CZ EN

Firemní filantropie

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Představte si, že stojíte v čele mohutného podniku. Jeho produkty, ať už jde o automobily, elektrický proud, anebo třeba hygienické potřeby, ovlivňují životy mnoha občanů. Chcete-li zvýšit prestiž své firmy v očích občanů zákazníků, nabízí se vám například firemní filantropie. Dejme tomu, že banka s celonárodním dosahem finančně podpoří nějakou dobročinnou organizaci. Je vyzkoušeno, že firmy dotující dobročinné projekty jsou u veřejnosti oblíbené. Jenomže co vlastně firemní dobrovolnictví sleduje, pomoc potřebným a trpícím, anebo zvýšení firemního zisku? Také nad tím budou v následujících minutách Radiofóra diskutovat Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců, kterou zdravím do Národního muzea, kde právě začíná vyhlášení vítězů soutěže Top firemní filantrop 2007. Dobrý den, paní Kalousová.

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Dobrý večer.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
A ve studiu vítám Danu Trezziovou, náměstkyni ministra financí odpovědnou mimo jiné za daňové prostředí pro dárcovské subjekty. Dobrý večer i vám.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Dobrý večer.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Posluchačům připomínám, že mohou své dotazy posílat na e-mailovou adresu radioforum@rozhlas.cz nebo také esemesky, naše číslo je 9077703. Paní Kalousová, my už jsme zmínili ale, že vaše Fórum dárců sestavuje ten každoroční žebříček firem, Top firemní filantrop, vy vyhlašujete výsledky za letošek právě teď, můžete už prozradit, kdo je největším firemním donátorem roku 2007?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, máte pravdu v tom, že my vyhlašujeme čtvrtý ročník žebříčku Top firemní filantrop, tedy ročník 2007. Já myslím, že ty výsledky už můžu říct, protože hosté už se na naši slavnost sešli, tak my sledujeme dvě hlavní kategorie, a to je kategorie absolutního objemu, kde největší množství finančních prostředků věnovala společnost ČEZ a potom druhou hlavní kategorií je takzvané procento ze zisku, které firmy na tyto účely věnují, a tady je na tom prvním pomyslném místě společnost Johnson & Jonhson.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste si všimla osobně třeba nějaké české firmy, která není velká co do obratu, ale přitom patří mezi výrazné dárce?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, já musím říct, že to dárcovství firemní v České republice je stále víceméně doménou těch velkých firem, a proto i, ale to je, musím říct, že stejná situace jako v zahraničí, se nám do žebříčku hlásí právě ty firmy větší, nicméně právě ten ukazatel procenta ze zisku je vlastně srovnatelný tím pádem zde na té pomyslné soutěži spolu soupeří jak ty firmy velké, tak firmy střední.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Trezziová, napomáhá české zákonodárství nějak tomu, aby firmy dávaly peníze na dobročinné účely spíše, než třeba na sponzoring sportovních podniků, anebo jinou formu reklamy?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Tak, určitě v české daňové legislativě již řadu let existuje podpora dárcovství, tou základní možností je možnost snížení základu daně z příjmu o poskytnutý dar na specificky vyjmenované účely v zákoně o dani z příjmů. Fyzické osoby mohou odečíst dar ve výši až deset procent daňového základu a právnické osoby až ve výši pět procent svého daňového základu a od roku 2006 byl zvýšen limit, pokud ten dar poskytují veřejným výzkumným ústavům a veřejným vysokým školám, čili určitě ta podpora existuje.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Kalousová, Fórum dárců nabízí kromě jiného a i monitoring a připomínky legislativy, která ovlivňuje příspěvky neziskovým organizacím, co vy si myslíte o legislativním prostředí u nás z tohoto hlediska? V čem je největší překážka, která třeba brání tomu, aby firmy pomáhaly více?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, jak jsem říkala, tak co se týče těch velkých firem, tak musím říct, že to průměrné procento, které firmy věnují ze zisku, se pohybuje někde kolem dvou procent, tím pádem tyto firmy se do toho zákonného limitu v pořádku vejdou. Na druhou stranu jsou střední a malé firmy, u kterých vždy je hlídání toho procenta určitým problémem, protože nikdy během roku nevědí, kolik budou ten zisk v tom daném roce mít. Takže když to srovnám třeba ze situací v zahraničí, ve Spojených státech například, tak tam si mohou menší firmy rozložit ten dar, respektive odpis toho daru třeba na tři po sobě jdoucí daňová období, tím pádem v tom je třeba daňová legislativa ve Spojených státech vůči dárcům vstřícnější.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Trezziová, vaše reakce.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Tak, určitě to je zajímavá myšlenka, možný nápad, nicméně v současné době ministerstvo financí spíše pracuje na zjednodušování daňových zákonů a ne na implementování dalších možností, dalších variant odpočtů.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
My se po celý den ptáme posluchačů, zda věří tomu, že peníze vynaložené na dobročinné účely nacházejí skutečně své správné adresáty a naprostá většina odpovídajících si myslí, že nikoli. Jak se kontroluje, zda ty desítky milionů, které oficiálně věnují třeba energetické anebo telekomunikační firmy skutečně končí na účtech nemocnic, ústavů pro seniory, postižené, nezaopatřené a podobně? Paní Kalousová.

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, ty velké společnosti dnes již mají vypracovány své dárcovské strategie a konkrétně ty firmy, které jsou na prvních místech žebříčku Top firemní filantrop podepisují s každým příjemcem daru smlouvu a také mají systém monitoringu a vyhodnocování, zdali finanční prostředky nejenom že byly využity dobře, ale vysloveně jaký dopad tyto prostředky měly, to znamená, například sledují počet lidí, kterým se díky darům pomohlo nebo jak se změnila oblast životního prostředí nebo zdravotní péče, takže já myslím, že firmy se v tomto ohledu za poslední roky velice zprofesionalizovaly a to možná reakce diváků, kterou jsme slyšeli, se spíš týká filantropie individuální, kde samozřejmě je nutné ze strany neziskových organizací neustále dárcům připomínat a vysvětlovat, na které konkrétní účely jejich peníze šly.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Trezziová, myslí na tu kontrolu nějakým způsobem zákon?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Na tu kontrolu, co se s tím darem děje, na to zákony nebo na to myslí, nebo bylo myšleno zejména vládou. Pokud se jedná o státní podniky nebo obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí státu, v tomto případě vláda svým usnesením z roku 1999 vymezila konkrétní účely a příjemce, kam je možné dary těmito podniky se státní účastí poskytovat, takže to je vlastně jediné omezení, jinak jestli ty dary ministerstvo financí potažmo daňová správa kontroluje pouze jestli ty dary byly opravdu použity na ty účely, na které je možné žádat daňovou úlevu, to znamená konkrétně, že se jednalo o dar na kulturu, školství, sport, zdravotnictví, ekologii, výzkum, vývoj, sociální účely, a tak dále.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme v úvodu zde citovali otázku nebo takovou myšlenku, co tedy vlastně firemní dobrovolnictví sleduje? Mnoho lidí je dost skeptických, paní Kalousová, je to skutečně pomoc potřebným a trpícím, jak vy jste tvrdila, nebo jde především ze strany firem o zvýšení firemního zisku?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Já se teda domnívám, že myslíte firemní dárcovství obecně, protože firemní dobrovolnictví je jenom zapojení zaměstnanců. Tak, víte, je důležité uvědomit si rozdíl skutečně mezi tou individuální dobročinností a mezi firemním dárcovstvím. Firmy jsou instituce, které jsou primárně zřízeny za účelem zisku a i firemní dárcovství je způsob, jakým firmy budují svoji reputaci, budují svoje dobré jméno a chtějí být dobrým sousedem v komunitách, kde fungují a pracují, takže já myslím, že je naprosto v pořádku, že firemní dárcovství je vlastně taková investice do společnosti, kdy firmy samozřejmě neočekávají přímý komerční benefit, ale očekávají nějaký dlouhodobý benefit, například ve zlepšení image nebo třeba ve zvýšení loajality zaměstnanců či zákazníků.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
A to není přímý benefit?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Určitě není, protože přímý benefit je to, co firma očekává, když podpoří například fotbalové mužstvo, velkou reklamu na fotbalovém stadionu a podobně, kde například lze ten benefit nějakým způsobem jasně finančně vyčíslit, a proto i toto partnerství komerční je realizováno na základě smlouvy o reklamě. Zatímco firemní dárcovství je ve velké míře realizováno na základě darů a tím pádem se na ně vztahuje ta daňová problematika, o které mluvila paní náměstkyně.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto tedy potvrzují nějaké výzkumy, že by veřejnost měla firmy s filantropickým zázemím skutečně více v oblibě než ty jiné?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, určitě, my jsme, pro nás se pro Fórum dárců právě dokončila výzkum agentura Factum Invenio, která zjišťovala postoje české veřejnosti a česká veřejnost se k firemnímu dárcovství staví jasně. Osm z deseti lidí chce, aby firmy přispívaly na dobrou věc a dokonce sleduje, zdali se daná firma chová odpovědně a v případě, že se odpovědně chová, tak to zlepšuje její vztah k dané firmě a pokud v té firmě například pracují, tak i zaměstnanci cítí vyšší loajalitu ke svému zaměstnavateli.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to už by někdo namítnout mohl, že to skutečně přímý benefit je. V tisku se objevily zprávy, které ovšem mnohdy dobročinnost diskreditují. Když se vrátím k těm názorům našich posluchačů, můžeme jmenovat například občanského sdružení pro rozvoj vzdělanosti Becario, jehož zakládajícím členem je premiér Topolánek, která ten deklarovaný rozvoj vzdělanosti projevovala především hraním golfu. Paní Trezziová, není možné zákonem určit, co se pod tou činností nazývanou třeba rozvoj vzdělanosti může skrývat a co už ne?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Tak, zákon o daních z příjmů pro účely té dané úlevy akorát definuje, na jaké účely je možno dar poskytnout a pokud dárcovská smlouva opravdu zní na ty účely, tak ten finanční úřad samozřejmě tak s tím darem pracuje.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Kalousová, my jsme zmínili tedy ten případ pana premiéra Topolánka a sdružení Becario. Je něco podobného ve vyspělých demokraciích možné, aby si třeba premiér dovolil být v čele společnosti, která s dobročinností nakládá takovýmto způsobem?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, já teda konkrétní případy nebo srovnání se zahraničím nemám. Já můžu mluvit pouze obecně. Je zcela běžné, že neziskové organizace, které chtějí působit a fungovat transparentně, tak si nechávají vypracovávat nezávislé audity, informují veřejnost o svém hospodaření a publikují výroční zprávu, například na webových stránkách anebo ji i tisknou, takže já myslím, že je samozřejmě na každé neziskové organizaci, zdali, řekněme, principy dobré praxe, které se v neziskovém sektoru nosí a jsou dnes zcela běžné, přijme. A myslím si, že nějaký předpis nebo nějaké striktní normy něco takového upravovat nemají.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Kalousová tu v průběhu té debaty zmínila, že má pocit, že se podnikatelské prostředí a firmy obecně, firemní kultura kultivuje. Paní Trezziová, máte vy stejný dojem? Když hovoříme o dárcovství tady.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Když hovoříme o dárcovství, také se domnívám, že za posledních patnáct, sedmnáct let opravdu ta kultivace toho podnikatelského prostředí je viditelná. Nicméně ...

