CZ EN

Státní rozpočet dosáhl na konci července přebytku 16,6 mld. Kč

K 31.7.2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 799,4 mld. Kč, celkové výdaje 782,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 16,6 mld. Kč (v červenci 2017 vykázán přebytek 25,0 mld. Kč).

Na meziročně horší výsledek hospodaření státního rozpočtu mají již od dubna významný vliv dva faktory. Prvním z nich je 5,8 mld. Kč, které byly v dubnu 2017 převedeny z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění (letos se s těmito převody nepočítá z důvodu očekávaného přebytku). Druhým faktorem je 4,3 mld. Kč, které byly v dubnu 2018 převedeny do EGAP, a.s. (loni byly pojistné fondy EGAP, a,s, doplněny částkou 2,8 mld. Kč až v prosinci). Po odečtení těchto vlivů, které narušují meziroční srovnatelnost, by hospodaření státního rozpočtu dosáhlo lepšího výsledku než na konci července 2017.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 4,1 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 5,6 mld. Kč.

Pokladní plnění za leden - červenec 2018 (v mld. Kč)
Ukazatel 2017 2018
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index
2018/2017
Rozdíl
2018-2017
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1  8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 737,29 59,0 1 314,50 1 323,13 799,37 60,4 108,4 62,08
VÝDAJE CELKEM 712,32 54,4 1 364,50 1 373,13 782,79 57,0 109,9 70,47
SALDO 24,97 . -50,00 -50,00 16,58 . 66,4 -8,39
Saldo bez EU/FM *) 5,57 . -50,00 -50,00 -4,13 8,3 . -9,70

 *) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly předfinancovány ze SR a následně jsou propláceny z rozpočtu EU a FM

Příjmy státního rozpočtu

Výše celkových příjmů byla pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které při meziročním růstu o 48,6 mld. Kč, tj. o 7,4 %, zatím dosáhly 702,8 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 160,3 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 6,9 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Od 1.1.2018 klesl změnou rozpočtového určení daní podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH z 69,68 % na 67,5 % ve prospěch podílu obcí (odhad negativního dopadu na SR je 9 mld. Kč). Objektivnější meziroční srovnání tak podává údaj o inkasu DPH na úrovni veřejných rozpočtů, kde byl dosažen meziroční růst o 17,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %. Skutečný meziroční růst inkasa DPH byl vyšší než odhadovaný meziroční růst výdajů na spotřebu vlády a domácností, což indikuje stále pozitivní dodatečný efekt ze zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení.

Celoroční plánovaný růst celostátního inkasa DPH vychází z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky doprovázeného růstem platů jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení.

Od 1. března 2018 mělo dojít k účinnosti třetí vlny elektronické evidence tržeb, kdy se do tohoto systému, který odstraňuje u nepoctivých podnikatelů neoprávněnou konkurenční výhodu v podobě neplacení daní, měli zapojit zástupci svobodných povolání, zemědělci, podnikatelé v dopravě a někteří další. Účinnost třetí (i čtvrté) vlny byla odložena, což bude mít negativní dopad na celoroční plánované inkaso DPH v roce 2018. Negativně se do výběru DPH projevuje v roce 2018 i celoroční dopad přesunu novin a časopisů do druhé snížené sazby, který způsobí snížení inkasa o 0,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů. Negativní vliv má také změna režimu DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 87,3 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,7 %, více než na konci července 2017.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 45,6 mld. Kč při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 1,5 %. Rozpočet této daně počítá s nárůstem proti skutečnosti 2017 o 1,3 % zejména z důvodu pokračujícího pozitivního ekonomického vývoje. Proti výraznějšímu růstu působí opatření zavádějící vrácení daně za tzv. zelenou naftu i pro živočišnou prvovýrobu, které se pro rok 2018 promítá již v plné výši.

Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků dosáhlo 31,3 mld. Kč, což je meziročně o 0,3 mld. Kč, tj. o 1,1 %, méně. Důvodem mohou být nahodilé meziměsíční i meziroční výkyvy množství odebraných tabákových nálepek či možný vliv protikuřáckého zákona. Částečný negativní vliv na inkaso v delším časovém horizontu může mít i možný přesun kuřáků k alternativním produktům (zahřívané tabákové výrobky, elektronické cigarety). V rozpočtu této daně na rok 2018 se promítlo zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2018, nicméně tento efekt bude tlumen dopadem tzv. protikuřáckého zákona, jehož očekávaným efektem je snížení spotřeby tabákových výrobků. Tento zákon je účinný od června roku 2017 a plně by se jeho důsledek měl promítnout až v roce 2018.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 15,1 %, zatím dosáhlo 70,4 mld. Kč. Meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2017 je odrazem pokračujícího vysokého růstu mezd jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Meziroční přírůstky inkasa opět předběžně indikují pozitivní dopad na inkaso z důvodu zvýšení minimální mzdy a z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb. Obě opatření přispívají ke snižování podílu šedé ekonomiky a k řádnému zdanění vyplácených mezd. Naopak negativní dopad na výši inkasa mají v průběhu roku 2018 legislativní úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projevily zpětně při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný celoroční negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč má také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) dosáhlo 1,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,2 mld. Kč, tj. o 14,3 %. Na plánovaný růst inkasa této daně proti skutečnosti roku 2017 o 10,9 % má mít v průběhu roku 2018 pozitivní vliv hlavně zavedení elektronické evidence tržeb. Naopak negativní dopad lze předpokládat například z titulu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů při jejich současném zastropování s očekávaným dopadem ve výši -1,4 mld. Kč, který se na inkasu této daně už pravděpodobně projevil. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2017 má v roce 2018 ještě dodatečný negativní dopad ve výši 0,3 mld. Kč.

Na inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, tj. o 14,2 %, dosáhlo 7,0 mld. Kč, nemají v letošním roce vliv žádné výraznější legislativní úpravy.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 7 měsíců roku 67,1 mld. Kč, tj. 56,7 % rozpočtu. Výběr této daně meziročně vzrostl o 1,7 mld. Kč, tj. o 2,6 %, což potvrzuje příznivý ekonomický vývoj v minulém roce. V roce 2018 je rozpočet této daně o 2,8 % vyšší než inkaso roku 2017. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2018 činilo 37,9 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč více než v červnu a červenci 2017 (část inkasa daně od největších plátců se v obou letech projevila nejen v červnu ale i v červenci). Nicméně vzhledem k zákonným lhůtám pro podání daňového přiznání bude vypořádání daňové povinnosti ještě pokračovat v rámci měsíce srpna a mírně i v dalších měsících. Inkaso je v průběhu tohoto roku pozitivně ovlivněno dopadem zavedení elektronické evidence tržeb.

U inkasa daně z nabytí nemovitých věcí, které při meziročním růstu o 14,9 % dosáhlo 7,9 mld. Kč, se v roce 2018 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Na vývoj inkasa by tak mohla mít vliv pouze předpokládaná mírná stagnace realitního trhu.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 28,0 mld. Kč, tj. o 10,5 %, dosáhly 294,7 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 6,6 % proti skutečnosti 2017. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2018 o 6,8 %, ve kterém se promítl jak růst zaměstnanosti, tak i růst průměrných pracovních příjmů.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 96,6 mld. Kč (meziroční růst o 13,5 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z rozpočtu EU a FM. Ty dosáhly 70,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2017 vyšší o 17,0 mld. Kč. Na jejich výši mělo výrazný vliv inkaso 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007-2013.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 782,8 mld. Kč čerpané ke konci července 2018 byly o 70,5 mld. Kč, tj. o 9,9 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Oproti skutečnému čerpání v roce 2017 rozpočet předpokládá jejich růst o 7,3 %. Meziroční růst ovlivnily zejména výdaje na důchody vyšší o 13,2 mld. Kč, dále dotace na přímé náklady základních a středních škol vyšší o 10,4 mld. Kč, výdaje na platy v ústředních orgánech státní správy vyšší o 8,0 mld. Kč, transfery podnikatelským subjektům vyšší o 4,9 mld. Kč (zejména vliv 4,3 mld. Kč určených na doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.), transfery příspěvkovým apod. organizacím vyšší 4,7 mld. Kč a také transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách vyšší o 4,4 mld. Kč. Meziročně vyšší o 15,4 mld. Kč byly i kapitálové výdaje. Výdaje na financování společných programů EU/FM a ČR (vč. SZP) zatím dosáhly 57,5 mld. Kč, což je o 17,8 mld. Kč více než v červenci 2017 (z toho růst o 14,2 mld. Kč se týkal kapitálových výdajů). Schopnost realizovat společné programy EU a ČR v rámci programového období 2014-2020 tak z meziročního hlediska výrazně roste.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 557,9 mld. Kč, což je o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2017 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,6 %). K 31.7.2018 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 322,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 16,7 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 13,2 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Výdaje na důchody v roce 2018 rostou i díky zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč a procentní výměry o 3,5 % (tj. v průměru o 475 Kč měsíčně).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 104,9 mld. Kč a meziročně vzrostly o 14,2 mld. Kč. Na jejich objemu i růstu se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč. Šlo o zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 72,4 mld. Kč (v červenci 2017 to bylo 62,6 mld. Kč) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 4,4 mld. Kč (v červenci 2017 to bylo 3,8 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení tarifních platů pedagogickým pracovníkům o 15 % a nepedagogickým pracovníkům o 10 % platné od 1. listopadu 2017.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 40,0 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,8 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2017 o 7,0 % vychází zejména ze zvýšení plateb z 920 Kč na 969 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2018.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 41,0 mld. Kč a i přes výrazný meziroční růst o 15,4 mld. Kč, tj. o 60,3 %, je výše jejich čerpání zatím jen na 44,5 % rozpočtu, což ovlivnila tradičně pomalejší realizace investic v první polovině roku. Z této částky bylo 27,2 mld. Kč určeno na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP), což je meziročně více o 14,2 mld. Kč, tj. o 108,5 %.

