CZ EN

Zdaněná energie

Zavedení nových nepřímých daní bude kompenzováno snížením pojistného na sociální zabezpečení či snížením daní z příjmů.

Počátkem příštího roku musí ČR začít zdaňovat elektřinu, zemní plyn a pevná paliva. Ukládají jí to Směrnice Rady 2004/74/ES. Hlavním cílem ekologické daňové reformy je stimulovat ekonomické subjekty k chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva. Předmětem zdanění proto budou statky a služby, jejichž výroba nebo spotřeba vede k prokazatelnému negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

Podle zpráv Eurostatu jsou naše výdaje na elektřinu a další energie, vztažené na paritu kupní síly jedny z nejvyšších v Evropě. Proto je nutné analyzovat možné sociální dopady ekologické reformy. Zavedení nových nepřímých daní proto bude kompenzováno snížením pojistného na sociální zabezpečení (např. zrušení příspěvku na politiku zaměstnanosti) či snížením daní z příjmů. Ekologická daňová reforma zdaněním pevných paliv, elektřiny a zemního plynu přispěje k naplňování národních cílů ČR. Zároveň podporuje tři cíle energetiky: udržitelnost, zabezpečení dodávek a konkurenceschopnost. Zvýhodňuje také obnovitelné zdroje energie a zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu s energiemi. Podle usnesení vlády bude ekologická daňová reforma realizována ve třech etapách: První etapa vychází z úplné implementace Směrnice 2003/96/ES, o zdanění energeproduktů a elektřiny. Ministerstvo financí již připravilo zákony o zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv, které tuto etapu zahájí. Nutná legislativní úprava této etapy byla předložena do vlády, aby mohla být účinná nejpozději od 1. 1. 2008. Byla také zadána studie, která obsahuje zpracování scénářů ekologické daňové reformy a vyhodnocení dopadů jejich realizace. Plátcem daně budou právnické a fyzické osoby, které dodávají pevná paliva, zemní plyn nebo elektřinu konečnému spotřebiteli. Velmi se diskutuje o položkách, které mají být osvobozeny od daně. ČR nyní splňuje všechny minimální sazby dané Směrnicí. Veřejnost se shodla na tom, že by měly být zachovány. Druhá etapa bude věcně a legislativně připravena do konce roku 2008 s předpokládanou realizací v letech 2010-2013. Změní se pravděpodobně jen sazba a možná i rozsah daňových zvýhodnění u pevných paliv, elektřiny a zemního plynu na základě korektury systémů poplatků a jiných nástrojů regulace v oblasti životního prostředí a opatření v oblasti dopravy, které se v budoucnu mohou překvalifikovat na ekologické daně. Dále se předpokládá diferenciace sazeb kvůli snížení množství znečišťujících látek.

Třetí etapa bude připravena do konce roku 2012, realizována má být v letech 2014 až 2017. Po vyhodnocení účinků bude zváženo její prohloubení a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby a také využití přírody. Směrnice má být do českého právního řádu zavedena tak, aby nedošlo ke dvojímu zdanění energií. V návrzích zákonů se počítá se zdaněním vstupů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, elektřina by z nich byla osvobozená. Pokud by se osvobodila celá kombinovaná výroba elektřiny a tepla, významně by klesl výběr daně.

 

Návrh Ministerstva financí na zdanění zemního plynu, pevných paliv a elektřiny

Zemní plyn

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit:
* dnem dodání plynu konečnému spotřebiteli na daňovém území, * dnem spotřeby plynu, u něhož byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, * dnem spotřeby plynu osvobozeného od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, * dnem spotřeby nezdaněného plynu s výjimkou plynu osvobozeného od daně. Plátce daně: * dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, * provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu, * fyzická osoba nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně, * fyzická osoba nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo spotřebovala nezdaněný plyn s výjimkou osvobozeného od daně.

Základ daně:
* množství plynu v MWh spalného tepla. Sazby daně: * pro pohon motorů: postupně až 264,80 Kč/MWh (zachováno nastavení podle platného zákona o spotřebních daních), * pro ostatní užití: 30,60 Kč/MWh.

