CZ EN

Deficit rozpočtu se v květnu meziročně snížil o 40 miliard

Ke konci května dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 441,9 mld. Kč, celkové výdaje 481,7 mld. Kč a schodek hospodaření 39,8 mld. Kč (v květnu 2012 vykázán schodek 79,0 mld. Kč). Výsledek hospodaření je tak nejlepší od roku 2008.

Ukazatel 2012 2013
skutečnost
leden - květen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - květen
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Pokladní plnění za KVĚTEN 2013 v mld. Kč
PŘÍJMY CELKEM 399,53 36,8 1 080,77 1 081,47 441,89 40,9 110,6 42,36
VÝDAJE CELKEM 478,58 40,2 1 180,77 1 181,47 481,67 40,8 100,6 3,09
SALDO -79,05 75,1 -100,00 -100,00 -39,78 39,8 50,3 39,27

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 42,4 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 25,6 mld. Kč) a inkaso DPH (o 13,4 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 11,7 mld. Kč, tj. o 6,2 % (rozpočet 2013 počítá s růstem o 2,6 % proti skutečnosti 2012).

Hlavním zdrojem tohoto růstu bylo inkaso DPH a spotřební daně z tabákových výrobků.

Inkaso DPH ve výši 89,1 mld. Kč meziročně vzrostlo o 13,4 mld. Kč, tj. o 17,8 %. Na plánovaném růstu rozpočtu proti skutečnosti 2012 o 6,2 % se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 54,0 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,6 mld. Kč. Naopak u inkasa spotřební daně z tabákových výrobků, které meziročně vzrostlo o 2,9 mld. Kč, se projevil vliv předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1.1.2013. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 3,6 % dosáhla 32,2 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,8 % proti skutečnosti roku 2012. Důvodem očekávaného růstu inkasa je například zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících čtyřnásobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -6,0 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo -4,7 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu.

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 3,8 mld. Kč by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 5 měsíců roku 20,3 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 3,0 % (rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2012 o 5,5 %). Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem, kdy nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 3,5 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 3,3 % dosáhly 149,0 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 92,4 mld. Kč (meziroční růst o 35,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 65,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 25,6 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 4,6 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 481,7 mld. Kč čerpané ke konci května 2013 byly o 3,1 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 5 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 197,5 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 49,3 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 0,2 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 40,7 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o tři zálohy regionálnímu školství na leden až červen v celkové výši 38,7 mld. Kč a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 26,2 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 29,4 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 7,4 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za 5 měsíců roku 2013 schodkem ve výši 39,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 39,3 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 42,4 mld. Kč. Na tom se podílí zejména růst příjmů z EU (o 25,6 mld. Kč) a inkasa DPH (o 13,4 mld. Kč). Celkové výdaje s meziročním růstem o 3,1 mld. Kč zatím spíše kopírují vývoj čerpání z roku 2012.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo schodkem 23,2 mld. Kč (v květnu 2012 to bylo 34,3 mld. Kč), když příjmy činily 68,6 mld. Kč (v květnu 2012 to bylo 63,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 91,9 mld. Kč (v květnu 2012 to bylo 97,5 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném květnu působilo pozitivně vyšší inkaso DPH (o 11,2 mld. Kč). Meziroční srovnání celkových výdajů v samotném květnu je zkresleno o zálohu regionálnímu školství na květen a červen, která byla letos převedena již koncem dubna, zatímco v roce 2012 to bylo až v květnu (vliv 12,5 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-květen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo státního rozpočtu / leden - KVĚTEN
Saldo SR -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467 -79 047 -39 777

 

Vývoj salda SR za leden až květen v roce 2013 a 2013 (mld. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až květen 2013 jsou patrné z tabulkové přílohy.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Tabulková příloha

