CZ EN

Sněmovna schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, která snižuje celkové příjmy na 1 364,8 mld. Kč a výdaje navyšuje na 1 864,8 mld. Kč.

Schválený schodek 500 mld. Kč reaguje na aktuální vývoj, nová a plánovaná opatření ke stimulaci ekonomiky, potřebu investic na centrální i místní úrovni a podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Jen makroekonomický vývoj bez vlivu přijímaných opatření a změn bude v letošním roce znamenat o téměř 130 mld. Kč nižší příjmy, než jak byly schváleny v loňském roce. Téměř 90 mld. Kč představují náklady opatření na příjmové straně, která zmírňují dopady hospodářské recese pro různé ekonomické subjekty. Typicky se jedná o kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a pro společníky v malých společnostech s ručením omezeným, o program Antivirus, o prominutí minimálních záloh na sociální pojištění pro živnostníky, prominutí pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem, zpětné uplatnění daňové ztráty vůči minulým ziskům, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nebo o přesun služeb cestovního ruchu a kulturních akcí do 10% sazby daně z přidané hodnoty.

Schválený schodek státního rozpočtu rovněž významně stabilizuje ostatní části veřejných financí, stejně jako pomáhá rozpočtům domácností, firem a živnostníků. Například propad příjmů ve zdravotnictví způsobený odpuštěním minimálních záloh osob samostatně výdělečně činným, propadem ekonomiky a zvýšenými výdaji ve zdravotnictví řeší rekordní navýšení platby za státního pojištěnce v celkové výši okolo 27 miliard korun.

Novela zákona reflektuje také pokles příjmů územních samosprávných celků. Kromě alokace prostředků na dotace obcím, které významně převyšují propad v důsledku kompenzačních bonusů, jde o programy související s rozvojem regionů, cestovního ruch, vodohospodářské projekty obcí, transfery na silnice druhé a třetí třídy, investic do rekonstrukcí a modernizací základních a mateřských škol, či nájemních obecních bytů. S regiony jsou bezesporu úzce spjaty investice do kulturních zařízení či podpora lázeňství. Celkově se tak jedná o programy a akce v objemu přes 35 mld. Kč.

Návrh umožní realizovat rekordní investice financované státním rozpočtem, mimo jiné posílením Státního fondu dopravní infrastruktury o 20 miliard korun na již připravené projekty modernizace a výstavby dálničních a železničních staveb.

Příjmy státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 578 118 723 753
změna příjmů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -89 800 000 000
změna příjmů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -60 100 000 000
změna příjmů (současný návrh) -63 400 000 000
příjmy celkem včetně změn 1 364 818 723 753
Výdaje státního rozpočtu částka v Kč
schválený rozpočet 1 618 118 723 753
změna výdajů (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) 70 200 000 000
změna výdajů (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) 39 900 000 000
změna výdajů (současný návrh) 136 600 000 000
výdaje celkem včetně změn 1 864 818 723 753
schodek - schválený -40 000 000 000
schodek – změněný (první novela zákona o státním rozpočtu 2020) -200 000 000 000
schodek – změněný (druhá novela zákona o státním rozpočtu 2020) -300 000 000 000
schodek – změněný (současný návrh) -500 000 000 000

Specifikace jednotlivých změn

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí:

 • Posílení výdajů na Program Antivirus A a Antivirus B o 12 mld. Kč.
 • Posílení dotace na sociální služby (na platy a provozní výdaje) o 5,2 mld. Kč.
 • Výdaje na výstavbu zařízení sociálních služeb v regionech budou zvýšeny o 400 mil. Kč.
 • Alokace 50 mil. Kč na odměny sociálním pracovníkům obcí

2. Ministerstvo kultury:

 • Zvýšení investic do materiálně technické základny státních kulturních zařízení o 1 mld. Kč.

3. Ministerstvo vnitra:

 • Posílení výdajů na sociální dávky o 750 mil. Kč s ohledem ke zvýšenému počtu ukončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vysokému počtu nově přiznávaných výsluhových příspěvků.

4. Ministerstvo pro místní rozvoj:

 • Posílení výdajů o 500 milionů Kč na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku postiženého povodněmi.
 • Poskytnutí 3,8 mld. Kč Kč na národní programy Podpora rozvoje regionů, Podpora revitalizace území, Podpora bydlení, Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou, Podpora územně plánovacích činností obcí, Bezbariérové obce a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.
 • Na podporu lázeňství, které bylo výrazně zasaženo epidemií, je navrženo posílit výdaje této kapitoly o 1 mld. Kč. MMR zpracuje návrh zákona s cílem podpořit poptávku po lázeňských službách a tím zajistit stabilizaci tohoto tradičního odvětví významně zasaženého opatřeními proti šíření koronaviru. Tím dojde k zachování zaměstnanosti v tomto tradičním sektoru hospodářství a v dotčených regionech ČR.

5. Ministerstvo životního prostředí:

 • Posílení výdajů o 2 mld. Kč na financování připravených vodohospodářských projektů obcí realizované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

6. Ministerstvo dopravy:

 • Zvýšení výdajů o 20 mld. Kč pro SFDI na výstavbu a modernizaci železnic, silnic a dálnic. Částka zároveň přispěje k vykrytí předpokládaného poklesu příjmů fondu z daní a mýtného. Zvýšení výdajů na opravy silnic druhé a třetí třídy o 4 mld. Kč.

7. Ministerstvo zemědělství:

 • Zvýšení výdajů o 7 mld. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních a nestátních lesích za rok 2019.
 • Zvýšení výdajů na spolufinancování podpory rozvoje venkova o 3,3 mld. Kč.
 • Zvýšení výdajů o 2,6 mld. Kč na boj se suchem.

8. Správa státních hmotných rezerv:

 • Na financování potravinových zásob v systému státních hmotných rezerv za účelem zvýšení potravinové bezpečnosti ČR je navrženo zvýšit výdaje o 400 mil Kč.

9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Posílení neinvestičních výdajů základních škol, například pořízení digitálních učebních pomůcek o 300 mil. Kč a alokace dalších 200 mil. Kč na posílení kapitoly zejména s ohledem na odměny zaměstnanců dětských domovů.

10. Ministerstvo zdravotnictví

 • Posílení výdajů o 1,75 mld. Kč na odměny zdravotnickým pracovníkům u poskytovatelů pobytových sociálních služeb a na odměny pro zdravotní personál, který nebyl pokryt kompenzační vyhláškou

11. Všeobecná pokladní správa:

 • Příspěvek obcím 12,8 miliardy Kč na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v roce 2020.
 • Prostředky na podporu podnikání 10 miliard Kč.
 • Prostředky na podporu veřejného sektoru 10 mld. Kč (jde o případnou další podporu organizací financovaných jak ze státního rozpočtu, tak i z územních rozpočtů).
 • Dotační program na financování oprav a modernizace škol a školek v obcích do 3000 obyvatel 3,1 miliardy Kč.
 • Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury pro obce do 3000 obyvatel 660 milionů Kč (jde zejména o opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obcí, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů).
 • Zvýšení vládní rozpočtové rezervy o 33,8 miliardy Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář