CZ EN

Ministerstvo financí sestavilo účetní závěrku České republiky za rok 2019

Ministerstvo financí zveřejňuje konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2019. Odborná i laická veřejnost má tak již popáté možnost seznámit se s hospodařením státu jako celku a získat tak přehled o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky. Dále přináší Ministerstvo financí také podrobnou zprávu, která uveřejněné výkazy blíže vysvětluje a analyzuje.

„Občané díky konsolidovaným výkazům mohou fakticky nahlédnout pod pokličku hospodaření státu a získat tak přehled o vlastněném majetku, o zadlužení, o jednotlivých nákladech, které stát vynakládá, nebo o jeho výnosech. Účetní výkazy za Českou republiku přináší ve výsledku vyšší míru transparentnosti, efektivnější hospodaření a vhodně tak doplňují již zveřejňované rozpočtové a statistické informace,“ říká k přínosům konsolidace ministryně financí Alena Schillerová.

Z aktuální účetní závěrky vyplývá, že i v loňském roce pokračovala v nárůstu celková aktiva státu i vlastní kapitál. Majetek státu činí 5 612,0 mld. Kč. Oproti minulému účetnímu období tak jeho hodnota stoupla o 160,7 mld. Kč. Největším podílem jsou na celkové výši majetku zastoupeny stavby, pozemky a samostatné hmotné movité věci v hodnotě 3 662,6 mld. Kč.

Závazky státu včetně rezerv dosahují 3 204,6 mld. Kč. Většinu závazků tvoří vydané dluhopisy ve výši 1 766,2 mld. Kč. Náklady státu se zvýšily o 11,5 % a činí v roce 2019 2 830,8 mld. Kč. K významným faktorům podílejícím se na růstu nákladů patří zvýšení důchodů, růst provozních dotací či sociálních dávek. V porovnání s rokem 2018 byl zaznamenán také nárůst výnosů, a to o 10,9 %. Jejich celková hodnota v roce 2019 dosahuje 2 985,2 mld. Kč. Významný podíl na ní mají především výnosy z daní a poplatků. Česká republika jako celek i v roce 2019 vykazuje zisk, a to ve výši téměř 151 mld. Kč.

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 163 účetních jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, obce, kraje, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti státu jako Skupina ČEZ, Skupina České dráhy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. nebo Letiště Praha, a. s.

2018 2019
TABULKA 1 – PŘEHLED SUBJEKTŮ V KONSOLIDAČNÍM CELKU ČR
Příspěvkové organizace 10 347 10 357
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti 7 039 7 028
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 484 492
Organizační složky státu a státní fondy 285 286
Celkem 18 155 18 163

Následující tabulka uvádí významné hodnoty z účetních výkazů za Českou republiku. Detailnější informace naleznete ve Zprávě o účetních výkazech.

Hodnoty ze souhrnného výkazu majetku a závazků státu 2018 2019 Změna v %
TABULKA 2 – PŘEHLED VÝZNAMNÝCH HODNOT Z ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČR (V MLD. KČ)
Aktiva netto 5 451,3 5 612,0 2,9
Stálá aktiva 4 144,9 4 316,7 4,1
Oběžná aktiva 1 306,5 1 295,3 -0,9
Pasiva 5 451,3 5 612,0 2,9
Vlastní kapitál 2 265,6 2 407,4 6,3
Cizí zdroje 3 185,7 3 204,6 0,6
Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu      
Celkové výnosy 2 691,0 2 985,2 10,9
Celkové náklady 2 539,5 2 830,8 11,5
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období 148,9 150,8 1,3

Další informace o vybraných účetních jednotkách lze nalézt na informačním portálu Monitor.

 

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář