CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2010

  • Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.9.2010) došlo ke zvýšení celkových příjmů na 1 050,1 mld. Kč, celkových výdajů na 1 213,0 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Zvýšení výdajů a tím i schodku o 0,2 mld. Kč se týká financování povodní (na základě zákonného zmocnění ministra financí). Další navyšování rozpočtu příjmů a výdajů bylo souvztažné (o 27,9 mld. Kč) a vycházelo ze zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (prostředky poskytnuté z rozpočtu EU přímo nebo prostřednictvím Národního fondu).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2010 celkové příjmy státního rozpočtu 897,9 mld. Kč, celkové výdaje 1038,7 mld. Kč a schodek hospodaření 140,8 mld. Kč (v listopadu 2009 vykázán schodek 169,4 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-listopad 2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index 2010/2009
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 873,40 1022,22 1050,14 897,92 85,5 77,4 102,8
VÝDAJE CELKEM 1042,81 1184,92 1213,05 1038,67 85,6 88,3 99,6
SALDO -169,41 -162,70 -162,91 -140,76 86,4 321,3 83,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2010

 

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 897,9 mld. Kč představovaly 85,5 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2009 plněny na 77,4 %) a byly proti listopadu 2009 vyšší o 24,5 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by celkové příjmy za leden až listopad 2010 byly meziročně výrazně vyšší.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 452,4 mld. Kč, což představuje 84,6 % rozpočtu a meziroční růst o 21,8 mld. Kč, tj. o 5,1 % (rozpočet počítá s růstem o 10,2 % proti skutečnosti roku 2009). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 12,3 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 171,9 mld. Kč, tj. 91,2 % rozpočtu, což je o 7,7 procentního bodu vyšší plnění než v listopadu minulého roku. Meziroční růst o 9,9 mld. Kč, tj. o 6,1 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) nižší o 0,6 procentního bodu. Zde se projevuje zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010). Očekávaný výnos této daně na konci roku je na úrovni dané rozpočtem.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 119,6 mld. Kč, což představuje 84,8 % rozpočtu (loni to bylo 77,7 %) a meziroční růst o 7,8 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Rozpočet počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009. Projevuje se zde zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů, z piva a z tabákových výrobků,. Lze však předpokládat, že rozpočtované částky nebude dosaženo.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 70,0 mld. Kč představovala 69,8 % rozpočtu, což je o 18,5 procentního bodu více než v listopadu loňského roku. Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 3,2 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009. V roce 2010 je daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Relativně nízké inkaso souvisí zejména s tím, že podniky i v roce 2010 žádají ve zvýšené míře o snížení či prominutí záloh a že uplatňují ztrátu vytvořenou v minulých letech.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 77,2 mld. Kč, tj. 87,4 % rozpočtu (loni plnění na 70,9 %) při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,5 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 67,8 mld. Kč při plnění rozpočtu na 94,4 % (loni to bylo 77,3 %). Meziročně je inkaso o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,3 %, vyšší než ve stejném období roku 2009. Rozpočet 2010 je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %. Plnění rozpočtu této daně bude vyšší než rozpočtovaný předpoklad.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání inkasovaná ve výši 2,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 29,3 % (loni to bylo na 15,2 %) a její inkaso bylo o 0,9 mld. Kč vyšší než v listopadu 2009. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč. Rozpočet této daně nebude naplněn.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 6,5 mld. Kč, což představuje 97,9 % rozpočtu (loni 94,5 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,6 % vyšší. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009. Rozpočet této daně bude mírně překročen.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní k 30.11.2010 výše 616,8 mld. Kč, což představuje 84,2 % rozpočtu a meziroční růst o 31,3 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 585,5 mld. Kč, tj. 71,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 76,5 mld. Kč, tj. o 11,6 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 322,4 mld. Kč, což představuje 87,8 % rozpočtu (loni to bylo 79,8 %) a meziroční růst o 5,8 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 286,5 mld. Kč, tj. 87,0 % rozpočtu (loni to bylo 79,8 %), při meziročním růstu o 5,1 mld. Kč, tj. o 1,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %). Zde se projevuje vliv relativně vysoké nezaměstnanosti. Rozpočet této daně nebude na konci roku naplněn.

Ke konci listopadu 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 123,1 mld. Kč, což je 83,1 % rozpočtu po změnách a o 3,0 mld. Kč, tj. o 2,4 %, méně než v listopadu loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 32 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 84,3 mld. Kč (plnění na 68,5 % rozpočtu po změnách), což je o 35,7 mld. Kč více než v listopadu 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 4,9 mld. Kč (o 4,5 mld. Kč méně než loni). Tato částka zahrnuje především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly ke konci listopadu 12,5 mld. Kč (o 5,6 mld. Kč více než loni) a byly tak plněny na 182,7 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 1038,7 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2010 představují 85,6 % rozpočtu po změnách (v listopadu 2009 to bylo 88,3 %), což je o 4,1 mld. Kč, tj. o 0,4% méně než v listopadu 2009. Proti skutečnosti 2009 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 3,9 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci listopadu čerpány ve výši 919,6 mld. Kč, tj. na 86,3 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 88,5 %). Proti loňskému listopadu klesly o 8,6 mld. Kč, tj. o 0,9 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,9 %). K 30.11.2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 394,5 mld. Kč, tj. 90,9 % rozpočtu po změnách (loni to bylo také 90,9 %). Meziročně jsou o 3,9 mld. Kč, tj. o 1,0 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 317,0 mld. Kč, tj. 91,6 % rozpočtu (loni to bylo 91,0 %), při meziročním růstu o 8,3 mld. Kč, tj. o 2,7 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,4 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,8 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,2 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 121,4 mld. Kč, což představuje 92,6 % rozpočtu po změnách, a proti listopadu 2009 byly vyšší o 1,0 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Zde se projevily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2009 (v září již byla převedena záloha na 4. čtvrtletí). Dalších 23,7 mld. Kč (loni to bylo 22,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 48,3 mld. Kč, tj. 92,7 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 3,7 mld. Kč, tj. o 8,3 %.

Neinvestiční výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci listopadu 2010 hrazeny ve výši 46,8 mld. Kč, tj. 73,3 % rozpočtu, a jsou pod úrovní listopadu 2009 o 3,2 mld. Kč, tj. o 6,5 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 29,1 mld. Kč, což představuje 83,9 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,9 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 119,1 mld. Kč, což představuje 80,8 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 86,1 %), při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 10,7 % proti skutečnosti 2009. Z celkové částky tvoří 47,6 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

 

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu státního rozpočtu ke konci listopadu 2010 dosáhl 140,8 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2009 výsledek lepší o 28,6 mld. Kč. Meziroční srovnání navíc negativně ovlivňuje výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 (viz část nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery). Bez tohoto vlivu ve výši téměř 32 mld. Kč by hospodaření státního rozpočtu vykázalo při meziročním srovnání výrazně lepší výsledek než v loňském roce.

Hospodaření rozpočtu v samotném listopadu skončilo v deficitu 44,0 mld. Kč (v listopadu 2009 to bylo 31,3 mld. Kč), když příjmy činily 63,4 mld. Kč (v listopadu 2009 to bylo 63,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 107,4 mld. Kč (v listopadu 2009 to bylo 94,9 mld. Kč). Vyšší čerpání výdajů v samotném listopadu 2010 ovlivnily především vyšší investiční (o 11,4 mld. Kč) a neinvestiční (o 5,9 mld. Kč) transfery státním fondům.

v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517 -169 406 -140 757

 

Graf - Vývoj salda stáního rozpočtu

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-listopad 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-listopad
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 873,40 1022,22 1050,14 897,92 85,5 77,4 102,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 747,25 901,86 901,86 774,77 85,9 75,3 103,7
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 430,65 534,74 534,74 452,41 84,6 72,3 105,1
v tom:
- DPH 162,06 188,60 188,60 171,95 91,2 83,5 106,1
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 111,76 141,10 141,10 119,61 84,8 77,7 107,0
- daně z příjmů PO 66,85 100,30 100,30 70,03 69,8 51,3 104,8
- daně z příjmů FO 75,98 88,30 88,30 77,15 87,4 70,9 101,5
vybíraná srážkou 6,43 6,60 6,60 6,46 97,9 94,5 100,6
ze závislé činnosti 67,57 71,80 71,80 67,79 94,4 77,3 100,3
z přiznání 1,98 9,90 9,90 2,90 29,3 15,2 146,4
- správní poplatky 2,19 2,42 2,42 2,27 93,9 90,7 104,0
- majetkové daně 7,30 9,10 9,10 6,87 75,5 61,8 94,1
- clo 1,28 1,30 1,30 1,52 116,6 79,9 118,5
- poplatky za uložení odpadů**) 1,24 1,35 1,35 1,30 96,5 92,1 104,8
- ostatní daňové příjmy***) 2,01 2,27 2,27 1,71 75,6 70,2 85,4
Pojistné na SZ 316,60 367,13 367,13 322,36 87,8 79,8 101,8
z toho: na důchodové pojištění 281,42 329,49 329,49 286,54 87,0 79,8 101,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 126,15 120,35 148,28 123,15 83,1 92,4 97,6
v tom:
- kapitoly 68,45 104,95 132,87 100,38 75,5 57,8 146,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 48,63 95,10 123,02 84,33 68,5 45,3 173,4
převody z fondů OSS ****) 9,45 0,00 0,00 4,93 x x 52,2
přijaté sankční platby 2,07 0,97 0,96 1,28 132,5 167,5 61,7
soudní poplatky 1,04 0,86 0,86 0,86 100,2 177,5 82,7
dobrovolné pojistné 0,51 0,40 0,40 0,59 148,3 61,7 116,2
- kapitola Operace SFA 7,20 4,26 4,26 3,23 75,8 205,8 44,8
- kapitola Státní dluh 6,98 6,87 6,87 12,55 182,7 104,8 179,9
- VPS 43,52 4,28 4,28 7,00 163,3 549,5 16,1
v tom :
- výnosy z finančního majetku 0,05 0,07 0,07 0,02 35,4 70,5 50,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,48 0,05 0,05 0,18 354,5 298,0 38,8
- ostatní příjmy VPS***) 43,00 4,17 4,17 6,79 162,9 558,7 15,8

