CZ EN

Systém interního auditu není ohrožen

"Další nesmysl z Letenské"
Zdroj: blog.aktualne.cz | Datum: 30.6.2013 | Rubrika: Názory | Autor: Lukáš Wagenknecht

Reakce MF:

"Ministerstvo financí se rozhodně ohrazuje proti článku, který byl uveřejněn na blogu Aktuálně.cz pod názvem „Další nesmysl z Letenské“. Autor ve svém článku úmyslně nebo z neznalosti problematiky, uvádí zkreslené informace, které mají navodit mylný dojem, že Ministerstvo financí není schopné zavést účinný vnitřní řídící a kontrolní systém a systém interního auditu ve veřejné správě.

Autor podává zkreslující a nepravdivé informace o z jeho pohledu „nové povinnosti“ interních auditorů, která podle něho vyplývá z ustanovení návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, konkrétně o povinnosti organizovat svoji práci tak, aby předběžně posuzovali úplnost a průkaznost účetnictví. Popis role interního auditu při schvalování účetních závěrek je autorem záměrně zkreslen.

Cílem ustanovení navrhované vyhlášky není přenášení odpovědnosti schvalujících osob na interní auditory, ale využití výsledku práce interního auditu jako jednoho z podkladů pro schvalování účetní závěrky.

V právních předpisech, v návrzích novel ani v návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek není vůbec zmíněna podřízenost interního auditu účetním (…udělají z interních auditorů inspekční pracovníky, kteří budou pracovat na písknutí účetních.). Taktéž závěr autora a nutnosti změny organizace práce interního auditu (…organizovat svoji práci tak, aby docházelo k předběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví.) je dezinformací vycházející ze zkresleného (subjektivního) výkladu návrhu novely zákona o finanční kontrole. Text v článku „Ministerstvo tak navrhuje upravit i zákon o finanční kontrole tak, aby roční zpráva obsahovala mimo jiné též uvedení informací relevantních k úplnosti a průkaznosti účetnictví.“ je již zcela nepravdivý. Autor záměrně neuvádí přesné znění novely, tj. změnu obsahu roční zprávy interního auditu. Pokud by autor chtěl čtenáře informovat objektivně, musel by uvést celé znění novelizovaného ustanovení, tedy nikoli „…uvedení informací relevantních k úplnosti a průkaznosti účetnictví“ ale text „Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě předkládané vedoucímu orgánu veřejné správy, která zejména… uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví“.

Závěry autora článku o přehazování odpovědnosti za selhávání v účetnictví na interní auditory nejsou ničím podložené, a jsou tudíž pouze osobními úvahami. Výše uvedenými změnami v právních předpisech se nemění ani odpovědnost za účetnictví, ani rozsah činností interních auditorů. Povinnost interních auditorů plánovat svoji činnost na základě vyhodnocení rizik se absolutně nemění. Rovněž se nemění předmět a funkce interního auditu, ani povinnosti interních auditorů vykonávat činnost podle Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Interní auditor bude nadále ověřovat nastavení a funkčnost řídicího a kontrolního systému, bude ověřovat, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek a jiná aktiva, jejich zdroje financování a hospodaření s nimi. V případě zjištění nedostatků bude nadále požadovat na auditovaném útvaru přijetí opatření k nápravě a bude sledovat, zda opatření k nápravě byla přijata a splněna.

Jak správně autor uvádí, plánování auditů se provádí na základě „rizikovosti jednotlivých procesů“. Nicméně nelze vyloučit situaci, kdy management, na základě analýzy, označí účetnictví jako rizikový proces a zahrne do plánu interního auditu i audit zaměřený na ověření úplnosti a průkaznosti účetnictví. Na základě funkcí interního auditu vyplývajících ze zákona o finanční kontrole má být interní auditor podle vyhlášky jednou z tzv. „dotčených osob“, tedy nikoliv jednou ze schvalujících osob. Zjištění z interních auditů, vykonaných na základě hodnocení rizik, a roční výsledky interního auditu, uvedené v roční zprávě, mohou být pro schvalující orgán jedním z podkladů pro schválení účetní závěrky. Jediná nová povinnost, která by tak měla vyplynout pro interní audit z předmětné vyhlášky, je povinnost uvést v roční zprávě zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví. Samozřejmě za předpokladu, že na základě ročních výsledků své práce interní auditor těmito skutečnostmi disponuje. Je snad toto v rozporu s mezinárodními standardy?"

Miroslav Matej,
náměstek ministra financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.