CZ EN

Stanovisko Ministerstva financí k přijetí a zveřejnění zprávy OLAF

Přijetí a zveřejnění zprávy OLAF

Ministerstvo financí obdrželo závěrečnou zprávu OLAF ve věci Čapího hnízda ve středu 27.12.2017, zpráva byla doručena v poštovní zásilce, v anglickém jazyce, v rozsahu 48 stran a cca 1000 stranami příloh. Zpráva kromě popisu zjištění obsahuje doporučení, která jsou určena Evropské komisi. Ministerstvo financí tuto závěrečnou zprávu neprodleně postoupilo všem dalším relevantním subjektům – v tomto případě Ministerstvu pro místní rozvoj, Regionální radě Střední Čechy coby řídícímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy, příslušnému lokálnímu kontaktnímu bodu AFCOS a z důvodu probíhajícího trestního řízení také Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

S ohledem na omezení stanovená evropskými předpisy (zejm. jde o čl. 8 nařízení Rady č. 2185/96, podle kterého informace získané během vyšetřování OLAF podléhají profesnímu tajemství a nesmějí být sdělovány třetím stranám) a dále vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení v této věci, není Ministerstvo financí oprávněno tuto zprávu zveřejnit, aniž by tento krok konzultovalo s ostatními zainteresovanými národními orgány a Evropskou komisí a bez standardního posouzení tohoto zveřejnění v intencích zákona o svobodném přístupu k informacím.

V této souvislosti se Ministerstvo financí ihned 27.12.2017 obrátilo na OLAF s žádostí o stanovisko ohledně přípustnosti zveřejnění zprávy a 28.12.2017 také na Nejvyšší státní zastupitelství, zda je možné informace zveřejnit aniž by došlo k maření probíhajícího trestního řízení ze strany PČR. Ministerstvo financí také neprodleně zahájilo právní posouzení všech přijatých žádostí o poskytnutí této zprávy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Snahou MF je, aby byly žádosti o zveřejnění posouzeny co nejdříve.

Uzavření ROP Střední Čechy

Evropská komise se současně minulý týden (před doručením zprávy OLAF) dopisem obrátila na Českou republiku s návrhem na uzavření Operačního programu ROP Střední Čechy, spolufinancovaného částečně z rozpočtu EU. Za účelem urychlení procesu uzavírání Evropská komise navrhla vyjmout výdaje vykázané v rámci projektu Čapí hnízdo z evropského financování. O případném vynětí bude rozhodovat MF po projednání s Regionální radou Střední Čechy, jakožto řídícím orgánem (poskytovatelem dotace). Jedná se přitom o přístup, který Evropská komise zvolila též při uzavírání jiných operačních programů. K rozhodnutí, zda Česká republika přistoupí k vyjmutí výdajů na projekt z evropského financování či nikoliv, je Ministerstvo financí vázáno lhůtou 2 měsíců, přičemž vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby rozhodnutí bylo učiněno co nejdříve.

Vzhledem k tomu, že dle vyjádření Evropské komise existuje v rámci ROP SČ dostatečné množství projektů, které nejsou zatíženy žádnými pochybnostmi o způsobilosti výdajů, a jejichž vykázání je dostačující pro přidělené plné alokace programu, obdrží Česká republika plnou výši prostředků původně vyhrazených rozpočtu EU pro ROP SČ bez ohledu na to, zda ČR přistoupí k vyjmutí výdajů projektu Čapího hnízda z evropského financování či nikoliv.

Výdaje na projekty, které by případně byly vyňaty z evropského financování, tak budou v plné míře pokryty z rozpočtu Regionální rady Střední Čechy, který byl již dříve předfinancován ze strany MMR, resp. Středočeského kraje. Případné rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování vsak žádným způsobem neovlivní probíhající trestní řízení na národní úrovni, ani případná budoucí správní řízení o odebrání dotace.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.