CZ EN

Saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí se meziročně zlepšilo o více než 36 mld. Kč

Ke konci března dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 292,9 mld. Kč, celkové výdaje 278,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 14,0 mld. Kč. Saldo se tak meziročně zlepšilo o 36,7 mld. Kč.

„Ačkoli vidíme podstatné zlepšení, je potřeba varovat před přílišným optimismem. Relevantní odhady pro celý rok je možno vytvářet až v průběhu léta,“uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Je však zřejmé, že vedle úpravy DPH se na výběru této daně pozitivně projevuje transformace daňové správy a vyšší efektivita její práce,“dodal ministr financí.

 

Ukazatel 2012 2013
skutečnost
leden - březen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - březen
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Pokladní plnění za BŘEZEN 2013 v mld. Kč

PŘÍJMY CELKEM

258,45 23,8 1 080,77 1 080,86 292,87 27,1 113,3 34,42

VÝDAJE CELKEM

281,13 23,6 1 180,77 1 180,86 278,90 23,6 99,2 -2,23

SALDO

-22,69 21,5 -100,00 -100,00 13,97 -14,0 -61,5 36,65

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 34,4 mld. Kč se nejvíce podílely daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení a příjmy z EU.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 13,6 mld. Kč, tj. o 10,7 %.

Inkaso DPH ve výši 52,4 mld. Kč meziročně vzrostlo o 10,4 mld. Kč, tj. o 24,6 %. Na růstu inkasa DPH se podílí nejen novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby o jeden procentní bod od roku 2013, ale také neustálé zvyšování efektivity práce daňové správy.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 38,9 mld. Kč, což je o 3,8 mld. Kč více než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které meziročně vzrostlo o 5,5 mld. Kč. Zde se projevil vliv předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna 2013. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů v rámci tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 2,7 % dosáhlo 21,0 mld. Kč. Inkaso ovlivní mimo jiné zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 2,5 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 0,1 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,3 mld. Kč (v březnu 2012 to bylo 2,4 mld. Kč) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2012. Vysoké plnění (na 93,1 % rozpočtu) bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března.

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 2,6 mld. Kč by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 19,3 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 4,3 %. V samotném březnu inkasoval státní rozpočet 18,2 mld. Kč (loni to bylo 19,2 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1. ledna 2013 posiluje příjmy obcí na úkor státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 1,9 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 3,5 % dosáhly 88,7 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Dopad zavedení II. pilíře je zatím zanedbatelný.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 63,1 mld. Kč (meziroční růst o 24,1 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 43,9 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 16,0 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 3,5 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 278,9 mld. Kč čerpané ke konci března 2013 byly o 2,2 mld. Kč pod úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 1. čtvrtletí bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 118,5 mld. Kč při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 32,6 mld. Kč a meziročně byly nižší o 0,8 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 27,8 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč méně než v roce 2012. Šlo o dvě zálohy regionálnímu školství na leden až duben ve výši 25,8 mld. Kč a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 17,3 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 17,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 5,1 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo za 1. čtvrtletí roku 2013 přebytkem ve výši 14,0 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek lepší o 36,7 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 34,4 mld. Kč. Na tom se podílí zejména růst inkasa DPH (o 10,4 mld. Kč), inkasa spotřební daně z tabákových výrobků (o 5,5 mld. Kč) a příjmů z EU (o 16,0 mld. Kč). Na meziroční pokles celkových výdajů o 2,2 mld. Kč nejvíce působí nižší čerpání kapitálových výdajů (o 5,1 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo v přebytku 8,4 mld. Kč (v březnu 2012 to byl schodek 6,1 mld. Kč), když příjmy činily 96,3 mld. Kč (v březnu 2012 to bylo 91,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 87,9 mld. Kč (v březnu 2012 to bylo 97,1 mld. Kč). Na nižší úroveň výdajů v samotném březnu působila zejména záloha regionálnímu školství na březen a duben, která byla v roce 2012 zaplacena v březnu, zatímco v roce 2013 již v únoru.

v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo státního rozpočtu / leden - březen 2013
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942 -25 202 -22 690 13 965

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

Vývoj salda státního rozpočtu za leden až březen v roce 2012 a 2013

Tabulkové přílohy

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - březen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden- březen
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1

Příjmy celkem

258,45 23,8 1 080,77 1 080,86 292,87 27,1 113,3 34,42

v tom:

Daňové příjmy celkem

219,37 23,2 932,00 932,00 229,72 24,6 104,7 10,36

Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

127,47 22,7 554,23 554,23 141,06 25,5 110,7 13,59

v tom:

DPH

42,02 19,0 212,00 212,00 52,37 24,7 124,6 10,35

Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní)

