,5 mld. Kč, tj. o 8,6 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 16,5 mld. Kč, což představuje 47,2 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 3,2 mld. Kč, tj. o 16,4 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 57,0 mld. Kč, což představuje 43,9 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 41,8 %), při meziročním růstu o 5,7 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Rozpočet po změnách počítá s poklesem o 2,3 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 22,3 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci června 2010 dosáhl 75,7 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2010 výsledek horší o 7,4 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo lepší výsledek než v loňském roce.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo v přebytku 19,7 mld. Kč (v červnu 2009 to bylo 3,2 mld. Kč), když příjmy činily 122,0 mld. Kč (v červnu 2009 to bylo 106,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 102,3 mld. Kč (v červnu 2009 to bylo 103,5 mld. Kč). V lepším výsledku v samotném červnu 2010 se projevilo především meziročně vyšší inkaso daní z příjmů právnických osob (o 6,5 mld. Kč) a vyšší transfery přijaté od EU a Národního fondu (o 8,2 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259 -75 662

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-červen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-červen
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 506,69 1022,22 1031,35 507,94 49,3 45,3 100,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 418,55 901,86 901,86 431,78 47,9 42,2 103,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 238,51 534,74 534,74 257,73 48,2 40,1 108,1
v tom:
- DPH 82,22 188,60 188,60 88,43 46,9 42,4 107,6
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 55,19 141,10 141,10 62,17 44,1 38,4 112,6
- daně z příjmů PO 53,32 100,30 100,30 59,08 58,9 40,9 110,8
- daně z příjmů FO 39,52 88,30 88,30 40,39 45,7 36,9 102,2
vybíraná srážkou 3,18 6,60 6,60 3,29 49,8 46,8 103,3
ze závislé činnosti 35,07 71,80 71,80 35,03 48,8 40,1 99,9
z přiznání 1,27 9,90 9,90 2,08 21,0 9,8 162,9
- správní poplatky 1,20 2,42 2,42 1,16 48,0 49,9 96,7
- majetkové daně 4,16 9,10 9,10 3,78 41,5 35,3 90,7
- clo 0,73 1,30 1,30 0,75 58,0 45,6 103,3
- poplatky za uložení odpadů**) 0,71 1,35 1,35 0,77 56,7 52,3 108,3
- ostatní daňové příjmy***) 1,46 2,27 2,27 1,21 53,2 50,9 82,9
Pojistné na SZ 180,03 367,13 367,13 174,05 47,4 45,4 96,7
z toho: na důchodové pojištění 160,03 329,49 329,49 154,71 47,0 45,4 96,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 88,14 120,35 129,49 76,16 58,8 69,8 86,4
v tom:
- kapitoly 40,12 104,95 114,08 63,14 55,3 37,1 157,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 27,75 95,10 104,23 52,28 50,2 28,5 188,4
převody z fondů OSS 6,90 0,00 0,00 3,98 x x 57,7
přijaté sankční platby 0,76 0,97 0,97 0,77 79,4 61,3 101,1
soudní poplatky 0,59 0,86 0,86 0,48 55,9 98,6 81,5
dobrovolné pojistné 0,26 0,40 0,40 0,30 75,1 32,2 112,9
- kapitola Operace SFA 3,17 4,26 4,26 1,96 46,1 90,7 61,8
- kapitola Státní dluh 3,83 6,87 6,87 5,79 84,4 57,4 151,3
- VPS 41,01 4,28 4,28 5,27 122,9 520,0 12,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,07 0,07 0,01 18,7 42,3 44,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,34 0,05 0,05 0,08 150,1 213,8 22,9
- ostatní příjmy VPS***) 40,64 4,17 4,17 5,18 124,2 530,5 12,7

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku

 

mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 30.6.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk. k 30.6.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 30.6.***) % plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 359,64 47,9 815,82 323,03 39,6 732,24 349,61 47,7 -36,61 26,57 89,8 108,2
- DPH 274,50 119,62 43,6 278,60 117,87 42,3 270,80 126,87 46,8 -1,75 9,00 98,5 107,6
- spotřební daň 142,30 61,39 43,1 151,80 58,57 38,6 149,20 65,63 44,0 -2,82 7,06 95,4 112,1
- clo 1,30 1,33 102,3 1,60 0,73 45,6 1,30 0,75 58,0 -0,60 0,02 54,9 103,3
- daně z příjmů PO 168,60 93,57 55,5 187,00 72,71 38,9 143,90 80,10 55,7 -20,86 7,39 77,7 110,2
- daně z příjmů FO 135,40 67,19 49,6 162,90 57,67 35,4 134,20 59,20 44,1 -9,52 1,54 85,8 102,7
vybíraná srážkou 5,60 4,67 83,4 9,80 4,52 46,2 9,60 4,65 48,4 -0,14 0,12 96,9 102,7
závislá činnost 114,00 54,73 48,0 128,10 51,41 40,1 105,30 51,35 48,8 -3,32 -0,06 93,9 99,9
z přiznání 15,80 7,79 49,3 25,00 1,73 6,9 19,30 3,21 16,6 -6,05 1,48 22,3 185,1
- silniční daň 6,10 2,77 45,4 6,50 1,91 29,4 5,50 2,19 39,8 -0,85 0,28 69,2 114,4
- daň z nemovitosti 5,50 3,17 57,6 6,40 3,89 60,8 9,60 5,64 58,7 0,72 1,75 122,8 144,9
- majetkové daně 8,80 5,15 58,5 11,80 4,16 35,3 9,10 3,78 41,5 -0,98 -0,39 80,9 90,7
- dálniční poplatek 2,30 2,01 87,3 2,60 2,16 82,9 2,60 2,32 89,1 0,15 0,16 107,3 107,5
- ostatní daně a poplatky 6,40 3,45 53,9 6,62 3,36 50,8 6,04 3,13 51,9 -0,09 -0,23 97,4 93,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-červen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-červen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 574,95 1184,92 1194,26 583,60 48,9 49,1 101,5
Běžné výdaje 523,61 1069,47 1064,20 526,56 49,5 50,0 100,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 38,98 98,41 98,91 39,36 39,8 37,8 101,0
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 24,23 52,10 52,10 26,48 50,8 51,1 109,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 81,51 126,40 128,06 82,91 64,7 62,4 101,7
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 23,70 50,26 54,13 23,78 43,9 44,3 100,3
- neinvest. transfery státním fondům 12,76 36,89 36,97 12,30 33,3 39,6 96,4
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 1,72 3,41 3,39 2,08 61,3 51,1 121,2
- sociální dávky 213,05 433,84 433,79 216,85 50,0 50,1 101,8
z toho:
důchody 167,50 346,22 346,22 173,37 50,1 49,4 103,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,33 14,30 14,26 7,77 54,5 105,1 106,0
ostatní soc.dávky 17,62 31,74 31,74 15,06 47,5 51,0 85,5
státní soc.podpora 20,60 41,57 41,57 20,64 49,7 46,4 100,2
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,16 7,32 7,32 2,84 38,8 35,1 131,1
- prostředky na insolventnost 0,23 0,52 0,52 0,29 55,7 103,4 126,5
- stavební spoření 12,36 13,40 13,40 11,21 83,6 84,7 90,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,62 6,50 6,50 2,72 41,8 41,0 103,6
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 19,74 34,94 34,94 16,50 47,2 56,7 83,6
- kapitola Státní dluh 29,60 64,10 64,09 27,06 42,2 53,4 91,4
- kapitola Operace SFA 0,04 0,60 0,51 0,04 7,9 5,4 111,0
- ostatní běžné výdaje ***) 60,91 140,79 129,58 62,15 48,0 45,3 102,0
Kapitálové výdaje 51,34 115,45 130,05 57,04 43,9 41,8 111,1
SALDO SR CELKEM -68,26 -162,70 -162,91 -75,66 46,4 130,3 110,8

*) rozpočet upravený k 31.3.2009
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.