CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 043,2 mld. Kč, celkových výdajů na 1 206,1 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 21,0 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 745,9 mld. Kč, celkové výdaje 845,5 mld. Kč a schodek hospodaření 99,6 mld. Kč (v září 2009 vykázán schodek 87,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index 2010/2009
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 726,78 1022,22 1043,19 745,95 71,5 64,4 102,6
VÝDAJE CELKEM 814,07 1184,92 1206,10 845,51 70,1 68,9 103,9
SALDO -87,30 -162,70 -162,91 -99,56 61,1 166,6 114,0

*) rozpočet upravený k 30.6.2010

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 745,9 mld. Kč představovaly 71,5 % rozpočtu po změnách (v září 2009 plněny na 64,4 %) a byly proti září 2009 vyšší o 19,2 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až září 2010 byly meziročně výrazně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 376,3 mld. Kč, což představuje 70,4 % rozpočtu a meziroční růst o 21,1 mld. Kč, tj. o 5,9 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 10,7 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH, spotřebních daní a DPPO.

Inkaso DPH představovalo 137,5 mld. Kč, tj. 72,9 % rozpočtu, což je o 7,3 procentního bodu vyšší plnění než v září minulého roku. Meziroční růst o 10,2 mld. Kč, tj. o 8,0 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 1,3 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 95,7 mld. Kč, což představuje 67,9 % rozpočtu (loni to bylo 62,1 %) a meziroční růst o 6,4 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot i z tabákových výrobků.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 69,2 mld. Kč představovala 69,0 % rozpočtu, což je o 18,6 procentního bodu více než v září loňského roku. Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 3,6 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Inkaso této daně v samotném měsíci září činilo 16,0 mld. Kč (v září 2009 to bylo 17,0 mld. Kč).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 62,7 mld. Kč, tj. 71,0 % rozpočtu (loni plnění na 57,3 %) při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 54,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 76,1 % (loni to bylo 62,2 %). Meziročně je inkaso o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,5 %, vyšší než ve stejném období roku 2009. Rozpočet 2010 je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 2,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 26,5 % (loni to bylo na 13,6 %) a její inkaso bylo o 0,9 mld. Kč vyšší než v září 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v měsíci dubnu.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,4 mld. Kč, což představuje 81,6 % rozpočtu (loni 77,4 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,1 mld. Kč, tj. o 2,3 %, vyšší. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9.2010 výše 514,1 mld. Kč, což představuje 70,2 % rozpočtu a meziroční růst o 30,9 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 483,2 mld. Kč, tj. 59,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 73,0 mld. Kč, tj. o 13,1 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 263,1 mld. Kč, což představuje 71,7 % rozpočtu (loni to bylo 65,8 %) a meziroční růst o 2,2 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 233,9 mld. Kč, tj. 71,0 % rozpočtu (loni to bylo 65,8 %), při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv relativně vysoké nezaměstnanosti.

Ke konci září 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 106,5 mld. Kč, což je 75,4 % rozpočtu po změnách a o 4,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %, méně než v září loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 31 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 72,7 mld. Kč (plnění na 62,6 % rozpočtu po změnách), což je o 31,7 mld. Kč více než v září 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 4,4 mld. Kč (loni o 4,8 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, dále z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci září 10,9 mld. Kč (o 5,6 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 158,2 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 845,5 mld. Kč čerpané ke konci září 2010 představují 70,1 % rozpočtu po změnách (v září 2009 to bylo 68,9 %), což je o 31,4 mld. Kč, tj. o 3,9 % více než v září 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,3 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci září čerpány ve výši 754,2 mld. Kč, tj. na 70,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 70,1 %). Proti loňskému září vzrostly o 20,6 mld. Kč, tj. o 2,8 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 30.9.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 322,7 mld. Kč, tj. 74,4 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 74,3 %). Meziročně jsou o 2,5 mld. Kč, tj. o 0,8 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 259,1 mld. Kč, tj. 74,9 % rozpočtu (loni to bylo 74,5 %), při meziročním růstu o 6,5 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 0,8 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 3,2 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,1 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 112,7 mld. Kč představuje 86,9 % rozpočtu po změnách a je o 19,3 mld. Kč, tj. o 20,6 %, vyšší než v září 2009. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč, což je o 20,0 mld. Kč více než v roce 2009 (v září 2010 již byla převedena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 18,2 mld. Kč, zatímco v roce 2009 došlo k převodu zálohy až v říjnu). Dalších 19,6 mld. Kč (loni to bylo 18,9 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 39,6 mld. Kč, tj. 76,0 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 3,1 mld. Kč, tj. o 8,6 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci září 2010 hrazeny ve výši 35,8 mld. Kč, tj. 55,8 % rozpočtu, a jsou pod úrovní září 2009 o 2,8 mld. Kč, tj. o 7,2 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 23,9 mld. Kč, což představuje 68,5 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 1,5 mld. Kč, tj. o 5,7 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 91,4 mld. Kč, což představuje 66,0 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 60,2 %), při meziročním růstu o 10,8 mld. Kč, tj. o 13,5 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 35,8 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu ke konci září 2010 dosáhl 99,6 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2009 výsledek horší o 12,3 mld. Kč. Meziroční srovnání negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (vliv téměř 32 mld. Kč; viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Negativně se také projevil převod zálohy (18,2 mld. Kč) na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji na 4. čtvrtletí roku 2010 (v roce 2009 proběhl tento převod až v říjnu). Bez těchto vlivů by meziroční srovnání hospodaření státního rozpočtu vykázalo výrazně lepší výsledek.

