CZ EN

Přebytek rozpočtu dosáhl na konci července rekordních 75,6 mld. Kč

K 31.7.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 762,4 mld. Kč, celkové výdaje 686,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 75,6 mld. Kč (v červenci 2015 vykázán přebytek 25,7 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci března, dubna, května a června, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 731,50 63,8 1 180,86 1 181,39 762,42 64,5 104,2 30,91
VÝDAJE CELKEM 705,80 56,6 1 250,86 1 251,39 686,79 54,9 97,3 -19,01
SALDO 25,70 -25,7 -70,00 -70,00 75,63 . . 49,92
Pokladní plnění za Leden - červenec 2016 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 30,9 mld. Kč, tj. o 4,2 %, ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 25,7 mld. Kč, tj. o 7,7 %, a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 13,5 mld. Kč, tj. o 5,8 %.

Inkaso DPH ve výši 139,1 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 3,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 8,2 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Z analýzy meziročního růstu inkasa, který se skládá z uhrazené daně a vyplácených nadměrných odpočtů, vyplývá, že celkový růst inkasa DPH je tažen zejména výraznějším poklesem vyplácených nadměrných odpočtů. Lze předpokládat, že pokles nadměrných odpočtů je důsledkem zavedení kontrolního hlášení a rozšiřování mechanismu přenesení daňové povinnosti, které jsou zacíleny na neoprávněné nároky a nadměrné odpočty DPH. K růstu inkasa přispěl i meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády.

Vedle těchto pozitivních vlivů je inkaso DPH pro státní rozpočet negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 84,1 mld. Kč a bylo tak o 5,7 mld. Kč, tj. o 7,3 %, vyšší než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 30,5 mld. Kč, což je meziročně o 3,0 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 43,8 mld. Kč při meziročním růstu o 2,4 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná relativně nízkými cenami pohonných hmot.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 8,8 %, zatím dosáhlo 54,3 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem růstu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste již od 1. čtvrtletí 2015. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a snižující se míra nezaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně platné od 1. ledna 2016 přitom předpokládá snížení podílu státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což snižuje růst celkového inkasa.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání na rozdíl od července minulého roku vykazuje kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 3,3 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, ale také nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo za prvních šest měsíců tohoto roku 6,3 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za sedm měsíců roku 63,1 mld. Kč, tj. 62,2 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 7,1 mld. Kč, tj. o 12,7 %. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 0,8 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2016 činilo 37,0 mld. Kč, což je o 3,7 mld. Kč více než v červnu a červenci 2015 (část inkasa daně od největších plátců se v obou letech projevila nejen v červnu, ale částečně i začátkem července). Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně není v roce 2016 ovlivněno žádnými dalšími výraznějšími legislativními změnami.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 7,0 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,2 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 17,1 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,8 % dosáhly 246,8 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 155,6 mld. Kč (meziroční pokles o 8,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 129,8 mld. Kč. Byly však oproti stejnému období roku 2015 nižší o 3,6 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).  

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 686,8 mld. Kč čerpané ke konci července 2016 byly o 19,0 mld. Kč, tj. o 2,7 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem výdajů proti skutečnosti 2015 o 3,5 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 48,8 mld. Kč (na konci července 2015 to bylo 53,3 mld. Kč), které z velké části souvisejí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 24,0 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 31.7.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 294,8 mld. Kč, což je o 5,7 mld. Kč více než na konci července 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 4,7 mld. Kč, tj. o 2,1 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 81,3 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v červenci 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 60,4 mld. Kč. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo o 1,9 mld. Kč méně) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 36,5 mld. Kč zaznamenalo meziroční růst o 0,8 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 40,8 mld. Kč a byly tak o 24,0 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 25,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a stav na konci pololetí to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná – jejich rozpočet po změnách (běžné i kapitálové výdaje) je ve výši 68,0 mld. Kč, jejich dosavadní čerpání ve výši 11,1 mld. Kč. Mimořádně nízké je především čerpání investičních prostředků ve státních fondech, především v SFDI, vlivem nepřipravenosti staveb.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2016 přebytkem ve výši 75,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 49,9 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 39,2 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Meziročnímu srovnání pomáhá i nižší čerpání kapitálových výdajů o 24,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 35,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo 3,1 mld. Kč), když příjmy činily 107,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo 90,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 72,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo 87,6 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném červenci o 16,3 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší EU příjmy o více než 15 mld. Kč. Nižší červencové výdaje o 15,6 mld. Kč ovlivnily zejména nižší kapitálové výdaje o 9,1 mld. Kč.

leden-červenec  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693 -27 562 4 490 25 704 75 628
Saldo státního rozpočtu / leden - červenec (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 731,50 63,8 1 180,86 1 181,39 762,42 64,5 104,2 30,91
v tom:                
Daňové příjmy celkem 567,66 58,2 1 041,71 1 041,71 606,86 58,3 106,9 39,20
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 334,45 58,2 619,73 619,73 360,10 58,1 107,7 25,65
v tom:                
DPH 135,25 59,0 247,70 247,70 139,07 56,1 102,8 3,82
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 78,38 57,9 142,00 142,00 84,10 59,2 107,3 5,72
- Spotřební daň z minerálních olejů 41,41 57,5 73,90 73,90 43,83 59,3 105,9 2,42
- Spotřební daň z tabákových výrobků 27,50 58,5 51,70 51,70 30,55 59,1 111,1 3,05
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,92 46,1 1,90 1,90 0,94 49,4 101,9 0,02
Daně z příjmů PO 55,99 62,9 101,40 101,40 63,10 62,2 112,7 7,10
Daně z příjmů FO - v tom: 53,67 51,2 108,60 108,60 61,35 56,5 114,3 7,68
- z kapitálových výnosů 6,26 68,8 11,00 11,00 6,28 57,1 100,3 0,02
- ze závislé činnosti 49,92 54,0 95,90 95,90 54,28 56,6 108,8 4,37
- z přiznání -2,51 -76,0 1,70 1,70 0,78 46,1 x 3,29
Správní poplatky 0,79 60,4 1,41 1,41 0,82 58,4 104,5 0,04
Majetkové daně - v tom: 6,22 65,4 10,30 10,30 7,02 68,1 112,9 0,80
- Daň dědická 0,02 x 0,00 0,00 0,01 x 32,0 -0,01
- Daň darovací 0,02 x 0,00 0,00 -0,23 x x -0,24
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 6,18 65,0 10,30 10,30 7,24 70,3 117,1 1,06
Poplatky za uložení odpadů 0,90 60,1 1,55 1,55 0,83 53,8 92,6 -0,07
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,11 53,9 0,10 0,10 0,14 141,2 131,0 0,03
Odvody z loterií *) 1,39 81,9 4,20 4,20 2,09 49,7 149,8 0,69
Ostatní daňové příjmy ***) 1,75 73,6 2,46 2,46 1,59 64,5 90,8 -0,16
Pojistné na SZ - z toho: 233,21 58,2 421,99 421,99 246,75 58,5 105,8 13,55
- na důchody 207,36 58,2 375,31 375,31 219,40 58,5 105,8 12,05
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 163,85 95,5 139,14 139,68 155,56 111,4 94,9 -8,29
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 151,99 106,0 121,85 122,38 146,42 119,6 96,3 -5,57
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 133,36 114,4 93,53 94,06 129,79 138,0 97,3 -3,57
- Soudní poplatky 0,74 59,8 1,14 1,14 0,71 62,8 96,7 -0,02
- Příjmy sdílené s EU 1,18 76,4 1,56 1,56 0,92 58,9 77,8 -0,26
Kapitola Operace SFA 1,75 101,0 0,61 0,61 0,42 69,4 24,0 -1,33
Kapitola Státní dluh 6,05 84,0 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -6,05
Kapitola VPS 4,06 21,1 16,69 16,69 8,72 52,3 214,9 4,66

