CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 043,2 mld. Kč, celkových výdajů na 1 206,1 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 21,0 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 658,6 mld. Kč, celkové výdaje 737,3 mld. Kč a schodek hospodaření 78,7 mld. Kč (v srpnu 2009 vykázán schodek 89,6 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-srpen 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index 2010/2009
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 643,91 1022,22 1043,19 658,62 63,1 57,1 102,3
VÝDAJE CELKEM 733,49 1184,92 1206,10 737,29 61,1 62,1 100,5
SALDO -89,58 -162,70 -162,91 -78,67 48,3 170,9 87,8

*) rozpočet upravený k 30.6.2010

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 658,6 mld. Kč představovaly 63,1 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2009 plněny na 57,1 %) a byly proti srpnu 2009 vyšší o 14,7 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až srpen 2010 byly meziročně výrazně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 327,4 mld. Kč, což představuje 61,2 % rozpočtu a meziroční růst o 22,5 mld. Kč, tj. o 7,4 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 10,0 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH, spotřebních daní a DPPO.

Inkaso DPH představovalo 123,4 mld. Kč, tj. 65,4 % rozpočtu, což je o 6,7 procentního bodu vyšší plnění než v srpnu minulého roku. Meziroční růst o 9,5 mld. Kč, tj. o 8,3 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 1,6 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 85,7 mld. Kč, což představuje 60,8 % rozpočtu (loni to bylo 54,0 %) a meziroční růst o 8,1 mld. Kč, tj. o 10,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 53,2 mld. Kč představovala 53,1 % rozpočtu, což je o 15,8 procentního bodu více než v srpnu loňského roku. Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 4,6 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně odvádějí větší plátci v posledním měsíci každého čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 55,0 mld. Kč, tj. 62,3 % rozpočtu (loni plnění na 50,5 %) při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 48,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 67,4 % (loni to bylo 55,3 %). Meziročně je inkaso o 0,1 % vyšší než ve stejném období roku 2009. Rozpočet 2010 je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 1,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 18,5 % (loni to bylo na 9,1 %) a její inkaso bylo o 0,6 mld. Kč vyšší než v srpnu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,8 mld. Kč, což představuje 73,0 % rozpočtu (loni 67,9 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,2 mld. Kč, tj. o 4,4 %, vyšší. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.
Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8.2010 výše 445,3 mld. Kč, což představuje 60,8 % rozpočtu a meziroční růst o 29,9 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 415,5 mld. Kč, tj. 50,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 55,0 mld. Kč, tj. o 11,7 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 234,1 mld. Kč, což představuje 63,8 % rozpočtu (loni to bylo 60,3 %) a meziroční pokles o 5,2 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 208,1 mld. Kč, tj. 63,1 % rozpočtu (loni to bylo 60,3 %), při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč, tj. o 2,2 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv ekonomické krize a relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci srpna 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 97,1 mld. Kč, což je 68,7 % rozpočtu po změnách a o 2,6 mld. Kč, tj. o 2,6 %, méně než v srpnu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na výrazném meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 33 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 65,9 mld. Kč (plnění na 56,8 % rozpočtu po změnách), což je o 34,0 mld. Kč více než v srpnu 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 4,3 mld. Kč (loni o 4,7 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, dále z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci srpna 9,3 mld. Kč (o 4,5 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 135,0 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 737,3 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2010 představují 61,1 % rozpočtu po změnách (v srpnu 2009 to bylo 62,1 %), což je o 3,8 mld. Kč, tj. o 0,5 % více než v srpnu 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci srpna čerpány ve výši 659,9 mld. Kč, tj. na 61,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 63,0 %). Proti loňskému srpnu vzrostly o 0,1 mld. Kč (rozpočet po změnách počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 31.8.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 286,2 mld. Kč, tj. 66,0 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 65,8 %). Meziročně jsou o 2,9 mld. Kč, tj. o 1,0 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 229,4 mld. Kč, tj. 66,3 % rozpočtu (loni to bylo 65,8 %), při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 2,9 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,4 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 3,1 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,05 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 90,2 mld. Kč představuje 69,6 % rozpočtu po změnách a je o 1,1 mld. Kč, tj. o 1,3 %, vyšší než v srpnu 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 58,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2009 (v červnu 2010 již byla převedena záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,5 mld. Kč). Dalších 17,6 mld. Kč (loni to bylo 17,0 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 35,2 mld. Kč, tj. 67,7 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 2,9 mld. Kč, tj. o 8,8 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci srpna 2010 hrazeny ve výši 29,6 mld. Kč, tj. 46,2 % rozpočtu, a jsou pod úrovní srpna 2009 o 3,0 mld. Kč, tj. o 9,2 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 21,2 mld. Kč, což představuje 60,6 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 2,3 mld. Kč, tj. o 9,6 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 77,4 mld. Kč, což představuje 55,9 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 55,1 %), při meziročním růstu o 3,7 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 30,4 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci srpna 2010 dosáhl 78,7 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2010 výsledek lepší o 10,9 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo výrazně lepší výsledek než v loňském roce.

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo ve schodku 9,7 mld. Kč (v srpnu 2009 to bylo 13,4 mld. Kč), když příjmy činily 72,0 mld. Kč (v srpnu 2009 to bylo 57,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 81,7 mld. Kč (v srpnu 2009 to bylo 70,5 mld. Kč). Ve vyšším plnění příjmů v samotném srpnu 2010 se projevily především meziročně vyšší transfery přijaté z EU a Národního fondu (o 8,3 mld. Kč) a vyšší inkaso DPPO (o 5,4 mld. Kč). Na vyšším čerpání výdajů v samotném srpnu 2010 se podílely zejména meziročně vyšší kapitálové výdaje (o 9,0 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318 -89 578 -78 673

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-srpen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-srpen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-srpen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 643,91 1022,22 1043,19 658,62 63,1 57,1 102,3
v tom:
Daňové příjmy celkem 544,23 901,86 901,86 561,49 62,3 54,9 103,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 304,93 534,74 534,74 327,42 61,2 51,2 107,4
v tom:
- DPH 113,97 188,60 188,60 123,42 65,4 58,7 108,3
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 77,67 141,10 141,10 85,73 60,8 54,0 110,4
- daně z příjmů PO 48,60 100,30 100,30 53,24 53,1 37,3 109,5
- daně z příjmů FO 54,15 88,30 88,30 55,05 62,3 50,5 101,7
vybíraná srážkou 4,61 6,60 6,60 4,82 73,0 67,9 104,4
ze závislé činnosti 48,35 71,80 71,80 48,40 67,4 55,3 100,1
z přiznání 1,18 9,90 9,90 1,83 18,5 9,1 154,7
- správní poplatky 1,65 2,42 2,42 1,64 67,9 68,6 99,5
- majetkové daně 5,33 9,10 9,10 4,91 54,0 45,1 92,2
- clo 0,94 1,30 1,30 1,04 80,0 58,4 111,2
- poplatky za uložení odpadů**) 0,93 1,35 1,35 0,99 73,1 69,2 105,7
- ostatní daňové příjmy***) 1,69 2,27 2,27 1,40 61,8 59,2 82,8
Pojistné na SZ 239,30 367,13 367,13 234,07 63,8 60,3 97,8
z toho: na důchodové pojištění 212,71 329,49 329,49 208,06 63,1 60,3 97,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 99,68 120,35 141,33 97,13 68,7 73,1 97,4
v tom:
- kapitoly 48,23 104,95 125,92 78,82 62,6 40,8 163,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 31,88 95,10 116,07 65,89 56,8 29,7 206,7
převody z fondů OSS ****) 8,98 0,00 0,00 4,32 x x 48,1
přijaté sankční platby 1,59 0,97 0,96 1,03 106,8 128,8 64,6
soudní poplatky 0,78 0,86 0,86 0,62 72,4 133,7 79,6
dobrovolné pojistné 0,36 0,40 0,40 0,41 103,3 43,6 114,5
- kapitola Operace SFA 4,38 4,26 4,26 3,07 72,0 125,3 69,9
- kapitola Státní dluh 4,76 6,87 6,87 9,28 135,0 71,3 195,0
- VPS 42,31 4,28 4,28 5,97 139,4 534,2 14,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,07 0,07 0,02 23,7 53,7 44,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,43 0,05 0,05 0,10 201,3 271,1 24,2
- ostatní příjmy VPS***) 41,84 4,17 4,17 5,85 140,5 543,7 14,0

*) rozpočet upravený k 30.6.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
****) včetně zapojení ostatních mimorozpočtových zdrojů

