CZ EN

Státní rozpočet je po sedmi měsících v přebytku 25 mld. Kč

K 31. 7. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 737,3 mld. Kč, celkové výdaje 712,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,0 mld. Kč (v červenci 2016 vykázán přebytek 75,6 mld. Kč).

Meziročně výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za prvních 7 měsíců roku 2017 nižší o 76,7 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Hospodaření státního rozpočtu v letošním roce očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo přebytkem ve výši 5,6 mld. Kč (ve stejném období roku 2016 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 8,4 mld. Kč).

Ukazatel 2016 2017
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index
2017/2016
Rozdíl
2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1  8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 762,42 64,5 1 249,27 1 249,55 737,29 59,0 96,7 -25,12
VÝDAJE CELKEM 686,79 54,9 1 309,27 1 309,60 712,32 54,4 103,7 25,53
SALDO 75,63 . -60,00 -60,05 24,97 -41,6 33,0 -50,65
Saldo bez EU/FM *) -8,38 12,0 -60,00 -60,05 5,59 -9,3 -66,7 13,97
Pokladní plnění za leden - červenec 2017 (v mld. Kč)

*) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly vydané ze SR a v následujících letech budou proplaceny z rozpočtu EU a FM

Příjmy státního rozpočtu

Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostlo o 47,3 mld. Kč, tj. o 7,8 %. Meziročně byly celkové příjmy rozpočtu nižší o 25,1 mld. Kč, tj. o 3,3 %, vlivem nižších prostředků přijatých z rozpočtu EU a FM.

Inkaso DPH ve výši 153,5 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 14,4 mld. Kč, tj. o 10,4 %. Od 1. 1. 2017 klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH ze 70,25 % na 69,68 % ve prospěch podílu obcí (odhad negativního dopadu na SR je 2,1 mld. Kč). Objektivnější srovnání tak dává údaj o inkasu DPH na úrovni veřejných rozpočtů, které vykázalo opět vyšší než původně očekávaný meziroční růst, a to dokonce o 22,2 mld. Kč, tj. o 11,2 %, což je o 5,3 procentního bodu více, než předpokládal rozpočet na rok 2017 proti inkasu roku 2016. Za sedm měsíců letošního roku je celostátní rozpočet DPH plněn na 59,3 %, což je o 3,3 procentní body více než ve stejném období minulého roku.

Za poslední čtyři měsíce roste inkaso DPH soustavně dvouciferným tempem, a to i přesto, že růst výdajů na konečnou spotřebu vlády a domácností, které zásadně ovlivňují vývoj inkasa DPH, dle posledních odhadů za první kvartál roku 2017 dosahuje téměř 6 procent. Rozdíl mezi vyšším tempem růstu inkasa DPH a odhadovaným tempem růstu konečné spotřeby je důsledkem hlavně pozitivních rozpočtových dopadů opatření zavedených v roce 2016 – jedná se o zavedení kontrolního hlášení - a také vlivem zavedení elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod.

Na základě meziroční výše nárůstu inkasa se jasně potvrzuje předpokládaný výraznější efekt druhé fáze EET, která již nyní, za pouhých pět měsíců účinnosti, výrazně předčila očekávaný rozpočtový dopad a stejně tak se ukazuje, že i pozitivní efekt ze zavedení kontrolního hlášení bude nejspíše i tento rok překonán. Meziroční nárůst inkasa DPH za sedm měsíců roku jednoznačně indikuje efektivitu zavedených opatření v boji proti daňovým únikům. Nezanedbatelný přínos má činnost finanční správy, která účinně a důsledně dohlíží na implementaci zmíněných opatření.

Výše zmíněný meziroční nárůst inkasa byl zaznamenán i přes to, že se na inkasu negativně projevilo vládou zavedené snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 % v souvislosti se zavedením EET a také od začátku měsíce března došlo ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u novin a časopisů.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 86,7 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč, tj. o 3,1 %, více než ve stejném období roku 2016.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo ve sledovaném období výše 44,9 mld. Kč, při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Rozpočet této daně počítá s poklesem oproti skutečnosti roku 2016 o 0,5 % zejména z důvodu zavedení tzv. zelené nafty i pro živočišnou prvovýrobu, při možnosti žádat o vrácení daně zpětně i za rok 2016. Dopad tohoto opatření na státní rozpočet v roce 2017 je očekáván ve výši -1,7 mld. Kč a začal se v inkasu daně projevovat již od měsíce května.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 31,7 mld. Kč, což je meziročně o 1,1 mld. Kč, tj. o 3,6 %, více. Po poklesu, který byl patrný v minulých měsících (byl způsoben zejména vracením spotřební daně za staré krabičky, které bylo nutno zlikvidovat v důsledku zavedení vyšší sazby daně) začíná inkaso opět meziročně růst. Rozpočet této daně na rok 2017 je o 2,4 % nad úrovní inkasa roku 2016, očekávaný růst je způsoben zejména zvýšením sazeb spotřební daně z tabákových výrobků od 1. 1. 2017. Bude však patrně utlumen negativními rozpočtovými dopady souvisejícími s přijetím protikuřáckého zákona.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 6,9 mld. Kč, tj. o 12,7 %, dosáhlo výše 61,2 mld. Kč. Meziroční růst inkasa je dán především vysokou úrovní zaměstnanosti, růstem mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře a navýšením platů zaměstnanců v rozpočtové sféře v roce 2017. Vyšší meziroční nárůst inkasa ovlivňuje také vyšší úroveň minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11 tis. Kč a nepřímo i zavedením EET. Negativní dopad na výši inkasa má v průběhu roku 2017 legislativní úprava zvyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě (odhadovaný dopad ve výši cca -0,9 mld. Kč).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo 1,7 mld. Kč, což představuje 33,1 % rozpočtu a meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 119,8 %. Zásadní pozitivní změnou z pohledu státního rozpočtu je úprava rozpočtového určení daní, která od 1. ledna 2017 snížila obcím podíl z celkového výnosu této daně o 30 procentních bodů, a to ve prospěch státního rozpočtu (recipročně došlo k úpravě procentního podílu u výnosu DPH ve prospěch obcí). Negativní dopad na inkaso má zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, které bylo účinné od roku 2016 a s ohledem na splatnost daně se projevuje až v inkasu tohoto roku (očekávaný dopad byl ve výši cca -0,2 mld. Kč).

Na inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč zatím dosáhlo 6,1 mld. Kč, má v roce 2017 zásadní vliv zejména legislativní změna související s osvobozením daně u výsluhového nároku ozbrojených složek (předpokládaný dopad ve výši cca -0,7 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu).

