CZ EN

Schodek za 1. pololetí se snížil, jeho cíl pro celý rok bude dodržen

Ke konci června dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 549,9 mld. Kč, celkové výdaje 581,4 mld. Kč a schodek hospodaření 31,5 mld. Kč. Schodek se meziročně snížil asi o 40 mld. Kč, meziměsíčně o 8 mld. Kč, a je tak nejnižší od roku 2008. „Výsledek za první pololetí potvrzuje skutečnost, že plánovaný deficit tento rok není problém splnit i přes nutnost financovat odstraňování povodňových škod,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Ukazatel 2012 2013
skutečnost
leden - červen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - červen
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Pokladní plnění za ČERVEN 2013 v mld. Kč
PŘÍJMY CELKEM 504,64 46,4 1 080,77 1 083,00 549,91 50,8 109,0 45,27
VÝDAJE CELKEM 576,36 48,3 1 180,77 1 183,00 581,43 49,1 100,9 5,06
SALDO -71,72 68,1 -100,00 -100,00 -31,52 31,5 43,9 40,20

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 45,3 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 32,9 mld. Kč) a inkaso DPH (o 12,1 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 7,2 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Hlavním zdrojem tohoto růstu bylo inkaso DPH.

Inkaso DPH ve výši 104,2 mld. Kč meziročně vzrostlo o 12,1 mld. Kč, tj. o 13,1 %. Vliv má nejen zvýšení obou sazeb o jeden procentní bod, ale také některá opatření proti daňovým únikům i zefektivnění činnosti Finanční správy ČR.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 62,8 mld. Kč, což je o 1,9 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,4 mld. Kč. Naopak u inkasa spotřební daně z tabákových výrobků, které meziročně vzrostlo o 1,4 mld. Kč, se projevil vliv předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. 1. 2013. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 39,6 mld. Kč při meziročním růstu o 3,6 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty - 2,6 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo -1,5 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu. V samotném červnu 2013 dosáhlo inkaso této daně 3,4 mld. Kč (loni to bylo 3,2 mld. Kč).

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 4,4 mld. Kč by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za první polovinu roku 46,7 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 2,2 %. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 17. 6.), ale také úhrada daně za rok 2012 u poplatníků, kteří mají povinný audit, nebo jim přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 1.7.). Inkaso této daně v samotném červnu 2013 činilo 26,4 mld. Kč, což je o 1,6 mld. Kč méně než v červnu 2012 (část inkasa daně se stejně jako v roce 2012 zřejmě projeví i v inkasu prvního červencového dne). U daně z příjmů právnických osob nebyly pro rok 2013 přijaty žádné významné legislativní změny.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1. 1. 2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

RUD 2012
podíl z celostátního inkasa v %
2013
podíl z celostátního inkasa v %
Rozdíl v p.b.
(2013-2012)
RUD - podíl celostátního inkasa 2013 - 2012
DPH SR 71,78 71,31 -0,47
obce 19,93 20,83 0,90
kraje 8,29 7,86 -0,43
DPPO SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - závislá činnost SR 68,18 66,98 -1,20
obce 21,40 22,87 1,47
obce 1,50 1,50 0,00
kraje 8,92 8,65 -0,27
DPFO - kapitálové výnosy SR 69,68 67,50 -2,18
obce 21,40 23,58 2,18
kraje 8,92 8,92 0,00
DPFO - přiznání SR 10% a 69,68% z 60% = 51,81 10% a 67,5% z 60% = 50,50 -1,31
obce 30,00 30,00 0,00
obce 21,4% z 60% = 12,84 23,58% z 60% = 14,15 1,31
kraje 8,92% z 60% = 5,35 8,92% z 60% = 5,35 0,00

U majetkových daní, které zatím dosáhly 4,2 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které při meziročním poklesu o 1,1 % dosáhly 183,5 mld. Kč, se zatím zavedení důchodového spoření projevilo velmi marginálně.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 103,3 mld. Kč (meziroční růst o 40,1 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 74,9 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 32,9 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 4,9 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 581,4 mld. Kč čerpané ke konci června 2013 byly o 5,1 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za půl roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 237,9 mld. Kč při meziročním nárůstu o 0,4 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 64,7 mld. Kč a meziročně byly nižší o 1,4 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 53,6 mld. Kč, což je o 0,4 mld. Kč méně než v roce 2012. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen v celkové výši 51,6 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceny také 4 zálohy ve výši 51,0 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,0 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceny zálohy na 3 čtvrtletí roku ve výši 3,0 mld. Kč).

