CZ EN

Schodek státního rozpočtu ke konci října stále nejnižší od roku 2008

Ke konci října dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 889,9 mld. Kč, celkové výdaje 937,6 mld. Kč a schodek hospodaření 47,7 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od roku 2008.

Pokladní plnění za říjen 2013 v mld. Kč
Ukazatel 2012 2013
skutečnost leden-říjen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 887,64 81,4 1 080,77 1 092,15 889,93 81,5 100,3 2,30
VÝDAJE CELKEM 938,94 78,6 1 180,77 1 192,15 937,65 78,7 99,9 -1,30
SALDO -51,31 48,7 -100,00 -100,00 -47,71 47,7 93,0 3,60

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 2,3 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 9,1 mld. Kč), a z daňových příjmů také inkaso DPH (o 8,0 mld. Kč). Naopak meziroční pokles zaznamenalo zejména inkaso DPPO (o 6,9 mld. Kč), dále spotřebních daní vč. tzv. energetických daní (o 5,0 mld. Kč) a také úrokové výnosy kapitoly Státní dluh (o 7,0 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně klesly o 4,6 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet 2013 počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti 2012).

Inkaso DPH ve výši 182,9 mld. Kč meziročně vzrostlo o 8,0 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Na plánovaném růstu rozpočtu proti skutečnosti 2012 o 6,2 % se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent. V samotném říjnu došlo ke snížení meziročního růstu inkasa této daně o 6,9 mld. Kč. Nepravidelný vývoj inkasa DPH z hlediska meziročního srovnání i v jiných měsících roku je částečně projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Popsané změny znamenají, že v prvních měsících jednotlivých čtvrtletí (duben, červenec, říjen) dochází k výraznějšímu meziročnímu poklesu inkasa, zatímco v druhých měsících čtvrtletí (únor, květen, srpen) k růstu. To ukazuje i následující graf. V listopadu tak lze opět očekávat zvýšení meziročního růstu inkasa daně. Na konci roku lze očekávat mírné překročení rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 110,2 mld. Kč, což je o 5,0 mld. Kč, tj. o 4,4 %, méně než ve stejném období roku 2012 (rozpočet očekává růst o 1,9 % proti skutečnosti 2012). Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,4 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 1,6 mld. Kč i přesto, že od 1.1.2013 došlo ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 3,9 % dosáhla 68,1 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 5,8 % proti skutečnosti roku 2012. Důvodem očekávaného růstu inkasa bylo zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -0,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo +0,4 mld. Kč). Nízké plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. Důvodem nízkého inkasa této daně v posledních letech je i ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou ve výši 7,4 mld. Kč představuje meziroční pokles o 0,5 mld. Kč Na to má pravděpodobně vliv zejména pokles hrubého provozního přebytku snižující disponibilní zdroje k rozdělení, dále pak i pokles úrokové míry z vkladů u bank a možný nižší objem uzavřených dohod o provedení práce.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 10 měsíců roku 64,6 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 6,9 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočet počítá s poklesem letošního inkasa proti skutečnosti 2012 o 5,5 %). Na základě dosavadního vývoje inkasa DPPO lze očekávat, že nedojde k naplnění rozpočtového očekávání. U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 7,4 mld. Kč a meziročně klesly o 2,3 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním poklesu o 0,1 % dosáhly 306,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 1,7 % proti skutečnosti 2012. Do rozpočtu byl zapracován dopad zavedení 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 135,8 mld. Kč (meziroční růst o 7,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 89,3 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 9,1 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 6,8 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 937,6 mld. Kč čerpané ke konci října 2013 byly o 1,3 mld. Kč pod úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 10 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 401,8 mld. Kč při meziročním růstu o 5,1 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 88,2 mld. Kč a meziročně byly nižší o 9,7 mld. Kč. Meziroční pokles ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 67,5 mld. Kč, což je o 12,5 mld. Kč méně než v roce 2012. Šlo o 5 záloh regionálnímu školství na leden až říjen v celkové výši 64,5 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceno již 6 záloh ve výši 76,0 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,0 mld. Kč (ve stejném období minulého roku byly vyplaceny 4 zálohy ve výši 4,0 mld. Kč).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 48,2 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,0 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 69,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 12,0 mld. Kč a plnění rozpočtu po změnách na 65,2 %.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až říjen 2013 skončilo schodkem ve výši 47,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 3,6 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 2,3 mld. Kč, zatímco čerpání výdajů z meziročního hlediska vykazuje pokles o 1,3 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo schodkem 9,5 mld. Kč (v říjnu 2012 to byl přebytek 20,1 mld. Kč), když příjmy činily 83,5 mld. Kč (v říjnu 2012 to bylo 130,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 93,0 mld. Kč (v říjnu 2012 to bylo 110,4 mld. Kč). Na výrazný meziroční pokles příjmů v samotném říjnu o 47,0 mld. Kč působily zejména nižší příjmy z EU (o 20,7 mld. Kč) a inkaso DPH (o 6,9 mld. Kč). Na pokles působilo i to, že v loňském roce došlo k převodu 14,4 mld. Kč z tzv. privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS určených na krytí deficitu důchodového systému až v říjnu, zatímco letos to bylo již v září (10 mld. Kč). Meziroční srovnání výdajů v samotném říjnu je zkresleno o 6. zálohu regionálnímu a 4. zálohu soukromému školství, které byly v roce 2012 převedeny již v říjnu, zatímco letos to bude až v listopadu (vliv cca 14 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu / leden - říjen v mil. Kč
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo SR -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941 -138 088 -96 728 -91 476 -51 308 -47 712

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Plnění příjmů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-říjen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 887,64 81,4 1 080,77 1 092,15 889,93 81,5 100,3 2,30
v tom:
Daňové příjmy celkem 759,20 80,3 932,00 932,00 754,15 80,9 99,3 -5,06
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 451,86 80,5 554,23 554,23 447,26 80,7 99,0 -4,60
v tom:
DPH 174,87 78,9 212,00 212,00 182,88 86,3 104,6 8,01
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 115,25 81,0 142,20 142,20 110,22 77,5 95,6 -5,03
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 59,38 78,6 73,30 73,30 56,97 77,7 95,9 -2,41
Spotřební daň z tabákových výrobků 38,16 81,0 47,80 47,80 36,53 76,4 95,7 -1,62
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 5,51 131,1 6,50 6,50 4,92 75,7 89,3 -0,59
Daně z příjmů PO 71,56 83,6 84,30 84,30 64,64 76,7 90,3 -6,91
Daně z příjmů FO 74,01 80,4 98,10 98,10 75,46 76,9 102,0 1,45
v tom: z kapitálových výnosů 7,98 88,6 9,00 9,00 7,44 82,7 93,3 -0,53
ze závislé činnosti 65,61 81,7 86,40 86,40 68,14 78,9 103,9 2,54
z přiznání 0,43 15,9 2,70 2,70 -0,12 -4,6 -28,7 -0,55
Správní poplatky 2,15 89,8 1,29 1,29 0,98 76,1 45,6 -1,17
Majetkové daně 9,64 79,0 9,70 9,70 7,36 75,8 76,3 -2,28
v tom: Daň dědická 0,06 57,7 0,10 0,10 0,05 54,4 94,3 0,00
Daň darovací 3,34 72,7 0,30 0,30 0,09 30,5 2,7 -3,25
Daň z převodu nemovitostí 6,24 83,2 9,30 9,30 7,21 77,5 115,6 0,97
Poplatky za uložení odpadů *) 1,26 89,2 1,41 1,41 1,26 89,1 99,8 0,00
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,17 9,9 0,20 0,20 0,20 101,5 120,7 0,03
Odvody z loterií **) 1,28 x 2,60 2,60 2,02 77,8 157,4 0,74
Ostatní daňové příjmy ****) 1,67 72,0 2,43 2,43 2,23 92,0 133,8 0,56
Pojistné na SZ 307,34 80,0 377,77 377,77 306,89 81,2 99,9 -0,45
z toho: Na důchody 273,19 80,0 337,24 337,24 272,88 80,9 99,9 -0,31
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 128,43 88,9 148,77 160,15 135,79 84,8 105,7 7,35
v tom:
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 92,90 80,2 126,41 137,80 106,68 77,4 114,8 13,79
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 80,17 75,0 100,04 111,42 89,31 80,2 111,4 9,14
Přijaté sankční platby 0,21 19,7 1,06 1,07 0,42 39,2 202,9 0,21
Soudní poplatky 1,25 190,6 1,35 1,35 1,17 87,0 93,7 -0,08
Dobrovolné pojistné 0,22 49,6 0,34 0,29 0,15 52,8 69,8 -0,07
Kapitola Operace SFA 2,05 61,3 1,86 1,86 1,95 104,7 95,1 -0,10
Kapitola Státní dluh 13,75 210,1 3,80 3,80 6,77 178,1 49,2 -6,98
Kapitola VPS 19,74 105,5 16,69 16,69 20,39 122,1 103,3 0,65
z toho: Příjmy sdílené s EU (clo) 1,33 120,8 1,00 1,00 1,20 120,1 90,4 -0,13
*) rozpočet i skutečnost roku 2012 jen za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
****) dopočet do celku

