CZ EN

Auditní orgán Ministerstva financí nikoho nešikanuje

"Kontroly šikanují města. Chtějí u nich najít chyby stůj co stůj"
5plus2.cz | 9.9.2013 | Rubrika: stalo se | Strana: 0 | Autor: Tomáš Lánský

Reakce MF:

Článek Tomáše Lánského „Kontroly šikanují města. Chtějí u nich najít chyby stůj co stůj“ obsahuje zkreslené informace. Ministerstvo financí proto uvádí celé vyjádření, které bylo panu redaktorovi zasláno:

Na prvním místě je nutné upozornit, že ve své práci auditoři nepředjímají problémy, naopak vycházejí z předpokladu, že jsou veškeré výdaje projektu způsobilé. Tento předpoklad pak na místě u příjemce dotace ověřují podle jasně vymezených zásad a postupů. Příjemce je povinen poskytnout potřebné podklady k provedení auditu a má vždy možnost vyjádřit se k návrhu zprávy.

Zmíněné vyjádření auditora Ministerstva financí, že "nikdy neodešel ze žádného města s prázdnou" je značně zkreslené. Při zahájení auditu v kanceláři pana starosty na dotaz, zda jsou nálezy časté, bylo odpovězeno, že ano. Za účasti představitelů města a auditního týmu jmenovaný dále sdělil, že bude postupovat objektivně a bude pracovat s každým relevantním dokladem, který bude v rámci auditu předložen.

Projekt Cesta k sousedům byl vybrán saským auditním orgánem, protože se jedná o projekt tzv. přeshraniční spolupráce, kde je "vedoucím" auditním orgánem německá strana. Obecně je možno říci, že auditní orgány všech zemí EU musí postupovat při výběru projektů k auditům podle sofistikovaných metod předepsaných Evropskou komisí, která také správnost výběrů kontroluje.

Rozsah auditu se striktně řídí metodikami, v tomto případě dle saského auditního orgánu, které jsou schváleny Evropskou komisí. Kromě toho má auditní tým povinnost postupovat podle pokynů a doporučení Evropské komise, aplikovat rozsudky Evropského soudního dvora a dalších normativů. Audit byl proveden v souladu s § 13a zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s článkem 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Vlastní auditní zpráva je v současné době připravena k odeslání (předložení) příjemci ve formě návrhu. To znamená, že v této době nelze hovořit o výši finančního postihu. Naopak bude na příjemci dotace, aby argumentoval a doložil auditnímu týmu, že se nejedná o pochybení při čerpání dotace. Teprve po obdržení a zohlednění stanoviska příjemce dotace bude zpracována finální zpráva a audit uzavřen.

Reakce Finanční správy:

K informaci uvedené v článku, že nebylo Finančním úřadem zodpovězeno na dotazy zaslané v předstihu, je třeba uvést, že tyto byly zaslány s požadavkem velice krátkého časového prostoru k jejich zodpovězení, a proto bylo panu redaktorovi nabídnuto osobní setkání na toto téma s tím, že rozhovor je pro vysvětlení a pochopení problematiky kontroly dotací vhodnější. Ze strany redakce byla tato nabídka odmítnuta a bylo sděleno, že článek bude otištěn bez stanoviska úřadu.

Kontrola plnění podmínek daných poskytovatelem dotace je specifickou daňovou kontrolou realizovanou oddělením dotací a finanční kontroly. Příjemce dotace je již v době přijetí prostředků obeznámen s tím, že způsob nakládání s přidělenými prostředky bude předmětem kontroly.

Při realizaci těchto kontrol, které jsou často zahajovány na základě podnětu poskytovatele dotace, přistupuje finanční úřad ke všem subjektům shodně a v souladu se zákonnými normami. V žádném případě nelze kontrolu považovat za šikanozní zásah státního orgánu. Provedení kontroly je pravomocí správce daně a subjekt, který čerpá prostředky poskytnuté formou dotací, musí počítat s tím, že u něj bude kontrola realizována.

V tomto kontextu je potřeba také zásadně odmítnout tvrzení autora článku, že dříve taková kontrola přišla jedna za 69 let. Není zřejmé, z čeho uvedené tvrzení vychází.

Ing. Libor Pilař
ředitel
Finanční úřad pro Liberecký kraj

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.