CZ EN

Meziroční zlepšení salda SR o 28 mld. Kč - nejlepší výsledek od roku 2000

Meziroční zlepšení salda státního rozpočtu o 28 mld. Kč, nejlepší výsledek od roku 2000

Ke konci dubna dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 373,2 mld. Kč, celkové výdaje 389,8 mld. Kč a schodek hospodaření 16,5 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2000. V dubnu 2012 byl vykázán schodek 44,7 mld. Kč, saldo se tedy zlepšilo meziročně o 28,2 mld. Kč. Pokud by se zohlednil mimořádný vliv dříve zaplacených záloh na regionální školství oproti minulému roku, saldo by se zlepšilo o více než 40 mld. Kč a schodek za první čtyři měsíce roku 2013 by dosáhl jen 4 mld. Kč.

Ukazatel 2012 2013
skutečnost
leden - duben
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - duben
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Pokladní plnění za DUBEN 2013 v mld. Kč
PŘÍJMY CELKEM 336,35 31,0 1 080,77 1 080,89 373,24 34,5 111,0 36,89
VÝDAJE CELKEM 381,10 32,0 1 180,77 1 180,89 389,78 33,0 102,3 8,68
SALDO -44,75 42,5 -100,00 -100,00 -16,54 16,5 37,0 28,21

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 36,9 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 30,2 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 2,0 mld. Kč, tj. o 1,2 %.

Hlavním zdrojem tohoto růstu bylo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků a DPH.

Inkaso DPHve výši 74,7 mld. Kč meziročně vzrostlo o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Na celostátní úrovni inkaso vzrostlo o 3,9 %, státní rozpočet se na něm však podílí v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní letos méně než roce 2012. Vývoj inkasa v prvních měsících roku s rozšířením okruhu měsíčních plátců DPH - přesun vyššího měsíčního inkasa do měsíce února a března na úkor měsíce dubna, kdy se kumulovaně vypořádává povinnost měsíčních i čtvrtletních plátců. Větší vypovídací hodnotu o míře přesnosti schváleného rozpočtu na rok 2013, resp. o očekávaném celoročním inkasu, budou mít až údaje o pololetním pokladním plnění, a to mimo jiné i v souvislosti s loňským jednorázovým snížením inkasa DPH v měsíci květnu, vyvolaným legislativními změnami při uplatňování daně na vstupu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 45,3 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které meziročně vzrostlo o 4,0 mld. Kč. Zde se projevil vliv předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna 2013. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti rostlo o 2,6 % a dosáhlo 25,3 mld. Kč. Důvodem očekávaného růstu inkasa je zejména zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -5,2 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo -4,1 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu (inkaso ve výši -7,7 mld. Kč, v dubnu 2012 to bylo -6,7 mld. Kč).

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 3,3 mld. Kč by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 4 měsíce roku 19,8 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 0,8 % (rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2012 o 5,5 %). Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem, kdy nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1. Ledna 2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 2,8 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 3,7 % dosáhly 117,8 mld. Kč, je dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření zatím zanedbatelný.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 85,8 mld. Kč (meziroční růst o 39,5 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 62,6 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 30,2 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 3,8 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 389,8 mld. Kččerpané ke konci dubna 2013 byly o 8,7 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 4 měsíce roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 159,0 mld. Kčpři meziročním poklesu o 1,2 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 47,0 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 12,4 mld. Kč. Na jejich výši a vysokém čerpání rozpočtu se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 40,7 mld. Kč, což je o 12,7 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o tři zálohy regionálnímu školství na leden až červen v celkové výši 38,7 mld. Kč a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,0 mld. Kč. Výrazný meziroční růst je způsoben tím, že v roce 2012 byla třetí záloha regionálnímu školství ve výši 12,5 mld. Kč poskytnuta až v květnu.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 21,8 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

V dubnu byla provedena platba příspěvku státu na stavební spořeníve výši 4,8 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 84,6 % a meziroční pokles o 0,3 mld. Kč. Pro rok 2013 zůstala stejně jako v minulém roce maximální výše státní podpory stavebního spoření na úrovni 2 000 Kč ročně.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 23,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 6,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za 4 měsíce roku 2013 schodkem ve výši 16,5 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 28,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 36,9 mld. Kč. Na tom se podílí zejména růst příjmů z EU (o 30,2 mld. Kč) a inkasa spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,0 mld. Kč). Na meziroční růst celkových výdajů o 8,7 mld. Kč nejvíce působí již zmíněná třetí záloha regionálnímu školství na květen a červen ve výši 12,9 mld. Kč, která byla v roce 2012 uskutečněna až v květnu.