Schválený rozpočet je nad úrovní skutečného čerpání kapitálových výdajů roku 2017 o 8,4 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Je tvořen prostředky ve výši 36,2 mld. Kč, které mají financovat společné programy EU a ČR (vč. SZP a FM). Zbývajících 54,0 mld. Kč představuje prostředky, které mají být čerpány výhradně z národních zdrojů. Navíc nad rámec rozpočtu budou moci organizační složky státu realizovat investiční výdaje i prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, jejichž stav na začátku roku 2018 byl necelých 100 mld. Kč (ke konci července byly čerpány ve výši 25,4 mld. Kč).       

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2018 přebytkem ve výši 16,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2017 výsledek horší o 8,4 mld. Kč. Při očištění hospodaření státního rozpočtu o toky EU a FM prostředků jak na příjmové, tak výdajové straně by saldo představovalo meziročně horší výsledek o 9,7 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 22,5 mld. Kč (v červenci 2017 přebytkem ve výši 20,4 mld. Kč), když příjmy činily 111,2 mld. Kč (v červenci 2017 to bylo 102,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 88,8 mld. Kč (v červenci 2018 to bylo 82,4 mld. Kč). Na vyšších příjmech v samotném červenci o 8,5 mld. Kč se nejvíce podílely příjmy z pojistného na sociální zabezpečení vyšší o 4,5 mld. Kč a inkaso DPPO vyšší o 2,4 mld. Kč. Na vyšších výdajích v samotném červenci o 6,3 mld. Kč se nejvíce podílely sociální dávky vyšší o 3,7 mld. Kč a kapitálové výdaje vyšší o 2,7 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu / leden - červenec (v mil. Kč)
leden-červenec 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo SR 13 255 10 094 908 -8 826 10 925 688 -2 126 -23 519 -26 854 -62 113 -48 798 10 259 -445 19 676 9 275 -76 160 -69 007 -61 056 -51 693 -27 562 4 490 25 704 75 628 24 974 16 584

