CZ EN

Motivový obrázek

Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března deficitem ve výši 59,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 55,3 mld. Kč.

Za meziročním zlepšením salda o 66,1 mld. Kč stála specifika již ukončeného rozpočtového provizoria doprovázená nižším předfinancováním, menší restrikce související s průběhem epidemie a tomu odpovídající kompenzace ve srovnání s počátkem loňského roku, ale také vyšší daňové výnosy o téměř 14 %. S ohledem na výše uvedené i na aktuální a budoucí důsledky invaze ruských vojsk na Ukrajině lze však ve zbývající části roku očekávat v hospodaření státního rozpočtu spíše pesimističtější vývoj.

Realizujeme konkrétní kroky pomoci domácnostem ohroženým rostoucími cenami hlavně energií. Tato pomoc ale musí zůstat adresná a směřovat těm skutečně potřebným. 

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„O 66 miliard korun lepší výsledek než loni touto dobou je třeba vnímat optikou rozpočtového provizoria a zhruba z jedné čtvrtiny lepším inkasem daní a pojistného, které odpovídá očekávanému plnění rozpočtu. Rozpočtové provizorium skončilo k 21. březnu, jak jsme slíbili, a jasně se ukázalo, že veškeré opoziční strašení před kolapsem hospodaření státu bylo liché,“ uvedl k výsledku hospodaření ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Samozřejmě vnímáme potřebu nových výdajů, ať už v souvislosti s uprchlickou krizí nebo dodatečné výdaje na obranu a bezpečnost. Realizujeme také konkrétní kroky pomoci domácnostem ohroženým rostoucími cenami hlavně energií. Tato pomoc ale musí zůstat adresná a směřovat těm skutečně potřebným. Podle dnešních dat statistického úřadu jsme převzali veřejné finance s deficitem 5,9 % HDP, což je bezmála dvojnásobek fiskálního pravidla EU, ke kterému chceme znovu směřovat. A to určitě nepůjde, budeme-li přijímat líbivá krátkodobá řešení za desítky miliard korun. Takový luxus si nyní kvůli populistické politice minulé vlády jednoduše nemůžeme dovolit," doplnil Zbyněk Stanjura.

Příjmy státního rozpočtu:

Příjmy státního rozpočtu vzrostly na konci března o 4,9 % (+16,5 mld. Kč). K tomu nejvíce přispěly výnosy daňových příjmů včetně pojistného (+9,4 %, +27,1 mld. Kč) s kladným příspěvkem všech hlavních položek vyjma daně z příjmů fyzických osob placené plátci. Naopak poklesly o 8,1 mld. Kč příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů. Meziroční srovnání také zkresloval loňský výnos z aukce kmitočtů (5,6 mld. Kč).

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (-9,5 %, -2,1 mld. Kč) se v meziročním srovnání promítl vliv daňových změn účinných v průběhu roku 2021. Efekt nižšího zdanění, zejména snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka, se projevil v hotovostním plnění až v únoru 2021. Inkaso od února 2022 dále snížilo opětovné zvýšení slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti. Výplata kompenzačního bonusu určená na pomoc drobným podnikatelům snižuje výnos této daně i v roce 2022, její dopad na úrovni státního rozpočtu v objemu 2,5 mld. Kč byl ale meziročně nižší o 2,3 mld. Kč.

Inkaso daně z příjmů právnických osob (+6,1 %, +1,6 mld. Kč), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+49,5 %, +1,9 mld. Kč) je v březnu obvykle razantně posíleno splatností první čtvrtletní zálohy a vyrovnáním daně pro část poplatníků. V meziročním srovnání se projevila opatření ke zmírnění hospodářských dopadů restrikcí. Jedná se především o faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2021.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení nejsou v tomto roce přímo dotčeny legislativní úpravou. Rostoucí zaměstnanost doprovázená zvýšením mezd v soukromém sektoru se promítají do meziročně vyššího inkasa o 4,4 % (+6,2 mld. Kč).

Inkaso daně z přidané hodnoty (+22,9 %, +13,5 mld. Kč) bylo pozitivně ovlivněno oživením ekonomiky, růstem cen a také vyšším počtem pracovních dní. Naopak negativně působilo prominutí daně z přidané hodnoty na vybrané komodity (energie, vakcíny, testy, respirátory).

Ve spotřebních daních (+14,5 %, +4,3 mld. Kč) se začínají promítat známky ekonomického růstu i postupné zrušení opatření zavedených k omezení šíření nákazy nemoci COVID-19. Meziročně rostl výběr u všech komodit, nejvíce pak inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (+24,7 %, +2,2 mld. Kč), dále spotřební daně z minerálních olejů (+9,7 %, +1,6 mld. Kč) a z piva (+15,3 %, +0,1 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu za leden až březen 

DPH - daň z přidané hodnoty
SD - spotřební daně z minerálních olejů, tabákových výrobků včetně surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, piva, vína a meziproduktů, lihu a také včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny
DPPO - daně z příjmů právnických osob z přiznání a vybíraná srážkou
DPFO - daně z příjmů fyzických osob zahrnující daň ze závislé činnosti, z přiznání a vybíranou srážkou
Pojistné - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezahrnuje pojistné na veřejné zdravotní pojištění odváděné zdravotním pojišťovnám
EU/FM - příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, které představují již proplacený podíl EU/FM na financování společných programů s ČR
Ostatní - dopočet do celku daňových i ostatních příjmů nedaňové povahy.

Výdaje státního rozpočtu:

Pro pokles celkových výdajů o 49,5 mld. Kč (-10,7 %) byl z hlediska objemu určující vývoj běžných výdajů (-41,9 mld. Kč, -9,5 %). Ten ovlivnily nižší výplaty protiepidemické pomoci a nerovnoměrné čerpání záloh zasílaných územním samosprávám na financování regionálního školství a sociálních služeb.

Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+4,7 %, +8,3 mld. Kč) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+5,6 %, +7,5 mld. Kč), do jejichž výše se promítla letošní první valorizace o 5,2 %. Z ostatních dávek se zvýšil příspěvek na péči (+0,8 mld. Kč), přídavek na dítě (+0,3 mld. Kč), výsluhový příspěvek (+0,2 mld. Kč) a příspěvek na bydlení (+0,2 mld. Kč). Naopak klesla výplata rodičovského příspěvku (-0,7 mld. Kč) a podpory v nezaměstnanosti (-0,3 mld. Kč).

Zákonem upravené zvýšení měsíčních plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce o 200 Kč na 1 967 Kč proti stavu k 1. lednu 2021 vedlo k meziročnímu růstu o 3,3 mld. Kč (+10,3 %).

Z běžných výdajů nejvíce poklesly transfery podnikatelským subjektům (-65,3 %, -25,2 mld. Kč). V loňském roce úroveň transferů navyšovaly kompenzace vyplácené firmám v souvislosti s nemocí COVID-19 (programy Antivirus A, A plus a B, COVID Gastro-Uzavřené provozovny, COVID-Nájemné a další) s dopadem téměř 19 mld. Kč, v menší míře také předfinancování projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, stejně jako společných programů EU a ČR. Na pokles transferů měly vliv i zálohové dotace na obnovitelné zdroje energie (-3,8 mld. Kč) snížené březnovým zúčtovaním v podobě vratky prostředků ve výši 4,8 mld. Kč (loni 1,0 mld. Kč) a prostředky určené na útlum a odkup dolů OKD, a.s. (-1,1 mld. Kč).

Pokles neinvestičních transferů územním rozpočtům (-24,5 %, -18,3 mld. Kč) nejvíce ovlivnily prostředky na platy pracovníků na středních a základních školách, které i přes růst tarifů pedagogických pracovníků o 2 % klesly o 12,0 mld. Kč z důvodu nesouladu ve vyplácení záloh. Další faktor ke snížení těchto transferů představovaly převody prostředků určených na financování sociálních služeb nižší o 6,4 mld. Kč kvůli jejich předfinancování v roce 2021.

Klesly i transfery příspěvkovým a podobným organizacím (-20,6 %, -4,8 mld. Kč), ovlivněné prozatím nižší podporou určenou vysokým školám a dalším institucím na financování výzkumu, vývoje a inovací. Nižší byly zatím také odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU (-23,3 %, -4,2 mld. Kč), které byly loni v únoru na základě požadavku Evropské komise vyplaceny ve vyšším objemu, a běžné transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (-4,5 mld. Kč). Ten dokázal své běžné výdaje prozatím financovat bez příspěvku státního rozpočtu. Nižší transfery neziskovým a podobným organizacím (-47,5 %, -3,9 mld. Kč) ovlivnila doposud nižší podpora sportu vyplácená Národní sportovní agenturou (-3,0 mld. Kč).

Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj meziročně vyšší o 3,7 mld. Kč (+88,5 %).

Kapitálové výdaje (-32,3 %, -7,6 mld. Kč) státu jsou počátkem roku tradičně nižší, což souvisí s realizací investic převážně ve druhé polovině roku. Za jejich poklesem stály především nižší požadavky Státního fondu dopravní infrastruktury o 5,6 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu za leden až březen 

Platy - platy a související výdaje vyplácené na úrovni organizačních složek státu (tj. bez platů vyplácených ve školství, zdravotnictví, příspěvkových organizacích)
NT SS - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům směřované podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (např. spolkům, fundacím, ústavům, obecně prospěšným společnostem, církvím, politickým stranám a hnutím)
NT VRÚÚ - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které zahrnují především odvod veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce a transfery státním fondům
NT ÚSC - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně představují z velké části dotace na platy v regionálním školství, transfery podle zákona o sociálních službách a příspěvěk na výkon státní správy.
NT PO - neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím představují zejména příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím, ale i dotace vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
Sociální dávky - zejména výdaje na starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody, ale i vyplacené dávky nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi, dávky pro příslušníky ozbrojených sil při skončení služebního poměru či osoby se zdravotním postižením
Jiné NV - ostatní neinvestiční výdaje (dopočet do celku), které zahrnují především běžné provozní výdaje, výdaje na obsluhu státního dluhu, odvody do rozpočtu Evropské unie, kompenzace dopravcům za slevy nařízené státem apod.
Investice - kapitálové výdaje realizované organizačními složkami státu v podobě přímých investic nebo transferů zejména státním fondům, municipalitám, podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím, vysokým školám či veřejným výzkumným institucím.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.