35,16 24,7 142,20 142,20 38,91 27,4 110,7 3,75

z toho: Spotřební daň z minerálních olejů

16,95 22,4 73,30 73,30 15,79 21,5 93,2 -1,16

Spotřební daň z tabákových výrobků

13,46 28,6 47,80 47,80 18,98 39,7 141,0 5,52

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

0,52 12,4 6,50 6,50 0,38 5,8 72,6 -0,14

Daně z příjmů PO

20,20 23,6 84,30 84,30 19,33 22,9 95,7 -0,87

Daně z příjmů FO

25,79 28,0 98,10 98,10 26,12 26,6 101,3 0,33

v tom: z kapitálových výnosů

2,69 29,9 9,00 9,00 2,60 28,8 96,5 -0,09

ze závislé činnosti

20,46 25,5 86,40 86,40 21,01 24,3 102,7 0,55

z přiznání

2,64 97,6 2,70 2,70 2,51 93,1 95,3 -0,12

Správní poplatky

0,51 21,1 1,29 1,29 0,43 33,6 85,6 -0,07

Majetkové daně

2,18 17,9 9,70 9,70 1,92 19,8 88,1 -0,26

v tom: Daň dědická

0,01 14,8 0,10 0,10 0,01 12,3 83,1 0,00

Daň darovací

0,23 5,1 0,30 0,30 0,02 6,8 8,7 -0,21

Daň z převodu nemovitostí

1,93 25,7 9,30 9,30 1,89 20,3 97,7 -0,04

Poplatky za uložení odpadů *)

0,40 28,7 1,41 1,41 0,41 29,0 101,8 0,01

Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

0,05 2,7 0,20 0,20 0,11 53,2 235,5 0,06

Odvody z loterií **)

0,00 x 2,60 2,60 0,69 26,7 x 0,69

Ostatní daňové příjmy ****)

1,17 50,2 2,43 2,43 0,76 31,2 64,6 -0,41

Pojistné na SZ

91,90 23,9 377,77 377,77 88,67 23,5 96,5 -3,23

z toho: Na důchody

82,14 24,1 337,24 337,24 78,82 23,4 96,0 -3,33

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

39,08 28,0 148,77 148,86 63,14 42,4 161,6 24,06

v tom:

Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS)

33,70 30,3 126,41 126,50 52,64 41,6 156,2 18,95

z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***)

27,92 27,3 100,04 100,13 43,94 43,9 157,4 16,02

Přijaté sankční platby

0,35 33,6 1,06 1,06 0,26 24,7 74,0 -0,09

Soudní poplatky

0,38 59,0 1,35 1,35 0,39 28,9 101,7 0,01

Dobrovolné pojistné

0,07 15,3 0,34 0,34 0,05 15,2 76,0 -0,02

Kapitola Operace SFA

0,22 6,6 1,86 1,86 0,44 23,7 198,5 0,22

Kapitola Státní dluh

3,50 53,5 3,80 3,80 3,50 92,0 99,8 -0,01

Kapitola VPS

1,66 8,9 16,69 16,69 6,56 39,3 395,8 4,91

z toho: Výnosy z finančního majetku

0,00 34,6 0,00 0,00 0,00 11,1 32,0 0,00

Splátky půjček ze zahraničí

0,08 47,0 0,17 0,17 0,00 0,0 0,0 -0,08

Příjmy sdílené s EU (clo)

0,40 36,8 1,00 1,00 0,35 35,4 87,4 -0,05

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) dopočet do celku

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5

Daňové příjmy

727,76 161,67 22,2 754,32 169,08 22,4 755,33 188,84 25,0 7,40 19,76 104,6 111,7

- DPH

278,50 56,62 20,3 308,70 58,44 18,9 297,30 73,34 24,7 1,82 14,90 103,2 125,5

- spotřební daně (vč. energ. daní)

144,20 33,63 23,3 149,90 36,84 24,6 149,50 40,49 27,1 3,21 3,65 109,5 109,9

- clo

1,20 0,41 34,3 x x x x x x x x x x

- daně z příjmů PO

120,60 28,61 23,7 122,90 28,42 23,1 124,90 28,28 22,6 -0,20 -0,14 99,3 99,5

- daně z příjmů FO

151,00 36,07 23,9 135,90 38,39 28,2 147,70 39,54 26,8 2,32 1,15 106,4 103,0

vybíraná srážkou

19,30 2,37 12,3 12,80 3,82 29,8 13,40 3,81 28,4 1,45 -0,01 161,0 99,7

závislá činnost

121,10 28,88 23,8 117,80 30,00 25,5 128,90 31,35 24,3 1,12 1,35 103,9 104,5

z přiznání

10,60 4,82 45,5 5,30 4,57 86,3 5,40 4,39 81,2 -0,25 -0,19 94,8 95,9

- silniční daň

5,60 0,89 16,0 5,30 0,96 18,2 5,40 0,98 18,1 0,07 0,02 107,9 101,6

- daň z nemovitosti

9,70 0,13 1,4 8,70 0,23 2,7 9,00 0,21 2,3 0,10 -0,03 175,4 88,8

- majetkové daně

8,20 1,78 21,7 12,20 2,18 17,9 9,70 1,92 19,8 0,40 -0,26 122,7 88,1

- dálniční poplatek ****)