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 30,6 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 36,2 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 5,7 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v 1. pololetí roku 2013 schodkem ve výši 31,5 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 40,2 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 45,3 mld. Kč. Na tom se podílí zejména růst příjmů z EU (o 32,9 mld. Kč) a inkasa DPH (o 12,1 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo přebytkem 8,3 mld. Kč (v červnu 2012 to bylo 7,3 mld. Kč), když příjmy činily 108,2 mld. Kč (v červnu 2012 to bylo 105,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 99,8 mld. Kč (v červnu 2012 to bylo 97,8 mld. Kč). Na meziroční růst příjmů v samotném červnu působily pozitivně vyšší příjmy z EU (o 7,2 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo státního rozpočtu / leden - ČERVEN
Saldo SR -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259 -75 662 -62 856 -71 722 -31 518

Vývoj salda státního rozpočtu - leden až červen 2012/2013

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF

Tabulková příloha

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - červen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden- červen
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 504,64 46,4 1 080,77 1 083,00 549,91 50,8 109,0 45,27
v tom:                
Daňové příjmy celkem 441,48 46,7 932,00 932,00 446,61 47,9 101,2 5,13
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 255,90 45,6 554,23 554,23 263,14 47,5 102,8 7,24
v tom:                
DPH 92,14 41,6 212,00 212,00 104,24 49,2 113,1 12,10
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 64,63 45,4 142,20 142,20 62,78 44,1 97,1 -1,85
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 33,89 44,9 73,30 73,30 31,52 43,0 93,0 -2,37
Spotřební daň z tabákových výrobků 20,97 44,5 47,80 47,80 22,42 46,9 106,9 1,44
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 2,29 54,4 6,50 6,50 1,76 27,1 77,1 -0,52
Daně z příjmů PO 48,92 57,1 84,30 84,30 46,73 55,4 95,5 -2,19
Daně z příjmů FO 41,42 45,0 98,10 98,10 41,43 42,2 100,0 0,01
v tom: z kapitálových výnosů 4,73 52,5 9,00 9,00 4,45 49,4 94,0 -0,28
ze závislé činnosti 38,19 47,6 86,40 86,40 39,57 45,8 103,6 1,38
z přiznání -1,50 -55,7 2,70 2,70 -2,59 -96,0 172,3 -1,09
Správní poplatky 1,32 55,3 1,29 1,29 0,68 53,0 51,6 -0,64
Majetkové daně 4,37 35,8 9,70 9,70 4,17 43,0 95,5 -0,20
v tom: Daň dědická 0,03 30,5 0,10 0,10 0,03 29,4 96,4 0,00
Daň darovací 0,49 10,6 0,30 0,30 0,05 15,7 9,6 -0,44
Daň z převodu nemovitostí 3,85 51,3 9,30 9,30 4,10 44,1 106,4 0,25
Poplatky za uložení odpadů *) 0,77 55,4 1,40 1,40 0,78 55,8 100,9 0,01
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,08 5,0 0,20 0,20 0,15 73,8 174,7 0,06
Odvody z loterií **) 0,67 x 2,60 2,60 1,47 56,6 x 0,80
Ostatní daňové příjmy ****) 1,57 67,2 2,44 2,44 0,71 28,9 45,0 -0,86
Pojistné na SZ 185,58 48,3 377,77 377,77 183,47 48,6 98,9 -2,11
z toho: Na důchody 165,84 48,6 337,24 337,24 163,13 48,4 98,4 -2,71
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 63,16 44,6 148,77 151,00 103,29 68,4 163,5 40,13
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 51,13 45,2 126,41 128,65 87,44 68,0 171,0 36,31
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***) 42,06 40,4 100,04 102,27 74,94 73,3 178,2 32,88
Přijaté sankční platby 0,60 57,6 1,06 1,06 0,51 47,8 83,9 -0,10
Soudní poplatky 0,74 112,9 1,35 1,35 0,76 56,3 102,9 0,02
Dobrovolné pojistné 0,11 24,2 0,34 0,29 0,08 28,3 76,4 -0,03
Kapitola Operace SFA 0,83 25,0 1,86 1,86 1,62 87,1 194,4 0,79
Kapitola Státní dluh 6,91 105,6 3,80 3,80 4,88 128,4 70,6 -2,03
Kapitola VPS 4,29 22,9 16,69 16,69 9,36 56,0 218,3 5,07
z toho: Výnosy z finančního majetku 0,00 79,4 0,00 0,00 0,00 11,1 13,9 0,00
Splátky půjček ze zahraničí 0,08 47,0 0,17 0,17 0,00 0,0 0,0 -0,08
Příjmy sdílené s EU (clo) 0,79 71,9 1,00 1,00 0,68 67,7 85,6 -0,11

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2013 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
****) dopočet do celku