Osvobození od daně:
* zemní plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý k výrobě elektřiny, * zemní plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území (kromě plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla), * zemní plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý v metalurgických procesech nebo mineralogických postupech, * zemní plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když tak vzniká technologické teplo, * zemní plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, které jsou předmětem daně z minerálních olejů a daně z pevných paliv, ve vlastních prostorách podniku, ve kterém byl tento plyn vyroben (nevztahuje se na spotřebu plynu pro účely nesouvisející s výrobou nebo zpracováním uvedených výrobků, zejména pro pohon vozidel), * zemní plyn maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě a skladování (CÚ může posoudit, zda vzniklé ztráty plynu odpovídají charakteru činnosti plátce daně a obvyklé výši ztrát jiných plátců daně při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně), * zemní plyn, který je v době vstupu na daňové území v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu.

 

Pevná paliva

Předmět daně:
* černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí, * hnědé uhlí, hnědouhelné brikety a aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého jantaru), * koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, retortové uhlí, * ostatní uhlovodíky, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů nebo výrobu tepla.

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit:
* dnem dodání pevných paliv konečnému spotřebiteli na daňovém území, * dnem spotřeby pevných paliv osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahuje, * dnem spotřeby nezdaněných pevných paliv s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně. Plátce daně: * dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, * fyzická osoba nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahuje, * fyzická osoba nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva kromě pevných paliv osvobozených od daně.

Základ daně:
* množství pevných paliv v GJ spalného tepla.

Sazba daně:
* 8,50 Kč/GJ spalného tepla v hořlavině (po přepočtu na tuny vzroste cena černého uhlí max. o 280 Kč/tuna (+ zhruba 53 Kč DPH; zhruba max. 8 %) a 187 Kč/tuna u hnědého uhlí (+ zhruba 35 Kč DPH; zhruba max. 8-12 %).

Osvobození od daně:
* pevná paliva k výrobě elektřiny, * pevná paliva jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po vodách na daňovém území (kromě pevných paliv používaných pro soukromá rekreační plavidla), * pevná paliva v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích, * pevná paliva v metalurgických procesech a k mineralogickým postupům, * pevná paliva k výrobě koksu, * pevná paliva k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když přitom vzniká technologické teplo, * pevná paliva k technologickým účelům v podniku, kde byla pevná paliva vyrobena, * technicky zdůvodněné skutečné ztráty při dopravě a skladování pevných paliv (CÚ může posoudit, zda vzniklé ztráty pevných paliv odpovídají charakteru činnosti plátce a obvyklé výši ztrát jiných plátců při stejné nebo obdobné činnosti a o zjištěný rozdíl upravit základ daně).

 

Elektřina

Předmět daně:
* elektřina.

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit:
* dnem dodání elektřiny konečnému spotřebiteli na daňovém území, * dnem spotřeby elektřiny osvobozené od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, * dnem spotřeby nezdaněné elektřiny s výjimkou elektřiny osvobozené od daně. (Daňová povinnost nevznikne, pokud dodá fyzická osoba nebo právnická osoba, která nabyla zdaněnou elektřinu nebo elektřinu osvobozenou od daně, tuto elektřinu jiné fyzické osobě nebo právnické osobě.)

Plátce daně:
* dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, * provozovatel distribuční a přenos. soustavy, * fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se vztahuje osvobození od daně, * fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu kromě elektřiny osvobozené od daně.

Základ daně:
* množství elektřiny v MWh.

Sazba daně:
* 28,30 Kč/MWh.

Osvobození od daně:
* elektřina: - ekologicky šetrná, - vyrobená v dopravních prostředcích, pokud ji spotřebují, - vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, z pevných paliv nebo spotřební daně v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je tato elektřina spotřebovaná přímo, nebo je výhradně dodávána vedením pro tyto dodávky. * elektřina určená k použití nebo použitá: - k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, - k technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, - ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, - při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové, - při elektrolytických nebo metalurgických procesech, - k mineralogickým postupům.

Pramen: Ministerstvo financí ČR


Zdroj: 24. května 2007, Ekonom, autor: Dana Trezziová.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.