CZ EN

Dobré výsledky a nová legislativa

Vývoj české ekonomiky v roce 2007 navázal svým pozitivním vývojem na rok předcházející. Zásadní událostí alespoň druhé poloviny loňského roku bylo dění na světových finančních trzích, které bylo zcela ovládáno důsledky krize amerického hypotečního trhu.

Poprvé se hypoteční krize projevila na kapitálových trzích v polovině července, kdy zasáhla americké akciové trhy. O měsíc později se přelila do Evropy, kdy propad cen akcií byl sice citelný, ovšem pouze několikadenní. Nejcitelnější ztráty přišly až po novém roce.

STABILNÍ EKONOMIKA A POSILUJÍCÍ KORUNA

Český finanční trh americká hypoteční krize přímo nezasáhla. Podle šetření ČNB je expozice českých finančních institucí vůči produktům obsahujícím sekuritizované subprime hypotéky (tzv. CDO produkty nebo fondy) velmi nízká a dosahuje řádově desetin procenta aktiv. Mnohem závažnější důsledky by pro český finanční trh mělo zpomalení naší proexportně orientované ekonomiky v důsledku recese v USA, která by se přelila do Evropy. V závěru roku došlo k významnému zpomalení americké ekonomiky, což se promítlo i do ekonomik EU.
Pro ČR byl uplynulý rok ve znamení posilujícího kurzu koruny a příznivých makroekonomických ukazatelů. Ekonomika rostla stabilním vysokým tempem a i nadále docházelo, stejně jako v předchozích letech, k přebytkům obchodní bilance. Na růst inflačních tlaků reagovala ČNB opakovaným zvyšováním úrokových sazeb, naproti tomu v USA úrokové sazby klesaly, což se spolu s hrozbou recese americké ekonomiky projevilo na výrazně vyšším posílení koruny vůči dolaru než euru.
Vývoj ve všech sektorech finančního trhu v ČR lze označit za pozitivní a neohrožující finanční stabilitu.

POZITIVNÍ VÝVOJ FINANČNÍHO SEKTORU

V bankovním sektoru loni vzrostl meziročně celkový objem vkladů o 14,3 % téměř na 2110 mld. Kč a celkový objem úvěrů o 21,4 % na 1554 mld. Kč. Objem korunových vkladů domácností u bank dlouhodobě roste, od roku 2006 dosahuje ročního tempa kolem 10 %, přičemž celkový objem je asi z 55 % tvořen vklady netermínovanými. Stavební spoření zaznamenalo dvouciferný nárůst počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 170 mld. Kč, objem úvěrů ze stavebního spoření dosáhl 179 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o rekordních téměř 44 mld. Kč. Hypoteční úvěry zaznamenaly z hlediska objemu nárůst o 40 %.
Příznivá makroekonomická situace se loni projevila i na kapitálových trzích. Zvýšil se objem obchodů na burzách, včetně nových trhů s finančními deriváty na cenné papíry a elektrickou energii. Ceny akcií převážně rostly a na burzu vstoupily ve druhé polovině roku dvě nové společnosti. Hlavní index pražské burzy PX posílil o 14,2 % až na 1815,1 bodu a rostl již šestý rok v řadě. I když růst BCPP nebyl tak výrazný jako v dřívějších letech, obsadila pražská burza šesté místo mezi hlavními burzami zemí EU 25. Pozoruhodný byl nárůst objemu obchodů RM-S, který se téměř zdvojnásobil na 7,7 mld. Kč. Nové tituly a možnost obchodování některých zahraničních emisí přilákaly na tento mimoburzovní trh nové investory. Rok 2007 byl dalším v řadě stoupajícího zájmu o produkty kolektivního investování. Objem investic v podílových fondech meziročně vzrost téměř o 44 mld. Kč na 315 mld. Kč.

