CZ EN

Ministerstvo financí předložilo vládě rozpočet na rok 2021

Ministerstvo financí sestavilo návrh státního rozpočtu na rok 2021, který reflektuje přetrvávající dopady pandemie, vládní opatření k jejich zmírnění a dlouhodobé priority vlády. Hlavním cílem státního rozpočtu je využít nízkou úroveň veřejného zadlužení České republiky k realizaci opatření, které pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel, zmírnit negativní dopady pandemie na nejpostiženější skupiny a prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst.

Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, schodkem 320 mld. Kč a rekordními investicemi za 186,9 mld. Kč. Po započtení vlivu prostředků z EU zůstává schodek stejný, ale dochází ke zvýšení příjmů na 1486,8 mld. Kč a výdajů na 1806,8 mld. Kč. Ve srovnání s posledním předkrizovým rozpočtem, kterým byl návrh státního rozpočtu na rok 2020, dochází ke zvýšení plánovaného schodku o 280 mld. Kč. Příčiny vyššího schodku jsou rovnoměrně rozloženy na příjmovou a výdajovou stranu v poměru cca 50:50. Většina faktorů způsobujících vyšší schodek má dočasný charakter a plně odezní po návratu zdravotní a ekonomické situace do normálu. Ostatní faktory budou působit dlouhodobě s cílem podpořit dlouhodobý ekonomický růst (a daňové příjmy s ním spojené), rozvoj klíčových odvětví národního hospodářství (doprava, školství) a péči o zdraví obyvatelstva (modernizace zdravotnictví).

  2020 (1.1.) 2021 Změna
Srovnání státního rozpočtu 2020 / 2021 (bez EU)
Příjmy 1466,6 1328,2 138,4
Výdaje 1506,6 1648,2 141,6
Saldo -40 -320 -280

„Z jednání s ministry financí ostatních zemí Evropské unie vím, že všechny země postupují obdobně anebo pomáhají a rozvolňují ještě více. Česká republika má však tu nespornou výhodu, že se nám v uplynulých sedmi letech podařilo snížit státní dluh z 41 % na 29 % HDP a naše veřejné finance tak posunout na čtvrté nejlepší místo v EU. Díky těmto výchozím podmínkám tak zůstane naše zadlužení v poměru k HDP i na konci letošního roku nižší, než jaké jsme vykazovali v roce 2013. Nepochybuji, že ve srovnání s ostatními zeměmi zůstaneme mezi těmi rozpočtově nejzodpovědnějšími,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Mezi přímé fiskální důsledky pandemie nebo dočasné stabilizátory na příjmové straně patří:

 • Pokles daňových příjmů v důsledku propadu ekonomiky: 57,7 mld. Kč
 • Pokles příjmů z pojistného na sociální zabezpečení: 37,9 mld. Kč
 • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty za rok 2020 (loss carryback): 8,9 mld. Kč
 • Pokles dividend z majetkových účastí státu (zejména Letiště Praha): 1,5 mld. Kč

Mezi přímé fiskální důsledky pandemie nebo dočasné stabilizátory na výdajové straně patří:

 • Stabilizace systému veřejného zdravotnictví a zlepšení kvality péče prostřednictvím zvýšení platby ze státního rozpočtu na zdravotní pojištění: 52,8 mld. Kč
 • Nárůst kapitálových výdajů (investic) na rekordních 186,9 mld. Kč: 40,2 mld. Kč
 • Vyšší výdaje na dávky v nezaměstnanosti v důsledku vývoje ekonomiky: 7,9 mld. Kč
 • Nárůst doprovodných sociálních výdajů: 7,4 mld. Kč

Nad rámec těchto přímých důsledků pandemie v celkovém úhrnu přesahujícím 214 miliard korun zahrnuje státní rozpočet na rok 2021 také opatření, která zásadním způsobem přispějí k obnově udržitelného ekonomického růstu. Jedná se zejména o následující:

