CZ EN

Kateřina Arajmu: Obcím se snažíme převádět majetek nejen po neznámých vlastnících

Rozhovor s Kateřinou Arajmu, generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Datum vydání: 09.03.2022, Zdroj: Veřejná správa | Rubrika: Rozhovor | Strana 14 | Autor: Marika Vitnerová

* Vedete úřad, který zastupuje stát ve věcech majetkových. Přibližte prosím čtenářům poslání úřadu.

Pestrou agendu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Jednak jsme „právní kanceláří státu“, kdy zastupujeme organizační složky ve vybraných majetkoprávních sporech. Ročně hájíme státu desítky miliard korun a naše úspěšnost dlouhodobě přesahuje 90 %. Díky tomu šetříme státnímu rozpočtu finanční prostředky, které by jinak musely státní instituce vynaložit na externí advokátní kanceláře. Rovněž hospodaříme s vybraným majetkem státu a zajišťujeme jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej prostřednictvím transparentních výběrových řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách nabidkamajetku.cz nebo dražeb. Zároveň se nám daří čistit katastr nemovitostí od nemovitostí zapsaných na zaniklé či nedohledané státní subjekty či na nedostatečně identifikované vlastníky. Pomáháme tím občanům dohledávat jejich rodinný majetek a současně odstraňujeme komplikace pro rozvoj obcí a krajů. Také optimalizujeme rozmístění státních institucí po celé republice. Zjednodušeně řečeno, snažíme se o to, aby veškeré státní instituce sídlily v budovách státu a nepronajímaly si drahé kanceláře. A zároveň aby neplatily zbytečně vysoké výdaje na provoz a údržbu.

* Zmínila jste, že provozujete aukční portál, kde nabízíte nepotřebný majetek. S jakým úspěchem?

Díky elektronickým aukcím se nám daří výrazně zvyšovat příjmy státního rozpočtu. V loňském roce jsme dosáhli druhých nejvyšších příjmů v téměř dvacetileté historii našeho úřadu. Online prodej nepotřebného státního majetku je pro veřejnost stále atraktivnější. Zvlášť v této mimořádně náročné době lidé oceňují možnost nakupovat využitelný, ale pro stát již nepotřebný majetek z pohodlí svého domova. V systému je možný prodej, pronájem i pacht. Přihlášení do elektronických aukcí na webu nabidkamajetku.cz je velmi rychlé a jednoduché, lze i prostřednictvím identifikačního portálu Identita občana. Navíc zájemci naleznou na našich stránkách nejen nabídky našeho úřadu, ale i jiných státních institucí. Elektronický aukční systém jsme vybudovali vlastními silami a spustili v roce 2018. Od této doby do konce ledna letošního roku proběhlo přes 17 tisíc aukcí, v nichž stát získal už přes 1,9 miliardy korun, což je výborný výsledek. Zaznamenali jsme i aukci s rekordními 965 příhozy nebo s nárůstem kupní ceny v aukci i o 249 900 %. V systému je evidováno více než 1,7 milionu unikátních uživatelů. Online nabídka nepotřebného majetku na portálu nabidkamajetku.cz výrazně posiluje transparentnost, veřejnou kontrolu a razantně omezuje korupci. I bez registrace mohou občané online sledovat průběh nakládání s nepotřebným majetkem.

* Spravujete vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťujete jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. Jaký prodej byl v poslední době pro vás nejzajímavější?

Nejzajímavějším a zároveň historicky největším prodejem je aktuálně nabízený Palác Broadway, který se nachází v nejlukrativnější části Prahy. Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost činí 1 miliardu a 50 milionů korun. Zda se nám podaří pro tento objekt najít nového majitele, se dozvíme 9. března. Aktuálně nabízíme také Hanácká kasárna v Olomouci, v tomto případě se jedná o největší prodej nemovitosti ÚZSVM na území Moravy. Zájemci naleznou veškeré informace na našich webových stránkách a veřejnost pak může sledovat průběh aukce online na webu nabidkamajetku.cz. Nabízené nemovitosti i movité věci často doprovázejí i zajímavé příběhy. V loňském roce se nám podařilo prodat například dvanáctikarátový diamant, který byl zabaven falešnému šlechtici z Ostravska. Úspěšně jsme také zvládli prodej virtuální měny bitcoin, která státu připadla rovněž z trestné činnosti. Nemovitostí, která v sobě nese zajímavý příběh a kus historie a pro kterou se nám podařilo najít nového majitele, je bez pochyby Schichtova vila v Ústí nad Labem. Tato výjimečná nemovitost patřila rodině proslulého továrníka vyrábějícího mimo jiné mýdlo s jelenem.

* Jak získáváte majetek do své správy? Kolik stát pro představu vlastní majetku?

Ve své správě máme aktuálně téměř 215 tisíc majetkových položek v účetní hodnotě přesahující 19 miliard korun. Majetek přebíráme jednak od jiných státních institucí, které ho již nepotřebují ke své činnosti, nebo po lidech, kteří zemřou bez dědiců. Rovněž řešíme majetek, který byl použit ke spáchání trestného činu nebo byl v rámci trestné činnosti zabaven. A také získáváme majetek ze soudních úschov či dohledaný majetek po zaniklých státních institucích, které nemají právního nástupce. Možná to některé překvapí, ale náš úřad se stará také o zvířata, která byla svým majitelům odebrána kvůli týrání. Nejčastěji se jedná o psy, koně a kočky, ale v minulosti už jsme se museli postarat například o sklípkana, hroznýše královského nebo želvy.

* Dohledáváte majitele pozemků i nemovitostí, a pokud se nenajde, zjednodušeně řečeno, převedete majetky například na obce. Chápu správně, že tímto způsobem pomáháte obcím, městům a krajům v dalším rozvoji?

Při dohledávání nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se zaměřujeme především na ty, které brání obcím a krajům v jejich rozvoji či výstavbě veřejné infrastruktury. Od roku 2014 jsme zahájili šetření u téměř 80 tisíc nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho se nám již více než 43 tisíc nemovitostí podařilo úspěšně vyřešit. Pokud se nenajde vlastník nemovitosti nebo dědic při dodatečném projednání dědictví, připadne po uplynutí zákonem stanovené doby nemovitost státu zastoupenému naším úřadem. Obcím či krajům je pak možné takový majetek přednostně převést v souladu se zákonem a metodickým materiálem Ministerstva financí. Nicméně obcím se snažíme v souladu s platnými předpisy převádět majetek nejen po neznámých vlastnících. V uplynulém roce jsme obcím zdarma převedli 2 326 nemovitostí v hodnotě přesahující 160 milionů korun. Kraje včetně správ silnic od nás získaly 952 nemovitostí v hodnotě přes 60 milionů korun. V letech 2015 až 2020 jsme na obce a kraje převedli přes 16 tisíc nemovitostí v hodnotě 1,46 miliardy korun.

* Můžete uvést konkrétní případ, kdy úřad získal pozemek či nemovitost, a pak ji převedl zdarma na obec, město, kraj?

Takových případů jsou stovky. Například středočeské Měchenice nedávno získaly pozemek pod místní komunikací k výstavbě kanalizace pro 31 nemovitostí. Původním majitelem pozemku byla fyzická osoba, která se narodila již v roce 1879. S ohledem na datum narození tohoto občana obec Měchenice prostřednictvím našeho úřadu iniciovala jeho prohlášení za mrtvého. Na základě rozhodnutí okresního soudu Praha-západ připadl pozemek do vlastnictví státu a následně mohl být převeden obci. Někdy se ovšem jedná o velmi malé pozemky, například Dolním Věstonicím jsme převedli pozemek pod božími muky.

* Které případy jsou nejčastější? Jak pátráte po majiteli, kdy ukončujete tento proces a co následuje?

Dohledávání neznámých vlastníků představuje časově a mnohdy odborně náročnou činnost, kdy je potřeba vyhledávat informace v matrikách, archivech a v některých případech je nutné spolupracovat i se zahraničními úřady. Navzdory tomu jsme v dohledávání neznámých vlastníků velice úspěšní. Nejčastějším výsledkem šetření je zjištění, že vlastník již nežije, a proto je podán podnět k zahájení dědického řízení. V uplynulém roce se to týkalo takřka 64 % případů. Pokud je následně jako vlastník nemovitosti zapsán náš úřad, postupujeme primárně podle zákona o majetku státu. Nejprve majetek nabídneme jiným státním institucím. Pokud o něj neprojeví zájem, hledáme nového vlastníka mimo stát. Zákon preferuje prodej majetku v transparentních výběrových řízeních nebo dražbách. V určitých případech, kdy jsou splněny podmínky metodického materiálu Ministerstva financí, můžeme majetek přednostně převést obcím i krajům. Naším cílem je podpořit jejich rozvoj.