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-červenec % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   779,59     805,34     859,32   25,74 53,99 103,3 106,7
- Daňové příjmy 769,54 455,61 59,2 790,08 462,03 58,5 857,53 499,99 58,3 6,42 37,96 101,4 108,2
- DPH 306,70 192,76 62,9 321,60 189,42 58,9 352,60 197,62 56,0 -3,34 8,21 98,3 104,3
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 82,83 56,4 142,60 82,52 57,9 149,40 88,49 59,2 -0,30 5,96 99,6 107,2
- daně z příjmů PO 122,10 75,45 61,8 131,90 83,33 63,2 150,20 93,66 62,4 7,89 10,33 110,5 112,4
- daně z příjmů FO 157,50 81,53 51,8 157,80 81,54 51,7 165,10 93,09 56,4 0,01 11,55 100,0 114,2
- z kapitálových výnosů 13,30 8,69 65,3 13,50 9,22 68,3 16,20 9,23 57,0 0,53 0,01 106,1 100,1
- ze závislé činnosti 137,90 73,25 53,1 137,90 74,51 54,0 145,40 82,23 56,6 1,26 7,72 101,7 110,4
- z přiznání 6,30 -0,41 -6,5 6,40 -2,19 -34,3 3,50 1,62 46,4 -1,79 3,82 . .
- silniční daň 5,20 3,49 67,1 5,40 3,66 67,8 5,70 3,87 67,9 0,17 0,21 104,9 105,8
- daň z nemovitých věcí 9,80 6,79 69,3 10,10 7,19 71,2 10,30 7,35 71,4 0,40 0,16 105,9 102,2
- majetkové daně 9,90 5,04 50,9 9,50 6,22 65,4 10,30 7,02 68,1 1,18 0,80 123,4 112,9
- dálniční poplatek ****) 3,90 2,84 72,9 4,10 3,21 78,2 4,20 3,41 81,3 0,36 0,21 112,8 106,4
- ostatní daně a poplatky 7,54 4,89 64,9 7,08 4,94 69,7 9,73 5,47 56,3 0,05 0,53 101,0 110,8
- Pojistné na SZ 382,88 220,79 57,7 400,67 233,21 58,2 421,99 246,75 58,5 12,42 13,55 105,6 105,8
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   103,19     110,10     112,58   6,91 2,48 106,7 102,3

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 705,80 56,6 1 250,86 1 251,39 686,79 54,9 97,3 -19,01
Běžné výdaje 640,96 56,2 1 172,34 1 170,21 645,97 55,2 100,8 5,01
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 50,76 49,5 109,28 109,77 52,49 47,8 103,4 1,74
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 61,28 46,3 121,81 123,21 54,46 44,2 88,9 -6,82
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 30,20 47,4 52,29 51,87 23,91 46,1 79,2 -6,28
- Výdaje na realizaci záruk 0,71 32,1 1,94 1,94 0,65 33,7 92,0 -0,06
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 20,06 53,7 51,70 51,41 18,52 36,0 92,4 -1,53
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 8,24 81,3 9,33 10,41 8,39 80,6 101,8 0,15
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 17,09 38,5 44,21 43,97 21,36 48,6 125,0 4,27
- Neinvestiční transfery SZIF 12,57 35,7 34,05 33,98 18,28 53,8 145,4 5,71
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 35,73 57,4 63,07 63,07 36,49 57,9 102,1 0,76
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 79,94 68,1 124,80 124,22 81,28 65,4 101,7 1,34
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 41,38 73,5 54,94 57,53 42,01 73,0 101,5 0,63
Sociální dávky **) - v tom: 289,06 56,8 515,83 510,42 294,75 57,7 102,0 5,69
- Důchody 223,33 57,1 400,98 396,13 228,02 57,6 102,1 4,69
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,18 49,1 7,48 7,46 5,06 67,8 97,6 -0,12
- Ostatní soc.dávky 38,45 56,8 67,99 67,47 39,48 58,5 102,7 1,03
- Státní soc.podpora 22,10 55,9 39,38 39,35 22,19 56,4 100,4 0,09
Stavební spoření 4,42 85,1 4,90 4,90 4,14 84,4 93,5 -0,29
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,41 43,7 7,20 7,20 3,40 47,2 99,7 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 21,87 56,1 40,50 40,50 18,93 46,7 86,5 -2,95
Ostatní běžné výdaje ***) 7,72 43,9 24,75 23,60 9,75 41,3 126,3 2,03
Kapitálové výdaje 64,84 60,8 78,52 81,18 40,82 50,3 63,0 -24,02
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 4,80 36,8 11,12 12,21 3,60 29,5 74,9 -1,20
Investiční transfery podnikatelským subjektům 19,25 82,0 6,59 7,00 8,71 124,6 45,3 -10,54
Investiční transfery státním fondům - z toho: 12,65 59,1 29,19 29,44 3,56 12,1 28,2 -9,09
- Investiční transfery SFDI 9,96 60,8 25,91 26,08 3,27 12,6 32,9 -6,69
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 16,90 71,5 4,06 5,82 17,07 293,3 101,0 0,17
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 9,24 71,3 9,02 9,50 5,58 58,8 60,4 -3,66
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,00 16,5 18,55 17,22 2,29 13,3 114,6 0,29
Saldo hospodaření SR 25,70 -25,7 -70,00 -70,00 75,63 . . 49,92

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.