2,90 1,83 63,1 2,90 1,67 57,4 3,90 1,69 43,3 -0,17 0,02 90,9 101,3

- ostatní daně a poplatky

5,86 1,69 28,9 7,82 1,95 24,9 7,93 2,40 30,3 0,25 0,45 115,0 123,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - březen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - březen
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1

Výdaje celkem

281,13 23,6 1 180,77 1 180,86 278,90 23,6 99,2 -2,23

Běžné výdaje

258,94 23,9 1 085,69 1 084,00 261,81 24,2 101,1 2,87

v tom:

Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné

14,35 16,0 90,25 90,67 14,46 15,9 100,8 0,11

Neinvestiční nákupy a související výdaje

19,39 13,5 132,13 134,10 15,66 11,7 80,8 -3,73

z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *)

5,04 6,3 67,83 67,83 5,76 8,5 114,4 0,72

Výdaje na realizaci záruk

0,31 7,5 3,25 3,25 0,00 0,0 0,0 -0,31

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

8,63 25,5 37,96 32,42 7,89 24,3 91,4 -0,74

Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím

3,04 30,6 7,12 9,50 4,26 44,9 140,1 1,22

Neinvestiční transfery státním fondům

8,02 21,4 33,08 37,11 8,48 22,9 105,7 0,46

z toho: Neinvestiční transfery SZIF

7,85 20,9 33,08 32,11 7,23 22,5 92,1 -0,62

Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **)

13,25 25,0 53,20 53,19 17,31 32,6 130,7 4,07

Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

33,42 32,0 103,04 102,69 32,65 31,8 97,7 -0,77

Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím

21,15 38,8 56,47 56,33 23,27 41,3 110,0 2,12

Sociální dávky

118,19 24,0 500,28 496,39 118,47 23,9 100,2 0,27

v tom: Důchody

93,12 24,3 394,13 390,52 91,43 23,4 98,2 -1,69

Prostředky na podpory v nezaměstnanosti

2,63 21,1 9,80 9,76 2,83 29,0 107,4 0,20

Ostatní soc.dávky

13,55 23,1 59,44 59,24 14,93 25,2 110,2 1,39

Státní soc.podpora

8,89 23,5 36,91 36,88 9,27 25,1 104,2 0,38

Stavební spoření

0,00 0,0 5,70 5,70 0,00 0,0 x 0,00

Státní příspěvek na důchodové připojištění

1,41 22,7 6,40 6,40 1,58 24,6 112,0 0,17

Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

14,45 40,9 36,00 36,00 14,40 40,0 99,7 -0,04

Ostatní běžné výdaje ***)

3,64 18,1 24,07 23,49 3,39 14,4 93,0 -0,26

Kapitálové výdaje

22,19 21,2 95,07 96,86 17,09 17,6 77,0 -5,10

v tom:

Investiční nákupy a související výdaje

0,98 8,0 9,60 10,03 1,52 15,1 154,7 0,54

Investiční transfery podnikatelským subjektům

3,31 24,4 3,00 10,15 2,15 21,1 64,9 -1,16

Investiční transfery státním fondům

8,15 32,2 33,69 29,66 6,06 20,4 74,4 -2,09

z toho: Investiční transfery SFDI

6,32 25,2 33,69 28,69 5,16 18,0 81,6 -1,16

Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

6,05 21,4 12,68 16,17 4,22 26,1 69,8 -1,83

Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím

2,97 16,3 17,90 18,71 1,84 9,9 62,0 -1,13

Ostatní kapitálové výdaje ***)

0,74 10,2 18,19 12,14 1,30 10,7 176,6 0,56

Saldo hospodaření SR

-22,69 21,5 -100,00 -100,00 13,97 -14,0 -61,5 36,65

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopočet do celku

Pozn.: Chybějící údaje u některých výdajových položek roku 2012 souvisejí se změnou získávání dat z nového rozpočtového informačního systému (do roku 2012 byly zdrojem zůstatky na účtech ČNB)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.