 • Zákonná valorizace důchodů o 839 Kč měsíčně: 29,5 mld. Kč
 • Posílení kapitoly výdajů na vzdělávání v kapitole MŠMT (například navýšení platů pracovníků ve školství): 19 mld. Kč
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí s cílem oživit nemovitostní trh v ČR: 13,5 mld. Kč
 • Snížení sazby DPH od 1.5.2020 na podporu vybraných sektorů hospodářství (např. ubytování, kultura, sport): 2,5 mld. Kč
 • Posílení výdajů na vědu a výzkum z 46,8 mld. Kč na 47,7 mld. Kč: 1 mld. Kč

„Předložený rozpočet přináší rekordní investice do budoucnosti České republiky a zásadně navyšuje výdaje do zdravotního systému, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí boje s pandemií, a které pocítí pacienti na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Zvyšuje také životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Je to rozpočet, který přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky a co nejrychlejší návrat k předkrizovému vývoji,“ říká ministryně financí a uzavírá: „Míra úsporných opatření ve výši pěti procent provozních nákladů státu byla nastavena tak, aby byla rozpočtově přínosná, ale zároveň nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a zhoršení ekonomických očekávání.“

číslo kapitoly KAPITOLA 2020 2020 2021 2021 2021-2020 2021-2020
původní SR  vč. EU a FM původní SR bez EU a FM a bez úč. Operace SZIF vč. EU a FM bez EU a FM a bez úč. Operace SZIF rozdíly vč. EU a FM rozdíly bez EU a FM a SZIF
    1 2 3 4 5=3-1 6=4-2
Přehled jednotlivých kapitol
301 Kancelář prezidenta republiky 419 324 007 419 324 007 422 814 860 419 324 007 3 490 853 0
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 393 659 786 1 393 659 786 1 438 595 893 1 438 595 893 44 936 107 44 936 107
303 Senát Parlamentu 645 607 330 645 607 330 635 793 524 635 793 524 -9 813 806 -9 813 806
304 Úřad vlády České republiky 1 091 826 213 1 062 846 452 1 047 452 030 1 034 914 472 -44 374 183 -27 931 980
305 Bezpečnostní informační služba 2 147 315 000 2 147 315 000 2 297 315 000 2 297 315 000 150 000 000 150 000 000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 171 302 949 8 144 552 917 8 622 642 916 8 597 440 744 451 339 967 452 887 827
307 Ministerstvo obrany 75 500 365 700 75 448 513 750 85 359 896 857 85 315 989 374 9 859 531 157 9 867 475 624
308 Národní bezpečnostní úřad 295 080 427 295 080 427 293 406 347 293 406 347 -1 674 080 -1 674 080
309 Kancelář veřejného ochránce práv 152 615 216 152 375 006 169 138 006 159 567 006 16 522 790 7 192 000
312 Ministerstvo financí 23 889 153 719 23 668 636 783 23 776 770 998 23 594 067 043 -112 382 721 -74 569 740
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 686 800 038 058 680 943 474 537 707 774 496 869 702 705 971 027 20 974 458 811 21 762 496 490
314 Ministerstvo vnitra 81 519 358 975 80 131 603 111 84 757 415 182 83 479 863 852 3 238 056 207 3 348 260 741
315 Ministerstvo životního prostředí 15 899 438 896 6 309 288 896 11 350 123 915 5 290 404 735 -4 549 314 981 -1 018 884 161
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 26 631 530 110 5 133 890 015 29 380 919 227 3 845 701 567 2 749 389 117 -1 288 188 448
321 Grantová agentura České republiky 4 360 546 000 4 360 546 000 4 380 546 000 4 380 546 000 20 000 000 20 000 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 49 104 100 259 37 064 266 259 45 636 114 012 35 625 055 902 -3 467 986 247 -1 439 210 357
327 Ministerstvo dopravy 67 972 681 089 54 472 170 281 115 997 437 890 76 294 415 076 48 024 756 801 21 822 244 795
328 Český telekomunikační úřad 2 585 053 062 2 585 053 062 2 236 424 562 2 236 424 562 -348 628 500 -348 628 500