Hospodaření rozpočtu v samotném září skončilo ve schodku 20,9 mld. Kč (v září 2009 to byl přebytek 2,3 mld. Kč), když příjmy činily 87,3 mld. Kč (v září 2009 to bylo 82,9 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 108,2 mld. Kč (v září 2009 to bylo 80,6 mld. Kč). Ve vyšším plnění příjmů v samotném září 2010 se projevilo především meziročně vyšší inkaso pojistného na sociální zabezpečení (o 7,4 mld. Kč). Na vyšším čerpání výdajů v samotném září 2010 se podílela zejména výše zmíněná záloha obcím a krajům na přímé náklady škol a také vyšší kapitálové výdaje (o 7,2 mld. Kč).

 

v mil. Kč
leden-září 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296 -99 555

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-září 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 726,78 1022,22 1043,19 745,95 71,5 64,4 102,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 616,19 901,86 901,86 639,45 70,9 62,1 103,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 355,28 534,74 534,74 376,34 70,4 59,7 105,9
v tom:
- DPH 127,28 188,60 188,60 137,50 72,9 65,6 108,0
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 89,37 141,10 141,10 95,75 67,9 62,1 107,1
- daně z příjmů PO 65,61 100,30 100,30 69,23 69,0 50,4 105,5
- daně z příjmů FO 61,42 88,30 88,30 62,67 71,0 57,3 102,0
vybíraná srážkou 5,26 6,60 6,60 5,39 81,6 77,4 102,3
ze závislé činnosti 54,40 71,80 71,80 54,66 76,1 62,2 100,5
z přiznání 1,76 9,90 9,90 2,63 26,5 13,6 148,9
- správní poplatky 1,75 2,42 2,42 1,83 75,6 72,7 104,5
- majetkové daně 5,95 9,10 9,10 5,57 61,2 50,4 93,6
- clo 1,05 1,30 1,30 1,20 92,0 65,7 113,8
- poplatky za uložení odpadů**) 1,04 1,35 1,35 1,09 80,9 77,0 105,0
- ostatní daňové příjmy***) 1,80 2,27 2,27 1,51 66,5 62,8 84,0
Pojistné na SZ 260,92 367,13 367,13 263,11 71,7 65,8 100,8
z toho: na důchodové pojištění 231,93 329,49 329,49 233,88 71,0 65,8 100,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 110,58 120,35 141,33 106,51 75,4 81,1 96,3
v tom:
- kapitoly 58,24 104,95 125,92 86,26 68,5 49,3 148,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 40,95 95,10 116,07 72,68 62,6 38,2 177,5
převody z fondů OSS ****) 9,22 0,00 0,00 4,41 x x 47,9
přijaté sankční platby 1,80 0,97 0,96 1,13 117,5 145,3 63,0
soudní poplatky 0,86 0,86 0,86 0,71 82,5 147,7 82,0
dobrovolné pojistné 0,40 0,40 0,40 0,47 117,8 49,4 115,3
- kapitola Operace SFA 4,40 4,26 4,26 3,07 72,2 125,8 69,8
- kapitola Státní dluh 5,22 6,87 6,87 10,87 158,2 78,2 208,0
- VPS 42,72 4,28 4,28 6,31 147,3 539,4 14,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,04 0,07 0,07 0,02 28,3 60,3 46,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,44 0,05 0,05 0,14 262,3 276,4 30,9
- ostatní příjmy VPS***) 42,24 4,17 4,17 6,16 147,8 548,9 14,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
****) včetně zapojení ostatních mimorozpočtových zdrojů

