CZ EN

Státní rozpočet na konci dubna zůstává v rekordním přebytku

K 30.4.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 427,7 mld. Kč, celkové výdaje 397,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 30,5 mld. Kč (v dubnu 2015 vykázán schodek 0,4 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 9,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst. Vykázané saldo tak představuje nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu za leden až duben od roku 1993. 

Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-duben
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-duben
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 400,04 35,2 1 180,86 1 181,35 427,65 36,2 106,9 27,61
VÝDAJE CELKEM 400,41 32,4 1 250,86 1 251,35 397,13 31,7 99,2 -3,28
SALDO -0,38 0,4 -70,00 -70,00 30,52 . . 30,90
Pokladní plnění za Leden - DUBEN 2016 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 27,6 mld. Kč, tj. o 6,9 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst o 24,2 mld. Kč, tj. o 8,0 %. O 3,5 mld. Kč byly vyšší příjmy z rozpočtu EU.

Inkaso DPH ve výši 77,6 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 3,1 %. S ohledem na růst inkasa lze usuzovat, že kontrolní hlášení má především preventivní charakter, což se projevilo především poklesem tzv. fiktivních faktur, kterými si plátci snižovali svou vlastní daňovou povinnost.

Inkaso DPH pro státní rozpočet je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 46,7 mld. Kč, což je o 4,9 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 23,5 mld. Kč při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 17,7 mld. Kč, což je meziročně o 3,8 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč, tj. o 9,5 %, zatím dosáhlo 28,9 mld. Kč. Za období leden-duben tak dochází k nejvyššímu meziročnímu nárůstu inkasa této daně od roku 1993. Na vývoj inkasa má zásadní vliv navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem efektu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste od 1. čtvrtletí 2015. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a velmi nízká míra nezaměstnanosti. V rozpočtu této daně se také promítá vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1. ledna 2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo stejně jako na konci dubna 2015 záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě podání daňových přiznání. I přes zápornou hodnotu inkasa je dosažený výsledek na úrovni veřejných rozpočtů meziročně o 3,8 mld. Kč příznivější. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, ale také nižší srovnávací základnou srovnatelného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 3,3 mld. Kč, očekáváme, že bude naplněno rozpočtované očekávání pro tento rok.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 4 měsíce roku 24,9 mld. Kč, tj. 24,6 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 3,0 mld. Kč, tj. o 13,5 %. Tento dosavadní vývoj tak odráží efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny a pokračující dynamiku ekonomiky. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 3,9 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,2 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 0,7 mld. Kč, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 6,1 % dosáhly 139,2 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 102,4 mld. Kč (meziroční růst o 3,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 85,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 3,5 mld. Kč, tj. o 4,3 %. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 397,1 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2016 byly o 3,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,5 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 30.4.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 169,0 mld. Kč, což je o 4,4 mld. Kč více než na konci dubna 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 4,1 mld. Kč. V nárůstu se projevil zejména únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 42,7 mld. Kč, což je o 1,4 mld. Kč více než v dubnu 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 30,7 mld. Kč. Šlo o dvě zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,5 mld. Kč (v dubnu 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč více) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,2 mld. Kč (v dubnu 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 20,9 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,4 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

V dubnu také došlo k platbě příspěvku státu na stavební spoření ve výši 4,1 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 84,4 % a meziroční pokles o 0,3 mld. Kč. Maximální výše státní podpory stavebního spoření vyplácená za rok 2015 zůstala na úrovni 2 000 Kč ročně.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 26,4 mld. Kč a byly o 2,0 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 19,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 17,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna 2016 přebytkem ve výši 30,5 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 30,9 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 24,2 mld. Kč a růst EU příjmů o 3,5 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo schodkem 13,1 mld. Kč (v dubnu 2015 schodkem 20,3 mld. Kč), když příjmy činily 85,7 mld. Kč (v dubnu 2015 to bylo 85,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 98,8 mld. Kč (v dubnu 2015 to bylo 105,9 mld. Kč).

