CZ EN

Ministerstvo financí zveřejňuje Zprávu o vývoji finančního trhu

Ministerstvo financí zveřejňuje pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012, ve které shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce.

Tento analytický materiál je rezortem financí zpracováván pravidelně jednou ročně a shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce, vč. naznačení vývojového trendu pro další období.

„V roce 2012 zaznamenal finanční trh jako takový opět růst. Objem prostředků, které jsou v něm alokovány, vzrostl o 6,4 % na celkových cca 4,1 bil. Kč,“ shrnuje vývoj Radek Urban, náměstek ministra financí odpovědný za oblast finančního trhu. Zpráva dále uvádí, že největší absolutní nárůst (o 184,6 mld. Kč) zaznamenala bankovní depozita, která představují 69 % všech prostředků na českém finančním trhu. Bankovní sektor tak dále upevnil svoji dominantní pozici na finančním trhu.

Bilance bank byly financovány zejména z domácích retailových zdrojů. „Poměr vkladů k poskytnutým úvěrům dosáhl úrovně 142,7 %, což řadí český bankovní trh na třetí místo v rámci Evropské unie“, doplňuje Urban. Dalším pozitivním signálem potvrzujícím stabilitu trhu bylo také zlepšení kapitálové přiměřenosti bank až na úroveň 16,4 %.

Kvalita úvěrových portfolií bank se oproti minulému roku téměř nezměnila. V souvislosti s úvěrovou politikou je ovšem třeba poukázat na stále rostoucí zadluženost domácností. Lze ji stále ještě považovat za relativně zdravou, neboť její úroveň vztažená k HDP zůstává v České republice ve srovnání se zbytkem Evropské unie na relativně nízké úrovni a úvěry jsou čerpány především za účelem řešení bytových potřeb.

U družstevních záložen došlo opět k výraznému růstu členské základny a dynamickému rozvoji, který lze připisovat zejména agresivnější úrokové politice sektoru. V roce 2012 došlo k přerušení trendu zhoršování kvality úvěrového portfolia a kapitálové přiměřenosti, nicméně míra rizika sektoru družstevních záložen zůstává nadále vyšší než v případě sektoru bank. „Ministerstvo financí reagovalo na tento vývoj předložením návrhu zákona, který pomůže sektor kampeliček stabilizovat,“ vysvětluje Urban.

V penzijních fondech byly evidované prostředky v celkové výši 246,6 mld. Kč, což představuje nárůst o 6,2 %. Počet účastníků stoupl o 569 tis. a dosáhl tak úrovně 5,1 mil. „Důvodem skokového nárůstu v závěru roku byl zvýšený zájem o uzavření smlouvy před zavedením nových podmínek doplňkového penzijního spoření v návaznosti na reformu penzijního systému,“ dodává Urban.

Sektor pojišťovnictví pokračoval ve stagnaci. Ukazatel hrubého předepsaného pojistného poklesl o necelé 1 %, a to zejména z důvodu propadu segmentu neživotního pojištění.

Kapitálový trh zaznamenal i přes trvající recesi české ekonomiky mírné oživení. Hlavní index pražské burzy vzrostl v průběhu roku 2012 o 14 % a objem prostředků ve fondech kolektivního investování se zvýšil o 5 %. Došlo k přerušení dosavadního trendu, kdy zahraniční fondy přitahovaly více prostředků než fondy domácí.

Zpráva obsahuje vedle analýzy dalších dílčích oblastí finančního trhu a vládního sektoru také zvláštní podkapitolu věnovanou reformě penzijního systému a výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které zasáhnou budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Text Zprávy o vývoji na finančním trhu a jeho zkrácené znění obsahující hlavní závěry jsou k dispozici na internetových stránkách MF.

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Roční zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem roční zprávy je srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh. Zpráva za rok 2012 byla dne 29. 5. 2013 předložena Vládě České republiky pro informaci.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.