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Je ale dostatečná?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • To je druhá otázka, protože když mluvíme o firemní filantropii, tak je dobré si uvědomit, co je slovo filantropie, a to je, pochází z řečtiny a znamená lásku k člověku, takže jestliže mluvíme o firemní filantropii, tak bychom měli pokrývat pouze tu část, která hovoří o darech, které byly dány z lásky k člověku.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte pocit, že takových darů je dost?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Jak už říkala paní Kalousová, je to většinou si ty firmy chtějí tím vylepšovat svoji image, než aby tam opravdu byla ta nezištná láska k člověku.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Čím si to vysvětlujete, nebo třeba máte i srovnání se zahraničím, jestli tam ta situace je výrazně jiná?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Tak, asi opravdu jde o tu kultivaci podnikatelského prostředí, nicméně je dobré si uvědomit, že je velký tlak zejména u mezinárodních organizací, společností, na společenskou nebo na společensky odpovědné chování a samozřejmě tento společenský, tento tlak také kultivuje jednání a společenskou odpovědnost našich podnikatelských subjektů.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžou k tomu jakkoli přispět třeba i zákazníci, mají vůbec šanci do něčeho takového promlouvat, paní Trezziová?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Určitě, ti zákazníci mohou přispět tím, že například kupují výrobky od firmy, která třeba je, já nevím, vyrábí ekologicky šetrné výrobky nebo dává dary nebo podporuje transparentně například nějaký dobročinný projekt, čili myslím si, že i zákazníci mohou ovlivnit, kterou firmu zvolit, od koho budou nakupovat.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Kalousová, je to v tuto chvíli ale skutečně tak, že se zákazníci takové, či spotřebitelé takové věci opravdu dozvědí, neulehčují si to firmy někdy jenom tak, že si dají kamsi logo, že pomáháme té a té nadaci té a té nemocnici a jaksi konkrétní efekt nebo konkrétní činnost, kterou ta která firma provádí, už jaksi se nikdo nedozví?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Tak, to je asi případ firma od firmy a nemůžeme takhle asi paušalizovat. Já myslím, že je jakoby musíme odlišovat to, o čem mluvila paní Trezziová, to je to, jestli se firmy chovají odpovědně vůči svým zaměstnancům, k životnímu prostředí, vyrábějí kvalitní produkty a v tomto případě se to zákazník dozví například na obalu výrobku nebo na webových stránkách dané firmy. To firemní dárcovství je napojení na ten byznys těch firem je spíše v té oblasti produktů, které jsou skutečně spojeny s dobrou věcí v rámci takzvaného /nesrozumitelné/ marketingu, to je takové to, když za každý výrobek, který si koupíte, putuje určitá částka na dobrou věc a tam si myslím, že ten trend a zájem veřejnosti v těchto projektech velice roste, zase z toho již zmiňovaného výzkumu vyplývá, že si takovýhle produkt v České republice již koupilo zhruba padesát procent české populace, takže já myslím, že zájem na veřejnosti je a pokud firmy transparentním způsobem informují, kam ty peníze šly a jak byly využity, tak si myslím, že to je, to jsou, to je přesně ten trend, který uvidíme v budoucnu a jsou to ty pozitivní příklady.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme se například ale tenhle týden dozvěděli, že automobilka Škoda Auto bude i v příštím roce sponzorovat cyklistický závod Tour de France. Přitom tedy kvůli dopingovým aférám je Tour de France kontroverzní podnikem, dnes už je asi možné říci, a někteří sponzoři, jak víme, se z něj stáhli. Proč podle vašeho názoru, paní Kalousová, třeba v Mladé Boleslavi v takové chvíli raději nesáhnou po nějakém dobročinném projektu?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Já, upřímně řečeno, nevím, zkuste zavolat do Mladé Boleslavi a zeptat se.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste ale s firmami v denním kontaktu a myslím to spíš jako nahrávku na to, o čem jsme mluvili, jaksi o firemní kultuře.

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Já tomu rozumím, na druhou stranu my, Fórum dárců sleduje investice firem na veřejně prospěšné účely, jako jsou, jako je zdraví, jako je vzdělání, životní prostředí a ten profesionální sport, ten patří do toho ranku reklamy a sponzoringu a v tomto ohledu musíme říct, že se naše organizace neangažuje.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Z druhé strany kdybychom to vzali, paní Trezziová, máte vy pocit, že těch dobročinných projektů, do kterých se i firmy mohou zapojit, je dost? Mají vždy zvučné jméno, tak aby se to firmě vyplatilo?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Určitě by jich mohlo být více. Domnívám se, že takových těch velkých transparentních jasných projektů nikdy dost není a souhlasím i s paní Kalousovou s tím, že ty firmy opravdu dávají jak na tu reklamu, což je v podstatě pro ně okamžitý nebo okamžitá návratnost vynaložených peněz, tak i samozřejmě vedle toho dávají na tu dobročinnost, takže nelze prostě kombinovat a zaměňovat tyto dvě věci v každém podnikatelském subjektu.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Kalousová, měly by podle vašeho názoru nevládní organizace orientující se na dobročinnou činnost přicházet s více nápady?

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
To rozhodně. Já musím říct, že i na straně neziskových organizací jsou určité rezervy v tom, jak se teprve postupně učí oslovovat firemní dárce a nabízet jim své projekty atraktivním a zajímavým způsobem, takže i my, naše organizace se snaží v tomto směru působit a vzděláváme, pracujeme s neziskovými organizacemi v tomto směru samozřejmě, ale musím říct, že když se podíváme pět sedm let zpátky, tak dnes je ta situace mnohem a mnohem lepší a řada firem již má své dlouhodobé partnery na straně neziskových organizací, se kterými pracuje, podporuje je a dokonce zaměstnanci těchto firem chodí dobrovolničit právě do těchto dlouhodobých nebo do těch neziskových organizací, které jsou dlouhodobými partnery.

Lenka KABRHELOVÁ, moderátorka
--------------------
Dámy, já vám oběma děkuji za rozhovor a za návštěvu, ve studiu Radiofóra byla náměstkyně ministerstva financí Dana Trezziová, v Národním muzeu Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Na shledanou.

Pavlína KALOUSOVÁ, výkonná ředitelka, Fórum dárců
--------------------
Na shledanou.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------

 • Na shledanou.

 


Zdroj: 25.10.2007,   ČRo 1 - Radiožurnál, 18:00 Radiofórum


Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.