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2017 2018
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2018/2017 Rozdíl 2018-2017
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
Příjmy celkem 737,29 59,0 1 314,50 1 323,13 799,37 60,4 108,4 62,08
v tom:                
Daňové příjmy celkem 654,17 58,8 1 219,23 1 219,23 702,80 57,6 107,4 48,63
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 387,54 58,3 722,29 722,29 408,12 56,5 105,3 20,59
v tom:                
DPH 153,50 59,4 280,90 280,90 160,35 57,1 104,5 6,85
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 86,70 57,4 154,70 154,70 87,33 56,5 100,7 0,63
- Spotřební daň z minerálních olejů 44,89 57,3 81,90 81,90 45,58 55,7 101,5 0,69
- Spotřební daň z tabákových výrobků 31,66 56,8 55,50 55,50 31,32 56,4 98,9 -0,34
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1,04 54,6 1,90 1,90 1,05 55,2 101,2 0,01
Daně z příjmů PO 65,42 57,3 118,40 118,40 67,12 56,7 102,6 1,70
Daně z příjmů FO - v tom: 69,01 57,3 145,40 145,40 78,88 54,2 114,3 9,87
- vybíraná srážkou 6,10 60,4 10,70 10,70 6,96 65,1 114,2 0,87
- placená plátci 61,19 58,2 127,90 127,90 70,44 55,1 115,1 9,25
- placená poplatníky 1,72 33,1 6,80 6,80 1,48 21,7 85,7 -0,25
Majetkové daně - v tom: 6,84 58,9 12,00 12,00 7,88 65,7 115,3 1,05
- Daň dědická 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 77,8 0,00
- Daň darovací -0,03 x 0,00 0,00 0,00 x x 0,03
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 6,86 59,1 12,00 12,00 7,88 65,7 114,9 1,02
Poplatky za uložení odpadů 0,88 57,0 1,55 1,55 0,97 62,3 109,3 0,08
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,14 144,9 0,20 0,20 0,29 144,4 199,4 0,14
Daň z hazardních her (vč. zrušených odvodů z loterií a VHP) 2,79 66,4 4,80 4,80 2,54 52,9 91,1 -0,25
Ostatní daňové příjmy *) 2,26 60,9 4,34 4,34 2,77 63,7 122,7 0,51
Pojistné na SZ - z toho: 266,64 59,5 496,94 496,94 294,68 59,3 110,5 28,04
- na důchody 237,09 59,6 443,69 443,69 262,01 59,1 110,5 24,92
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 83,12 60,8 95,26 103,90 96,57 92,9 116,2 13,45
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 69,49 58,2 92,19 100,82 92,01 91,3 132,4 22,53
- Příjmy z EU/FM 53,85 55,3 70,22 78,85 70,83 89,8 131,5 16,98
- Soudní poplatky 0,64 53,7 1,19 1,19 0,68 57,4 106,9 0,04
- Příjmy sdílené s EU 1,04 64,6 1,66 1,66 0,95 57,3 91,6 -0,09
Kapitola Operace SFA 0,61 98,7 0,35 0,35 0,43 124,2 70,1 -0,18
Kapitola Státní dluh 0,38 x 0,00 0,00 0,00 x x -0,38
Kapitola VPS 12,63 75,1 2,73 2,73 4,13 151,3 32,7 -8,51

*) dopočet do celku

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2016 Celkem r. 2017 Celkem r. 2018 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený Skut.* leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.** leden-červenec % plnění Rozpočet schválený Skut.*** leden-červenec % plnění 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy (vč. poj.na SZ a poj. na VZP)   844,83     911,84     987,80   67,00 75,96 107,9 108,3
- Daňové příjmy 857,53 499,99 58,3 920,96 539,84 58,6 1 017,89 576,91 56,7 39,85 37,07 108,0 106,9
- DPH 352,60 197,62 56,0 370,50 219,79 59,3 416,10 237,09 57,0 22,17 17,30 111,2 107,9
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,40 88,49 59,2 158,80 91,19 57,4 162,90 91,89 56,4 2,71 0,70 103,1 100,8
- daně z příjmů PO 150,20 93,66 62,4 169,20 96,97 57,3 175,40 99,50 56,7 3,30 2,53 103,5 102,6
- daně z příjmů FO 165,10 93,09 56,4 180,50 103,80 57,5 218,10 118,78 54,5 10,71 14,98 111,5 114,4
- vybíraná srážkou 16,20 9,23 57,0 14,90 8,96 60,1 15,80 10,25 64,9 -0,27 1,29 97,0 114,4
- placená plátci 145,40 82,23 56,6 159,20 92,69 58,2 193,80 106,70 55,1 10,46 14,01 112,7 115,1
- placená poplatníky 3,50 1,62 46,4 6,40 2,15 33,6 8,50 1,84 21,6 0,52 -0,31 132,2 85,4
- silniční daň 5,70 3,87 67,9 5,90 3,94 66,8 6,10 4,04 66,2 0,07 0,10 101,8 102,5
- daň z nemovitých věcí 10,30 7,35 71,4 10,40 7,51 72,2 11,40 7,57 66,4 0,16 0,07 102,1 100,9
- majetkové daně 10,30 7,02 68,1 11,60 6,84 58,9 12,00 7,88 65,7 -0,18 1,05 97,4 115,3
- dálniční poplatek ****) 4,20 3,41 81,3 4,50 3,74 83,1 5,00 3,58 71,6 0,32 -0,16 109,5 95,8
- ostatní daně a poplatky 9,73 5,47 56,3 9,56 6,07 63,5 10,89 6,56 60,2 0,60 0,49 110,9 108,1
- Pojistné na SZ 421,99 246,75 58,5 447,83 266,64 59,5 496,94 294,68 59,3 19,88 28,04 108,1 110,5
- Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)   98,09     105,36     116,21   7,27 10,85 107,4 110,3