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk. k 30.9.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk. k 30.9.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk. k 30.9.***) % plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
Daňové příjmy 751,20 556,21 74,0 815,82 483,19 59,2 732,24 514,12 70,2 -73,0 30,9 86,9 106,4
- DPH 274,50 183,19 66,7 278,60 182,48 65,5 270,80 197,66 73,0 -0,7 15,2 99,6 108,3
- spotřební daň 142,30 98,07 68,9 151,80 94,66 62,4 149,20 101,16 67,8 -3,4 6,5 96,5 106,9
- clo 1,30 1,74 133,5 1,60 1,05 65,7 1,30 1,20 92,0 -0,7 0,1 60,5 113,8
- daně z příjmů PO 168,60 146,46 86,9 187,00 93,76 50,1 143,90 98,93 68,7 -52,7 5,2 64,0 105,5
- daně z příjmů FO 135,40 103,92 76,7 162,90 90,62 55,6 134,20 92,84 69,2 -13,3 2,2 87,2 102,4
vybíraná srážkou 5,60 7,51 134,1 9,80 7,48 76,3 9,60 7,68 80,0 0,0 0,2 99,6 102,7
závislá činnost 114,00 83,57 73,3 128,10 79,77 62,3 105,30 80,14 76,1 -3,8 0,4 95,4 100,5
z přiznání 15,80 12,84 81,3 25,00 3,37 13,5 19,30 5,02 26,0 -9,5 1,6 26,3 148,7
- silniční daň 6,10 4,03 66,0 6,50 2,97 45,8 5,50 3,25 59,1 -1,1 0,3 73,9 109,3
- daň z nemovitosti 5,50 3,76 68,4 6,40 4,55 71,1 9,60 6,37 66,4 0,8 1,8 121,1 139,9
- majetkové daně 8,80 7,84 89,0 11,80 5,95 50,4 9,10 5,57 61,2 -1,9 -0,4 75,9 93,6
- dálniční poplatek 2,30 2,40 104,3 2,60 2,55 98,3 2,60 2,72 104,7 0,2 0,2 106,5 106,5
- ostatní daně a poplatky 6,40 4,81 75,1 6,62 4,59 69,3 6,04 4,43 73,4 -0,2 -0,2 95,4 96,6

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-září 2009
Index skutečnost 2010/2009
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 814,07 1184,92 1206,10 845,51 70,1 68,9 103,9
Běžné výdaje 733,56 1069,47 1067,58 754,15 70,6 70,1 102,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 63,79 98,41 99,29 63,50 64,0 62,0 99,5
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 36,45 52,10 52,10 39,60 76,0 76,9 108,6
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 93,38 126,40 129,60 112,66 86,9 71,6 120,6
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 34,62 50,26 55,72 34,18 61,3 76,5 98,7
- neinvest. transfery státním fondům 14,09 36,89 36,57 14,55 39,8 45,5 103,2
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,26 3,41 3,76 2,96 78,7 60,9 130,9
- sociální dávky 320,19 433,84 433,84 322,66 74,4 74,3 100,8
z toho:
důchody 252,57 346,22 346,05 259,05 74,9 74,5 102,6
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 11,41 14,30 14,30 10,65 74,5 88,1 93,3
ostatní soc.dávky 25,27 31,74 31,91 22,11 69,3 73,2 87,5
státní soc.podpora 30,95 41,57 41,57 30,85 74,2 69,9 99,7
- aktivní pol. zaměstnanosti 3,28 7,32 8,19 4,50 54,9 51,3 137,0
- prostředky na insolventnost 0,58 0,52 0,52 0,37 71,9 170,7 64,3
- stavební spoření 12,44 13,40 13,40 11,26 84,1 85,2 90,5
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,95 6,50 6,50 4,09 62,9 61,8 103,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 25,39 34,94 34,94 23,93 68,5 74,2 94,3
- kapitola Státní dluh 38,55 64,10 64,08 35,79 55,8 69,6 92,8
- kapitola Operace SFA 0,05 0,60 0,49 0,07 13,8 8,9 123,3
- ostatní běžné výdaje ***) 84,51 140,79 128,60 84,05 65,4 61,4 99,4
Kapitálové výdaje 80,52 115,45 138,52 91,36 66,0 60,2 113,5
SALDO SR CELKEM -87,30 -162,70 -162,91 -99,56 61,1 166,6 114,0

*) rozpočet upravený k 30.6.2010
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.