CZ EN

Motivový obrázek

Konsolidovaná účetní závěrka ČR: Zlepšení hospodaření v roce 2022

Ministerstvo financí sestavilo konsolidovanou účetní závěrku České republiky za rok 2022. Veřejnost tak získává příležitost seznámit se s hospodařením státu a získat přehled o struktuře a výši majetku a závazků, nákladech, výnosech a celkovém výsledku hospodaření. Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena na základě účetních záznamů 18 198 subjektů konsolidace státu.

Hlavní skutečnosti roku 2022
Hodnoty ze souhrnného výkazu majetku a závazků státu (v mld. Kč) 2022 2021 Změna
Aktiva netto 7 153,0 6 594,4 8,50%
Stálá aktiva 5 064,1 4 558,8 11,10%
Oběžná aktiva 2 088,9 2 035,6 2,60%
Pasiva 7 153,0 6 594,4 8,50%
Vlastní kapitál 2 136,9 1 918,6 11,40%
Cizí zdroje 5 016,2 4 675,8 7,30%
Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu (v mld. Kč) 2022 2021 Změna
Celkové výnosy 3 295,8 4 686,7 -29,70%
Celkové náklady 3 330,8 4 878,2 -31,70%
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období* -57,1 -194 70,50%

* Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období není prostým rozdílem mezi celkovými výnosy a celkovými náklady, ale je dále upraven o menšinové podíly a podíly na výsledku hospodaření v ekvivalenci.

  • Aktiva státu přesáhla 7 bilionu Kč (7 153,0 mld. Kč, meziročně +8,5 %).
  • Peněžní prostředky konsolidovaných jednotek státu přesáhly 1 bilion Kč (1 002,4 mld. Kč, meziročně +13,5 %).
  • Aktiva státu jsou financována v poměru: vlastní kapitál 29,9 % / cizí zdroje 70,1 %.
  • Vlastní kapitál (čisté jmění) státu dosahuje částky 2 136,9 mld. Kč (meziročně +11,4 %).
  • Cizí zdroje (dluhy) státu meziročně vzrostly o 7,3 % na 5 016,2 mld. Kč.
  • Náklady státu meziročně poklesly o 31,7 % na 3 330,8 mld. Kč a výnosy o 29,7 % na 3 295,8 mld. Kč (pokles vychází ze změny metodiky vykazování derivátových obchodů s komoditami Skupiny ČEZ; změna neměla žádný dopad do výše konsolidovaného výsledku hospodaření, viz příloha č. 1, bod 9.25 Zprávy o účetních výkazech za Českou republiku za rok 2022).
  • Stát jako celek vykazuje za rok 2022 ztrátu ve výši -57,1 mld. Kč (z toho vládní část -183,2 mld. Kč a municipální část +126,1 mld. Kč).
  • Meziroční pokles ztráty (z -194,0 mld. Kč na -57,1 mld. Kč, tj. meziročně +136,8 mld. Kč) vychází zejména z vyšších daňových výnosů státního rozpočtu, skokového zvýšení zisku Skupiny ČEZ a nárůstu sdílených daní do rozpočtů územních samosprávných celků.
  • V knize podrozvahových účtů jsou zachyceny dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (alokace peněžních prostředků EU fondů pro programové období 2021 – 2027) ve výši 600,5 mld. Kč (meziročně +282,5 %).
  • Konsolidované jednotky státu, které se nejvíce podílejí na hodnotě aktiv státu, jsou Ministerstvo financí, Skupina ČEZ, Hlavní město Praha, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státní fond dopravní infrastruktury.

V roce 2022 lze pozorovat zlepšení konsolidovaného výsledku hospodaření, kdy došlo k meziročnímu poklesu ztráty o 136,8 mld. Kč. Ztráta za rok 2022 byla ovlivněna mj. energetickou krizí, vysokou inflací a válečným konfliktem na Ukrajině.

V roce 2022 došlo k poklesu tempa růstu cizích zdrojů (zadlužení) a zároveň k obratu ve vývoji vlastního kapitálu. Cizími zdroji se rozumí především vydané dlouhodobé dluhopisy v celkové hodnotě 2 707,3 mld. Kč, přičemž státní dluhopisy dosahují výše 2 562,4 mld. Kč. K meziročnímu navýšení u Ministerstva financí o 273,5 mld. Kč došlo zejména z důvodu financování deficitu státního rozpočtu.

Do procesu sestavování konsolidované účetní závěrky České republiky bylo zahrnuto 18 198 účetních jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří zejména organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo společnosti s významnou majetkovou účastí státu a územních samospráv.

Přehled subjektů v konsolidačním celku ČR
  2022 2021
Příspěvkové organizace 10 369 10 352
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí 7 014 7 017
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 529 517
Organizační složky státu a státní fondy 286 286
Celkem 18 198 18 172

Konsolidovaná účetní závěrka České republiky sestavená na akruální bázi umožňuje sledovat vývoj hospodaření státu v dlouhodobějším horizontu a vhodně doplňuje Státní závěrečný účet (tj. informace o rozpočtovém hospodaření státu a územních samospráv), který hodnotí výsledky hospodaření na bázi peněžních toků. Údaje z účetnictví a rozpočtu se tak vhodně doplňují a poskytují veřejnosti komplexní informace o hospodaření státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.