CZ EN

Motivový obrázek

Ode dneška jsou až do částky 2,5 milionu vypláceni klienti Sberbank

Garanční systém finančního trhu dnes ve středu 9. března 2022 zahájil výplatu náhrad za pohledávky z vkladů u Sberbank CZ. Klienti banky o tom byli zpraveni dopisem s podrobnou informací ohledně výplaty, které probíhají prostřednictvím poboček Komerční banky (KB).

Pokud Váš vklad u Sberbank CZ podléhá pojištění vkladů, máte ode dneška nárok na výplatu základní náhrady až do výše 2 499 500 Kč (ekvivalent zákonem stanoveného limitu 100 tisíc EUR) na jednoho vkladatele bez ohledu na to, zda jsou jeho prostředky umístěny na jednom nebo více účtech. Na výplatu náhrad vkladů má nárok přes 106 tisíc klientů banky, kterým bude vyplaceno 24,2 miliardy korun. Z toho 95 000 klientů jsou fyzické osoby a 11 000 klientů jsou osoby právnické. K výplatě této základní náhrady není potřeba podávat žádnou žádost, nárok na výplatu totiž vzniká ze zákona a stačí si ji tedy jen vyzvednout na některé z poboček Komerční banky. Ze zákona na to máte lhůtu tří let a poté bude nárok na výplatu promlčen.

Nad rámec základní náhrady je v některých případech možné získat ještě náhradu zvýšenou – například pokud Vám na účet v posledních třech měsících přišla úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti určené k bydlení nebo vypořádání společného jmění manželů při rozvodu. S přesnými podmínkami zvýšené náhrady se lze seznámit na stránkách Garančního systému finančního trhu, kde najdete i veškeré další potřebné informace. V případě splnění podmínek může celkové plnění zvýšené náhrady z Fondu pojištění vkladů dosáhnout až 4 999 000 Kč na jednoho vkladatele. Nezbytným předpokladem pro výplatu zvýšené náhrady je nicméně podání žádosti, kterým doložíte nárok na zvýšenou náhradu příslušnými doklady. Tuto žádost je nezbytné doručit Garančnímu systému finančního trhu nejpozději do 28. dubna 2022. Po tomto datu již nebude možné o zvýšené náhrady žádat.

Praktické informace

Komerční banka posílila pro tyto účely dočasně personál a rozšířila otevírací dobu. Poskytování náhrad bude probíhat výhradně v českých korunách na účty vedené v České republice, a to fyzickým a právnickým osobám, které byly vkladateli Sberbank CZ ke dni 28. února 2022:

  • Bezhotovostně pro fyzické osoby, OSVČ a právnické osoby na 241 pobočkách KB
  • Hotovostně pouze pro fyzické osoby – na vybraných 40 pobočkách KB.

Na pobočkách Komerční banky se lidé při vyřizování výplaty náhrady vkladů prokážou platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu), podnikatelé platným průkazem totožnosti a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti. Právnické osoby pak originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. V případě částek vyšších než ekvivalent 15 tisíc EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář