CZ EN

Schodek za dva měsíce se meziročně zlepšil o více než 20 mld. Kč

Ke konci února 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 196,6 mld. Kč, celkové výdaje 191,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,6 mld. Kč. Za stejné období minulého roku byl naopak vykázán schodek ve výši 16,6 mld. Kč.

„I když se jedná o nejlepší výsledek od roku 2000, nelze na základě dvou měsíců vyvozovat žádné seriózní závěry ohledně celého roku,“ upozornil ministr financí Miroslav Kalousek. „Máme zde spoustu mimořádných vlivů, např. platby na regionální školství byly odeslány dříve než minulý rok. Bez toho by se meziroční saldo zlepšilo ještě více,“ dodal ministr financí.

Ukazatel 2012 2013
skutečnost
únor
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
únor
%
plnění
Index
2013/2012
rozdíl
2013 - 2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Pokladní plnění za Únor 2013 v mld. Kč

PŘÍJMY CELKEM

167,47 15,4 1080,77 1080,77 196,61 18,2 117,4 29,14

VÝDAJE CELKEM

184,02 15,5 1180,77 1180,77 191,03 16,2 103,8 7,00

SALDO

-16,56 15,8 -100,00 -100,00 5,58 -5,6 -33,7 22,14

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 29,1 mld. Kč se podílely především daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení a příjmy z EU.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 15,8 mld. Kč, tj. o 20,5 %.

Hlavním zdrojem tohoto růstu bylo inkaso DPH a spotřebních daní.

Inkaso DPH ve výši 39,4 mld. Kč meziročně vzrostlo o 10,2 mld. Kč, tj. o 34,9 %. Zde se zatím s ohledem na časový posun neprojevil růst sazeb o jeden procentní bod od roku 2013, ale se zpožděním zvýšení spodní sazby v roce minulém. Inkaso daně v samotném únoru dosáhlo vlivem vratek tradičně nižší hodnoty, a to 4,8 mld. Kč (v únoru 2011 to bylo -3,4 mld. Kč, proto nelze zatím výrazný meziroční růst přeceňovat). Pro rok 2013 došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení u této daně (pro státní rozpočet 71,31 % celostátního výnosu, tj. o 0,47 p.b. méně než v roce 2012).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 31,6 mld. Kč, což je o 5,1 mld. Kč více než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které meziročně vzrostlo o 6,4 mld. Kč. Zde se projevil vliv předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. 1. 2013 na základě závazku vůči Evropské unii. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty, z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 3,1 % dosáhlo 15,8 mld. Kč.. Na rok 2013 došlo ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 66,98 % celostátního výnosu, tj. o 1,2 p.b. méně než v roce 2012).

Ke změně rozpočtového určení daní v neprospěch státního rozpočtu došlo i u daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání (pro státní rozpočet 50,5 % celostátního výnosu, tj. o 1,308 p.b. méně než v roce 2012). Nízké inkaso (0,2 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (pro státní rozpočet nově určeno 67,5 % celostátního výnosu, tj. o 2,18 p.b. méně než v roce 2012), s dosavadním inkasem ve výši 2,1 mld. Kč, by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Dosavadní nízké inkaso DPPO (1,1 mld. Kč) souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. Pro rok 2013 došlo i zde ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 67,5 % celostátního výnosu, tj. o 2,18 p.b. méně než v roce 2012).

U majetkových daní, které zatím dosáhly 1,2 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení zatím při meziročním poklesu o 3,1 % dosáhly 59,9 mld. Kč. V tuto chvíli se ještě z časových důvodů nijak neprojevilo zavedení tzv. II. pilíře důchodového systému.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 43,6 mld. Kč (meziroční růst o 15,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 34,0 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 12,9 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 2,3 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 191,0 mld. Kč čerpané ke konci února 2013 byly o 7,0 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012, což bylo způsobeno zejména dřívějším vyplacením záloh na regionální školství oproti minulému roku. Bez tohoto vlivu by výdaje naopak meziročně poklesly.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. K 28. 2. 2013 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 77,3 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,3 mld. Kč.

Na meziročním růstu celkových výdajů se podílely nejvíce neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, které dosáhly 29,8 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 12,9 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 26,8 mld. Kč, což je o 12,6 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o dvě zálohy regionálnímu školství na leden až duben ve výši 25,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 byla převedena pouze jedna záloha na leden až únor ve výši 13,2 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,0 mld. Kč (stejně jako v roce 2012).

Na meziroční růst celkových výdajů působily i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 12,9 mld. Kč (růst o 4,0 mld. Kč). Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 10,5 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 6,8 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2013 přebytkem ve výši 5,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek lepší o 22,1 mld. Kč. Na tom se podílí růst inkasa DPH (o 10,2 mld. Kč), inkasa spotřební daně z tabákových výrobků (o 6,4 mld. Kč) a příjmů z EU (o 12,9 mld. Kč). Naopak na meziroční růst celkových výdajů o 7,0 mld. Kč negativně zapůsobil převod zálohy regionálnímu školství na březen a duben ve výši 12,9 mld. Kč, který byl v roce 2012 uskutečněn až v březnu. Bez této částky by meziroční srovnání hospodaření státního rozpočtu dopadlo ještě lépe.

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo ve schodku 36,8 mld. Kč (v únoru 2012 to bylo 37,5 mld. Kč), když příjmy činily 71,6 mld. Kč (v únoru 2012 to bylo 67,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 108,4 mld. Kč (v únoru 2012 to bylo 104,8 mld. Kč). V meziročně vyšších příjmech v samotném únoru se pozitivně projevily v rámci inkasa DPH nižší vratky daně. Naopak v meziročně vyšších výdajích v samotném únoru se na rozdíl od roku 2012 projevila již zmíněná záloha regionálnímu školství na březen a duben.

v mil. Kč
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo státního rozpočtu / leden - ÚNOR 2013
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398 -10 598 -22 823 -16 558 5 582

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až únor 2013 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF ČR

Tabulková příloha

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - únor
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden- únor
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1

Příjmy celkem

167,47 15,4 1 080,77 1 080,77 196,61 18,2 117,4 29,14

v tom:

Daňové příjmy celkem

139,13 14,7 932,00 932,00 153,02 16,4 110,0 13,88

Daňové příjmy (bez pojistného SZ)

77,29 13,8 554,23 554,23 93,11 16,8 120,5 15,82

v tom:

DPH

29,18 13,2 212,00 212,00 39,37 18,6 134,9 10,19

Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní)

26,49 18,6 142,20 142,20 31,61 22,2 119,3 5,12

z toho: Spotřební daň z minerálních olejů

11,59 15,4 73,30 73,30 10,86 14,8 93,6 -0,74

Spotřební daň z tabákových výrobků

11,41 24,2 47,80 47,80 17,77 37,2 155,7 6,36

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

0,24 5,8 6,50 6,50 0,28 4,3 115,0 0,04

Daně z příjmů PO

1,04 1,2 84,30 84,30 1,13 1,3 108,1 0,08

Daně z příjmů FO

17,79 19,3 98,10 98,10 18,13 18,5 101,9 0,34

v tom: z kapitálových výnosů

2,17 24,1 9,00 9,00 2,08 23,1 96,0 -0,09

ze závislé činnosti

15,34 19,1 86,40 86,40 15,81 18,3 103,1 0,47

z přiznání

0,28 10,4 2,70 2,70 0,25 9,1 87,0 -0,04

Správní poplatky

0,34 14,4 1,29 1,29 0,36 27,8 104,2 0,01

Majetkové daně

1,30 10,7 9,70 9,70 1,19 12,2 91,1 -0,12

v tom: Daň dědická

0,01 12,0 0,10 0,10 0,01 7,0 58,4 0,00

Daň darovací

0,06 1,4 0,30 0,30 0,01 3,3 15,4 -0,05

Daň z převodu nemovitostí

1,22 16,3 9,30 9,30 1,17 12,6 95,5 -0,06

Poplatky za uložení odpadů *)

0,28 20,1 1,41 1,41 0,29 20,2 101,2 0,00

Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

0,03 1,6 0,20 0,20 0,10 50,0 361,4 0,07

Odvody z loterií **)

0,00 x 2,60 2,60 0,17 6,5 x 0,17

Ostatní daňové příjmy ****)

0,84 35,8 2,43 2,43 0,77 31,8 92,4 -0,06

Pojistné na SZ

61,84 16,1 377,77 377,77 59,91 15,9 96,9 -1,94

z toho: Na důchody

54,97 16,1 337,24 337,24 53,25 15,8 96,9 -1,72

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

28,33 20,4 148,77 148,77 43,59 29,3 153,9 15,26

v tom:

Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS)

25,43 23,0 126,41 126,41 40,58 32,1 159,6 15,15

z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu ***)

21,03 20,7 100,04 100,04 33,97 34,0 161,6 12,95

Převody z fondů OSS

0,66 x 0,00 0,00 0,14 x 20,9 -0,53

Přijaté sankční platby

0,21 20,0 1,06 1,06 0,14 13,0 65,4 -0,07

Soudní poplatky

0,26 40,2 1,35 1,35 0,27 20,0 103,8 0,01

Dobrovolné pojistné

0,05 11,9 0,34 0,34 0,04 11,5 74,4 -0,01

Kapitola Operace SFA

0,19 5,6 1,86 1,86 0,31 16,4 163,7 0,12

Kapitola Státní dluh

2,25 34,4 3,80 3,80 2,27 59,8 101,0 0,02

Kapitola VPS

0,47 2,5 16,69 16,69 0,43 2,6 92,3 -0,04

z toho: Výnosy z finančního majetku

0,00 28,2 0,00 0,00 0,00 11,1 39,2 0,00

Splátky půjček ze zahraničí

0,00 0,0 0,17 0,17 0,00 0,0 x 0,00

Příjmy sdílené s EU (clo)

0,27 24,4 1,00 1,00 0,22 22,2 82,7 -0,05

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
***) dopočet do celku

 

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 28.2.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 28.2.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 28.2.***)
%
plnění
2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5

Daňové příjmy

727,76 93,44 12,8 754,32 100,43 13,3 755,33 121,05 16,0 6,99 20,62 107,5 120,5

- DPH

278,50 38,69 13,9 308,70 40,68 13,2 297,30 54,98 18,5 1,99 14,30 105,2 135,1

- spotřební daně (vč. energ. daní)

144,20 24,45 17,0 149,90 27,65 18,4 149,50 32,70 21,9 3,20 5,05 113,1 118,3

- clo

1,20 0,24 19,9 x x x x x x x x x x

- daně z příjmů PO

120,60 1,69 1,4 122,90 1,46 1,2 124,90 1,66 1,3 -0,23 0,20 86,3 113,6

- daně z příjmů FO

151,00 23,79 15,8 135,90 26,07 19,2 147,70 27,08 18,3 2,28 1,01 109,6 103,9

vybíraná srážkou

19,30 1,67 8,7 12,80 3,08 24,1 13,40 3,05 22,7 1,41 -0,03 184,2 98,9

závislá činnost

121,10 21,64 17,9 117,80 22,47 19,1 128,90 23,57 18,3 0,84 1,10 103,9 104,9

z přiznání

10,60 0,49 4,6 5,30 0,52 9,8 5,40 0,46 8,6 0,03 -0,05 106,6 89,5

- silniční daň

5,60 0,76 13,6 5,30 0,83 15,6 5,40 0,84 15,6 0,07 0,02 109,0 102,1

- daň z nemovitosti

9,70 0,08 0,8 8,70 0,15 1,7 9,00 0,15 1,6 0,07 0,00 187,2 97,9

- majetkové daně

8,20 1,09 13,4 12,20 1,30 10,7 9,70 1,19 12,2 0,21 -0,11 118,8 91,2

- dálniční poplatek ****)

2,90 1,30 44,9 2,90 0,79 27,4 3,90 0,76 19,5 -0,51 -0,03 61,0 95,8

- ostatní daně a poplatky

5,86 1,34 22,8 7,82 1,49 19,0 7,93 1,68 21,2 0,15 0,20 111,2 113,1

*) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 a 2013 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

 

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2012 2013
Skutečnost
leden - únor
%
plnění
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
leden - únor
%
plnění
index
2013/2012
rozdíl
2013-2012
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1

Výdaje celkem

184,02 15,5 1 180,77 1 180,77 191,03 16,2 103,8 7,00

Běžné výdaje

166,77 15,3 1 085,69 1 083,97 180,53 16,7 108,3 13,76

v tom:

Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné

7,22 8,1 90,25 90,64 7,22 8,0 100,0 0,00

Neinvestiční nákupy a související výdaje

x x 132,13 131,88 9,45 7,2 x x

z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *)

4,08 5,1 67,83 67,83 4,04 6,0 99,0 -0,04

Výdaje na realizaci záruk

0,00 0,0 3,25 3,25 0,00 0,0 x 0,00

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

x x 37,96 32,19 5,01 15,6 x x

Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím

x x 7,12 9,37 2,37 25,3 x x

Neinvestiční transfery státním fondům

5,99 15,9 33,08 37,32 6,83 18,3 113,9 0,83

z toho: Neinvestiční transfery SZIF

5,82 15,4 33,08 32,31 5,58 17,3 95,8 -0,24

Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. **)

8,82 16,7 53,20 53,19 12,86 24,2 145,8 4,04

Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

16,94 15,9 103,04 102,58 29,83 29,1 176,1 12,89

Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím

x x 56,47 55,48 14,66 26,4 x x

Sociální dávky

79,56 16,2 500,28 499,60 77,26 15,5 97,1 -2,29

v tom: Důchody

63,06 16,5 394,13 393,68 59,47 15,1 94,3 -3,60

Prostředky na podpory v nezaměstnanosti

1,71 13,7 9,80 9,76 1,82 18,6 106,0 0,10

Ostatní soc.dávky

8,89 15,2 59,44 59,26 9,91 16,7 111,4 1,02

Státní soc.podpora

5,89 15,5 36,91 36,90 6,07 16,5 103,1 0,18

Stavební spoření

0,00 0,0 5,70 5,70 0,00 0,0 x 0,00

Státní příspěvek na důchodové připojištění

1,41 22,7 6,40 6,40 0,00 0,0 x -1,41

Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

11,50 32,6 36,00 36,00 11,52 32,0 100,2 0,02

Ostatní běžné výdaje ***)

x x 24,07 23,63 3,52 14,9 x x

Kapitálové výdaje

17,26 17,8 95,07 96,80 10,50 10,8 60,8 -6,76

v tom:

Investiční nákupy a související výdaje

x x 9,60 9,84 0,18 1,9 x x

Investiční transfery podnikatelským subjektům

x x 3,00 10,17 1,34 13,1 x x

Investiční transfery státním fondům

7,51 29,8 33,69 29,46 4,38 14,9 58,4 -3,12

z toho: Investiční transfery SFDI

6,26 24,9 33,69 28,69 3,97 13,8 63,4 -2,29

Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

x x 12,68 17,14 3,51 20,4 x x

Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím

x x 17,90 19,10 0,99 5,2 x x

Ostatní kapitálové výdaje ***)

x x 18,19 11,08 0,10 0,9 x x

Saldo hospodaření SR

-16,56 15,8 -100,00 -100,00 5,58 -5,6 -33,7 22,14

*) skutečnost v roce 2012 i 2013 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) skutečnost roku 2012 je jen za kapitolu VPS
***) dopočet do celku

Pozn.: Chybějící údaje u některých výdajových položek roku 2012 souvisejí se změnou získávání dat z nového rozpočtového informačního systému (do roku 2012 byly zdrojem zůstatky na účtech ČNB)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.