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.6.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.6.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.6.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 739,46 355,15 48,0 754,32 345,90 45,9 755,33 361,55 47,9 -9,26 15,65 97,4 104,5
- DPH 279,50 135,63 48,5 308,70 128,28 41,6 297,30 146,09 49,1 -7,35 17,81 94,6 113,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 148,40 69,87 47,1 149,90 68,03 45,4 149,50 65,94 44,1 -1,84 -2,09 97,4 96,9
- clo 1,20 0,85 70,7 x x x x x x x x x x
- daně z příjmů PO 120,60 69,28 57,4 122,90 68,03 55,4 124,90 66,23 53,0 -1,25 -1,80 98,2 97,4
- daně z příjmů FO 151,00 58,73 38,9 135,90 61,46 45,2 147,70 63,48 43,0 2,73 2,01 104,7 103,3
vybíraná srážkou 19,30 5,10 26,4 12,80 6,68 52,2 13,40 6,53 48,7 1,58 -0,15 131,0 97,8
závislá činnost 121,10 54,77 45,2 117,80 55,98 47,5 128,90 59,05 45,8 1,21 3,07 102,2 105,5
z přiznání 10,60 -1,14 -10,8 5,30 -1,20 -22,6 5,40 -2,11 -39,0 -0,05 -0,91 104,6 176,0
- silniční daň 5,60 2,31 41,2 5,30 2,40 45,3 5,40 2,39 44,2 0,09 -0,01 104,1 99,5
- daň z nemovitosti 9,70 5,61 57,9 8,70 6,33 72,7 9,00 6,62 73,6 0,71 0,30 112,7 104,7
- majetkové daně 13,00 7,29 56,1 12,20 4,37 35,8 9,70 4,17 43,0 -2,92 -0,20 59,9 95,5
- dálniční poplatek ****) 2,90 2,38 82,0 2,90 2,79 96,2 3,90 2,84 72,9 0,41 0,05 117,4 101,9
- ostatní daně a poplatky 7,56 3,21 42,4 7,82 4,21 53,9 7,93 3,79 47,8 1,00 -0,42 131,3 89,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - červen
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - červen
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 576,36 48,3 1 180,77 1 183,00 581,43 49,1 100,9 5,06
Běžné výdaje 534,43 49,2 1 085,69 1 081,07 545,18 50,4 102,0 10,75
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 36,30 39,8 90,25 91,22 36,82 40,4 101,4 0,52
Neinvestiční nákupy a související výdaje 61,86 43,4 132,13 131,21 59,88 45,6 96,8 -1,98
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 33,33 42,2 67,83 65,83 35,28 53,6 105,9 1,95
Výdaje na realizaci záruk 1,58 38,7 3,25 3,25 1,12 34,4 70,9 -0,46
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 18,31 53,0 37,96 31,01 16,90 54,5 92,3 -1,41
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 7,42 72,2 7,12 10,25 8,16 79,6 109,9 0,74
Neinvestiční transfery státním fondům 9,09 24,2 33,08 38,84 13,92 35,9 153,2 4,84
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 8,91 23,7 33,08 32,14 9,17 28,5 103,0 0,27
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 26,52 50,1 53,20 53,19 30,57 57,5 115,3 4,05
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 66,03 63,6 103,04 102,81 64,67 62,9 97,9 -1,36
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 35,90 64,9 56,47 58,80 38,23 65,0 106,5 2,33
Sociální dávky 237,52 48,3 500,28 495,66 237,91 48,0 100,2 0,39
v tom: Důchody 187,47 49,0 394,13 389,84 184,38 47,3 98,4 -3,09
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,83 38,8 9,80 9,76 5,29 54,2 109,4 0,45
Ostatní soc.dávky 27,33 46,8 59,44 59,22 29,82 50,4 109,1 2,49
Státní soc.podpora 17,88 47,2 36,91 36,84 18,41 50,0 103,0 0,53
Stavební spoření 5,13 85,4 5,70 5,70 4,82 84,6 94,1 -0,30
Státní příspěvek na důchodové připojištění 2,82 45,5 6,40 6,40 3,26 50,9 115,6 0,44
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,52 61,0 36,00 36,00 23,04 64,0 107,1 1,52
Ostatní běžné výdaje **) 6,01 31,9 24,07 19,97 6,98 34,9 116,1 0,97
Kapitálové výdaje 41,93 39,3 95,07 101,94 36,25 35,6 86,4 -5,69
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 4,18 30,0 9,60 11,44 3,57 31,2 85,4 -0,61
Investiční transfery podnikatelským subjektům 7,60 51,8 3,00 13,43 8,04 59,9 105,9 0,45
Investiční transfery státním fondům 11,15 44,1 33,69 30,07 8,50 28,3 76,2 -2,65
z toho: Investiční transfery SFDI 7,82 31,1 33,69 28,99 5,87 20,2 75,1 -1,95
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 11,92 41,6 12,68 15,97 9,88 61,9 82,9 -2,04
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 5,77 32,5 17,90 18,05 4,28 23,7 74,2 -1,49
Ostatní kapitálové výdaje **) 1,32 20,3 18,19 12,98 1,98 15,3 150,3 0,66
Saldo hospodaření SR -71,72 68,1 -100,00 -100,00 -31,52 31,5 43,9 40,20

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) dopočet do celku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.