V sektoru penzijních fondů roční dynamika růstu 9,5 % přinesla absolutní přírůstek 342 712 účastníků a nejlepší výsledek v historii; celkově bylo ke konci roku evidováno 3,94 milionu účastníků penzijního připojištění. Objem jejich prostředků přesáhl 162 mld. Kč. Poměrně vysoká propojištěnost je již ve věkových kategoriích čtyřicátníků a padesátníků, další potenciál je nutno hledat u nižších věkových kategorií. K zatraktivnění penzijního připojištění i pro nižší věkové skupiny by měla přispět plánovaná reforma. Pojistný trh po období nevýrazného růstu vzrostl o 8,2 %, zejména zásluhou životního pojištění (14 %).

NOVÁ LEGISLATIVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE

V roce 2007 pokračovalo ministerstvo financí ve svých aktivitách v oblasti rozvoje finančního trhu a ochrany spotřebitele. Připravilo rámcovou politiku ochrany spotřebitele na finančním trhu a začalo ji uvádět v život. V prvním kroku byla připravena strategie finančního vzdělávání, jež je ve spolupráci s Ministerstvem školství postupně promítána do osnov základních a středních škol.

I v tomto roce budou pro český finanční trh velmi podstatné koncepční a legislativní aktivity, k nimž dojde na úrovni EU, ale také penzijní reforma a další témata. Je možné zmínit přípravu nového režimu pro solventnost pojišťovacích institucí Solvency II, na jehož přípravě se MF ČR podílí v evropských výborech.

Ministerstvo financí loni dokončilo novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, transponující směrnici o trzích finančních nástrojů, známou jako MiFID. Pro banky, obchodníky s cennými papíry, regulované trhy i celý kapitálový trh to bude znamenat řadu podstatných změn. Cílem této novely je zlepšit podmínky pro podnikání na českém kapitálovém trhu a zvýšit povinnost informovat investory. Očekáváme, že normu přijme Parlament do letošního léta.

Úplně novým zákonem, které MF ČR připravilo, je zákon o pojišťovnictví. Ten přinese úpravu podmínek pro činnost zajišťoven a implementaci nových evropských pravidel o zajištění.

Mezi hlavní témata bude nepochybně patřit penzijní reforma, v jejímž rámci by mělo dojít k oddělení majetku současných penzijních fondů od majetku účastníků. To přinese zprůhlednění hospodaření fondů a zvýšení jejich důvěryhodnosti a atraktivity. Různé penzijní plány umožní zaujmout výnosově atraktivnější strategie pro mladší účastníky penzijního připojištění. Změna by také měla přinést možnost poskytovat různě zaměřené penzijní plány, zvýšení motivace k vyšším příspěvkům i podporovat výběr důchodu formou doživotních penzí.

Na institucionální integraci dozoru nad finančním trhem navazují pokračující práce na legislativní úpravě vlastního výkonu dohledu tak, aby tato problematika byla koncentrována v jednom souhrnném zákonu.
V předstihu byly započaty rovněž přípravné práce na přijetí jednotné evropské měny eura.


Zdroj: Ekonom, 22.5.2008, rubrika: Top finance, autor: Milan Šimáček, náměstek ministra financí

 

***

Text článku v angličtině:

 

Favourable results and new legislation

The Czech economy in 2007 has continued with the favourable development from the previous year. A significant event, at least in the second half of last year, was the situation on the world financial markets influenced on the whole by the American mortgage market crisis.

The mortgage crisis first appeared on the capital markets in mid-July affecting the American stock markets. One month later, it spilled over into the European markets where the fall in share prices was felt. This, however, lasted only several days. The most serious losses did not occur until after the new year.

STABLE ECONOMY AND THE STRENGTHENING KORUNA

The American mortgage crisis did not directly affect the Czech financial market. According to research carried out by the Czech National Bank, the exposure of Czech financial institutions to products associated with securitised subprime mortgages (i.e. CDO products or funds) is minimal and affects only around one tenth of a per cent of all assets. A much more serious outcome for the Czech financial market would be a slowdown in our export oriented economy as a result of a recession in the USA, which would then spill over into Europe. The American economy slowed down significantly at the end of the year, and this also had an effect on EU economies. For the Czech Republic, the past year was heavily influenced by the strengthening koruna and favourable macroeconomic indicators. The economy grew at a fast and stable rate and continued to record a trade balance surplus, the same as in recent years. The CNB reacted to the rise in inflation pressures by repeatedly increasing interest rates. On the contrary, interest rates in the USA were falling. This, along with the threat of an American recession, led to the koruna strengthening more against the USD than against the EUR. Development in all sectors of the Czech financial market is considered to be positive with no threat to financial stability.

