CZ EN

Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč

K 30.6.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 655,4 mld. Kč, celkové výdaje 614,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 40,6 mld. Kč (v červnu 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč).

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 9,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci dubna a května, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Ukazatel 2015 2016
Skutečnost
leden-červen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červen
% plnění Index 2016/2015 rozdíl 2016 - 2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 640,80 56,1 1 180,86 1 181,39 655,43 55,5 102,3 14,63
VÝDAJE CELKEM 618,15 49,7 1 250,86 1 251,39 614,78 49,1 99,5 -3,37
SALDO 22,65 -22,6 -70,00 -70,00 40,65 . . 18,00
Pokladní plnění za Leden - červen 2016 (v mlD. Kč)

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 14,6 mld. Kč, tj. o 2,3 %, ovlivnily daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst o 35,9 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Srovnání negativně ovlivňují zejména prostředky přijaté z EU, které meziročně klesly o 18,6 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 110,8 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 4,6 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 8,9 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Na celkovém meziročním nárůstu inkasa DPH se podílely zejména tyto faktory: vyšší efektivita výběru daně (v důsledku zavedení kontrolního hlášení a rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti) a rostoucí spotřeba domácností a vlády. Vyšší efektivita výběru daně přispěla k nárůstu inkasa zhruba jednou polovinou a druhá polovina růstu inkasa byla generována růstem spotřeby.

Inkaso DPH pro státní rozpočet je negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 71,9 mld. Kč, což je o 5,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 26,7 mld. Kč, což je meziročně o 3,4 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 36,9 mld. Kč při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 3,8 mld. Kč, tj. o 9,1 %, zatím dosáhlo 45,7 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem růstu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste již od 1. čtvrtletí 2015. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a velmi nízká míra nezaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně platné od 1. ledna 2016 předpokládá snížení podílu státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což snižuje růst celkového inkasa.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání již na rozdíl od června minulého roku dosáhlo kladné hodnoty. Na úrovni státního rozpočtu dosáhlo inkaso této daně meziročního růstu o 3,7 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, ale také nižší srovnávací základnou srovnatelného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo inkaso státního rozpočtu za prvních šest měsíců tohoto roku 5,2 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za prvních šest měsíců roku 60,8 mld. Kč, tj. 60,0 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 5,8 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2015 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 1.7.). Inkaso této daně v samotném červnu 2016 činilo 34,7 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč více než v červnu 2015 (část inkasa daně se stejně jako v roce 2015 zřejmě projeví i v inkasu prvních červencových dnů). Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 6,1 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,2 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 21,1 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,7 % dosáhly 210,8 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 138,5 mld. Kč (meziroční pokles o 21,2 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 115,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 nižší o 18,6 mld. Kč, tj. o 13,9 %. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 614,8 mld. Kč čerpané ke konci června 2016 byly o 3,4 mld. Kč, tj. o 0,5 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,5 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 47,0 mld. Kč (na konci června 2015 to bylo 46,4 mld. Kč), které z velké části souvisí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 14,9 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).
K 30.6.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 256,1 mld. Kč, což je o 10,1 mld. Kč více než na konci června 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 9,0 mld. Kč, tj. o 4,8 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 78,5 mld. Kč, což je o 2,8 mld. Kč více než v červnu 2015. Na jejich výši a vysokém plnění se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 59,2 mld. Kč. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo o 1,9 mld. Kč méně) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,2 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 31,3 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,6 mld. Kč. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 39,1 mld. Kč a byly tak o 14,9 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 25,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a stav na konci pololetí to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června 2016 přebytkem ve výši 40,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 18,0 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 35,9 mld. Kč, tj. o 7,5 %.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo přebytkem 18,3 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo 44,8 mld. Kč), když příjmy činily 122,6 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo 158,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,3 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo 113,2 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném červnu o 35,4 mld. Kč se negativně projevily zejména nižší EU příjmy o 40,2 mld. Kč. Naopak červnové daňové příjmy včetně pojistného vzrostly o 4,6 mld. Kč. Nižší červnové výdaje o 8,9 mld. Kč ovlivnily zejména nižší kapitálové výdaje o 9,2 mld. Kč.

leden-červen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo SR -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275 -5 652 -68 259 -75 662 -62 856 -71 722 -31 518 1 453 22 646 40 645
Saldo státního rozpočtu / leden - červen (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-červen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červen
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 640,80 56,1 1 180,86 1 181,39 655,43 55,5 102,3 14,63
v tom:                
Daňové příjmy celkem 481,06 49,3 1 041,71 1 041,71 516,93 49,6 107,5 35,86
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 281,66 49,0 619,73 619,73 306,17 49,4 108,7 24,51
v tom:                
DPH 106,20 46,3 247,70 247,70 110,84 44,7 104,4 4,64
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 66,65 49,2 142,00 142,00 71,94 50,7 107,9 5,29
- Spotřební daň z minerálních olejů 35,19 48,9 73,90 73,90 36,87 49,9 104,8 1,68
- Spotřební daň z tabákových výrobků 23,34 49,7 51,70 51,70 26,74 51,7 114,6 3,40
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,68 34,0 1,90 1,90 0,68 35,8 100,0 0,00
Daně z příjmů PO 55,00 61,8 101,40 101,40 60,81 60,0 110,6 5,81
Daně z příjmů FO - v tom: 43,92 41,9 108,60 108,60 51,57 47,5 117,4 7,65
- z kapitálových výnosů 5,12 56,3 11,00 11,00 5,20 47,3 101,5 0,08
- ze závislé činnosti 41,88 45,3 95,90 95,90 45,68 47,6 109,1 3,80
- z přiznání -3,08 -93,3 1,70 1,70 0,70 41,0 -22,7 3,78
Správní poplatky 0,78 59,8 1,41 1,41 0,74 52,4 94,9 -0,04
Majetkové daně - v tom: 5,23 55,0 10,30 10,30 6,07 58,9 116,1 0,84
- Daň dědická 0,02 x 0,00 0,00 0,01 x 33,4 -0,01
- Daň darovací 0,01 x 0,00 0,00 -0,23 x x -0,24
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 5,20 54,7 10,30 10,30 6,29 61,1 121,1 1,10
Poplatky za uložení odpadů 0,80 53,1 1,55 1,55 0,73 47,2 92,0 -0,06
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,10 51,0 0,10 0,10 0,13 127,5 124,9 0,03
Odvody z loterií *) 1,29 75,6 4,20 4,20 1,87 44,5 145,3 0,58
Ostatní daňové příjmy ***) 1,70 71,6 2,46 2,46 1,47 59,7 86,4 -0,23
Pojistné na SZ - z toho: 199,40 49,8 421,99 421,99 210,75 49,9 105,7 11,35
- na důchody 178,05 50,0 375,31 375,31 187,39 49,9 105,2 9,33
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 159,73 95,4 139,14 139,68 138,50 99,2 86,7 -21,23
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 149,08 107,1 121,85 122,38 130,14 106,3 87,3 -18,94
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 134,12 119,3 93,53 94,06 115,49 122,8 86,1 -18,63
- Soudní poplatky 0,63 51,0 1,14 1,13 0,62 55,0 99,1 -0,01
- Příjmy sdílené s EU 1,01 65,0 1,56 1,56 0,72 46,0 71,3 -0,29
Kapitola Operace SFA 0,62 36,0 0,61 0,61 0,41 68,6 66,5 -0,21
Kapitola Státní dluh 6,03 83,8 0,00 0,00 0,00 x 0,0 -6,03
Kapitola VPS 4,00 20,8 16,69 16,69 7,94 47,6 198,8 3,95

*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (37 % výnosu pro SR; v roce 2015 to bylo 20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2015 a 2016 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2014 Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-červen % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-červen % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-červen % plnění 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   665,78     678,22     730,62   12,44 52,40 101,9 107,7
- Daňové příjmy 769,54 389,64 50,6 790,08 386,32 48,9 857,53 421,79 49,2 -3,32 35,47 99,1 109,2
- DPH 306,70 156,15 50,9 321,60 148,61 46,2 352,60 157,53 44,7 -7,54 8,92 95,2 106,0
- spotřební daně (vč. energ. daní) 146,90 72,96 49,7 142,60 70,17 49,2 149,40 75,62 50,6 -2,79 5,46 96,2 107,8
- daně z příjmů PO 122,10 71,79 58,8 131,90 77,81 59,0 150,20 86,70 57,7 6,03 8,89 108,4 111,4
- daně z příjmů FO 157,50 68,30 43,4 157,80 67,22 42,6 165,10 77,71 47,1 -1,07 10,49 98,4 115,6
- z kapitálových výnosů 13,30 7,23 54,3 13,50 7,49 55,5 16,20 7,60 46,9 0,27 0,10 103,7 101,4
- ze závislé činnosti 137,90 61,85 44,9 137,90 62,50 45,3 145,40 69,19 47,6 0,64 6,69 101,0 110,7
- z přiznání 6,30 -0,78 -12,4 6,40 -2,77 -43,2 3,50 0,93 26,5 -1,98 3,69 . .
- silniční daň 5,20 2,57 49,5 5,40 2,69 49,8 5,70 2,79 48,9 0,12 0,10 104,6 103,6
- daň z nemovitých věcí 9,80 6,65 67,9 10,10 7,07 70,0 10,30 7,23 70,2 0,41 0,16 106,2 102,3
- majetkové daně 9,90 4,28 43,2 9,50 5,23 55,0 10,30 6,07 58,9 0,95 0,84 122,3 116,1
- dálniční poplatek ****) 3,90 2,66 68,1 4,10 3,02 73,7 4,20 3,21 76,3 0,37 0,18 113,8 106,0
- ostatní daně a poplatky 7,54 4,29 56,9 7,08 4,50 63,5 9,73 4,94 50,8 0,21 0,44 104,9 109,8
- Pojistné na SZ 382,88 189,05 49,4 400,67 199,40 49,8 421,99 210,75 49,9 10,35 11,35 105,5 105,7
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   87,08     92,50     98,08   5,42 5,58 106,2 106,0

*) v celost. daních v roce 2014 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl. a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP a ost. odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost. daních v roce 2015 není zahrn. DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost. daních v roce 2016 není zahrn. DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť. ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2015 2016
Skutečnost
leden-červen
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červen
% plnění Index 2016/2015 Rozdíl 2016-2015
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 618,15 49,7 1 250,86 1 251,39 614,78 49,1 99,5 -3,37
Běžné výdaje 564,13 49,5 1 172,34 1 170,17 575,70 49,2 102,1 11,57
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 41,88 40,9 109,28 109,75 43,21 39,4 103,2 1,33
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 55,80 41,6 121,81 123,04 48,71 39,6 87,3 -7,10
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 29,58 45,9 52,29 51,89 23,77 45,8 80,3 -5,81
- Výdaje na realizaci záruk 0,71 32,1 1,94 1,94 0,65 33,7 92,0 -0,06
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 18,84 50,5 51,70 51,46 18,06 35,1 95,9 -0,78
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 7,70 79,1 9,33 10,13 7,93 78,3 103,0 0,23
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 16,15 36,6 44,21 43,97 20,27 46,1 125,5 4,12
- Neinvestiční transfery SZIF 11,70 33,4 34,05 33,98 17,19 50,6 146,9 5,49
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 30,66 49,3 63,07 63,07 31,31 49,6 102,1 0,65
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 75,74 64,9 124,80 124,40 78,52 63,1 103,7 2,78
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 35,72 64,6 54,94 57,44 38,81 67,6 108,6 3,09
Sociální dávky **) - v tom: 246,04 48,3 515,83 510,42 256,12 50,2 104,1 10,08
- Důchody 189,54 48,5 400,98 396,13 198,56 50,1 104,8 9,02
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,61 42,0 7,48 7,46 4,47 59,9 97,1 -0,14
- Ostatní soc.dávky 33,03 48,8 67,99 67,47 34,12 50,6 103,3 1,09
- Státní soc.podpora 18,87 47,7 39,38 39,35 18,98 48,2 100,5 0,10
Stavební spoření 4,42 85,1 4,90 4,90 4,14 84,4 93,5 -0,29
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,41 43,7 7,20 7,20 3,40 47,2 99,7 -0,01
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 20,64 52,9 40,50 40,50 16,15 39,9 78,2 -4,49
Ostatní běžné výdaje ***) 7,11 43,4 24,75 23,88 9,08 38,0 127,7 1,97
Kapitálové výdaje 54,03 52,2 78,52 81,22 39,09 48,1 72,3 -14,94
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 3,60 26,8 11,12 12,32 3,10 25,1 86,0 -0,51
Investiční transfery podnikatelským subjektům 16,39 90,4 6,59 7,00 8,64 123,3 52,7 -7,75
Investiční transfery státním fondům - z toho: 10,84 50,2 29,19 29,44 3,56 12,1 32,9 -7,27
- Investiční transfery SFDI 8,66 52,9 25,91 26,08 3,27 12,6 37,8 -5,39
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 13,82 68,6 4,06 5,81 16,78 288,6 121,4 2,95
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 7,54 57,7 9,02 9,52 4,92 51,7 65,3 -2,62
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,83 10,7 18,55 17,12 2,09 12,2 114,0 0,26
Saldo hospodaření SR 22,65 -22,6 -70,00 -70,00 40,65 . . 18,00

*) skutečnost v roce 2015 i 2016 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.