CZ EN

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 46 miliard

K 31.1.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 125,9 mld. Kč, celkové výdaje 80,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 45,9 mld. Kč (v lednu 2015 vykázán přebytek 28,6 mld. Kč). Jde o nejlepší lednový výsledek rozpočtu od vzniku České republiky.
Pokladní plnění za Leden 2016 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 111,02 9,9 1 180,86 1 180,86 125,86 10,7 113,4 14,84
VÝDAJE CELKEM 82,43 6,8 1 250,86 1 250,86 79,99 6,4 97,0 -2,45
SALDO 28,58 -28,6 -70,00 -70,00 45,87 . . 17,29

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 14,8 mld. Kč, tj. o 13,4 %, nejvíce ovlivnily prostředky přijaté z EU (růst o 12,8 mld. Kč). Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení vykázaly meziroční růst 2,0 mld. Kč, tj. o 2,4 %.

Inkaso DPH ve výši 28,2 mld. Kč je meziročně nižší o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Na úrovni veřejných rozpočtů však bylo dosaženo meziročního růstu o 0,4 mld. Kč. Inkaso pro státní rozpočet je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad negativního dopadu na SR je 3,7 mld. Kč). Naopak pozitivně by měl na inkaso působit růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu. Lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně ovlivní inkaso DPH zavedení kontrolního hlášení a posléze i elektronická evidence tržeb.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 11,7 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč méně než v lednu 2015. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 6,4 mld. Kč při meziročního růstu o 0,5 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 1,8 % z důvodu očekávaného růstu cen ropy, který by měl být ovšem částečně kompenzován ekonomickým růstem. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 3,8 mld. Kč, což je meziročně o 0,8 mld. Kč méně, což je způsobeno dřívější úhradou odebraných tabákových nálepek na konci loňského roku. V rozpočtu této daně na rok 2016 se promítlo zejména zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2016 a proto je jeho výše o 1,6 % nad úrovní inkasa roku 2015.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč, tj. o 3,2 %, zatím dosáhlo 9,0 mld. Kč. V rozpočtu této daně se promítl vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1.1.2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což představuje negativní celoroční dopad ve výši 1,4 mld. Kč. Očekávaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2015 se opírá především o makroekonomické odhady průměrných mezd, do kterých se pozitivně promítlo i navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům, dále odhad zahrnoval i míru růstu nezaměstnanosti. Stejně jako v roce 2015 se bude inkaso této daně negativně ovlivněno zejména znovuzavedením slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovným. Další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (zvýšení v roce 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Pozitivní dopad na výši celkového inkasa bude mít, i v tomto roce, solidární zvýšení daně.

Relativně nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání souvisí, stejně tak jako i v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci kalendářního čtvrtletí. Na inkaso této daně bude mít i v tomto v roce 2016 pozitivní vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60 % a 80 %) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, které bylo účinné od roku 2015 a díky splatnosti daně se projeví až v inkasu tohoto roku a to ve výši cca -0,2 mld. Kč. Stejně jako v roce 2015 se na výši inkasa této daně negativně projeví zejména znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné. Meziroční srovnání inkasa této daně je v tomto roce za období leden - březen pozitivně ovlivněno vrácením slev pro pracující důchodce (nálezy Ústavního soudu), které proběhlo v prvních měsících roku 2015.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 1,3 mld. Kč, očekáváme v roce 2016 mírný meziroční nárůst ve výši cca 0,4 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob (0,8 mld. Kč), stejně jako v minulém roce, souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2016 je rozpočet této daně vyšší o 1,8 % oproti inkasu roku 2015. Na růst inkasa by měl mít vliv zejména pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2015. Pro rok 2016 se také počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 0,8 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním lednu projevila další vratka na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,1 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě soudních rozhodnutí již 4,5 mld. Kč).

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,0 % dosáhly 33,8 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 39,5 mld. Kč (meziroční růst o 12,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 35,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 12,8 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 80,0 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2016 byly o 2,4 mld. Kč, tj. o 3,0 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. Na meziročním poklesu se podílí i nižší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let v oblasti společných programů EU a ČR o 3,8 mld. Kč, což souvisí i s tím, že v roce 2015 eskalovalo čerpání výdajů spadajícího do programového období 2007-2013 (vč. využití tzv. nároků).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %). K 31.1.2016 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 36,6 mld. Kč, což je stejně jako na konci ledna 2015.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 16,7 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 15,4 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 14,2 mld. Kč (v lednu 2014 to bylo 15,5 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v lednu 2015 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 5,2 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,1 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnost roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 0,6 mld. Kč, což je o 2,9 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Schválený rozpočet je sice nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že skutečné čerpání v roce 2016 nedosáhne hodnot minulého roku. Důvodem je to, že v roce 2015 se výrazně projevila snaha dočerpat prostředky určené na financování společných programů EU a ČR z programového období 2007-2013 a také fakt, že nové programové období 2014-2020 bude svým čerpáním teprve startovat.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2016 přebytkem ve výši 45,9 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 17,3 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevily zejména meziročně vyšší EU příjmy o 12,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu / leden (v mil. Kč)
leden 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR 18 749 -3 417 -10 391 7 307 3 485 3 427 5 033 9 734 482 13 094 10 611 20 997 42 415 45 045 28 583 45 869

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden 2016 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 111,02 9,9 1 180,86 1 180,86 125,86 10,7 113,4 14,84
v tom:                
Daňové příjmy celkem 84,40 8,6 1 041,71 1 041,71 86,40 8,3 102,4 2,00
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 52,21 9,1 619,73 619,73 52,61 8,5 100,8 0,40
v tom:                
DPH 28,37 12,4 247,70 247,70 28,20 11,4 99,4 -0,17
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 11,91 8,8 142,00 142,00 11,67 8,2 98,0 -0,24
- Spotřební daň z minerálních olejů 5,90 8,2 73,90 73,90 6,40 8,7 108,5 0,50
- Spotřební daň z tabákových výrobků 4,59 9,8 51,70 51,70 3,75 7,3 81,7 -0,84
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,05 2,3 1,90 1,90 0,09 4,6 185,8 0,04
Daně z příjmů PO 0,73 0,8 101,40 101,40 0,75 0,7 103,1 0,02
Daně z příjmů FO - v tom: 9,85 9,4 108,60 108,60 10,50 9,7 106,6 0,65
- z kapitálových výnosů 1,32 14,5 11,00 11,00 1,35 12,2 101,9 0,03
- ze závislé činnosti 8,76 9,5 95,90 95,90 9,04 9,4 103,2 0,28
- z přiznání -0,23 -6,9 1,70 1,70 0,11 6,7 -50,3 0,34
Správní poplatky 0,25 18,8 1,41 1,41 0,25 17,9 102,5 0,01
Majetkové daně - v tom: 0,74 7,8 10,30 10,30 0,77 7,4 103,5 0,03
- Daň dědická 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 60,0 0,00
- Daň darovací 0,00 x 0,00 0,00 -0,10 x . -0,10
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 0,74 7,7 10,30 10,30 0,86 8,4 117,4 0,13
Poplatky za uložení odpadů 0,13 8,6 1,55 1,55 0,11 7,0 84,6 -0,02
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,04 19,2 0,10 0,10 0,04 35,3 92,0 0,00
Odvody z loterií *) 0,02 1,3 4,20 4,20 0,01 0,2 44,3 -0,01
Ostatní daňové příjmy ***) 0,18 0,0 2,46 2,46 0,32 12,9 173,4 0,13
Pojistné na SZ - z toho: 32,19 8,0 421,99 421,99 33,79 8,0 105,0 1,60
- na důchody 28,61 8,0 375,31 375,31 30,04 8,0 105,0 1,42
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 26,61 18,6 139,14 139,14 39,46 28,4 148,3 12,84
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 26,48 23,1 121,85 121,85 39,38 32,3 148,8 12,91
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 22,77 25,9 93,53 93,53 35,55 38,0 156,1 12,78
- Soudní poplatky 0,09 7,3 1,14 1,14 0,11 9,6 122,0 0,02
- Příjmy sdílené s EU 0,15 9,4 1,56 1,56 0,15 9,7 104,1 0,01
Kapitola Operace SFA 0,03 1,8 0,61 0,61 0,02 2,7 54,1 -0,01
Kapitola Státní dluh 0,01 0,1 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -0,01
Kapitola VPS 0,10 0,5 16,69 16,69 0,06 0,3 56,2 -0,04

 

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   135,98     117,28     119,07   -18,69 1,78 86,3 101,5
- Daňové příjmy 769,54 87,80 11,4 790,08 69,26 8,8 857,53 70,77 8,3 -18,54 1,50 78,9 102,2
- DPH 306,70 44,58 14,5 321,60 39,27 12,2 352,60 39,68 11,3 -5,31 0,41 88,1 101,0
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 25,28 17,2 142,60 12,50 8,8 149,40 12,31 8,2 -12,78 -0,19 49,4 98,5
- daně z příjmů PO 122,10 0,93 0,8 131,90 0,95 0,7 150,20 1,04 0,7 0,02 0,09 102,3 109,5
- daně z příjmů FO 157,50 15,02 9,5 157,80 14,63 9,3 165,10 15,72 9,5 -0,38 1,08 97,5 107,4
- z kapitálových výnosů 13,30 2,19 16,5 13,50 1,82 13,5 16,20 1,83 11,3 -0,37 0,01 83,0 100,6
- ze závislé činnosti 137,90 12,62 9,2 137,90 13,04 9,5 145,40 13,67 9,4 0,42 0,63 103,3 104,8
- z přiznání 6,30 0,20 3,2 6,40 -0,23 -3,5 3,50 0,22 6,3 -0,43 0,45 -110,6 -98,2
- silniční daň 5,20 0,51 9,9 5,40 0,45 8,4 5,70 0,45 7,8 -0,06 -0,01 88,4 98,1
- daň z nemovitých věcí 9,80 0,10 1,1 10,10 0,10 1,0 10,30 0,08 0,8 0,00 -0,02 95,9 81,1
- majetkové daně 9,90 0,77 7,7 9,50 0,74 7,8 10,30 0,77 7,4 -0,03 0,03 96,7 103,5
- dálniční poplatek ****) 3,90 x x 4,10 x x 4,20 0,00 0,0 x x x x
- ostatní daně a poplatky 7,54 0,61 8,2 7,08 0,62 8,7 9,73 0,72 7,4 0,00 0,11 100,5 117,1
                           
- Pojistné na SZ 382,88 31,09 8,1 400,67 32,19 8,0 421,99 33,79 8,0 1,10 1,60 103,5 105,0
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   17,08     15,83     14,51   -1,25 -1,32 92,7 91,7

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost leden % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden % plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 82,43 6,8 1 250,86 1 250,86 79,99 6,4 97,0 -2,45
Běžné výdaje 78,95 6,9 1 172,34 1 170,82 79,43 6,8 100,6 0,48
v tom:       0,00 0,00      
Platy a podobné a související výdaje 0,04 0,0 109,28 109,41 0,05 0,0 129,3 0,01
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 5,46 4,0 121,81 124,11 3,86 3,1 70,7 -1,60
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 3,09 4,8 52,29 52,29 1,45 2,8 47,0 -1,64
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 1,94 1,94 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,68 1,7 51,70 50,53 1,18 2,3 174,3 0,50
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 1,83 20,0 9,33 9,38 1,77 18,9 96,7 -0,06
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 2,54 5,8 44,21 44,13 5,34 12,1 210,5 2,80
- Neinvestiční transfery SZIF 2,54 7,4 34,05 33,98 3,29 9,7 129,7 0,75
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 5,08 8,2 63,07 63,07 5,20 8,2 102,2 0,11
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17,51 16,9 124,80 125,39 16,66 13,3 95,1 -0,86
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 5,62 9,2 54,94 55,64 6,85 12,3 122,0 1,24
Sociální dávky **) - v tom: 36,59 7,1 515,83 510,47 36,61 7,2 100,0 0,01
- Důchody 27,22 6,9 400,98 396,13 27,13 6,8 99,7 -0,09
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,76 6,9 7,48 7,48 0,72 9,7 95,4 -0,03
- Ostatní soc.dávky 5,47 8,1 67,99 67,49 5,58 8,3 102,1 0,12
- Státní soc.podpora 3,15 8,0 39,38 39,36 3,17 8,1 100,8 0,03
Stavební spoření 0,00 0,0 4,90 4,90 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 0,0 7,20 7,20 0,00 0,0 x 0,00
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 3,06 7,9 40,50 40,50 0,42 1,0 13,7 -2,64
Ostatní běžné výdaje ***) 0,53 2,8 24,75 26,10 1,50 5,8 281,3 0,97
Kapitálové výdaje 3,49 4,3 78,52 80,03 0,56 0,7 16,1 -2,93
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,08 0,8 11,12 12,07 0,03 0,3 38,9 -0,05
Investiční transfery podnikatelským subjektům 1,23 10,5 6,59 7,13 0,01 0,2 0,9 -1,22
Investiční transfery státním fondům - z toho: 0,23 1,0 29,19 29,27 0,15 0,5 64,1 -0,08
- Investiční transfery SFDI 0,00 0,0 25,91 25,91 0,08 0,3 x 0,08
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 0,03 0,2 4,06 4,27 0,01 0,3 33,3 -0,02
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 1,86 16,1 9,02 9,05 0,27 3,0 14,6 -1,59
Ostatní kapitálové výdaje ***) 0,05 0,5 18,55 18,25 0,08 0,5 166,9 0,03
Saldo hospodaření SR 28,58 -28,6 -70,00 -70,00 45,87 . . 17,29

 

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.