CZ EN

Přebytek státního rozpočtu za 1. čtvrtletí činí 43,6 miliard

K 31.3.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 342,0 mld. Kč, celkové výdaje 298,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 43,6 mld. Kč (v březnu 2015 vykázán přebytek 19,9 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 7,6 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst. Vykázané saldo tak představuje nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu za první čtvrtletí od roku 1993.

Pokladní plnění za Leden - BŘEZEN 2016 (v mlD. Kč)
Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-březen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-březen
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 314,46 27,7 1 180,86 1 180,86 341,95 29,0 108,7 27,49
VÝDAJE CELKEM 294,55 23,8 1 250,86 1 250,86 298,35 23,9 101,3 3,81
SALDO 19,91 -19,9 -70,00 -70,00 43,60 . . 23,68

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 27,5 mld. Kč, tj. o 8,7 %, ovlivnily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst o 14,2 mld. Kč, tj. o 6,0 %. O 12,7 mld. Kč byly vyšší i příjmy z rozpočtu EU.

Inkaso DPH ve výši 53,2 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,9 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 3,0 mld. Kč, tj. o 4,2 %. Meziroční tempo růstu DPH přitom bylo ke konci března negativně ovlivněno snížením objemu zadržovaných odpočtů. V březnu 2015 dosahovala jejich výše 7,1 mld. Kč, v letošním březnu se snížily na 6,3 mld. Kč a meziročně tak bylo vyplaceno o cca 0,8 mld. Kč více.

Inkaso DPH pro státní rozpočet je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč). Růst inkasa byl pozitivně ovlivněn růstem výdajů na spotřebu domácností a vládních institucí. Dále lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně ovlivní inkaso DPH zavedení kontrolního hlášení. Prvotní výsledky zavedení kontrolního hlášení lze nejdříve očekávat až po prvním čtvrtletí tohoto roku, tj., v dubnu 2016. V tento měsíc již budou k dispozici kontrolní hlášení již od všech plátců DPH (měsíční i kvartální plátci).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 34,1 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 17,6 mld. Kč při meziročního růstu o 0,7 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 12,2 mld. Kč, což je meziročně o 1,8 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je nejen zvýšení sazeb daně od ledna 2016, ale patrně i rostoucí spotřeba cigaret, která dle údajů ČSÚ prolomila dlouhodobý klesající trend a v roce 2014 se zvýšila o 2,4 %. Je pravděpodobné, že i v letošním roce se do inkasa daně promítá rostoucí spotřeba cigaret.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč, tj. o 6,7 %, zatím dosáhlo 23,0 mld. Kč. V rozpočtu této daně se promítl vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1.1.2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což představuje negativní celoroční dopad ve výši 1,4 mld. Kč. Meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2015 se opírá o navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům, dále i o nižší míru nezaměstnanosti. Stejně jako v roce 2015 bude inkaso této daně negativně ovlivněno zejména znovuzavedením slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovným. Také další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (pro rok 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Pozitivní dopad na výši celkového inkasa bude mít, i v tomto roce, solidární zvýšení daně.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 3,6 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 35,4 %. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 3,3 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více než v březnu 2015) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2015. Dosavadní vysoké plnění rozpočtu (na 212,5 %) bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března. Na inkaso této daně bude mít v tomto roce pozitivní vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60 % a 80 %) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, a to ve výši cca -0,2 mld. Kč, dále i znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 2,6 mld. Kč, očekáváme v roce 2016 mírný meziroční nárůst ve výši cca 0,4 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 24,0 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 2,6 mld. Kč, tj. o 12,2 % a dokumentuje pokračující dynamiku ekonomiky. Rozpočet této daně pro rok 2016 je o 1,8 % nad inkasem roku 2015. V samotném březnu inkasoval na této dani státní rozpočet 22,4 mld. Kč (o 2,4 mld. Kč více než v březnu 2015), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 2,9 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se na začátku letošního roku projevily další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,1 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč).

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,1 % dosáhly 102,3 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 93,6 mld. Kč (meziroční růst o 13,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 78,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 12,7 mld. Kč tj. o 19,3 %. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