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.10.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.10.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.10.***) % plnění 2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 593,96 80,3 754,32 606,61 80,4 755,33 610,15 80,8 12,64 3,54 102,1 100,6
- DPH 279,50 242,95 86,9 308,70 243,40 78,8 297,30 256,19 86,2 0,45 12,78 100,2 105,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 121,91 82,1 149,90 121,20 80,9 149,50 115,93 77,5 -0,71 -5,27 99,4 95,7
- clo 1,20 1,43 119,2 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 93,77 77,8 122,90 102,52 83,4 124,90 95,69 76,6 8,75 -6,82 109,3 93,3
- daně z příjmů FO 151,00 105,68 70,0 135,90 108,35 79,7 147,70 113,04 76,5 2,67 4,69 102,5 104,3
vybíraná srážkou 19,30 9,32 48,3 12,80 11,32 88,5 13,40 10,96 81,8 2,01 -0,36 121,5 96,8
závislá činnost 121,10 95,85 79,2 117,80 96,21 81,7 128,90 101,72 78,9 0,36 5,51 100,4 105,7
z přiznání 10,60 0,51 4,8 5,30 0,82 15,4 5,40 0,36 6,7 0,31 -0,45 160,2 44,4
- silniční daň 5,60 4,28 76,4 5,30 4,36 82,2 5,40 4,36 80,8 0,08 0,01 101,8 100,2
- daň z nemovitosti 9,70 6,37 65,7 8,70 7,15 82,1 9,00 7,36 81,8 0,78 0,21 112,2 103,0
- majetkové daně 13,00 10,30 79,3 12,20 9,64 79,0 9,70 7,36 75,8 -0,66 -2,28 93,6 76,3
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,51 86,7 2,90 3,47 119,6 3,90 3,52 90,2 0,95 0,05 138,0 101,4
- ostatní daně a poplatky 7,56 4,76 62,9 7,82 6,53 83,5 7,93 6,70 84,5 1,77 0,17 137,2 102,5
*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Čerpání výdajů státního rozpočtu 2012 2013
Skutečnost leden-říjen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-říjen % plnění Index 2013/2012 Rozdíl 2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 938,94 78,6 1 180,77 1 192,15 937,65 78,7 99,9 -1,30
Běžné výdaje 857,36 78,8 1 085,69 1 085,48 868,09 80,0 101,3 10,73
v tom:
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 66,40 72,7 90,25 91,83 67,87 73,9 102,2 1,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje x x 131,63 130,04 92,09 70,8 x x
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 51,60 65,5 67,83 64,29 52,68 81,9 102,1 1,08
Výdaje na realizaci záruk 1,76 43,3 2,75 2,75 1,28 46,4 72,5 -0,49
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům x x 38,46 35,48 26,06 73,5 x x
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím x x 7,12 12,45 11,08 89,0 x x
Neinvestiční transfery státním fondům 21,32 56,9 33,08 38,94 26,81 68,9 125,8 5,50
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 21,14 56,5 33,08 31,86 19,97 62,7 94,4 -1,18
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **) 44,11 83,3 53,20 53,19 48,15 90,5 109,2 4,04
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 97,89 92,4 103,04 105,02 88,21 84,0 90,1 -9,68
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím x x 56,47 59,16 53,03 89,6 x x
Sociální dávky 396,72 80,8 500,28 494,29 401,82 81,3 101,3 5,09
v tom: Důchody 314,25 82,2 394,13 386,86 312,74 80,8 99,5 -1,51
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,42 59,6 9,80 10,72 8,22 76,7 110,8 0,80
Ostatní soc.dávky 45,39 77,8 59,44 59,22 49,72 84,0 109,6 4,34
Státní soc.podpora 29,67 78,3 36,91 37,49 31,11 83,0 104,9 1,44
Stavební spoření 5,29 88,2 5,70 5,70 4,95 86,9 93,6 -0,34
Státní příspěvek na důchodové připojištění 4,26 68,8 6,40 6,40 4,97 77,7 116,6 0,71
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30,86 87,4 36,00 36,00 33,37 92,7 108,1 2,51
Ostatní běžné výdaje ***) x x 24,07 16,97 9,66 56,9 x x
Kapitálové výdaje 81,58 76,2 95,07 106,67 69,56 65,2 85,3 -12,03
v tom:
Investiční nákupy a související výdaje x x 9,60 13,00 6,15 47,3 x x
Investiční transfery podnikatelským subjektům x x 3,00 14,85 14,30 96,3 x x
Investiční transfery státním fondům 20,71 81,5 33,69 30,47 15,13 49,6 73,0 -5,58
z toho: Investiční transfery SFDI 16,01 63,7 33,69 29,12 11,47 39,4 71,6 -4,54
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně x x 12,68 19,90 21,95 110,3 x x
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím x x 17,90 18,34 8,50 46,4 x x
Ostatní kapitálové výdaje ***) x x 18,19 10,11 3,53 34,9 x x
Saldo hospodaření SR -51,31 48,7 -100,00 -100,00 -47,71 47,7 93,0 3,60
*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopoočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.