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 7 měsíců roku 65,4 mld. Kč, tj. 57,3 % rozpočtu. Inkaso této daně meziročně vzrostlo o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,7 %, což potvrzuje příznivý ekonomický vývoj v minulém roce. Rozpočtovaná výše této daně na rok 2017 je o 2,7 % vyšší než inkaso roku 2016. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2017 činilo 37,2 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč více než v červnu a červenci 2016 (část inkasa daně od největších plátců se v obou letech projevila nejen v červnu ale i v červenci). Inkaso této daně v roce 2017 neovlivňují žádné další výraznější legislativní změny a pozitivní dopady EET se projeví v souvislosti se splatností daně až v příštím roce.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 6,8 mld. Kč, se v roce 2017 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 19,9 mld. Kč, tj. o 8,1 %, dosáhly 266,6 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,5 % proti skutečnosti 2016. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2017 o 4,9 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak především růst průměrných pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 83,1 mld. Kč (meziroční pokles o 72,4 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU a FM. Ty dosáhly 53,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2016 nižší o 76,7 mld. Kč, což je dáno zejména vysokou skutečností roku 2016, kdy zejména v první polovině roku docházelo k refundacím velkých objemů prostředků, které se vztahovaly k programovému období 2007-2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 712,3 mld. Kč čerpané ke konci července 2017 byly o 25,5 mld. Kč, tj. o 3,7 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2016 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,4 %. Růst celkových výdajů ovlivnily zejména meziročně vyšší běžné výdaje o 40,8 mld. Kč, na což působily nejvíce vyšší sociální dávky o 10,6 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 9,5 mld. Kč (zejména vlivem vyšších platů ve školství). Naopak kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání o 15,2 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM) zatím dosáhly 39,6 mld. Kč, což je o 12,2 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 31. 7. 2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 305,4 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 10,6 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 9,0 mld. Kč, tj. o 3,9 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 90,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 9,5 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 66,3 mld. Kč. Šlo o 4 zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 62,6 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 57,0 mld. Kč) a 3 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,8 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 3,4 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016 a také již částečně zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017 o 9,4 %.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 38,2 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,8 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2016 o 6,6 % vycházel ze zvýšení plateb z 870 Kč na 920 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1. 1. 2017.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 25,6 mld. Kč, což je o 15,2 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2016 o 19,6 mld. Kč, tj. o 23,3 %. Meziroční pokles výrazně ovlivňuje fakt, že v první polovině roku 2016 se ještě poměrně výrazně čerpaly kapitálové výdaje v rámci programového období 2007-2013, zatímco v tomto roce probíhá financování společných programů EU a ČR již prakticky jen prostřednictvím operačních programů z období 2014-2020. Za leden až červenec 2016 dosáhly kapitálové výdaje financované prostřednictvím společných programů EU a ČR z programového období 2014-2020 jen 4,3 mld. Kč, za stejné období roku 2017 tyto výdaje výrazně vzrostly na 12,6 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2017 přebytkem ve výši 25,0 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2016 přebytek nižší o 50,7 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí negativně zejména toky prostředků z EU a FM (na příjmové i výdajové straně), které měly v prvních 7 měsících roku 2017 na hospodaření státního rozpočtu kladný vliv ve výši 19,4 mld. Kč (tj. příjmy z EU a FM byly vyšší než výdaje, které mají být kryty právě EU/FM příjmy), zatímco ve stejném období roku 2016 to bylo 84,0 mld. Kč, tj. o 64,6 mld. Kč více. Po očištění příjmové i výdajové strany o prostředky z rozpočtu EU a FM by hospodaření státního rozpočtu vykázalo meziročně lepší výsledek o 14,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 20,4 mld. Kč (v červenci 2016 přebytkem ve výši 35,0 mld. Kč), když příjmy činily 102,8 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 107,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 82,4 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 72,0 mld. Kč). Na nižší příjmy v samotném červenci o 4,2 mld. Kč měly vliv zejména o 7,7 mld. Kč nižší příjmy z EU a FM. Na vyšší výdaje v samotném červenci o 10,4 mld. Kč měly vliv zejména o 3,7 mld. Kč vyšší kapitálové výdaje.

leden-červenec 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo SR 13 255 10 094 908 -8 826 10 925 688 -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693 -27 562 4 490 25 704 75 628 24 974
Saldo státního rozpočtu / leden-červenec (v mil. Kč)