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo schodkem 30,5 mld. Kč (v dubnu 2012 to bylo 22,1 mld. Kč), když příjmy činily 80,4 mld. Kč (v dubnu 2012 to bylo 77,9 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 110,9 mld. Kč (v dubnu 2012 to bylo 100,0 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo státního rozpočtu / leden - duben 2013
Saldo SR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660 -78 227 -67 503 -44 748 -16 540

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Tabulková příloha

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - duben
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden- duben
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1

Příjmy celkem

336,35 31,0 1 080,77 1 080,89 373,24 34,5 111,0 36,89

v tom:

Daňové příjmy celkem

290,02 30,7 932,00 932,00 287,44 30,8 99,1 -2,58

Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

166,70 29,7 554,23 554,23 168,70 30,4 101,2 2,01

v tom:

DPH

72,43 32,7 212,00 212,00 74,70 35,2 103,1 2,27

Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní)

44,32 31,1 142,20 142,20 45,32 31,9 102,3 1,00

z toho: Spotřební daň z minerálních olejů

22,40 29,7 73,30 73,30 20,07 27,4 89,6 -2,33

Spotřební daň z tabákových výrobků

15,79 33,5 47,80 47,80 19,81 41,5 125,5 4,02

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

0,93 22,1 6,50 6,50 0,62 9,5 66,7 -0,31

Daně z příjmů PO

20,56 24,0 84,30 84,30 19,77 23,5 96,1 -0,79

Daně z příjmů FO

23,99 26,1 98,10 98,10 23,44 23,9 97,7 -0,55

v tom: z kapitálových výnosů

3,37 37,5 9,00 9,00 3,25 36,1 96,4 -0,12

ze závislé činnosti

24,70 30,8 86,40 86,40 25,35 29,3 102,6 0,65

z přiznání

-4,08 -151,0 2,70 2,70 -5,16 -191,2 126,6 -1,09

Správní poplatky

0,83 34,6 1,29 1,29 0,52 40,6 63,2 -0,30

Majetkové daně

2,86 23,5 9,70 9,70 2,75 28,4 96,1 -0,11

v tom: Daň dědická

0,02 20,1 0,10 0,10 0,02 16,2 80,6 0,00

Daň darovací

0,26 5,7 0,30 0,30 0,03 10,6 12,0 -0,23

Daň z převodu nemovitostí

2,58 34,4 9,30 9,30 2,70 29,1 104,9 0,13

Poplatky za uložení odpadů *)

0,53 38,2 1,40 1,40 0,54 38,8 101,7 0,01

Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

0,05 3,2 0,20 0,20 0,12 62,3 231,6 0,07

Odvody z loterií **)

0,00 x 2,60 2,60 0,80 30,8 x 0,80

Ostatní daňové příjmy ****)

1,11 47,8 2,44 2,44 0,74 30,2 65,9 -0,38

Pojistné na SZ

123,32 32,1 377,77 377,77 118,74 31,4 96,3 -4,58

z toho: Na důchody

109,62 32,1 337,24 337,24 105,55 31,3 96,3 -4,07

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

46,33 33,2 148,77 148,89 85,80 57,6 185,2 39,47
v tom:
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 39,36 35,4 126,41 126,54 74,29 58,7 188,7 34,92
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 32,38 31,7 100,04 100,16 62,60 62,5 193,3 30,22

Přijaté sankční platby

0,39 37,1 1,06 1,06 0,34 32,6 88,5 -0,04

Soudní poplatky

0,49 75,7 1,35 1,35 0,52 38,7 106,3 0,03

Dobrovolné pojistné

0,07 16,0 0,34 0,29 0,06 19,2 78,3 -0,02

Kapitola Operace SFA

0,65 19,5 1,86 1,86 1,01 54,4 155,5 0,36

Kapitola Státní dluh

4,47 68,2 3,80 3,80 3,79 99,7 84,8 -0,68

Kapitola VPS

1,85 9,9 16,69 16,69 6,71 40,2 362,2 4,86

z toho: Výnosy z finančního majetku

0,00 41,4 0,00 0,00 0,00 11,1 26,7 0,00

Splátky půjček ze zahraničí

0,08 47,0 0,17 0,17 0,00 0,0 0,0 -0,08

Příjmy sdílené s EU (clo)

0,53 48,1 1,00 1,00 0,46 45,9 86,7 -0,07

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) dopočet do celku

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5

Daňové příjmy

739,46 212,29 28,7 754,32 224,12 29,7 755,33 229,34 30,4 11,82 5,22 105,6 102,3

- DPH

279,50 96,13 34,4 308,70 100,57 32,6 297,30 104,46 35,1 4,45 3,89 104,6 103,9

- spotřební daně (vč. energ. daní)

148,40 44,57 30,0 149,90 46,56 31,1 149,50 47,33 31,7 1,98 0,77 104,5 101,7

- clo

1,20 0,55 45,5 x x x x x x x x x x

- daně z příjmů PO

120,60 28,44 23,6 122,90 29,52 24,0 124,90 29,30 23,5 1,08 -0,21 103,8 99,3

- daně z příjmů FO

151,00 33,68 22,3 135,90 37,24 27,4 147,70 37,90 25,7 3,55 0,67 110,6 101,8

vybíraná srážkou

19,30 3,25 16,9 12,80 4,80 37,5 13,40 4,75 35,5 1,54 -0,04 147,4 99,1

závislá činnost

121,10 34,92 28,8 117,80 36,21 30,7 128,90 37,83 29,3 1,29 1,62 103,7 104,5

z přiznání

10,60 -4,49 -42,4 5,30 -3,77 -71,1 5,40 -4,68 -86,6 0,72 -0,91 83,9 124,1

- silniční daň

5,60 2,08 37,2 5,30 2,16 40,7 5,40 2,18 40,4 0,08 0,02 103,7 101,0

- daň z nemovitosti

9,70 0,26 2,7 8,70 0,41 4,7 9,00 0,30 3,3 0,15 -0,11 157,0 73,5

- majetkové daně

13,00 2,40 18,4 12,20 2,86 23,5 9,70 2,75 28,4 0,47 -0,11 119,4 96,1

- dálniční poplatek ****)

2,90 2,10 72,4 2,90 2,28 78,6 3,90 2,39 61,3 0,18 0,11 108,5 104,8

- ostatní daně a poplatky

7,56 2,09 27,7 7,82 2,53 32,4 7,93 2,73 34,4 0,44 0,20 120,8 107,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - duben
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - duben
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1

Výdaje celkem

381,10 32,0 1 180,77 1 180,89 389,78 33,0 102,3 8,68

Běžné výdaje

350,38 32,3 1 085,69 1 083,38 365,98 33,8 104,5 15,61

v tom:

Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné

21,68 24,1 90,25 90,72 21,84 24,1 100,8 0,16

Neinvestiční nákupy a související výdaje

x x 132,13 134,19 37,07 27,6 x x

z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *)

20,65 26,0 67,83 67,83 20,68 30,5 100,1 0,03

Výdaje na realizaci záruk

0,56 13,9 3,25 3,25 0,26 7,8 45,2 -0,31

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

x x 37,96 32,70 10,37 31,7 x x

Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím

x x 7,12 9,91 5,22 52,7 x x

Neinvestiční transfery státním fondům

7,81 20,8 33,08 37,16 10,03 27,0 128,5 2,22

z toho: Neinvestiční transfery SZIF

7,63 20,3 33,08 32,16 7,53 23,4 98,6 -0,10

Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **)

17,68 33,4 53,20 53,19 21,75 40,9 123,0 4,07

Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

34,66 33,2 103,04 102,37 47,01 45,9 135,6 12,35

Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím

x x 56,47 56,00 26,09 46,6 x x

Sociální dávky

160,20 32,6 500,28 496,36 159,02 32,0 99,3 -1,18

v tom: Důchody

126,72 33,1 394,13 390,52 122,70 31,4 96,8 -4,01

Prostředky na podpory v nezaměstnanosti

3,46 27,8 9,80 9,76 3,77 38,6 108,9 0,31

Ostatní soc.dávky

18,16 31,0 59,44 59,23 20,12 34,0 110,8 1,96

Státní soc.podpora

11,87 31,3 36,91 36,85 12,43 33,7 104,7 0,56

Stavební spoření

5,13 85,4 5,70 5,70 4,82 84,6 x -0,30

Státní příspěvek na důchodové připojištění

1,41 22,7 6,40 6,40 1,58 24,6 112,0 0,17

Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

17,40 49,3 36,00 36,00 17,28 48,0 99,4 -0,11

Ostatní běžné výdaje ***)

x x 24,07 22,66 3,90 17,2 x x

Kapitálové výdaje

30,72 29,3 95,07 97,52 23,80 24,4 77,5 -6,93

v tom:

Investiční nákupy a související výdaje

x x 9,60 10,52 2,16 20,5 x x

Investiční transfery podnikatelským subjektům

x x 3,00 11,18 4,09 36,6 x x

Investiční transfery státním fondům

9,92 39,2 33,69 29,61 7,17 24,2 72,3 -2,75

z toho: Investiční transfery SFDI

7,82 31,1 33,69 28,69 5,17 18,0 66,1 -2,65

Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

x x 12,68 15,77 6,11 38,7 x x

Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím

x x 17,90 18,80 2,65 14,1 x x

Ostatní kapitálové výdaje ***)

x x 18,19 11,64 1,62 13,9 x x

Saldo hospodaření SR

-44,75 42,5 -100,00 -100,00 -16,54 16,5 37,0 28,21

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopočet do celku

Pozn.: Chybějící údaje u některých výdajových položek roku 2012 souvisejí se změnou získávání dat z nového rozpočtového informačního systému (do roku 2012 byly zdrojem zůstatky na účtech ČNB)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.