leden-duben 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089 -55 660 -78 227 -67 503 -44 748 -16 540 26 588 -375 30 520
Saldo státního rozpočtu / leden - DUBEN (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-duben
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-duben
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 400,04 35,2 1 180,86 1 181,35 427,65 36,2 106,9 27,61
v tom:                
Daňové příjmy celkem 301,10 30,9 1 041,71 1 041,71 325,27 31,2 108,0 24,17
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 169,97 29,6 619,73 619,73 186,09 30,0 109,5 16,11
v tom:                
DPH 76,24 33,2 247,70 247,70 77,56 31,3 101,7 1,33
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 41,76 30,8 142,00 142,00 46,66 32,9 111,7 4,89
z toho: Spotřební daň z minerálních olejů 22,67 31,5 73,90 73,90 23,55 31,9 103,9 0,88
Spotřební daň z tabákových výrobků 13,81 29,4 51,70 51,70 17,66 34,1 127,9 3,85
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,25 12,3 1,90 1,90 0,29 15,3 118,2 0,04
Daně z příjmů PO 21,96 24,7 101,40 101,40 24,93 24,6 113,5 2,97
Daně z příjmů FO 23,38 22,3 108,60 108,60 29,95 27,6 128,1 6,58
v tom: z kapitálových výnosů 3,40 37,4 11,00 11,00 3,32 30,1 97,4 -0,09
ze závislé činnosti 26,36 28,5 95,90 95,90 28,88 30,1 109,5 2,51
z přiznání -6,39 -193,7 1,70 1,70 -2,24 -131,9 35,1 4,15
Správní poplatky 0,51 39,3 1,41 1,41 0,54 38,1 104,8 0,02
Majetkové daně 3,41 35,9 10,30 10,30 3,91 38,0 114,6 0,50
v tom: Daň dědická 0,01 x 0,00 0,00 0,00 x 35,3 -0,01
Daň darovací 0,01 x 0,00 0,00 -0,22 x x -0,23
Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 3,39 35,7 10,30 10,30 4,13 40,1 121,8 0,74
Poplatky za uložení odpadů 0,56 37,5 1,55 1,55 0,48 30,8 84,8 -0,09
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,08 40,4 0,10 0,10 0,08 78,9 97,6 0,00
Odvody z loterií *) 0,67 39,7 4,20 4,20 0,67 16,1 100,0 0,00
Ostatní daňové příjmy ***) 1,39 58,6 2,46 2,46 1,30 52,9 93,4 -0,09
Pojistné na SZ 131,12 32,7 421,99 421,99 139,18 33,0 106,1 8,06
z toho: Na důchody 116,59 32,7 375,31 375,31 123,75 33,0 106,1 7,17
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 98,94 61,4 139,14 139,64 102,39 73,3 103,5 3,44
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 91,69 69,0 121,85 122,35 96,30 78,7 105,0 4,61
z toho: Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 82,28 77,5 93,53 94,02 85,82 91,3 104,3 3,54
Soudní poplatky 0,42 34,3 1,14 1,13 0,43 37,7 101,0 0,00
Příjmy sdílené s EU 0,69 44,5 1,56 1,56 0,34 21,5 48,7 -0,35
Kapitola Operace SFA 0,52 30,1 0,61 0,61 0,29 47,5 55,1 -0,23
Kapitola Státní dluh 5,14 71,5 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -5,14
Kapitola VPS 1,59 8,2 16,69 16,69 5,80 34,7 365,8 4,21

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-duben % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-duben % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-duben % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   437,96     427,63     457,05   -10,33 29,42 97,6 106,9
Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) 769,54 253,71 33,0 790,08 233,52 29,6 857,53 255,03 29,7 -20,19 21,51 92,0 109,2
                           
- DPH 306,70 117,78 38,4 321,60 106,70 33,2 352,60 110,06 31,2 -11,08 3,36 90,6 103,1
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 54,31 37,0 142,60 44,03 30,9 149,40 49,02 32,8 -10,28 4,98 81,1 111,3
- daně z příjmů PO 122,10 29,90 24,5 131,90 32,54 24,7 150,20 37,01 24,6 2,64 4,47 108,8 113,7
- daně z příjmů FO 157,50 40,66 25,8 157,80 38,27 24,3 165,10 46,37 28,1 -2,39 8,10 94,1 121,2
z kapitálových výnosů 13,30 4,89 36,8 13,50 5,00 37,0 16,20 4,87 30,1 0,11 -0,13 102,2 97,4
ze závislé činnosti 137,90 39,50 28,6 137,90 39,35 28,5 145,40 43,74 30,1 -0,15 4,39 99,6 111,2
z přiznání 6,30 -3,72 -59,1 6,40 -6,08 -94,9 3,50 -2,24 -64,0 -2,35 3,84 163,2 36,9
- silniční daň 5,20 2,30 44,2 5,40 2,44 45,1 5,70 2,56 44,9 0,14 0,13 105,9 105,2
- daň z nemovitých věcí 9,80 0,32 3,3 10,10 0,37 3,7 10,30 0,35 3,4 0,05 -0,03 115,3 92,5
- majetkové daně 9,90 2,90 29,3 9,50 3,41 35,9 10,30 3,91 38,0 0,51 0,50 117,5 114,6
- dálniční poplatek ****) 3,90 2,31 59,3 4,10 2,52 61,5 4,20 2,68 63,9 0,21 0,16 108,9 106,5
- ostatní daně a poplatky 7,54 3,21 42,6 7,08 3,23 45,5 9,73 3,07 31,6 0,02 -0,15 100,6 95,2
                           
Pojistné na SZ 382,88 124,53 32,5 400,67 131,12 32,7 421,99 139,18 33,0 6,60 8,06 105,3 106,1
                           
Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   59,73     62,99     62,84   3,26 -0,15 105,5 99,8

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-duben
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-duben
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 400,41 32,4 1 250,86 1 251,35 397,13 31,7 99,2 -3,28
Běžné výdaje 372,06 32,7 1 172,34 1 170,62 370,75 31,7 99,6 -1,31
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 24,11 23,9 109,28 109,48 25,51 23,3 105,8 1,40
Neinvestiční nákupy a související výdaje 34,88 25,9 121,81 123,42 27,87 22,6 79,9 -7,00
z toho: Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 17,70 27,5 52,29 52,29 11,98 22,9 67,7 -5,71
Výdaje na realizaci záruk 0,08 3,5 1,94 1,94 0,07 3,8 94,2 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 12,54 32,1 51,70 51,61 11,16 21,6 89,1 -1,37
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 6,29 67,2 9,33 10,02 5,01 50,0 79,6 -1,29
Neinvestiční transfery státním fondům 13,53 30,5 44,21 43,97 14,88 33,8 110,0 1,35
z toho: Neinvestiční transfery SZIF 11,09 31,5 34,05 33,98 11,80 34,7 106,4 0,71
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 20,47 32,9 63,07 63,07 20,91 33,2 102,2 0,44
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 41,37 36,1 124,80 124,21 42,75 34,4 103,3 1,38
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 28,61 52,3 54,94 56,59 29,55 52,2 103,3 0,94
Sociální dávky **) 164,57 32,3 515,83 510,45 168,96 33,1 102,7 4,40
v tom: Důchody 126,38 32,3 400,98 396,13 130,53 33,0 103,3 4,14
Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,33 30,3 7,48 7,46 3,20 42,9 96,3 -0,12
Ostatní soc.dávky 22,30 33,0 67,99 67,49 22,64 33,5 101,5 0,34
Státní soc.podpora 12,56 31,8 39,38 39,36 12,59 32,0 100,3 0,03
Stavební spoření 4,42 85,1 4,90 4,90 4,14 84,4 93,5 -0,29
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,71 21,9 7,20 7,20 1,69 23,5 99,1 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 15,42 39,5 40,50 40,50 12,14 30,0 78,8 -3,27
Ostatní běžné výdaje ***) 4,15 22,7 24,75 25,19 6,17 24,5 148,8 2,02
Kapitálové výdaje 28,36 29,1 78,52 80,73 26,38 32,7 93,0 -1,97
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 1,48 11,6 11,12 12,06 1,85 15,4 125,1 0,37
Investiční transfery podnikatelským subjektům 7,52 59,4 6,59 6,78 3,64 53,6 48,4 -3,88
Investiční transfery státním fondům 5,52 25,8 29,19 29,44 2,63 8,9 47,6 -2,89
z toho: Investiční transfery SFDI 4,16 25,4 25,91 26,08 2,37 9,1 57,1 -1,78
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 7,35 41,6 4,06 5,68 13,41 236,2 182,4 6,06
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 4,95 42,0 9,02 9,21 3,03 32,9 61,2 -1,92
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,53 7,3 18,55 17,58 1,82 10,4 118,9 0,29
Saldo hospodaření SR -0,38 0,4 -70,00 -70,00 30,52 . . 30,90

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.