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - květen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden- květen
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 399,53 36,8 1 080,77 1 081,47 441,89 40,9 110,6 42,36
v tom:                
Daňové příjmy celkem 342,82 36,3 932,00 932,00 349,49 37,5 101,9 6,67
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 188,72 33,6 554,23 554,23 200,44 36,2 106,2 11,72
v tom:                
DPH 75,66 34,1 212,00 212,00 89,09 42,0 117,8 13,43
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 54,48 38,3 142,20 142,20 54,00 38,0 99,1 -0,48
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 28,29 37,5 73,30 73,30 25,70 35,1 90,8 -2,60
Spotřební daň z tabákových výrobků 18,20 38,6 47,80 47,80 21,12 44,2 116,1 2,92
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,58 37,7 6,50 6,50 1,12 17,3 71,1 -0,46
Daně z příjmů PO 20,90 24,4 84,30 84,30 20,28 24,1 97,0 -0,62
Daně z příjmů FO 30,32 33,0 98,10 98,10 30,00 30,6 98,9 -0,32
v tom: z kapitálových výnosů 3,98 44,2 9,00 9,00 3,81 42,4 95,8 -0,17
ze závislé činnosti 31,07 38,7 86,40 86,40 32,19 37,3 103,6 1,12
z přiznání -4,73 -175,3 2,70 2,70 -6,00 -222,4 126,9 -1,27
Správní poplatky 1,20 50,0 1,29 1,29 0,61 47,3 51,0 -0,59
Majetkové daně 3,57 29,3 9,70 9,70 3,50 36,1 98,1 -0,07
v tom: Daň dědická 0,03 25,1 0,10 0,10 0,02 23,5 93,6 0,00
Daň darovací 0,34 7,4 0,30 0,30 0,04 13,0 11,5 -0,30
Daň z převodu nemovitostí 3,20 42,7 9,30 9,30 3,44 37,0 107,4 0,24
Poplatky za uložení odpadů *) 0,66 47,2 1,40 1,40 0,67 47,7 101,1 0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,07 3,9 0,20 0,20 0,14 69,9 210,0 0,07
Odvody z loterií **) 0,63 x 2,60 2,60 1,43 55,1 x 0,81
Ostatní daňové příjmy ****) 1,24 53,0 2,44 2,44 0,71 29,3 57,7 -0,52
Pojistné na SZ 154,09 40,1 377,77 377,77 149,05 39,5 96,7 -5,05
z toho: Na důchody 136,97 40,1 337,24 337,24 132,49 39,3 96,7 -4,49
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 56,71 40,6 148,77 149,47 92,40 61,8 162,9 35,69
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 47,84 43,0 126,41 127,11 79,57 62,6 166,3 31,72
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 39,89 39,1 100,04 100,74 65,53 65,1 164,3 25,64
Přijaté sankční platby 0,48 45,9 1,06 1,06 0,43 40,7 89,5 -0,05
Soudní poplatky 0,61 93,1 1,35 1,35 0,66 49,1 109,6 0,06
Dobrovolné pojistné 0,08 18,4 0,34 0,29 0,07 22,7 80,8 -0,02
Kapitola Operace SFA 0,74 22,2 1,86 1,86 1,30 70,0 175,7 0,56
Kapitola Státní dluh 6,04 92,3 3,80 3,80 4,64 122,1 76,8 -1,40
Kapitola VPS 2,09 11,2 16,69 16,69 6,89 41,3 329,7 4,80
z toho: Výnosy z finančního majetku 0,00 55,3 0,00 0,00 0,00 11,1 20,0 0,00
Splátky půjček ze zahraničí 0,08 47,0 0,17 0,17 0,00 0,0 0,0 -0,08
Příjmy sdílené s EU (clo) 0,67 60,9 1,00 1,00 0,57 57,5 85,9 -0,09

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR
***) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
****) dopočet do celku

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.5.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.5.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.5.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 260,99 35,3 754,32 257,33 34,1 755,33 277,55 36,7 -3,66 20,22 98,6 107,9
- DPH 279,50 111,68 40,0 308,70 105,33 34,1 297,30 124,86 42,0 -6,35 19,53 94,3 118,5
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 57,19 38,5 149,90 57,31 38,2 149,50 56,57 37,8 0,12 -0,74 100,2 98,7
- clo 1,20 0,70 58,5 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 29,24 24,2 122,90 29,96 24,4 124,90 30,03 24,0 0,73 0,07 102,5 100,2
- daně z příjmů FO 151,00 43,92 29,1 135,90 46,82 34,4 147,70 48,14 32,6 2,90 1,32 106,6 102,8
vybíraná srážkou 19,30 4,09 21,2 12,80 5,68 44,4 13,40 5,61 41,9 1,58 -0,06 138,7 98,9
závislá činnost 121,10 44,45 36,7 117,80 45,56 38,7 128,90 48,05 37,3 1,11 2,48 102,5 105,4
z přiznání 10,60 -4,62 -43,6 5,30 -4,42 -83,5 5,40 -5,52 -102,2 0,20 -1,09 95,7 124,7
- silniční daň 5,60 2,21 39,5 5,30 2,30 43,4 5,40 2,32 42,9 0,09 0,02 104,0 100,9
- daň z nemovitosti 9,70 4,90 50,5 8,70 5,68 65,3 9,00 5,91 65,7 0,79 0,23 116,1 104,1
- majetkové daně 13,00 6,32 48,7 12,20 3,57 29,3 9,70 3,50 36,1 -2,75 -0,07 56,5 98,1
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,25 77,5 2,90 2,57 88,5 3,90 2,65 67,9 0,32 0,08 114,3 103,1
- ostatní daně a poplatky 7,56 2,58 34,1 7,82 3,79 48,4 7,93 3,56 45,0 1,21 -0,22 146,9 94,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - květen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - květen
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 478,58 40,2 1 180,77 1 181,47 481,67 40,8 100,6 3,09
Běžné výdaje 441,78 40,7 1 085,69 1 083,55 452,27 41,7 102,4 10,49
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 28,89 32,1 90,25 90,75 29,20 32,2 101,1 0,31
Neinvestiční nákupy a související výdaje x x 132,13 133,48 49,16 36,8 x x
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 26,45 33,3 67,83 67,83 28,67 42,3 108,4 2,22
Výdaje na realizaci záruk 0,90 22,1 3,25 3,25 0,47 14,4 52,0 -0,43
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům x x 37,96 32,87 15,47 47,1 x x
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím x x 7,12 9,91 6,69 67,5 x x
Neinvestiční transfery státním fondům 8,05 21,4 33,08 37,18 10,86 29,2 135,0 2,81
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 7,87 21,0 33,08 32,18 8,36 26,0 106,2 0,49
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **) 22,10 41,8 53,20 53,19 26,17 49,2 118,4 4,07
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 49,06 47,0 103,04 102,75 49,27 48,0 100,4 0,22
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím x x 56,47 57,73 34,37 59,5 x x
Sociální dávky 199,84 40,7 500,28 495,85 197,49 39,8 98,8 -2,35
v tom: Důchody 158,07 41,3 394,13 390,02 152,11 39,0 96,2 -5,96
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,18 33,5 9,80 9,76 4,62 47,3 110,6 0,44
Ostatní soc.dávky 22,75 38,8 59,44 59,23 25,18 42,5 110,7 2,43
Státní soc.podpora 14,84 39,2 36,91 36,85 15,58 42,3 104,9 0,73
Stavební spoření 5,13 85,4 5,70 5,70 4,82 84,6 x -0,30
Státní příspěvek na důchodové připojištění 2,82 45,5 6,40 6,40 3,26 50,9 115,6 0,44
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 20,05 56,8 36,00 36,00 20,16 56,0 100,6 0,12
Ostatní běžné výdaje ***) x x 24,07 21,73 5,34 24,6 x x
Kapitálové výdaje 36,80 35,1 95,07 97,92 29,40 30,0 79,9 -7,40
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje x x 9,60 11,32 2,86 25,3 x x
Investiční transfery podnikatelským subjektům x x 3,00 11,22 6,29 56,1 x x
Investiční transfery státním fondům 10,43 41,3 33,69 29,60 7,47 25,2 71,6 -2,96
z toho: Investiční transfery SFDI 7,82 31,1 33,69 28,69 5,17 18,0 66,1 -2,65
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně x x 12,68 15,96 7,43 46,5 x x
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím x x 17,90 18,09 3,49 19,3 x x
Ostatní kapitálové výdaje ***) x x 18,19 11,74 1,85 15,8 x x
Saldo hospodaření SR -79,05 75,1 -100,00 -100,00 -39,78 39,8 50,3 39,27

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopočet do celku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.