329 Ministerstvo zemědělství 56 544 982 069 24 130 206 753 55 354 336 170 25 130 122 976 -1 190 645 899 999 916 223
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 226 467 000 210 214 278 673 954 239 655 319 850 226 461 098 351 13 188 319 640 12 182 424 397
334 Ministerstvo kultury 15 249 131 176 14 928 353 648 15 018 911 330 14 760 379 235 -230 219 846 -167 974 413
335 Ministerstvo zdravotnictví 9 250 443 374 7 350 443 374 10 038 349 373 8 438 349 373 787 905 999 1 087 905 999
336 Ministerstvo spravedlnosti 31 891 409 426 31 792 288 939 31 920 115 445 31 831 488 666 28 706 019 39 199 727
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 171 776 819 171 776 819 168 776 819 168 776 819 -3 000 000 -3 000 000
344 Úřad průmyslového vlastnictví 213 014 292 207 411 792 209 137 712 202 737 712 -3 876 580 -4 674 080
345 Český statistický úřad 1 493 382 719 1 479 426 278 1 929 632 196 1 907 315 363 436 249 477 427 889 085
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 633 798 122 3 627 151 183 3 589 692 079 3 589 692 079 -44 106 043 -37 459 104
348 Český báňský úřad 185 128 512 181 186 009 169 797 761 169 797 761 -15 330 751 -11 388 248
349 Energetický regulační úřad 302 164 728 302 164 728 292 164 728 292 164 728 -10 000 000 -10 000 000
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 258 656 875 258 656 875 253 982 795 253 982 795 -4 674 080 -4 674 080
355 Ústav pro studium totalitních režimů 259 348 252 257 370 322 182 870 322 182 870 322 -76 477 930 -74 500 000
358 Ústavní soud 239 788 895 239 788 895 236 988 895 236 988 895 -2 800 000 -2 800 000
359 Úřad Národní rozpočtové rady 24 925 531 24 925 531 25 075 531 25 075 531 150 000 150 000
361 Akademie věd České republiky 6 563 390 450 6 562 043 000 6 769 651 580 6 769 441 630 206 261 130 207 398 630
362 Národní sportovní agentura 85 923 875 85 923 875 6 981 874 656 6 981 874 656 6 895 950 781 6 895 950 781
371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 34 444 691 34 444 691 32 521 772 32 521 772 -1 922 919 -1 922 919
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 67 310 087 67 310 087 68 215 095 68 215 095 905 008 905 008
373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 311 260 22 311 260 22 311 260 22 311 260 0 0
374 Správa státních hmotných rezerv 2 581 804 229 2 581 804 229 2 751 977 074 2 751 977 074 170 172 845 170 172 845
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 445 248 327 445 248 327 472 914 172 472 914 172 27 665 845 27 665 845
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 452 581 266 452 581 266 469 757 283 469 757 283 17 176 017 17 176 017
377 Technologická agentura České republiky 4 102 464 850 3 723 804 449 4 946 456 032 4 702 358 600 843 991 182 978 554 151
378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 425 317 706 425 317 706 427 932 108 427 932 108 2 614 402 2 614 402
381 Nejvyšší kontrolní úřad 644 751 491 644 751 491 853 603 711 853 603 711 208 852 220 208 852 220
396 Státní dluh 43 810 880 286 43 810 880 286 47 981 880 286 47 981 880 286 4 171 000 000 4 171 000 000
397 Operace státních finančních aktiv 400 000 000 400 000 000 20 445 000 000 20 445 000 000 20 045 000 000 20 045 000 000
398 Všeobecná pokladní správa 163 718 347 439 163 718 347 439 229 929 479 667 229 929 479 667 66 211 132 228 66 211 132 228

*) na rok 2021 jsou rozpočtovány národní výdaje ve výši 25 mld. Kč v kap. MD, které mají vazbu na rozpočtované příjmy z rozpočtu EU (po schválení Národního plánu obnovy); o tuto částku jsou příjmy z rozpočtu EU vyšší než výdaje EU.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář