CZ EN

Přebytek rozpočtu dosáhl na konci září rekordních 82,3 mld. Kč

K 30.9.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 965,2 mld. Kč, celkové výdaje 882,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 82,3 mld. Kč (oproti minulému roku je to výsledek o 85,0 mld. Kč lepší - v září 2015 byl vykázán schodek 2,8 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,8 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci předchozích šesti měsíců, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-zaří
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-září
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 908,54 77,9 1 180,86 1 183,15 965,21 81,6 106,2 56,67
VÝDAJE CELKEM 911,31 71,9 1 250,86 1 253,15 882,94 70,5 96,9 -28,38
SALDO -2,77 2,8 -70,00 -70,00 82,27 . . 85,05
Pokladní plnění za Leden - ZÁŘÍ 2016 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 56,7 mld. Kč, tj. o 6,2 %, ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 34,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %, a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 17,7 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Příjmy z EU meziročně vzrostly o 4,5 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 173,6 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 6,8 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 13,7 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Inkaso DPH pro státní rozpočet je negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR z tohoto titulu je 3,7 mld. Kč).

Inkaso DPH pozitivně ovlivnily zejména nižší nadměrné odpočty, které byly meziročně nižší zhruba o 7,8 mld. Kč. Pokles nadměrných odpočtů je způsoben hlavně účinností letos zavedeného kontrolního hlášení, které cílí na eliminaci podvodů, kdy jsou neoprávněně nárokovány nadměrné odpočty DPH. K růstu inkasa DPH v září přispěla také meziročně vyšší spotřeba domácností a vlády.