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2016 2017
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
Příjmy celkem 762,42 64,5 1 249,27 1 249,55 737,29 59,0 96,7 -25,12
v tom:                
Daňové příjmy celkem 606,86 58,3 1 112,79 1 112,79 654,17 58,8 107,8 47,32
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 360,10 58,1 664,96 664,96 387,54 58,3 107,6 27,43
v tom:                
DPH 139,07 56,1 258,20 258,20 153,50 59,4 110,4 14,42
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 84,10 59,2 151,00 151,00 86,70 57,4 103,1 2,60
- Spotřební daň z minerálních olejů 43,83 59,3 78,40 78,40 44,89 57,3 102,4 1,05
- Spotřební daň z tabákových výrobků 30,55 59,1 55,70 55,70 31,66 56,8 103,6 1,11
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 0,94 49,4 1,90 1,90 1,04 54,6 110,4 0,10
Daně z příjmů PO 63,10 62,2 114,20 114,20 65,42 57,3 103,7 2,33
Daně z příjmů FO - v tom: 61,35 56,5 120,40 120,40 69,01 57,3 112,5 7,66
- z kapitálových výnosů 6,28 57,1 10,10 10,10 6,10 60,4 97,1 -0,18
- ze závislé činnosti 54,28 56,6 105,10 105,10 61,19 58,2 112,7 6,91
- z přiznání 0,78 46,1 5,20 5,20 1,72 33,1 219,8 0,94
Správní poplatky 0,82 58,4 1,41 1,41 0,82 58,6 100,0 0,00
Majetkové daně - v tom: 7,02 68,1 11,60 11,60 6,84 58,9 97,4 -0,18
- Daň dědická 0,01 x 0,00 0,00 0,00 x 45,5 0,00
- Daň darovací -0,23 x 0,00 0,00 -0,03 x x 0,20
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 7,24 70,3 11,60 11,60 6,86 59,1 94,8 -0,38
Poplatky za uložení odpadů 0,83 53,8 1,55 1,55 0,88 57,0 105,9 0,05
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,14 141,2 0,10 0,10 0,14 144,9 102,6 0,00
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 2,09 49,7 4,20 4,20 2,79 66,4 133,6 0,70
Ostatní daňové příjmy *) 1,59 64,5 2,30 2,30 1,43 62,3 90,2 -0,16
Pojistné na SZ - z toho: 246,75 58,5 447,83 447,83 266,64 59,5 108,1 19,88
- na důchody 219,40 58,5 398,06 398,06 237,09 59,6 108,1 17,69
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 155,56 111,4 136,49 136,76 83,12 60,8 53,4 -72,44
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 146,42 119,6 119,05 119,32 69,49 58,2 47,5 -76,93
- Příjmy z EU/FM **) 130,47 138,7 97,07 97,34 53,77 55,2 41,2 -76,69
- Soudní poplatky 0,71 62,8 1,19 1,19 0,64 53,7 89,7 -0,07
- Příjmy sdílené s EU 0,92 58,9 1,60 1,60 1,04 64,6 112,6 0,12
Kapitola Operace SFA 0,42 69,4 0,62 0,62 0,61 98,7 146,2 0,19
Kapitola Státní dluh 0,00 x 0,00 0,00 0,38 x x 0,38
Kapitola VPS 8,72 52,3 16,82 16,82 12,63 75,1 144,8 3,91

*) dopočet do celku
**) ve skutečnosti roku 2016 a 2017 jsou uvedeny jen prostředky na krytí výdajů na Společnou zemědělskou politiku a na komunitární programy a převody z Národního fondu

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2015 Celkem r. 2016 Celkem r. 2017 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-červenec % plnění 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   805,34     859,33     929,09   53,99 69,76 106,7 108,1
- Daňové příjmy 790,08 462,03 58,5 857,53 499,99 58,3 920,96 539,84 58,6 37,96 39,85 108,2 108,0
                           
- DPH 321,60 189,42 58,9 352,60 197,62 56,0 370,50 219,79 59,3 8,21 22,17 104,3 111,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 142,60 82,52 57,9 149,40 88,49 59,2 158,80 91,19 57,4 5,96 2,71 107,2 103,1
- daně z příjmů PO 131,90 83,33 63,2 150,20 93,66 62,4 169,20 96,97 57,3 10,33 3,30 112,4 103,5
- daně z příjmů FO 157,80 81,54 51,7 165,10 93,09 56,4 180,50 103,80 57,5 11,55 10,71 114,2 111,5
- z kapitálových výnosů 13,50 9,22 68,3 16,20 9,23 57,0 14,90 8,96 60,1 0,01 -0,27 100,1 97,0
- ze závislé činnosti 137,90 74,51 54,0 145,40 82,23 56,6 159,20 92,69 58,2 7,72 10,46 110,4 112,7
- z přiznání 6,40 -2,19 x 3,50 1,62 46,4 6,40 2,15 33,6 3,82 0,52 x 132,2
- silniční daň 5,40 3,66 67,8 5,70 3,87 67,9 5,90 3,94 66,8 0,21 0,07 105,8 101,8
- daň z nemovitých věcí 10,10 7,19 71,2 10,30 7,35 71,4 10,40 7,51 72,2 0,16 0,16 102,2 102,1
- majetkové daně 9,50 6,22 65,4 10,30 7,02 68,1 11,60 6,84 58,9 0,80 -0,18 112,9 97,4
- dálniční poplatek ****) 4,10 3,21 78,2 4,20 3,41 81,3 4,50 3,74 83,1 0,21 0,32 106,4 109,5
- ostatní daně a poplatky 7,08 4,94 69,7 9,73 5,47 56,3 9,56 6,07 63,5 0,53 0,60 110,8 110,9
                           
- Pojistné na SZ 400,67 233,21 58,2 421,99 246,75 58,5 447,83 266,64 59,5 13,55 19,88 105,8 108,1
                           
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   110,10     112,58     122,61   2,48 10,03 102,3 108,9

*) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2016 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2016 2017
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2017/2016 Rozdíl 2017-2016
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 686,79 54,9 1 309,27 1 309,60 712,32 54,4 103,7 25,53
Běžné výdaje 645,97 55,2 1 205,40 1 203,50 686,74 57,1 106,3 40,77
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 52,49 47,8 118,78 119,70 56,56 47,3 107,8 4,07
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 54,46 44,2 119,28 114,83 55,27 48,1 101,5 0,81
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 23,91 46,1 46,32 44,47 19,41 43,6 81,2 -4,50
- Výdaje na realizaci záruk 0,65 33,7 1,29 1,29 0,71 54,9 108,8 0,06
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 18,52 36,0 49,31 46,90 24,69 52,7 133,3 6,17
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 8,39 80,6 13,59 13,91 9,32 67,0 111,1 0,93
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 21,36 48,6 40,72 41,80 17,64 42,2 82,6 -3,72
- Neinvestiční transfery SZIF 18,28 53,8 32,25 31,94 14,66 45,9 80,2 -3,62
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 36,49 57,9 66,36 65,76 38,24 58,1 104,8 1,75
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 81,28 65,4 128,73 131,04 90,73 69,2 111,6 9,45
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 42,01 73,0 62,52 66,13 46,92 70,9 111,7 4,91
Sociální dávky **) - v tom: 294,75 57,7 530,47 530,29 305,39 57,6 103,6 10,64
- Důchody 228,02 57,6 411,35 411,35 236,97 57,6 103,9 8,95
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,06 67,8 8,45 8,44 4,86 57,6 96,2 -0,19
- Ostatní soc.dávky 39,48 58,5 70,66 70,50 41,63 59,0 105,4 2,14
- Státní soc.podpora 22,19 56,4 40,01 39,99 21,93 54,8 98,8 -0,27
Stavební spoření 4,14 84,4 4,60 4,60 3,89 84,6 94,1 -0,25
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,40 47,2 7,30 7,30 3,42 46,9 100,8 0,03
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 18,93 46,7 37,50 37,50 22,26 59,4 117,6 3,33
Ostatní běžné výdaje ***) 9,75 41,3 26,24 23,75 12,40 52,2 127,1 2,64
Kapitálové výdaje 40,82 50,3 103,87 106,10 25,58 24,1 62,7 -15,24
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 3,60 29,5 15,77 15,91 4,92 30,9 136,8 1,33
Investiční transfery podnikatelským subjektům 8,71 124,6 5,20 6,42 2,60 40,4 29,8 -6,12
Investiční transfery státním fondům - z toho: 3,56 12,1 38,68 39,19 6,65 17,0 186,5 3,08
- Investiční transfery SFDI 3,27 12,6 33,53 33,73 4,21 12,5 128,6 0,94
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 17,07 293,3 5,92 9,11 5,09 55,9 29,9 -11,97
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 5,58 58,8 10,56 11,32 4,63 40,9 82,9 -0,96
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,29 13,3 27,75 24,15 1,69 7,0 73,9 -0,60
Saldo hospodaření SR 75,63 . -60,00 -60,05 24,97 . 33,0 -50,65

*) skutečnost v roce 2016 a 2017 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.