V průběhu března se také výrazněji projevily příjmy kapitoly VPS z finančního vypořádání předchozích let. Jejich meziroční nárůst ovlivnily především vratky nevyužitých prostředků souvisejících s dotacemi na obnovitelné zdroje energie ve výši 4,0 mld. Kč. Koncem března také proběhla splátka 250 mil. Kč ze strany VZP ve prospěch příjmů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o třetí splátku z 1 mld. Kč půjčené VZP na základě usnesení vlády č. 882/2013 (v roce 2015 již splaceno 500 mil. Kč; poslední splátka ve výši zbývajících 250 mil. Kč je splatná do 30.9.2016).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 298,4 mld. Kč čerpané ke konci března 2016 byly o 3,8 mld. Kč, tj. o 1,3 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. Na meziročním růstu se podílely zejména výdaje na důchody (růst o 7,3 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 31.3.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 126,7 mld. Kč, což je o 7,7 mld. Kč více než na konci března 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 7,3 mld. Kč. V nárůstu se projevil zejména únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 39,3 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč více než v březnu 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 29,6 mld. Kč. Šlo o dvě zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,5 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo 28,7 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 15,7 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,3 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnost roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 20,0 mld. Kč a byly vyšší o 0,2 mld. Kč než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 15,7 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 13,7 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 bude nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2016 přebytkem ve výši 43,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 23,7 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně zejména fakta na příjmové straně rozpočtu – růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 14,2 mld. Kč a růst EU příjmů o 12,7 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo přebytkem 15,9 mld. Kč (v březnu 2015 schodkem 2,7 mld. Kč), když příjmy činily 125,1 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo 109,1 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 109,2 mld. Kč (v březnu 2015 to bylo 111,8 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném březnu o 16,0 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší EU příjmy o 7,7 mld. Kč, vyšší příjmy z finančního vypořádání a také vyšší inkasa DPPO (o 2,4 mld. Kč), pojistného na sociální zabezpečení (o 1,8 mld. Kč) a DPH (o 1,3 mld. Kč). Na meziročně nižší výdaje v samotném březnu o 2,6 mld. Kč působily zejména nižší kapitálové výdaje o 4,0 mld. Kč. 

Saldo státního rozpočtu / leden - březen (v mil. Kč)
leden-březen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347 -2 346 -45 942 -25 202 -22 690 13 965 43 590 19 915 43 597

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokument ke stažení:

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-březen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-březen
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 314,46 27,7 1 180,86 1 180,86 341,95 29,0 108,7 27,49
v tom:                
Daňové příjmy celkem 234,19 24,0 1 041,71 1 041,71 248,35 23,8 106,0 14,15
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 136,84 23,8 619,73 619,73 146,00 23,6 106,7 9,16
v tom:                
DPH 51,74 22,6 247,70 247,70 53,22 21,5 102,9 1,48
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 31,50 23,3 142,00 142,00 34,14 24,0 108,4 2,64
- Spotřební daň z minerálních olejů 16,96 23,5 73,90 73,90 17,63 23,9 104,0 0,68
- Spotřební daň z tabákových výrobků 10,43 22,2 51,70 51,70 12,24 23,7 117,3 1,81
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,12 6,2 1,90 1,90 0,19 10,0 152,4 0,07
Daně z příjmů PO 21,38 24,0 101,40 101,40 23,99 23,7 112,2 2,62
Daně z příjmů FO - v tom: 26,88 25,6 108,60 108,60 29,15 26,8 108,5 2,27
- z kapitálových výnosů 2,67 29,3 11,00 11,00 2,56 23,3 96,0 -0,11
- ze závislé činnosti 21,54 23,3 95,90 95,90 22,98 24,0 106,7 1,44
- z přiznání 2,67 80,8 1,70 1,70 3,61 212,5 135,4 0,94
Správní poplatky 0,37 28,4 1,41 1,41 0,44 30,9 117,7 0,07
Majetkové daně - v tom: 2,50 26,3 10,30 10,30 2,92 28,4 116,7 0,42
- Daň dědická 0,01 x 0,00 0,00 0,00 x 41,9 -0,01
- Daň darovací 0,01 x 0,00 0,00 -0,13 x x -0,13
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 2,48 26,1 10,30 10,30 3,04 29,5 122,5 0,56
Poplatky za uložení odpadů 0,42 28,2 1,55 1,55 0,34 21,9 80,4 -0,08
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,07 35,2 0,10 0,10 0,06 56,6 80,4 -0,01
Odvody z loterií *) 0,63 37,1 4,20 4,20 0,56 13,4 89,4 -0,07
Ostatní daňové příjmy ***) 1,35 56,9 2,46 2,46 1,18 47,8 86,9 -0,18
Pojistné na SZ - z toho: 97,35 24,3 421,99 421,99 102,35 24,3 105,1 5,00
- na důchody 86,83 24,4 375,31 375,31 91,00 24,2 104,8 4,17
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 80,27 49,8 139,14 139,14 93,60 67,3 116,6 13,34
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 74,70 56,2 121,85 121,85 87,82 72,1 117,6 13,12
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 66,02 62,2 93,53 93,53 78,75 84,2 119,3 12,74
- Soudní poplatky 0,31 25,1 1,14 1,13 0,31 27,7 101,4 0,00
- Příjmy sdílené s EU 0,53 34,3 1,56 1,56 0,34 21,5 63,2 -0,20
Kapitola Operace SFA 0,09 5,2 0,61 0,61 0,02 3,0 19,8 -0,07
Kapitola Státní dluh 3,92 54,5 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -3,92
Kapitola VPS 1,56 8,1 16,69 16,69 5,76 34,5 370,6 4,21

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-březen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-březen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-březen % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   345,10     328,30     350,44   -16,79 22,14 95,1 106,7
Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) 769,54 208,75 27,1 790,08 185,74 23,5 857,53 199,92 23,3 -23,01 14,18 89,0 107,6
                           
- DPH 306,70 84,43 27,5 321,60 72,35 22,5 352,60 75,38 21,4 -12,08 3,03 85,7 104,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 46,11 31,4 142,60 33,20 23,3 149,40 35,91 24,0 -12,91 2,71 72,0 108,2
- daně z příjmů PO 122,10 29,01 23,8 131,90 31,11 23,6 150,20 35,03 23,3 2,10 3,91 107,3 112,6
- daně z příjmů FO 157,50 41,06 26,1 157,80 40,57 25,7 165,10 44,77 27,1 -0,50 4,20 98,8 110,4
z kapitálových výnosů 13,30 3,87 29,1 13,50 3,93 29,1 16,20 3,73 23,0 0,06 -0,20 101,5 94,9
ze závislé činnosti 137,90 31,59 22,9 137,90 32,15 23,3 145,40 34,80 23,9 0,56 2,66 101,8 108,3
z přiznání 6,30 5,61 89,0 6,40 4,49 70,2 3,50 6,24 178,3 -1,12 1,75 80,1 138,9
- silniční daň 5,20 1,05 20,2 5,40 1,12 20,8 5,70 1,17 20,6 0,07 0,05 106,9 104,4
- daň z nemovitých věcí 9,80 0,24 2,4 10,10 0,24 2,3 10,30 0,21 2,0 0,00 -0,03 99,4 87,4
- majetkové daně 9,90 2,18 22,0 9,50 2,50 26,3 10,30 2,92 28,4 0,32 0,42 114,8 116,7
- dálniční poplatek ****) 3,90 1,93 49,4 4,10 1,84 44,8 4,20 1,96 46,7 -0,09 0,13 95,3 106,9
- ostatní daně a poplatky 7,54 2,74 36,4 7,08 2,82 39,7 9,73 2,57 26,5 0,07 -0,24 102,7 91,4
                           
Pojistné na SZ 382,88 92,89 24,3 400,67 97,35 24,3 421,99 102,35 24,3 4,47 5,00 104,8 105,1
                           
Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   43,46     45,21     48,17   1,75 2,96 104,0 106,5

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-březen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-březen
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 294,55 23,8 1 250,86 1 250,86 298,35 23,9 101,3 3,81
Běžné výdaje 274,76 24,1 1 172,34 1 171,09 278,35 23,8 101,3 3,59
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 15,80 15,7 109,28 109,42 16,72 15,3 105,8 0,92
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 17,32 12,9 121,81 123,53 14,16 11,5 81,8 -3,16
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 4,89 7,6 52,29 52,29 3,13 6,0 64,0 -1,76
- Výdaje na realizaci záruk 0,00 0,0 1,94 1,94 0,00 0,0 x 0,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10,44 26,9 51,70 51,60 9,90 19,2 94,8 -0,55
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 3,23 34,7 9,33 10,00 3,49 34,9 108,1 0,26
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 12,51 28,1 44,21 43,97 10,74 24,4 85,8 -1,77
- Neinvestiční transfery SZIF 10,09 28,4 34,05 33,98 7,76 22,9 77,0 -2,32
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 15,33 24,6 63,07 63,07 15,66 24,8 102,2 0,34
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 38,60 33,8 124,80 124,22 39,32 31,7 101,9 0,72
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 24,95 46,2 54,94 56,16 23,58 42,0 94,5 -1,37
Sociální dávky **) - v tom: 119,01 23,4 515,83 510,47 126,69 24,8 106,5 7,68
- Důchody 90,59 23,2 400,98 396,13 97,89 24,7 108,1 7,30
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,56 23,3 7,48 7,48 2,46 32,8 96,0 -0,10
- Ostatní soc.dávky 16,53 24,4 67,99 67,49 16,93 25,1 102,4 0,40
- Státní soc.podpora 9,33 23,6 39,38 39,36 9,41 23,9 100,9 0,08
Stavební spoření 0,00 0,0 4,90 4,90 0,00 0,0 x 0,00
Státní příspěvek na důchodové připojištění 1,71 21,9 7,20 7,20 1,69 23,5 99,1 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 12,34 31,6 40,50 40,50 10,60 26,2 85,9 -1,74
Ostatní běžné výdaje ***) 3,53 18,0 24,75 26,04 5,80 22,3 164,4 2,27
Kapitálové výdaje 19,78 20,3 78,52 79,77 20,00 25,1 101,1 0,22
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 0,93 7,3 11,12 11,67 1,26 10,8 135,1 0,33
Investiční transfery podnikatelským subjektům 5,10 43,5 6,59 6,69 3,13 46,9 61,5 -1,97
Investiční transfery státním fondům - z toho: 3,04 14,4 29,19 29,44 1,85 6,3 60,9 -1,19
- Investiční transfery SFDI 2,16 13,2 25,91 26,08 1,60 6,1 74,1 -0,56
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 5,82 40,5 4,06 4,42 10,80 244,4 185,5 4,98
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 3,86 33,4 9,02 9,21 1,36 14,7 35,2 -2,50
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,04 4,0 18,55 18,34 1,60 8,7 154,9 0,57
Saldo hospodaření SR 19,91 -19,9 -70,00 -70,00 43,60 . . 23,68

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.