Dosavadní průběh inkasa předběžně indikuje, že kontrolní hlášení je v rukou Finanční správy účinným nástrojem v boji s daňovými podvody. Nárůst zářijového inkasa DPH tak dle očekávání kompenzuje i nižší inkaso minulého měsíce, které bylo z velké míry pouze důsledkem časového rozložení celozávodních dovolených během prázdninových měsíců v některých odvětvích národního hospodářství.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 110,4 mld. Kč a bylo tak o 6,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %, vyšší než ve stejném období roku 2015.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 40,3 mld. Kč, což je meziročně o 4,2 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 57,3 mld. Kč při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná relativně nízkými cenami pohonných hmot oproti minulému roku. S ohledem na snížení daňové podpory čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě od roku 2016 je také pravděpodobné, že se část spotřeby přesunula k více zdaněným pohonným hmotám.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, tj. o 8,6 %, zatím dosáhlo 71,0 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a nízká úroveň nezaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně, které je účinné od ledna 2016, přitom snižuje podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což negativně ovlivňuje meziroční srovnání inkasa této daně na úrovni státního rozpočtu. Inkaso je také nižší vlivem dalšího zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání za období leden až září vykazuje na rozdíl od stejného období minulého roku kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 2,6 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, dále legislativních změn u poplatníků využívajících výdajové paušály a především nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou zatím dosáhlo 8,5 mld. Kč, což je meziročně o 0,3 mld. Kč více.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za devět měsíců roku 88,9 mld. Kč, tj. 87,6 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 10,4 mld. Kč, tj. o 13,2 %. Inkaso této daně v samotném měsíci září činilo 23,0 mld. Kč, zatímco v září 2015 to bylo 19,1 mld. Kč (k 15. září byla placena čtvrtletní záloha na daň). Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny, jejichž výsledkem byla nejen doměřená daň ve výši 0,8 mld. Kč, ale zároveň došlo i ke snížení daňové ztráty ve výši přes 8 mld. Kč. Pro rok 2016 se počítalo s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu se očekával ve výši -0,3 mld. Kč), jinak inkaso této daně není v roce 2016 ovlivněno dalšími výraznějšími legislativními změnami.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 9,1 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,35 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 17,9 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na výrazné oživení realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 17,7 mld. Kč, tj. o 5,9 %, dosáhly 317,6 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet předpokládal pro rok 2016 meziroční růst objemu mezd a platů o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 177,4 mld. Kč (meziroční růst o 4,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 144,1 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2015 vyšší o 4,5 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh). Koncem září proběhla splátka 250 mil. Kč ze strany VZP ve prospěch příjmů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o čtvrtou a poslední splátku z 1 mld. Kč půjčené VZP na základě usnesení vlády č. 882/2013 (z toho 500 mil. Kč bylo splaceno již v roce 2015).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 882,9 mld. Kč čerpané ke konci září 2016 byly o 28,4 mld. Kč, tj. o 3,1 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem výdajů proti skutečnosti 2015 o 3,4 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 55,7 mld. Kč (na konci září 2015 to bylo 68,0 mld. Kč), které z velké části souvisejí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 37,0 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 30.9.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 383,0 mld. Kč, což je o 10,6 mld. Kč více než na konci září 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 8,7 mld. Kč, tj. o 3,0 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 101,1 mld. Kč a jsou vyšší o 3,7 mld. Kč než v září 2015. Na jejich růstu se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,3 mld. Kč. Šlo o pět záloh regionálnímu školství na deset měsíců roku ve výši 72,9 mld. Kč (v září 2015 to bylo o 4,6 mld. Kč méně) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v září 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně). Letošní částka již zahrnuje i vyplacení části prostředků krajům na zvyšování platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 % od 1. září 2016.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 46,8 mld. Kč zaznamenalo meziroční růst o 1,0 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 51,6 mld. Kč a byly tak o 37,0 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 32,4 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a aktuální stav to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu zejména proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 (bez SZP) se s čerpáním prostředků teprve začíná – jejich rozpočet po změnách (běžné i kapitálové výdaje) je ve výši 71,8 mld. Kč a jejich dosavadní čerpání ve výši 19,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září 2016 přebytkem ve výši 82,3 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 85,0 mld. Kč. Na příjmové straně rozpočtu je nejdůležitější především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 52,0 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Meziročnímu srovnání pomáhá i nižší čerpání kapitálových výdajů o 37,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném září skončilo přebytkem 1,1 mld. Kč (v září 2015 to byl schodek 21,7 mld. Kč), když příjmy činily 105,9 mld. Kč (v září 2015 to bylo 92,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,8 mld. Kč (v září 2015 to bylo 114,0 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném září o 13,7 mld. Kč se pozitivně projevilo zejména vyšší inkaso DPH o 4,8 mld. Kč a DPPO o 3,9 mld. Kč. Na meziročně nižší výdaje v samotném září o 9,2 mld. Kč působily nejvíce nižší kapitálové výdaje o 6,4 mld. Kč.

leden-zaří  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296 -99 555 -105 138 -71 412 -38 241 -34 391 -2 775 82 274
Saldo státního rozpočtu / leden - září (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-září
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-září
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 908,54 77,9 1 180,86 1 183,15 965,21 81,6 106,2 56,67
v tom:                
Daňové příjmy celkem 735,83 75,4 1 041,71 1 041,71 787,82 75,6 107,1 51,99
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 435,93 75,8 619,73 619,73 470,24 75,9 107,9 34,31
v tom:                
DPH 166,71 72,7 247,70 247,70 173,55 70,1 104,1 6,84
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 103,43 76,4 142,00 142,00 110,37 77,7 106,7 6,94
- Spotřební daň z minerálních olejů 54,85 76,2 73,90 73,90 57,35 77,6 104,6 2,50
- Spotřební daň z tabákových výrobků 36,11 76,8 51,70 51,70 40,31 78,0 111,6 4,20
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,45 72,5 1,90 1,90 1,53 80,7 105,8 0,08
Daně z příjmů PO 78,48 88,2 101,40 101,40 88,86 87,6 113,2 10,37
Daně z příjmů FO - v tom: 72,71 69,4 108,60 108,60 81,19 74,8 111,7 8,49
- z kapitálových výnosů 8,21 90,2 11,00 11,00 8,48 77,1 103,3 0,27
- ze závislé činnosti 65,37 70,7 95,90 95,90 70,96 74,0 108,6 5,60
- z přiznání -0,87 -26,3 1,70 1,70 1,75 102,9 x 2,62
Správní poplatky 1,20 92,2 1,41 1,41 1,01 71,2 83,6 -0,20
Majetkové daně - v tom: 8,03 84,5 10,30 10,30 9,07 88,1 113,0 1,04
- Daň dědická 0,03 x 0,00 0,00 0,01 x 26,6 -0,02
- Daň darovací 0,02 x 0,00 0,00 -0,35 x x -0,37
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 7,99 84,1 10,30 10,30 9,42 91,5 117,9 1,43
Poplatky za uložení odpadů 1,10 73,4 1,55 1,55 1,01 64,9 91,4 -0,09
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,14 68,1 0,10 0,10 0,24 242,5 178,0 0,11
Odvody z loterií *) 1,93 113,4 4,20 4,20 3,15 75,1 163,6 1,23
Ostatní daňové příjmy ***) 2,20 92,6 2,46 2,46 1,78 72,4 81,0 -0,42
Pojistné na SZ - z toho: 299,90 74,8 421,99 421,99 317,58 75,3 105,9 17,68
- na důchody 267,81 75,1 375,31 375,31 282,38 75,2 105,4 14,57
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 172,70 90,3 139,14 141,44 177,39 125,4 102,7 4,69
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 160,24 98,3 121,85 124,15 167,95 135,3 104,8 7,71
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 139,62 102,5 93,53 95,82 144,11 150,4 103,2 4,48
- Soudní poplatky 0,96 77,3 1,14 1,14 0,93 81,6 97,4 -0,02
- Příjmy sdílené s EU 1,54 99,4 1,56 1,56 1,26 80,8 81,9 -0,28
Kapitola Operace SFA 1,81 104,7 0,61 0,61 0,50 82,0 27,4 -1,32
Kapitola Státní dluh 6,37 88,4 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -6,37
Kapitola VPS 4,29 22,3 16,69 16,69 8,95 53,6 208,8 4,66

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-září % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-září % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-září % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   991,26     1 035,93     1 112,61   44,67 76,68 104,5 107,4
- Daňové příjmy 769,54 575,48 74,8 790,08 595,68 75,4 857,53 648,37 75,6 20,20 52,69 103,5 108,8
                           
- DPH 306,70 232,82 75,9 321,60 233,08 72,5 352,60 246,75 70,0 0,27 13,67 100,1 105,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 104,31 71,0 142,60 108,92 76,4 149,40 116,11 77,7 4,61 7,19 104,4 106,6
- daně z příjmů PO 122,10 103,68 84,9 131,90 115,23 87,4 150,20 130,12 86,6 11,55 14,89 111,1 112,9
- daně z příjmů FO 157,50 107,68 68,4 157,80 109,11 69,1 165,10 123,42 74,8 1,43 14,32 101,3 113,1
- z kapitálových výnosů 13,30 11,48 86,3 13,50 12,09 89,6 16,20 12,48 77,0 0,61 0,38 105,3 103,2
- ze závislé činnosti 137,90 95,11 69,0 137,90 97,57 70,8 145,40 107,50 73,9 2,46 9,93 102,6 110,2
- z přiznání 6,30 1,09 17,3 6,40 -0,55 -8,6 3,50 3,45 98,5 -1,64 4,00 . .
- silniční daň 5,20 3,68 70,8 5,40 3,86 71,4 5,70 3,96 69,4 0,17 0,10 104,7 102,7
- daň z nemovitých věcí 9,80 7,35 75,0 10,10 7,78 77,0 10,30 7,93 77,0 0,43 0,15 105,8 102,0
- majetkové daně 9,90 6,72 67,9 9,50 8,03 84,5 10,30 9,07 88,1 1,31 1,04 119,5 113,0
- dálniční poplatek ****) 3,90 3,19 81,7 4,10 3,60 87,8 4,20 3,82 90,9 0,41 0,22 113,0 106,0
- ostatní daně a poplatky 7,54 6,04 80,2 7,08 6,07 85,7 9,73 7,19 73,9 0,03 1,12 100,5 118,4
                           
- Pojistné na SZ 382,88 284,09 74,2 400,67 299,90 74,8 421,99 317,58 75,3 15,81 17,68 105,6 105,9
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   131,69     140,35     146,66   8,66 6,31 106,6 104,5

 

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-září
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-září
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 911,31 71,9 1 250,86 1 253,15 882,94 70,5 96,9 -28,38
Běžné výdaje 822,78 71,8 1 172,34 1 167,61 831,39 71,2 101,0 8,60
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 67,66 65,9 109,28 110,44 70,24 63,6 103,8 2,58
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 86,42 65,6 121,81 118,22 75,39 63,8 87,2 -11,03
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 47,40 74,4 52,29 47,07 38,10 80,9 80,4 -9,30
- Výdaje na realizaci záruk 0,71 32,1 1,94 1,92 0,65 33,9 92,0 -0,06
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 27,62 73,1 51,70 51,06 26,25 51,4 95,1 -1,36
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 9,02 87,7 9,33 10,79 9,33 86,5 103,5 0,31
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 23,26 46,4 44,21 43,97 24,32 55,3 104,5 1,06
- Neinvestiční transfery SZIF 13,23 38,9 34,05 33,98 19,15 56,4 144,7 5,92
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 45,84 73,7 63,07 63,07 46,82 74,2 102,1 0,98
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 97,44 83,1 124,80 126,40 101,11 80,0 103,8 3,66
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 48,27 84,7 54,94 57,94 48,33 83,4 100,1 0,06
Sociální dávky **) - v tom: 372,41 73,2 515,83 510,37 382,97 75,0 102,8 10,57
- Důchody 288,65 73,8 400,98 396,13 297,33 75,1 103,0 8,68
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,46 61,3 7,48 7,46 6,40 85,7 99,0 -0,07
- Ostatní soc.dávky 49,03 72,5 67,99 67,45 50,84 75,4 103,7 1,81
- Státní soc.podpora 28,27 71,5 39,38 39,33 28,42 72,2 100,5 0,15
Stavební spoření 4,45 85,5 4,90 4,90 4,15 84,8 93,5 -0,29
Státní příspěvek na důchodové připojištění 5,12 65,6 7,20 7,20 5,10 70,9 99,7 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 24,96 64,2 40,50 40,50 24,81 61,3 99,4 -0,15
Ostatní běžné výdaje ***) 10,32 60,0 24,75 22,75 12,55 55,2 121,6 2,23
Kapitálové výdaje 88,53 73,6 78,52 85,54 51,55 60,3 58,2 -36,98
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 6,46 47,4 11,12 11,93 4,92 41,2 76,1 -1,54
Investiční transfery podnikatelským subjektům 25,34 80,1 6,59 7,00 9,06 129,5 35,8 -16,28
Investiční transfery státním fondům - z toho: 16,56 106,1 29,19 29,44 10,17 34,5 61,4 -6,39
- Investiční transfery SFDI 12,43 132,5 25,91 26,08 9,87 37,9 79,4 -2,56
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 26,14 74,3 4,06 5,92 18,05 304,9 69,1 -8,09
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 11,57 92,9 9,02 9,59 6,26 65,3 54,1 -5,32
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,45 20,8 18,55 21,67 3,10 14,3 126,2 0,64
Saldo hospodaření SR -2,77 2,8 -70,00 -70,00 82,27 . . 85,05

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.