CZ EN

Státní rozpočet na konci května zůstává v rekordním přebytku

K 31. 5. 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 532,8 mld. Kč, celkové výdaje 510,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 22,4 mld. Kč (v květnu 2015 vykázán schodek 22,1 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 10,3 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci dubna, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 482,81 42,4 1 180,86 1 181,39 532,84 45,1 110,4 50,04
VÝDAJE CELKEM 504,94 40,8 1 250,86 1 251,39 510,46 40,8 101,1 5,52
SALDO -22,13 22,1 -70,00 -70,00 22,39 . . 44,52
Pokladní plnění za Leden - Květen 2016 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 50,0 mld. Kč, tj. o 10,4 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst o 31,2 mld. Kč, tj. o 8,4 %. O 21,6 mld. Kč byly vyšší příjmy z rozpočtu EU.

Inkaso DPH ve výši 94,1 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 4,3 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 7,8 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Nárůst inkasa a zjištění z aplikace kontrolního hlášení potvrzují, že tento institut přináší fiskální efekt. Reálně došlo ke snížení objemu uplatněných nadměrných odpočtů a mírnému zvýšení odvedených daní, obojí v meziročním srovnání. Tento trend tak nasvědčuje tomu, že došlo k poklesu tzv. fiktivních faktur, kterými si plátci snižovali svou vlastní daňovou povinnost a dále k narušení některých řetězových podvodů.

Inkaso DPH pro státní rozpočet je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 59,6 mld. Kč, což je o 5,6 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 30,0 mld. Kč při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 22,6 mld. Kč, což je meziročně o 4,2 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 3,3 mld. Kč, tj. o 9,9 %, zatím dosáhlo 37,2 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem růstu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste již od 1. čtvrtletí 2015.

Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a velmi nízká míra nezaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně platné od 1. ledna 2016 předpokládá snížení podílu státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což snižuje růst celkového inkasa.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo stejně jako na konci května 2015 záporné hodnoty, která souvisí především s doběhem ročního zúčtování záloh na základě podání daňových přiznání za uplynulý rok. I přes zápornou hodnotu inkasa je dosažený výsledek na úrovni veřejných rozpočtů meziročně o 3,2 mld. Kč příznivější. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, ale také nižší srovnávací základnou srovnatelného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 4,1 mld. Kč, očekáváme, že rozpočtované očekávání bude pro tento rok naplněno.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 5 měsíců roku 26,1 mld. Kč, tj. 25,8 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 3,4 mld. Kč, tj. o 15,0 %. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvykle nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání daňového přiznání. Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 5,0 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,2 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 22,7 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 6,2 % dosáhly 174,9 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 130,7 mld. Kč (meziroční růst o 18,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 111,9 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 21,6 mld. Kč, tj. o 23,9 %. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 510,5 mld. Kč čerpané ke konci května 2016 byly o 5,5 mld. Kč, tj. o 1,1 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,5 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 39,0 mld. Kč (na konci května 2015 to bylo 35,5 mld. Kč), které z velké části souvisí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční růst celkových výdajů také působily vyšší výdaje na důchody o 8,6 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 31.5.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 211,2 mld. Kč, což je o 9,6 mld. Kč více než na konci května 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 8,6 mld. Kč, tj. o 5,6 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 58,4 mld. Kč, což je o 2,0 mld. Kč více než v květnu 2015. Na jejich výši a vysokém plnění se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 45,0 mld. Kč. Šlo o tři zálohy regionálnímu školství na prvních šest měsíců roku ve výši 42,7 mld. Kč (v květnu 2015 to bylo o 0,9 mld. Kč méně) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,2 mld. Kč (v květnu 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 26,1 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,5 mld. Kč. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 32,8 mld. Kč a byly o 5,8 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 24,3 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 20,1 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května 2016 přebytkem ve výši 22,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 44,5 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 31,2 mld. Kč a také růst EU příjmů o 21,6 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo schodkem 8,1 mld. Kč (v květnu 2015 schodkem 21,8 mld. Kč), když příjmy činily 105,2 mld. Kč (v květnu 2015 to bylo 82,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 113,3 mld. Kč (v květnu 2015 to bylo 104,5 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném květnu o 22,4 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší EU příjmy o 18,1 mld. Kč a také vyšší inkasa DPH (o 2,9 mld. Kč) a pojistného na sociální zabezpečení (o 2,1 mld. Kč).

leden-květen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977 -38 319 -71 410 -95 356 -81 467 -79 047 -39 777 -9 521 -22 128 22 387
Saldo státního rozpočtu / leden - květen (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 482,81 42,4 1 180,86 1 181,39 532,84 45,1 110,4 50,04
v tom:                
Daňové příjmy celkem 370,87 38,0 1 041,71 1 041,71 402,12 38,6 108,4 31,25
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 206,09 35,8 619,73 619,73 227,20 36,7 110,2 21,11
v tom:                
DPH 89,84 39,2 247,70 247,70 94,10 38,0 104,7 4,26
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 53,98 39,9 142,00 142,00 59,56 41,9 110,3 5,57
- Spotřební daň z minerálních olejů 28,81 40,0 73,90 73,90 30,03 40,6 104,3 1,23
- Spotřební daň z tabákových výrobků 18,42 39,2 51,70 51,70 22,59 43,7 122,6 4,16
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,44 22,0 1,90 1,90 0,45 23,8 103,0 0,01
Daně z příjmů PO 22,72 25,5 101,40 101,40 26,12 25,8 115,0 3,40
Daně z příjmů FO - v tom: 31,11 29,7 108,60 108,60 37,90 34,9 121,8 6,79
- z kapitálových výnosů 4,18 46,0 11,00 11,00 4,14 37,6 98,9 -0,05
- ze závislé činnosti 33,85 36,6 95,90 95,90 37,19 38,8 109,9 3,34
- z přiznání -6,92 -209,7 1,70 1,70 -3,43 -201,6 49,5 3,49
Správní poplatky 0,60 45,6 1,41 1,41 0,64 45,3 107,4 0,04
Majetkové daně - v tom: 4,29 45,2 10,30 10,30 5,01 48,7 116,7 0,72
- Daň dědická 0,02 x 0,00 0,00 0,01 x 30,9 -0,01
- Daň darovací 0,01 x 0,00 0,00 -0,23 x x -0,24
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 4,27 44,9 10,30 10,30 5,23 50,8 122,7 0,97
Poplatky za uložení odpadů 0,67 44,7 1,55 1,55 0,61 39,1 90,2 -0,07
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,09 46,8 0,10 0,10 0,12 116,4 124,2 0,02
Odvody z loterií *) 1,27 74,8 4,20 4,20 1,80 43,0 141,9 0,53
Ostatní daňové příjmy ***) 1,52 63,7 2,46 2,46 1,35 54,6 88,8 -0,17
Pojistné na SZ - z toho: 164,78 41,1 421,99 421,99 174,92 41,5 106,2 10,14
- na důchody 146,51 41,1 375,31 375,31 155,52 41,4 106,2 9,01
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 111,94 69,0 139,14 139,68 130,73 93,6 116,8 18,79
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 103,84 77,5 121,85 122,38 124,46 101,7 119,9 20,62
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 90,34 84,3 93,53 94,06 111,94 119,0 123,9 21,60
- Soudní poplatky 0,54 43,3 1,14 1,13 0,52 46,1 97,6 -0,01
- Příjmy sdílené s EU 0,85 54,8 1,56 1,56 0,55 35,1 64,7 -0,30
Kapitola Operace SFA 0,62 36,0 0,61 0,61 0,38 62,2 60,3 -0,25
Kapitola Státní dluh 5,83 80,9 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -5,83
Kapitola VPS 1,64 8,5 16,69 16,69 5,89 35,3 358,2 4,24

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-květen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-květen % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   530,09     526,41     570,52   -3,68 44,11 99,3 108,4
- Daňové příjmy 769,54 300,91 39,1 790,08 285,83 36,2 857,53 315,34 36,8 -15,07 29,51 95,0 110,3
                           