* Pokud by některá obec potřebovala vyřešit letitý problém s pozemkem nebo nemovitostí, kde je nedohledatelný majitel, kam se má obrátit, aby mohla žádat o převedení do obecního majetku?

Zástupci obcí se mohou obrátit na naše regionální pracoviště, kterých aktuálně máme 53 po celé republice. Zaměstnanci úřadu jim pomohou s dohledáním potřebných dokumentů a vysvětlí možnosti a podmínky, za jakých bude možné jim majetek převést.

* Optimalizujete rozmístění státních institucí na území ČR, zabýváte se zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov. Daří se ušetřit přemísťováním státních zaměstnanců z drahých kanceláří?

Ano, i v této oblasti jsme velmi úspěšní a děláme vše pro to, aby v obcích, kde je to možné, sídlily státní instituce ve státních budovách a nevyužívaly drahé komerční nájmy. Zejména přemísťujeme státní instituce z komerčních nájmů do státních budov. Podle údajů v našem registru jsou státní zaměstnanci umístěni v administrativních budovách celkem v 508 obcích napříč Českou republikou, přičemž již ve 232 obcích státní zaměstnanci sídlí pouze ve státních budovách. V těchto obcích stát již nemusí hradit výdaje za nájemné administrativních budov nestátním subjektům.

* Kolik stát tímto způsobem ročně ušetří na nájemném a provozu?

Ročně se jedná o desítky milionů korun. V roce 2021 jsme uskutečnili 50 dislokačních záměrů, které přinesly úsporu více než 34 milionů korun. Od roku 2015 se podařilo uskutečnit již 451 takových záměrů, díky nimž stát uspořil téměř 209 milionů korun. Tyto ušetřené peníze může stát využít mnohem účelněji.

* V říjnu minulého roku se vláda opětovně zabývala tzv. dislokacemi, tedy situací, kdy některé ORP vykonávají své činnosti v budovách v majetku státu, zatímco jiné musí hospodařit ve svém. Máte za to, že nejnovějším usnesením vlády (923 z 25. října 2021) bude tento problém jednou provždy vyřešen? Neměl by stát na dotčené obce objekty převést, aby došlo k definitivnímu vyřešení situace?

Stát v minulosti stanovil přechodné období, po které mohou obce, na něž byl přenesen výkon státní správy, přednostně využívat státní budovy, přestože o ně projevily zájem státní instituce. Toto „přechodné“ období však trvá již zhruba 20 let. Drtivá většina obcí si svou situaci již vyřešila. Pro zbývajících několik obcí vláda vydala usnesení 923 z loňského roku a schválila poslední prodloužení přechodného období, aby mohly obce svou situaci vyřešit. V obcích, kde o prostory neevidujeme zájem státních institucí, které mají ze zákona přednost, by bylo možné budovy pro přenesený výkon státní správy využívat i nadále.

* Co považujete za svůj dosavadní největší osobní úspěch za sedm let v úřadu?

Podařilo se mi výrazně zvýšit transparentnost a posílit veřejnou kontrolu při prodeji i pronájmu nepotřebného státního majetku. Dostali jsme i několik cen, jako je cena OTEVŘENO, Hlídač státu nás ocenil jako nejtransparentnější organizační složku státu. I Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že hospodaříme transparentně a efektivně. Zásadním průlomem bylo zavedení moderního a transparentního online prodeje nepotřebného státního majetku na webu nabidkamajetku.cz. Systém bychom rádi umožnili využívat i obcím a krajům. Tím by byl prodej veškerého veřejného majetku soustředěn na jedno místo. Bezprizorní státní majetek jsme snížili o více než 85 % a tím jsme i odblokovali rozvoj řady obcí. S městem Česká Lípa jsme spustili pilotní projekt, který pomůže rozvojovým aktivitám města. Pokud se osvědčí, ráda bych jej rozšířila na všechny obce. V oblasti advokátní jsme uzavřeli rekordní počet dohod o zastupování organizačních složek státu před soudy. Od roku 2015 jsme státu uhájili přes půl bilionu korun. Přitom vnitrostátní spory zastupujeme výlučně vlastními zaměstnanci.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.