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
****) včetně zapojení ostatních mimorozpočtových zdrojů

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Meziroč.přírůstek
skutečnost
Meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 28.11.*)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 28.11.**)
% plnění Rozpočet
schválený
sk.
k 30.11.***)
% plnění 2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
Daňové příjmy 751,20 661,98 88,1 815,82 585,50 71,8 732,24 616,84 84,2 -76,5 31,3 88,4 105,4
- DPH 274,50 235,46 85,8 278,60 232,49 83,4 270,80 246,67 91,1 -3,0 14,2 98,7 106,1
- spotřební daň 142,30 120,85 84,9 151,80 118,34 78,0 149,20 126,34 84,7 -2,5 8,0 97,9 106,8
- clo 1,30 2,04 157,0 1,60 1,28 79,9 1,30 1,52 116,6 -0,8 0,2 62,6 118,5
- daně z příjmů PO 168,60 150,25 88,1 187,00 95,88 51,3 143,90 100,43 69,8 -54,4 4,6 63,8 104,7
- daně z příjmů FO 135,40 126,22 93,2 162,90 112,05 68,8 134,20 114,22 85,1 -14,2 2,2 88,8 101,9
vybíraná srážkou 5,60 9,42 168,2 9,80 9,20 93,9 9,60 9,25 96,3 -0,2 0,0 97,7 100,5
závislá činnost 114,00 103,06 90,4 128,10 99,05 77,3 105,30 99,41 94,4 -4,0 0,4 96,1 100,4
z přiznání 15,80 13,74 86,9 25,00 3,80 15,2 19,30 5,57 28,9 -9,9 1,8 27,7 146,4
- silniční daň 6,10 5,12 83,9 6,50 3,99 61,4 5,50 4,27 77,7 -1,1 0,3 78,0 107,2
- daň z nemovitosti 5,50 4,50 81,8 6,40 6,03 94,2 9,60 8,35 87,0 1,5 2,3 133,9 138,5
- majetkové daně 8,80 9,45 107,4 11,80 7,30 61,8 9,10 6,87 75,5 -2,2 -0,4 77,2 94,1
- dálniční poplatek 2,30 2,57 111,8 2,60 2,72 104,7 2,60 2,88 110,9 0,2 0,2 105,9 105,9
- ostatní daně a poplatky 6,40 5,52 86,2 6,62 5,43 82,1 6,04 5,29 87,6 -0,1 -0,1 98,5 97,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2009 2010 % plnění SR
leden-listopad 2009
Index skutečnost
2010/2009
Skutečnost
leden-listopad
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-listopad
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1042,81 1184,92 1213,05 1038,67 85,6 88,3 99,6
Běžné výdaje 928,23 1069,47 1065,61 919,60 86,3 88,5 99,1
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 81,00 98,41 99,49 79,63 80,0 79,2 98,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 44,60 52,10 52,10 48,32 92,7 94,1 108,3
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 120,38 126,40 131,15 121,42 92,6 90,3 100,9
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. **) 44,38 50,26 55,77 41,72 74,8 97,5 94,0
- neinvest. transfery státním fondům 33,78 36,89 36,36 29,81 82,0 109,3 88,3
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) 2,82 3,41 3,81 3,21 84,1 75,2 113,9
- sociální dávky 390,61 433,84 433,84 394,48 90,9 90,9 101,0
z toho:
důchody 308,61 346,22 346,05 316,95 91,6 91,0 102,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 13,85 14,30 14,30 12,41 86,8 95,8 89,6
ostatní soc.dávky 30,42 31,74 31,91 27,62 86,5 88,3 90,8
státní soc.podpora 37,74 41,57 41,57 37,49 90,2 90,6 99,3
- aktivní pol. zaměstnanosti 4,28 7,32 8,39 5,58 66,5 67,0 130,3
- prostředky na insolventnost 0,79 0,52 0,52 0,46 88,5 121,4 57,9
- stavební spoření 13,26 13,40 13,39 11,74 87,7 91,6 88,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 5,30 6,50 6,50 5,47 84,2 90,8 103,4
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30,01 34,94 34,74 29,14 83,9 87,8 97,1
- kapitola Státní dluh 50,07 64,10 63,88 46,82 73,3 90,7 93,5
- kapitola Operace SFA 0,07 0,60 0,42 0,08 19,4 12,6 119,8
- ostatní běžné výdaje ***) 106,90 140,79 125,25 101,71 81,2 77,2 95,1
Kapitálové výdaje 114,57 115,45 147,44 119,07 80,8 86,1 103,9
SALDO SR CELKEM -169,41 -162,70 -162,91 -140,76 86,4 321,3 83,1

*) rozpočet upravený k 30.9.2010
**) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím
***) dopočet do celku

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.