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.8.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk. k 31.8.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 31.8.***)
% plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 751,20 470,48 62,6 815,82 415,46 50,9 732,24 445,34 60,8 -55,0 29,9 88,3 107,2
- DPH 274,50 165,20 60,2 278,60 163,50 58,7 270,80 177,04 65,4 -1,7 13,5 99,0 108,3
- spotřební daň 142,30 83,84 58,9 151,80 82,30 54,2 149,20 90,49 60,6 -1,5 8,2 98,2 110,0
- clo 1,30 1,59 122,0 1,60 0,94 58,4 1,30 1,04 80,0 -0,7 0,1 59,0 111,2
- daně z příjmů PO 168,60 107,34 63,7 187,00 69,73 37,3 143,90 74,59 51,8 -37,6 4,9 65,0 107,0
- daně z příjmů FO 135,40 91,52 67,6 162,90 79,75 49,0 134,20 81,26 60,6 -11,8 1,5 87,1 101,9
vybíraná srážkou 5,60 6,68 119,3 9,80 6,57 67,1 9,60 6,78 70,6 -0,1 0,2 98,4 103,1
závislá činnost 114,00 74,58 65,4 128,10 70,90 55,3 105,30 70,97 67,4 -3,7 0,1 95,1 100,1
z přiznání 15,80 10,25 64,9 25,00 2,28 9,1 19,30 3,52 18,2 -8,0 1,2 22,2 154,7
- silniční daň 6,10 3,94 64,6 6,50 2,89 44,4 5,50 3,17 57,5 -1,1 0,3 73,3 109,6
- daň z nemovitosti 5,50 3,55 64,6 6,40 4,34 67,8 9,60 6,22 64,8 0,8 1,9 122,2 143,3
- majetkové daně 8,80 6,82 77,5 11,80 5,33 45,1 9,10 4,91 54,0 -1,5 -0,4 78,1 92,2
- dálniční poplatek 2,30 2,27 98,7 2,60 2,43 93,4 2,60 2,59 99,7 0,2 0,2 107,0 106,8
- ostatní daně a poplatky 6,40 4,41 68,8 6,62 4,28 64,7 6,04 4,03 66,8 -0,1 -0,2 97,1 94,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-srpen 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-srpen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-srpen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 733,49 1184,92 1206,10 737,29 61,1 62,1 100,5
Běžné výdaje 659,78 1069,47 1067,58 659,90 61,8 63,0 100,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 55,72 98,41 99,29 55,64 56,0 54,1 99,9
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 32,39 52,10 52,10 35,25 67,7 68,3 108,8
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 89,10 126,40 129,60 90,25 69,6 68,3 101,3
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 31,23 50,26 55,72 29,51 53,0 69,0 94,5
- neinvest. transfery státním fondům 13,94 36,89 36,57 12,77 34,9 45,0 91,6
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,21 3,41 3,76 2,47 65,8 59,6 111,9
- sociální dávky 283,30 433,84 433,84 286,23 66,0 65,8 101,0
z toho:
důchody 223,03 346,22 346,05 229,41 66,3 65,8 102,9
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 10,06 14,30 14,30 9,70 67,8 77,7 96,4
ostatní soc.dávky 22,73 31,74 31,91 19,68 61,7 65,9 86,6
státní soc.podpora 27,48 41,57 41,57 27,44 66,0 62,1 99,8
- aktivní pol. zaměstnanosti 2,94 7,32 8,19 3,98 48,6 45,9 135,5
- prostředky na insolventnost 0,40 0,52 0,52 0,36 70,0 119,7 89,3
- stavební spoření 12,36 13,40 13,40 11,21 83,6 84,7 90,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,95 6,50 6,50 4,09 62,9 61,8 103,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,41 34,94 34,94 21,16 60,6 68,4 90,4
- kapitola Státní dluh 32,57 64,10 64,08 29,59 46,2 58,8 90,8
- kapitola Operace SFA 0,05 0,60 0,49 0,06 12,2 8,2 117,3
- ostatní běžné výdaje ***) 76,21 140,79 128,60 77,34 60,1 55,3 101,5
Kapitálové výdaje 73,70 115,45 138,52 77,39 55,9 55,1 105,0
SALDO SR CELKEM -89,58 -162,70 -162,91 -78,67 48,3 170,9 87,8

*) rozpočet upravený k 30.6.2010
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.