CZ EN

Stanovisko Ministerstva financí k tiskové zprávě NKÚ

Stanovisko MF k tiskové zprávě ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce NKÚ č. 16/03

Pochybení identifikovaná NKÚ v rámci kontrolní akce č. 16/03 byla pozůstatkem dřívějšího nevyhovujícího stavu, který byl k 1. lednu 2016 napraven legislativními a organizačními opatřeními – byla provedena účetní reforma veřejných financí a od roku 2016 je prováděna vícestupňová kontrola při přípravě přílohy.

K nesprávnému zatřídění dvou položek v celkové výši přibližně 31 miliard korun v rámci podrozvahových účtů vykazovaných v příloze účetní závěrky upozorňujeme, že se rozhodně nejednalo o faktické nezaúčtování či nevykázání těchto závazků, ale o jejich nepřesné zatřídění v rámci skupiny obdobných účtů. Celková vykázaná výše závazků tímto ovlivněna nikterak nebyla.

První z těchto položek ve výši 10,8 mld. korun se týká repo operací. Již v roce 2015 Ministerstvo financí provedlo přehodnocení účtování a vykazování těchto operací. Narovnání tehdy existujícího nevyhovujícího stavu si vyžádalo legislativní změny, které ministerstvo provedlo novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2016. Dřívější nevyhovující stav tak byl již napraven, což v kontrolním protokolu potvrzuje také NKÚ.

Druhá položka se týká avalu dokumentu vydaného bankovní institucí se sídlem v České republice ve prospěch mezinárodní organizace ve výši 19,6 mld. korun. Tuto operaci ministerstvo zatřídilo již v roce 2008 mezi „Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“. Na základě doporučení NKÚ tuto transakci ministerstvo znovu vyhodnotí a to jak pro účely sestavení státního závěrečného účtu, tak i pro účely účetnictví. Přesto, že zaúčtování v roce 2008 bylo ze strany NKÚ zpochybněno, je nutné konstatovat, že toto zaúčtování, stejně jako případné přeúčtování, nemělo a nebude mít vliv na žádné ukazatele sledující hospodaření státu, pouze se projeví ve změně účetní struktury pasiv.

Ohledně zjištění, že příloha k účetní závěrce ve své části, která je určena k poskytování dalších doplňujících informací k položkám rozvahy a výsledovky, obsahuje nepřesnosti nebo uvádí neúplné informace ministerstvo uvádí, že přijalo organizační opatření pro eliminaci takovýchto nedostatků.

Ministerstvo financí souhlasí s doporučením NKÚ ohledně potřeby tvořit účetní rezervu na sanaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací v důsledku provozně hospodářské činnosti privatizovaných subjektů. Toto doporučení akceptujeme a již jsme učinili příslušné nápravné kroky.

Ministerstvu financí je též vytýkán způsob oceňování některých účetních případů vykazovaných na podrozvahových účtech. Způsob oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv NKÚ doporučuje sjednotit nejen na úrovni účetní jednotky Ministerstvo financí, ale na úrovni celého státu.

K tomuto Ministerstvo financí sděluje, že v rámci účetní reformy veřejných financí bylo přistoupeno v oblasti způsobu oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. k určitému zjednodušení při použití metody oceňování. Důvodem tohoto zjednodušení byla skutečnost, že vybraným účetním jednotkám byla nově stanovena povinnost účtovat o podmíněných pohledávkách a podmíněných závazcích. V důsledku zavedení této povinnosti má stát přehled nejen o skutečných peněžních tocích a pohledávkách a závazcích, ale i o pravděpodobných rizicích (včetně jejich ocenění), možných výdajích a předpokládaných příjmech, a to v členění podle času a dalších stanovených kritérií.

Na základě shromážděných podnětů vztahujících se ke způsobu oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv od metodických center I. Stupně, kterými jsou ministerstva a kraje, a s ohledem na postupnou harmonizaci právních předpisů v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek s Mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor (IPSAS) se předpokládá postupné odstraňování uvedených zjednodušení. Změna dotčených právních předpisů je připravována s účinností od 1. ledna 2018. V této souvislosti je i zvažována úprava rozsahu položek vykazovaných v knize podrozvahových účtů v příloze v účetní závěrce včetně jejich obsahového vymezení.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.