CZ EN

Plnění státního rozpočtu se meziročně zlepšilo o 24 mld. Kč

Ke konci července dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 629,9 mld. Kč, celkové výdaje 657,5 mld. Kč a schodek hospodaření 27,6 mld. Kč, což je meziročně lepší výsledek o 24,1 mld. Kč.

Ukazatel 2012 2013
skutečnost
leden - červenec
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - červenec
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Pokladní plnění za ČERVENEC 2013 v mld. Kč
PŘÍJMY CELKEM 597,43 55,0 1 080,77 1 084,02 629,88 58,1 105,4 32,45
VÝDAJE CELKEM 649,12 54,4 1 180,77 1 184,02 657,45 55,5 101,3 8,32
SALDO -51,69 49,1 -100,00 -100,00 -27,56 27,6 53,3 24,13

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 32,5 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 33,9 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně klesly o 7,2 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Hlavním zdrojem tohoto poklesu bylo inkaso DPPO (pokles o 5,3 mld. Kč) a spotřebních daní (pokles o 4,1 mld. Kč).

Inkaso DPH ve výši 127,1 mld. Kč meziročně vzrostlo o 4,5 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Na růstu se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 73,5 mld. Kč, což je o 4,1 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,3 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti meziročně rostlo o 3,7 % a dosáhlo 46,9 mld. Kč. Důvodem růstu inkasa je zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -1,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo -1,1 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu.

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 5,3 mld. Kč by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 7 měsíců roku 46,1 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 5,3 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2013 činilo 25,8 mld. Kč, což je o 4,7 mld. Kč méně než v červnu a červenci 2012.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 5,0 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení zatím při meziročním poklesu o 0,7 % dosáhly 214,8 mld. Kč.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 109,1 mld. Kč (meziroční růst o 41,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 77,9 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 33,9 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 5,1 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 657,5 mld. Kč čerpané ke konci července 2013 byly o 8,3 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky, především důchody. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 7 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 276,0 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 67,6 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 1,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,6 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen v celkové výši 51,6 mld. Kč a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 35,0 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 42,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 10,4 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až červenec 2013 skončilo schodkem ve výši 27,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 24,1 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména růst příjmů z EU (o 33,9 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 4,0 mld. Kč (v červenci 2012 to bylo 20,0 mld. Kč), když příjmy činily 80,0 mld. Kč (v červenci 2012 to bylo 92,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 76,0 mld. Kč (v červenci 2012 to bylo 72,8 mld. Kč). Na meziroční pokles příjmů v samotném červenci o 12,8 mld. Kč působilo negativně inkaso daňových příjmů, zejména DPH (pokles o 7,6 mld. Kč), DPPO (pokles o 3,1 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,1 mld. Kč) a majetkové daně (pokles o 2,0 mld. Kč – není zde již zachycena darovací daň za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů). Červencový pokles inkasa DPH je především projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních, a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Podobný pokles nastal i v dubnu tohoto roku a lze očekávat, že v srpnu (stejně jako v květnu) dojde naopak k meziročnímu nárůstu inkasa DPH.

v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo státního rozpočtu / leden - ČERVENEC
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693 -27 562

Vývoj salda SR za leden až červenec v roce 2012 a 2013 (v mld. Kč)

