CZ EN

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2011

V souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009 a se závěry Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 Ministerstvo financí provozuje protikorupční telefonní linku 257 043 800 a elektronickou adresu korupce@mfcr.cz, pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání v resortu. Kontaktní linka Ministerstva financí a e-mailová adresa jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání. Od 1. 1. 2011 je provoz obou nástrojů zajištěn podle usnesení vlády ČR č. 1 ze dne 5. ledna 2011 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, která byla aktualizována usneseními vlády č. 65 ze dne 19. ledna, č. 370 ze dne 18. května 2011 a č. 837 ze dne 18. května 2011.

Veřejnost je informována o telefonických a e-mailových podáních, poukazujících na korupci prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí www.mfcr.cz - odkazy: Protikorupční linka, kde je uveden přehled o počtu přijatých informací a výsledek jejich vypořádání.

Protikorupční linka 257 043 800 a e-mailová adresa korupce@mfcr.cz je od roku 2004 využívána pro oznamování případů korupčního jednání v resortu financí, tj. na Ministerstvu financí, finančních ředitelstvích, finančních úřadech, u celní správy, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a také pro příjem informací na podezření z korupce a případných nesrovnalostí v oblasti realizace programů Evropské unie.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky a e-mailové adrese je zajištěna informačním letákem, který je součástí vývěsky resortních úřadů. Rovněž je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí a resortních organizací. Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové schránky.

Všechny přijaté podněty a informace jsou evidovány v elektronické databázi, která zajišťuje přehled o přijatých oznámeních, jejich zpracování a výsledku vyhodnocení. Nejedná se tedy pouze o korupci, obsah oznámení je členěn v kategorii přijatých informací, což jsou daňové úniky, dotace, výběrová řízení, prostředky EU, celní správa, hospodaření měst a obcí apod. Předmětem hovorů bývají také různé dotazy a žádosti, mnohdy nesouvisející s resortem Ministerstva financí. Tato oznámení se zaznamenávají do kategorie ostatní a vyřizují se doporučením kontaktovat příslušný správní orgán nebo jsou volající upozorňováni na existující protikorupční linky. V rámci spolupráce s Ministerstvem vnitra je oznamovatelům doporučována také protikorupční linka 199, kterou provozuje v současné době nevládní nezisková organizace Oživení, o. s.

Prošetřovány jsou nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, kteří uvedou jméno a své kontaktní spojení, ale také anonymní podání. V případě, že oznamovatel nesdělí na vyžádání doplňující informace k přijaté zprávě, stává se oznámení nešetřitelným a odkládá se. Závažná podání jsou ihned postoupena Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, k prověření.

Považujeme za důležité zdůraznit, že výsledky vyhodnocení nevypovídají pouze o korupčních případech, ale o všech přijatých oznámeních na protikorupční linku a e-mailovou adresu.

V níže uvedené tabulce je uveden přehled přijatých oznámení za poslední tři roky, ze kterého je patrné, že oproti roku 2010 došlo ke zvýšení nárůstu oznámení o 9, tj. o 16%.  

Období Počet oznámení z protikorupční linky
(telefonicky)
Počet oznámení z emailové adresy
( písemně)
Počet oznámení celkem
Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
2009 15 24 39
2010 26 31 57
2011 32 34 66

 

Zdroj: Odbor 56 - Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 29. února 2012

Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo přijato celkem 66 oznámení, z toho 32 na linku a 34 na e-mailovou adresu. Využívání obou nástrojů je rovnoměrné. Z celkového počtu 66 oznámených informací bylo 24 anonymních, 42 oznamovatelů uvedlo své kontaktní údaje.

Kategorie informace Počet
Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
Korupce na Ministerstvu financí 2
Korupce na finančních ředitelstvích 0
Korupce na finančních úřadech 1
Korupce u Celní správy 0
Korupce u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
Korupce ostatní 6
Daně 10
Dotace 1
Prostředky EU 1
Státní majetek 1
Výběrové řízení 5
Cenová kontrola 0
Celní správa 1
Celní řízení 2
Hospodaření měst a obcí 6
Ostatní 30
Předáno orgánům činným v trestním řízení 5

Pozn.: Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 29. února 2012

Způsob vyhodnocení oznámení Počet
Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení
Potvrzeno 0
Částečně potvrzeno 0
Nepotvrzeno 7
V šetření 0
Dotazy 34
Postoupeno správci daně 8
Nepřísluší MF 17

Celkem

66

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 29. února 2012

Celkem devět oznámení obsahovala korupční prvky, z toho na korupci v resortu Ministerstva financí poukazovala tři oznámení, tj. stejně jako v roce 2010. Šest oznámení nepříslušelo Ministerstvu financí, je zařazeno v kategorii korupce ostatní, což je o 5 oznámení více oproti roku 2010.

Za sledované období r. 2011 bylo orgánům činným v trestním řízení předáno pět oznámení, tj. o dvě více než v roce 2010. S resortem Ministerstva financí souvisela dvě oznámení, tři byla z kategorie korupce ostatní. Předmětem korupčního podezření byla finanční částka doručená v obálce přes podatelnu pracovnici finančního úřadu. Šetřením se zjistilo, že se jednalo se o vyřizování osobního sporu pracovnice, nesouvisející s činností finančního úřadu. Druhé oznámení upozorňovalo na nestandardní postup finančního úřadu v souvislosti s dražbou nemovitosti dlužníka, které je prošetřováno orgány činnými v trestním řízení. Z toho důvodu již Ministerstvo financí do případu nezasahuje.

Předmětem dalšího korupčního podezření byl střet zájmů pracovníka Ministerstva financí, který údajně zneužíval svého postavení. Pisatel uvedl, že oznámení současně postoupil také orgánům činným v trestním řízení, což se nepotvrdilo. Na Ministerstvu financí se oznámením zabývali pracovníci oddělení Inspekce. Na jejich žádost o osobní jednání a doplnění zaslaných informací pisatel nereagoval. Po prošetření ve spolupráci s Policií ČR konstatovali, že se jedná o nepravdivé nařčení prostřednictvím anonymního podání.

V kategorii korupce ostatní se jednalo o podezřelé získávání zakázek při výběrovém řízení a upozornění na možné podvody ředitele školy. Další korupční oznámení byla pro nedostatek konkrétních údajů nešetřitelná. Jejich obsah směřoval k hospodaření obcí. Oznamovatelé byli požádáni, aby upřesnili svá podezření a kontaktovali sami Ministerstvo vnitra nebo Policii ČR.

V souvislosti s Celní správou byla přijata tři oznámení, z toho dvě poukazovala na průtahy při celním řízení. Jeden pisatel měl zájem o práci na celním úřadě. Oznamovatelům byl sdělen kontakt na příslušný útvar Generálního ředitelství cel, kterému příslušelo řešení požadovaného oznámení.

Předmětem dalších oznámení byla daňová problematika. V 10 případech byla doručena upozornění na možné daňové úniky a podněty k daňové kontrole. Oznámení z oblasti daní byla postupována prostřednictvím Samostatného oddělení 904 – Správní činnosti Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a následnému prošetření příslušným správcem daně. V některých případech se oznamovatelé domnívali že finanční úřady jejich oznámení neřeší a svá upozornění zasílali opakovaně. Je třeba vzít v úvahu, že správce daně obdržené podání vyhodnotí a rozhodne jakým způsobem ho využije či nevyužije při správě daní. Dle ust. § 52 odst. 1 daňového řádu jsou úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. S ohledem na tuto skutečnost nemohou kontrolní orgány poskytovat oznamovatelům informace získané při správě daní vztahující se k řešení jejich oznámení.
Obsahem přijatých podání jsou i dotazy, jakým způsobem mohou podat oznámení na daňové úniky. V odpovědi je tazatelům sdělováno, že se mohou obrátit písemnou formou přímo na místně příslušný finanční úřad a poskytnout mu konkrétní a šetřitelné informace zdůvodňující podezření z daňových úniků.

Do kategorie prostředky EU bylo přijato jedno anonymní oznámení, které poukazovalo na zneužití dotací EU. Provedenou kontrolou se pochybnosti o správnosti čerpání a účtování dotací nepotvrdily.

V jednom případě bylo zaznamenáno oznámení na porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých ze státního rozpočtu kapitolou MŠMT, které se prověřením neprokázalo.

V pěti případech bylo doručeno upozornění na nesrovnalosti při výběrovém řízení, tj. stejně jako v roce 2010. Podněty nepříslušely Ministerstvu financí. Současně byly zaslány oznamovatelem věcně příslušnému orgánu, proto je Ministerstvo financí už dále nepostupovalo. Týkaly se žádosti o prošetření výběrového řízení na prodej nemovitosti a přešetření výběrového řízení při získání veřejné zakázky.

K problematice hospodaření měst a obcí se vztahovalo šest podnětů. Obsahem těchto podnětů se zabývá odbor kontroly Ministerstva financí, v jehož působnosti je dozor státu nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb.

Předmětem přijatých informací jsou také dotazy, žádosti a stížnosti s různým zaměřením. Oproti roku 2010 se jejich počet zvýšil ze 14 tj. na 34 dotazů, tj. o 142%. Jedná se o nejvýraznější rozdíl oproti roku 2010, kdy volající žádali o poskytnutí různý informací, a to i bez souvislosti s působností Ministerstva financí. Obsah je zaznamenán převážně v kategorii ostatní, ale zasahuje i do dalších kategorií. Jednalo se např. o dotaz, kam nahlásit podezření z oblasti daňových úniků, žádost o prošetření oprávněnosti invalidního důchodu, nesouhlas s exekucí, upozornění na jednání starosty obce a žádosti o prověření hospodaření obcí.

Z celkového počtu přijatých oznámení jich 17 nepříslušelo resortu Ministerstva financí, ale vztahovalo se k působnosti jiných úřadů. Podání s konkrétním obsahem byla postoupena příslušným správním orgánům.

Závěr:

Z uvedených informací vyplývá, že v roce 2011 byla protikorupční linka a e-mailová adresa Ministerstva financí využívána občany stejně jako v předchozích letech k vyřizování podnětů vztahujících se k činnosti veřejné správy. Ve většině případů přijaté informace s korupcí přímo nesouvisejí, avšak upozorňují na možné protiprávní jednání a nekalé praktiky na pracovištích. Umožňují tak zabezpečovat komunikaci mezi veřejnou správou a občany při podávání a vyřizování stížností. Rovněž plní informační a poradenskou funkci při zprostředkování odpovědi volajícím o dalším postupu řešení jejich požadavku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář