CZ EN

Pokladní plnění za leden 2013 nejlepší od roku 2000

K 31. 1. 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 125,0 mld. Kč, celkové výdaje 82,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 42,4 mld. Kč. V lednu minulého roku byl vykázán přebytek 21,0 mld. Kč, tj. o 21,4 mld. Kč nižší. Kladné saldo ze leden tak bylo nejvyšší od roku 2000.

„Na základě lednového plnění rozhodně nelze činit žádné závěry ohledně celého roku. Kromě toho se v lednu ještě neprojevil vliv změn DPH od 1. 1. 2013,“ upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Pokladní plnění za leden 2013 v mld. Kč
Ukazatel 2012 2013
skutečnost
leden
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
PŘÍJMY CELKEM 100,19 9,2 1080,77 1080,77 125,02 11,6 124,8 24,82
VÝDAJE CELKEM 79,20 6,7 1180,77 1180,77 82,60 7,0 104,3 3,41
SALDO 21,00 -20,0 -100,00 -100,00 42,42 -42,4 202,0 21,4

Příjmy státního rozpočtu

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 74,69 10,3 754,32 80,05 10,6 755,33 88,82 11,8 5,36 8,77 107,2 111,0
- DPH 279,50 43,94 15,8 308,70 45,13 14,6 297,30 48,16 16,2 1,19 3,03 102,7 106,7
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 14,16 9,8 149,90 17,23 11,5 149,50 22,09 14,8 3,07 4,86 121,7 128,2
- clo 1,20 0,12 10,2 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 0,85 0,7 122,90 0,56 0,5 124,90 0,97 0,8 -0,28 0,41 66,7 172,5
- daně z příjmů FO 151,00 13,52 9,0 135,90 15,43 11,4 147,70 15,97 10,8 1,91 0,54 114,1 103,5
vybíraná srážkou 19,30 1,04 5,4 12,80 2,40 18,7 13,40 2,31 17,2 1,36 -0,09 230,7 96,4
závislá činnost 121,10 12,30 10,2 117,80 12,83 10,9 128,90 13,47 10,5 0,54 0,64 104,4 105,0
z přiznání 10,60 0,18 1,7 5,30 0,20 3,7 5,40 0,18 3,3 0,02 -0,02 109,1 91,3
- silniční daň 5,60 0,41 7,3 5,30 0,46 8,6 5,40 0,47 8,7 0,05 0,01 111,7 102,2
- daň z nemovitosti 9,70 0,06 0,6 8,70 0,08 1,0 9,00 0,08 0,9 0,02 0,00 134,7 96,3
- majetkové daně 13,00 0,53 6,5 12,20 0,62 5,0 9,70 0,57 5,9 0,08 -0,04 116,0 93,2
- dálniční poplatek ****) 2,90 0,62 21,3 2,90 0,00 0,0 3,90 0,00 0,0 -0,62 0,00 0,0 x
- ostatní daně a poplatky 7,56 0,48 8,1 7,82 0,53 6,8 7,93 0,51 6,4 0,06 -0,03 112,3 95,2

Na meziročním růstu celkových příjmů o 24,8 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (o 18,8 mld. Kč) a daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení (o 7,1 mld. Kč). Na tom se podílely zejména příjmy z EU, které byly meziročně o 16,6 mld. Kč vyšší (z toho růst o 9,3 mld. Kč se týkal příjmů na krytí výdajů na Společnou zemědělskou politiku).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 7,1 mld. Kč, tj. o 11,6 %.

Hlavním zdrojem tohoto růstu bylo inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) ve výši 21,5 mld. Kč, což je o 4,9 mld. Kč více než v lednu 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které meziročně vzrostlo o 5,2 mld. Kč. Zde se projevil vliv předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. 1. 2013. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso DPH ve výši 34,6 mld. Kč meziročně vzrostlo o 1,9 mld. Kč. V lednovém plnění se ještě neprojevila změna sazeb DPH od roku 2013, naopak zde ještě doznívá vliv zvýšení spodní sazby v roce 2012. Pro rok 2013 došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení u této daně (pro státní rozpočet 71,31 % celostátního výnosu, tj. o 0,47 p.b. méně než v roce 2012).

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 3,1 % dosáhla 9,0 mld. Kč. Výnos této daně ovlivní zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících čtyřnásobek průměrné mzdy. Na rok 2013 došlo ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 66,98 % celostátního výnosu, tj. o 1,2 p.b. méně než v roce 2012).

Ke změně rozpočtového určení daní v neprospěch státního rozpočtu došlo i u daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání (pro státní rozpočet 50,5 % celostátního výnosu, tj. o 1,308 p.b. méně než v roce 2012). Nízké inkaso (0,1 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (pro státní rozpočet nově určeno 67,5 % celostátního výnosu, tj. o 2,18 p.b. méně než v roce 2012), s dosavadním inkasem ve výši 1,8 mld. Kč, by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Dosavadní nízké lednové inkaso DPPO (0,7 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. Na rok 2013 došlo i zde ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 67,5 % celostátního výnosu, tj. o 2,18 p.b. méně než v roce 2012).

U majetkových daní, které zatím dosáhly 0,6 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

Příjmů z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 30,5 mld. Kč. V lednu se zatím nemohl projevit vliv zavedení tzv. II. pilíře důchodového systému.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 82,6 mld. Kč, čerpané ke konci ledna 2013, byly o 3,4 mld. Kč nad úrovní ledna 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. K 31. 1. 2013 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 36,4 mld. Kč při meziročním poklesu o 3,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 15,1 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 13,9 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 12,9 mld. Kč a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,0 mld. Kč.

Na meziročním růstu celkových výdajů se podílely nejvíce neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 8,4 mld. Kč, které vykázaly meziroční růst o 4,0 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2013 přebytkem ve výši 42,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek lepší o 21,4 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevilo meziročně vyšší inkaso příjmů z EU (o 16,6 mld. Kč) a daňových příjmů bez pojistného na sociální zabezpečení (o 7,1 mld. Kč), kde se projevilo především meziročně vyšší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,2 mld. Kč) způsobené předzásobením tabákovými výrobky v souvislosti se zvýšením daňové sazby od 1. 1. 2013.

Saldo státního rozpočtu
v mil. Kč
leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo SR 16 443 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997 42 415

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden 2013 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 100,19 9,2 1 080,77 1 080,77 125,02 11,6 124,8 24,82
v tom:
Daňové příjmy celkem 93,19 9,9 932,00 932,00 99,22 10,6 106,5 6,03
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 61,55 11,0 554,23 554,23 68,70 12,4 111,6 7,15
v tom:
DPH 32,62 14,7 212,00 212,00 34,56 16,3 105,9 1,93
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 16,63 11,7 142,20 142,20 21,49 15,1 129,3 4,86
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 6,04 8,0 73,30 73,30 5,96 8,1 98,6 -0,08
Spotřební daň z tabákových výrobků 8,85 18,8 47,80 47,80 14,05 29,4 158,8 5,20
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,17 4,1 6,50 6,50 0,17 2,6 96,8 -0,01
Daně z příjmů PO 0,43 0,5 84,30 84,30 0,67 0,8 155,0 0,24
Daně z příjmů FO 10,72 11,7 98,10 98,10 10,90 11,1 101,7 0,18
v tom: z kapitálových výnosů 1,84 20,5 9,00 9,00 1,76 19,5 95,5 -0,08
ze závislé činnosti 8,77 10,9 86,40 86,40 9,04 10,5 103,1 0,27
z přiznání 0,11 4,0 2,70 2,70 0,10 3,6 90,5 -0,01
Správní poplatky 0,15 6,4 1,29 1,29 0,25 19,0 159,6 0,09
Majetkové daně 0,62 5,0 9,70 9,70 0,57 5,9 93,2 -0,04
v tom: Daň dědická 0,01 8,0 0,10 0,10 0,00 1,9 24,1 -0,01
Daň darovací 0,01 0,2 0,30 0,30 0,00 1,2 34,4 -0,01
Daň z převodu nemovitostí 0,60 8,0 9,30 9,30 0,57 6,1 95,2 -0,03
Poplatky za uložení odpadů *) 0,14 10,0 1,41 1,41 0,14 9,6 96,9 0,00
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,02 1,3 0,20 0,20 0,03 12,5 109,9 0,00
Odvody z loterií **) 0,00 x 2,60 2,60 0,02 0,6 x 0,02
Ostatní daňové příjmy ***) 0,22 9,4 2,43 2,43 0,09 3,5 39,5 -0,13
Pojistné na SZ 31,64 8,2 377,77 377,77 30,52 8,1 96,5 -1,12
z toho: Na důchody 28,13 8,2 337,24 337,24 27,13 8,0 96,5 -1,00
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 7,00 5,0 148,77 148,77 25,80 17,3 368,6 18,80
v tom:
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 5,76 5,2 126,41 126,41 24,05 19,0 417,6 18,29
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu 2,67 2,6 100,04 100,04 19,23 19,2 721,0 16,56
Převody z fondů OSS 0,40 x 0,00 0,00 0,13 x 32,3 -0,27
Přijaté sankční platby 0,11 10,9 1,06 1,06 0,08 7,2 66,7 -0,04
Soudní poplatky 0,13 19,6 1,35 1,35 0,13 9,5 100,3 0,00
Dobrovolné pojistné 0,02 4,7 0,34 0,34 0,02 5,9 97,7 0,00
Kapitola Operace SFA 0,15 4,4 1,86 1,86 0,15 7,8 98,9 0,00
Kapitola Státní dluh 0,86 13,1 3,80 3,80 1,36 35,9 158,7 0,50
Kapitola VPS 0,24 1,3 16,69 16,69 0,24 1,5 103,3 0,01
z toho: Výnosy z finančního majetku 0,00 27,7 0,00 0,00 0,00 8,9 32,0 0,00
Splátky půjček ze zahraničí 0,00 0,0 0,17 0,17 0,00 0,0 x 0,00
Příjmy sdílené s EU (clo) 0,13 11,7 1,00 1,00 0,11 11,2 87,0 -0,02

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) dopočet do celku

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.1.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 74,69 10,3 754,32 80,05 10,6 755,33 88,82 11,8 5,36 8,77 107,2 111,0
- DPH 279,50 43,94 15,8 308,70 45,13 14,6 297,30 48,16 16,2 1,19 3,03 102,7 106,7
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 14,16 9,8 149,90 17,23 11,5 149,50 22,09 14,8 3,07 4,86 121,7 128,2
- clo 1,20 0,12 10,2 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 0,85 0,7 122,90 0,56 0,5 124,90 0,97 0,8 -0,28 0,41 66,7 172,5
- daně z příjmů FO 151,00 13,52 9,0 135,90 15,43 11,4 147,70 15,97 10,8 1,91 0,54 114,1 103,5
vybíraná srážkou 19,30 1,04 5,4 12,80 2,40 18,7 13,40 2,31 17,2 1,36 -0,09 230,7 96,4
závislá činnost 121,10 12,30 10,2 117,80 12,83 10,9 128,90 13,47 10,5 0,54 0,64 104,4 105,0
z přiznání 10,60 0,18 1,7 5,30 0,20 3,7 5,40 0,18 3,3 0,02 -0,02 109,1 91,3
- silniční daň 5,60 0,41 7,3 5,30 0,46 8,6 5,40 0,47 8,7 0,05 0,01 111,7 102,2
- daň z nemovitosti 9,70 0,06 0,6 8,70 0,08 1,0 9,00 0,08 0,9 0,02 0,00 134,7 96,3
- majetkové daně 13,00 0,53 6,5 12,20 0,62 5,0 9,70 0,57 5,9 0,08 -0,04 116,0 93,2
- dálniční poplatek ****) 2,90 0,62 21,3 2,90 0,00 0,0 3,90 0,00 0,0 -0,62 0,00 0,0 x
- ostatní daně a poplatky 7,56 0,48 8,1 7,82 0,53 6,8 7,93 0,51 6,4 0,06 -0,03 112,3 95,2

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 79,20 6,7 1 180,77 1 180,77 82,60 7,0 104,3 3,41
Běžné výdaje 75,41 6,9 1 085,69 1 079,02 81,35 7,5 107,9 5,94
v tom:
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 0,02 0,0 90,25 90,53 0,02 0,0 84,1 0,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje x x 132,13 131,31 5,53 4,2 x x
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 3,21 4,0 67,83 67,83 3,63 5,3 113,0 0,42
Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 3,25 3,25 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům x x 37,96 31,83 0,76 2,4 x x
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím x x 7,12 7,18 1,90 26,5 x x
Neinvestiční transfery státním fondům 2,90 7,7 33,08 33,02 2,80 8,5 96,7 -0,09
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 2,77 7,3 33,08 33,02 2,80 8,5 101,3 0,04
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **) 4,39 8,3 53,20 53,20 8,42 15,8 191,6 4,02
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15,40 14,5 103,04 102,35 15,12 14,8 98,2 -0,27
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím x x 56,47 57,36 5,61 9,8 x x
Sociální dávky 39,68 8,1 500,28 499,62 36,38 7,3 91,7 -3,30
v tom: Důchody 31,60 8,3 394,13 393,68 27,62 7,0 87,4 -3,99
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,78 6,3 9,80 9,76 0,81 8,3 103,4 0,03
Ostatní soc.dávky 4,34 7,4 59,44 59,27 4,95 8,4 114,1 0,61
Státní soc.podpora 2,95 7,8 36,91 36,90 3,00 8,1 101,6 0,05
Stavební spoření 0,00 0,0 5,70 5,70 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 0,0 6,40 6,40 0,00 0,0 x 0,00
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 2,69 7,6 36,00 36,00 3,91 10,8 145,3 1,22
Ostatní běžné výdaje ***) x x 24,07 24,54 0,92 3,7 x x
Kapitálové výdaje 3,79 3,9 95,07 101,74 1,25 1,2 33,1 -2,53
v tom:
Investiční nákupy a související výdaje x x 9,60 9,64 0,06 0,7 x x
Investiční transfery podnikatelským subjektům x x 3,00 8,98 0,67 7,4 x x
Investiční transfery státním fondům 1,93 7,7 33,69 33,76 0,06 0,2 3,3 -1,87
z toho: Investiční transfery SFDI 1,25 5,0 33,69 33,69 0,00 0,0 0,0 -1,25
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně x x 12,68 12,84 0,00 0,0 x x
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím x x 17,90 18,22 0,38 2,1 x x
Ostatní kapitálové výdaje ***) x x 18,19 18,31 0,08 0,4 x x
Saldo hospodaření SR 21,00 -20,0 -100,00 -100,00 42,42 -42,4 202,0 21,4

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopočet do celku

Pozn.: Chybějící údaje u některých výdajových položek roku 2012 souvisejí se změnou získávání dat z nového rozpočtového informačního systému (do roku 2012 byly zdrojem zůstatky na účtech ČNB)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.