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Tabulková příloha

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - červenec
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden- červenec
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 597,43 55,0 1 080,77 1 084,02 629,88 58,1 105,4 32,45
v tom:                
Daňové příjmy celkem 529,66 56,0 932,00 932,00 520,82 55,9 98,3 -8,83
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 313,23 55,8 554,23 554,23 306,00 55,2 97,7 -7,23
v tom:                
DPH 122,60 55,3 212,00 212,00 127,07 59,9 103,6 4,46
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 77,64 54,6 142,20 142,20 73,49 51,7 94,7 -4,15
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 40,12 53,1 73,30 73,30 37,78 51,5 94,2 -2,34
Spotřební daň z tabákových výrobků 25,71 54,6 47,80 47,80 25,03 52,4 97,3 -0,68
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 3,12 74,4 6,50 6,50 2,45 37,6 78,3 -0,68
Daně z příjmů PO 51,41 60,1 84,30 84,30 46,13 54,7 89,7 -5,28
Daně z příjmů FO 49,79 54,1 98,10 98,10 50,36 51,3 101,1 0,56
v tom: z kapitálových výnosů 5,68 63,1 9,00 9,00 5,26 58,5 92,6 -0,42
ze závislé činnosti 45,18 56,3 86,40 86,40 46,86 54,2 103,7 1,68
z přiznání -1,07 -39,6 2,70 2,70 -1,76 -65,3 165,0 -0,69
Správní poplatky 1,55 64,9 1,29 1,29 0,76 59,0 49,0 -0,79
Majetkové daně 7,14 58,5 9,70 9,70 4,99 51,5 69,9 -2,15
v tom: Daň dědická 0,04 36,3 0,10 0,10 0,04 36,9 101,6 0,00
Daň darovací 2,71 58,9 0,30 0,30 0,06 20,7 2,3 -2,65
Daň z převodu nemovitostí 4,40 58,6 9,30 9,30 4,90 52,6 111,3 0,50
Poplatky za uložení odpadů *) 0,88 63,1 1,40 1,40 0,90 63,9 101,2 0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,09 5,2 0,20 0,20 0,16 78,3 176,0 0,07
Odvody z loterií **) 0,69 x 2,60 2,60 1,47 56,5 213,8 0,78
Ostatní daňové příjmy ****) 1,43 61,3 2,44 2,44 0,68 27,9 47,5 -0,75
Pojistné na SZ 216,42 56,4 377,77 377,77 214,83 56,9 99,3 -1,60
z toho: Na důchody 192,38 56,4 337,24 337,24 191,02 56,6 99,3 -1,36
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 67,77 47,9 148,77 152,02 109,06 71,7 160,9 41,29
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 53,76 47,6 126,41 129,67 91,64 70,7 170,5 37,88
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 43,97 42,3 100,04 103,29 77,91 75,4 177,2 33,94
Přijaté sankční platby 0,01 0,5 1,06 1,06 0,16 14,9 2 795,9 0,15
Soudní poplatky 0,85 129,7 1,35 1,35 0,87 64,2 102,2 0,02
Dobrovolné pojistné 0,13 30,3 0,34 0,29 0,10 34,4 74,2 -0,03
Kapitola Operace SFA 1,80 53,9 1,86 1,86 2,72 146,3 151,0 0,92
Kapitola Státní dluh 7,72 118,0 3,80 3,80 5,10 134,2 66,0 -2,62
Kapitola VPS 4,49 24,0 16,69 16,69 9,60 57,5 213,8 5,11
z toho: Výnosy z finančního majetku 0,00 97,9 0,00 0,00 0,00 11,1 11,3 0,00
Splátky půjček ze zahraničí 0,08 47,2 0,17 0,17 0,00 0,0 0,0 -0,08
Příjmy sdílené s EU (clo) 0,91 82,8 1,00 1,00 0,80 80,4 88,3 -0,11

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
****) dopočet do celku

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.7.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.7.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.7.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 421,87 57,1 754,32 424,24 56,2 755,33 422,24 55,9 2,36 -2,00 100,6 99,5
- DPH 279,50 175,56 62,8 308,70 170,73 55,3 297,30 177,98 59,9 -4,83 7,25 97,2 104,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 82,76 55,8 149,90 81,66 54,5 149,50 77,28 51,7 -1,11 -4,38 98,7 94,6
- clo 1,20 0,98 81,7 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 68,81 57,1 122,90 73,84 60,1 124,90 68,63 54,9 5,03 -5,21 107,3 92,9
- daně z příjmů FO 151,00 70,42 46,6 135,90 73,53 54,1 147,70 76,39 51,7 3,10 2,86 104,4 103,9
vybíraná srážkou 19,30 6,19 32,1 12,80 8,04 62,8 13,40 7,72 57,6 1,85 -0,32 129,8 96,1
závislá činnost 121,10 65,28 53,9 117,80 66,25 56,2 128,90 69,94 54,3 0,97 3,70 101,5 105,6
z přiznání 10,60 -1,05 -9,9 5,30 -0,76 -14,4 5,40 -1,28 -23,7 0,29 -0,52 72,3 167,8
- silniční daň 5,60 3,20 57,2 5,30 3,28 62,0 5,40 3,27 60,5 0,08 -0,02 102,5 99,5
- daň z nemovitosti 9,70 5,69 58,7 8,70 6,45 74,1 9,00 6,72 74,7 0,75 0,27 113,2 104,3
- majetkové daně 13,00 8,26 63,5 12,20 7,14 58,5 9,70 4,99 51,5 -1,12 -2,15 86,5 69,9
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,51 86,7 2,90 2,97 102,5 3,90 3,03 77,6 0,46 0,05 118,3 101,8
- ostatní daně a poplatky 7,56 3,67 48,5 7,82 4,64 59,3 7,93 3,96 50,0 0,97 -0,68 126,5 85,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - červenec
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - červenec
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 649,12 54,4 1 180,77 1 184,02 657,45 55,5 101,3 8,32
Běžné výdaje 596,62 55,0 1 085,69 1 082,06 615,34 56,9 103,1 18,72
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 43,89 48,1 90,25 91,46 44,79 49,0 102,1 0,90
Neinvestiční nákupy a související výdaje x x 132,13 131,01 64,72 49,4 x x
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 33,99 43,1 67,83 65,68 35,91 54,7 105,6 1,92
Výdaje na realizaci záruk 1,58 38,7 3,25 3,25 1,12 34,4 70,9 -0,46
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům x x 37,96 31,53 18,38 58,3 x x
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím x x 7,12 10,89 8,79 80,7 x x
Neinvestiční transfery státním fondům 8,53 22,7 33,08 38,85 14,21 36,6 166,6 5,68
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 8,35 22,2 33,08 32,14 9,46 29,4 113,2 1,10
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **) 30,93 58,4 53,20 53,19 34,98 65,8 113,1 4,05
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 66,01 63,6 103,04 103,03 67,61 65,6 102,4 1,60
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím x x 56,47 58,86 42,41 72,1 x x
Sociální dávky 278,33 56,7 500,28 495,66 276,02 55,7 99,2 -2,30
v tom: Důchody 220,20 57,6 394,13 389,84 214,98 55,1 97,6 -5,22
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,44 43,7 9,80 9,76 5,92 60,7 109,0 0,49
Ostatní soc.dávky 31,81 54,4 59,44 59,22 34,38 58,0 108,1 2,57
Státní soc.podpora 20,88 55,1 36,91 36,84 20,73 56,3 99,3 -0,15
Stavební spoření 5,13 85,4 5,70 5,70 4,82 84,6 94,1 -0,30
Státní příspěvek na důchodové připojištění 2,82 45,5 6,40 6,40 3,26 50,9 115,6 0,44
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,00 65,1 36,00 36,00 26,05 72,4 113,3 3,05
Ostatní běžné výdaje ***) x x 24,07 19,48 9,29 47,7 x x
Kapitálové výdaje 52,50 49,2 95,07 101,96 42,10 41,3 80,2 -10,40
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje x x 9,60 11,52 4,23 36,7 x x
Investiční transfery podnikatelským subjektům x x 3,00 13,32 9,42 70,7 x x
Investiční transfery státním fondům 13,34 52,8 33,69 30,07 8,63 28,7 64,7 -4,71
z toho: Investiční transfery SFDI 9,86 39,2 33,69 28,99 5,87 20,2 59,6 -3,99
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně x x 12,68 16,06 11,62 72,3 x x
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím x x 17,90 18,16 6,13 33,7 x x
Ostatní kapitálové výdaje ***) x x 18,19 12,82 2,08 16,2 x x
Saldo hospodaření SR -51,69 49,1 -100,00 -100,00 -27,56 27,6 53,3 24,13

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***)dopočet do celku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.