POSITIVE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SECTOR

In the banking sector, the total volume of deposits last year increased year-on-year by 14.3% to about CZK 2.11 trillion and the total volume of credits by 21.4% to CZK 1.554 trillion. The majority of credits to households were in the form of housing loans. Household bank deposits in CZK are increasing over the long run. These deposits have attained an annual growth rate of around 10% since 2006, and non-time deposits make up about 55% of the total volume. Building savings recorded double-digit growth in the number of newly concluded building savings contracts with overall target amounts of CZK 170 billion. The volume of loans from building savings reached CZK 179 billion, which is a record year-on-year increase of around CZK 44 billion. Mortgages recorded growth of 40% with respect to volume. The favourable macroeconomic situation last year also had an impact on the capital markets. The trading volume on stock markets increased, including new markets with share derivatives and electricity. Share prices increased on the whole, and two new companies entered the stock exchange during the second half of the year. The main PX index of the Prague Stock Exchange (PSE) strengthened by 14.2% to 1815.1 points and rose for the sixth year in a row. Although growth on the PSE was not as significant as in past years, it placed sixth among the main stock exchanges of the EU 25 countries. The increase in the volume of RM-S trading was impressive, almost doubling to CZK 7.7 billion. New titles and the possibility of trading certain foreign share issues had attracted new investors to this off-stock exchange market. As in past years, interest in collective investment products had increased once again in 2007. The volume of investment in mutual funds increased year-on-year by about CZK 44 billion to CZK 315 billion. In the pension fund sector, annual growth dynamics of 9.5% led to an absolute rise of 342,712 in participants and record results; there were 3.94 million supplementary pension insurance participants at the end of the year. The volume of funds exceeded CZK 162 billion. Relatively high participation has been recorded for the 40-49 and 50-59 age brackets. Additional potential should be sought in the lower age categories. The planned reform should make supplementary pension insurance more attractive for lower age categories as well. Following a period of insignificant growth, the insurance market increased by 8.2%, primarily thanks to life insurance (14%).

NEW LEGISLATION AND CONSUMER PROTECTION

The Ministry of Finance continued with its activities in 2007 relating to the financial market development and consumer protection. The ministry prepared a comprehensive policy for protecting consumers on the financial market and began implementing this policy. The first step is financial education which, in cooperation with Ministry of Education, will be gradually integrated into the curricula of basic and secondary schools. Conceptual and legislative activities will be very important this year as well for the Czech financial market, which will reach the EU level. Special attention will also be devoted to pension reform and other areas. One area worth mentioning is the new solvency regulations for insurance institutions (Solvency II). The Ministry of Finance has participated in European committees dealing with these solvency regulations. Last year, the Ministry of Finance completed the amendment to the Capital Market Act, incorporating the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). As a result, there will be many substantial changes for banks, securities dealers, regulated markets and the entire capital market. The aim of this amendment is to improve the conditions for doing business on the Czech capital market and to make the duty to inform investors more stringent. We expect Parliament to pass the amendment sometime this year. The insurance act is a completely new act prepared by the Czech Ministry of Finance. This act will regulate the terms for insurance companies and will implement new European rules relating to security. Pension reform will be a main topic of discussion. The reform should separate the assets of current pension funds from the assets of participants. This will make fund performance more transparent and improve the credibility and attractiveness of the funds. Various pension plans will allow more lucrative strategies for younger supplementary pension clients. The change should also help to provide various specialised pension plans, increase motivation for higher contributions, and support the option of lifetime pensions. The ongoing work on the legislative regulation of supervision performance has been harmonised with the institutional integration of financial market supervision so that the issue of supervision may be assimilated into one act. The preparation work for adopting the euro has also been launched in advance.


Author: Milan Šimáček, Deputy minister - Ministry of Finance, Czech Republic

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.