*) v celost.daních v roce 2016 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) v celost.daních v roce 2018 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,1 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (5,4 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) jde o výběr pojistného zdr. pojišťovnami. V souvislosti se zavedením nového způsobu přerozdělování dle PCG se jedná pouze o vybrané pojistné za období od 1.1. do 30.6. Pro srovnání v předchozích letech se jedná o výběr od 18.12. do 17.6. Nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR.

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2017 2018
Skutečnost
leden-červenec
% plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
leden-červenec
% plnění Index 2018/2017 Rozdíl 2018-2017
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 712,32 54,4 1 364,50 1 373,13 782,79 57,0 109,9 70,47
Běžné výdaje 686,74 57,1 1 274,37 1 280,94 741,78 57,9 108,0 55,04
v tom:                
Platy a podobné a související výdaje 56,56 47,3 133,72 133,84 64,58 48,3 114,2 8,02
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 55,27 48,1 119,21 118,02 56,04 47,5 101,4 0,77
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 19,41 43,6 45,22 44,92 20,25 45,1 104,3 0,84
- Výdaje na realizaci záruk 0,71 54,9 0,45 0,45 0,21 46,0 29,4 -0,50
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 24,69 52,7 47,84 53,69 29,59 55,1 119,8 4,90
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 9,32 67,0 11,78 15,00 11,65 77,7 125,0 2,33
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 17,64 42,2 34,95 38,99 21,21 54,4 120,2 3,57
- Neinvestiční transfery SZIF 14,66 45,9 29,07 31,09 16,75 53,9 114,3 2,10
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 38,24 58,1 69,80 69,80 39,99 57,3 104,6 1,75
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 90,73 69,2 152,34 154,44 104,90 67,9 115,6 14,16
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 46,92 70,9 67,91 69,78 51,58 73,9 109,9 4,67
Sociální dávky **) - v tom: 305,39 57,6 557,88 557,10 322,13 57,8 105,5 16,74
- Důchody 236,97 57,6 429,28 429,28 250,14 58,3 105,6 13,16
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,86 57,6 6,97 6,93 4,53 65,4 93,1 -0,33
- Ostatní soc.dávky 41,63 59,0 77,72 76,99 44,55 57,9 107,0 2,93
- Státní soc.podpora 21,93 54,8 43,91 43,89 22,91 52,2 104,5 0,98
Stavební spoření 3,89 84,6 4,15 4,15 3,87 93,2 99,5 -0,02
Státní příspěvek na důchodové připojištění 3,42 46,9 6,95 6,95 3,47 49,9 101,3 0,04
Odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU 22,26 59,4 39,55 39,55 22,14 56,0 99,4 -0,12
Ostatní běžné výdaje ***) 12,40 52,2 28,30 19,63 10,62 54,1 85,7 -1,78
Kapitálové výdaje 25,58 24,1 90,12 92,19 41,01 44,5 160,3 15,43
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 4,92 30,9 17,19 16,12 4,47 27,7 90,8 -0,45
Investiční transfery podnikatelským subjektům 2,60 40,4 4,60 4,96 6,31 127,3 243,2 3,72
Investiční transfery státním fondům - z toho: 6,65 17,0 40,60 39,59 11,29 28,5 169,9 4,64
- Investiční transfery SFDI 4,21 12,5 35,92 36,92 7,94 21,5 188,7 3,73
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 5,09 55,9 4,96 5,14 6,53 127,0 128,1 1,43
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 4,63 40,9 10,23 13,88 10,14 73,0 219,2 5,51
Ostatní kapitálové výdaje ***) 1,69 7,0 12,54 12,50 2,27 18,2 134,0 0,58
Saldo hospodaření SR 24,97 . -50,00 -50,00 16,58 . . -8,39

*) skutečnost v roce 2017 a 2018 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.