- DPH 306,70 135,97 44,3 321,60 125,94 39,2 352,60 133,73 37,9 -10,04 7,79 92,6 106,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 63,89 43,5 142,60 56,86 39,9 149,40 62,56 41,9 -7,02 5,70 89,0 110,0
- daně z příjmů PO 122,10 31,38 25,7 131,90 33,62 25,5 150,20 38,62 25,7 2,24 4,99 107,1 114,8
- daně z příjmů FO 157,50 52,02 33,0 157,80 50,03 31,7 165,10 58,97 35,7 -1,99 8,94 96,2 117,9
- z kapitálových výnosů 13,30 5,96 44,8 13,50 6,12 45,3 16,20 6,06 37,4 0,16 -0,06 102,8 99,0
- ze závislé činnosti 137,90 50,38 36,5 137,90 50,52 36,6 145,40 56,33 38,7 0,14 5,81 100,3 111,5
- z přiznání 6,30 -4,31 -68,5 6,40 -6,61 -103,2 3,50 -3,43 -97,9 -2,29 3,18 153,2 .
- silniční daň 5,20 2,45 47,1 5,40 2,57 47,6 5,70 2,68 47,1 0,12 0,11 105,0 104,4
- daň z nemovitých věcí 9,80 5,14 52,5 10,10 5,55 55,0 10,30 6,29 61,0 0,41 0,73 107,9 113,2
- majetkové daně 9,90 3,61 36,5 9,50 4,29 45,2 10,30 5,01 48,7 0,69 0,72 119,0 116,7
- dálniční poplatek ****) 3,90 2,47 63,3 4,10 2,81 68,6 4,20 2,98 70,9 0,35 0,16 114,0 105,8
- ostatní daně a poplatky 7,54 3,97 52,7 7,08 4,15 58,5 9,73 4,51 46,4 0,18 0,36 104,5 108,8
                           
- Pojistné na SZ 382,88 156,44 40,9 400,67 164,78 41,1 421,99 174,92 41,5 8,34 10,14 105,3 106,2
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   72,75     75,80     80,26   3,05 4,46 104,2 105,9

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-květen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-květen
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 504,94 40,8 1 250,86 1 251,39 510,46 40,8 101,1 5,52
Běžné výdaje 466,42 40,9 1 172,34 1 170,48 477,70 40,8 102,4 11,28
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 32,24 31,8 109,28 109,52 34,07 31,1 105,7 1,83
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 48,38 35,9 121,81 123,43 40,04 32,4 82,8 -8,33
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 25,95 40,3 52,29 51,94 19,92 38,4 76,8 -6,03
- Výdaje na realizaci záruk 0,28 12,7 1,94 1,94 0,07 3,8 26,2 -0,21
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17,52 44,7 51,70 51,67 17,48 33,8 99,8 -0,03
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 6,62 69,9 9,33 10,00 6,58 65,7 99,3 -0,05
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 13,85 31,3 44,21 43,97 18,15 41,3 131,0 4,30
- Neinvestiční transfery SZIF 11,40 32,4 34,05 33,98 15,07 44,4 132,2 3,67
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 25,57 41,1 63,07 63,07 26,12 41,4 102,1 0,55
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 56,31 49,2 124,80 124,24 58,36 47,0 103,6 2,05
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 32,41 58,4 54,94 57,50 35,63 62,0 109,9 3,22
Sociální dávky **) - v tom: 201,63 39,6 515,83 510,42 211,20 41,4 104,7 9,57
- Důchody 154,56 39,5 400,98 396,13 163,17 41,2 105,6 8,61
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,00 36,4 7,48 7,46 3,86 51,7 96,5 -0,14
- Ostatní soc.dávky 27,39 40,5 67,99 67,47 28,43 42,1 103,8 1,05
- Státní soc.podpora 15,68 39,7 39,38 39,35 15,73 40,0 100,3 0,05
Stavební spoření 4,42 85,1 4,90 4,90 4,14 84,4 93,5 -0,29
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,41 43,7 7,20 7,20 3,40 47,2 99,7 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 18,49 47,4 40,50 40,50 14,61 36,1 79,0 -3,88
Ostatní běžné výdaje ***) 5,56 31,9 24,75 24,06 7,94 33,0 142,7 2,38
Kapitálové výdaje 38,52 39,2 78,52 80,91 32,75 40,5 85,0 -5,76
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 2,24 16,7 11,12 12,21 2,45 20,0 109,4 0,21
Investiční transfery podnikatelským subjektům 9,63 69,4 6,59 6,78 5,03 74,2 52,2 -4,60
Investiční transfery státním fondům - z toho: 7,91 36,9 29,19 29,44 3,53 12,0 44,6 -4,39
- Investiční transfery SFDI 6,16 37,6 25,91 26,08 3,27 12,6 53,2 -2,89
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 11,06 57,6 4,06 5,88 15,49 263,7 140,0 4,43
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 5,99 50,2 9,02 9,21 4,28 46,4 71,4 -1,71
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,68 9,2 18,55 17,40 1,98 11,4 117,5 0,29
Saldo hospodaření SR -22,13 22,1 -70,00 -70,00 22,39 . . 44,52

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.