CZ EN

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012

Ministerstvo financí provozuje od roku 2004 protikorupční telefonní linku 257 043 800 a elektronickou adresu korupce@mfcr.cz, pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání v resortu.  Kontaktní linka Ministerstva financí a e-mailová adresa jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Protikorupční linka a e-mailová adresa korupce@mfcr.cz byla využívána v roce 2012 pro oznamování případů korupčního jednání v resortu financí, tj. na Ministerstvu financí, u finanční a  celní správy, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a také pro příjem informací na podezření z korupce a případných nesrovnalostí v oblasti realizace programů Evropské unie.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky a e-mailové adrese je zajištěna informačním letákem, který je součástí vývěsky resortních úřadů. Rovněž je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí a resortních organizací. Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové schránky.

Všechny přijaté podněty a informace byly evidovány v elektronické databázi, která zajišťuje přehled o přijatých oznámeních, jejich zpracování a výsledku vyhodnocení. Nejedná se tedy pouze o korupci, obsah oznámení je členěn v kategorii přijatých informací, což jsou daňové úniky, dotace, výběrová řízení, prostředky EU, celní správa, hospodaření měst a obcí apod. Předmětem hovorů byly také různé dotazy a žádosti, mnohdy nesouvisející s resortem Ministerstva financí. Tato oznámení se zaznamenávají do kategorie ostatní a vyřizují se doporučením kontaktovat příslušný správní orgán nebo jsou volající upozorňováni na existující protikorupční linky. V rámci spolupráce s Ministerstvem vnitra byla do 30. 4. 2012 oznamovatelům doporučována také protikorupční linka 199, kterou provozovala nevládní nezisková organizace Oživení, o. s.

Prošetřovány byly nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, kteří uvedli jméno a své kontaktní spojení, ale také anonymní podání. V případě, že oznamovatel nesdělil na vyžádání doplňující informace k přijaté zprávě, oznámení se pro nešetřitelnost odložilo. Závažná podání byla ihned postoupena Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, k prověření.

Veřejnost je informována o telefonických a e-mailových podáních, poukazujících na korupci prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí www.mfcr.cz - odkazy: Veřejnost\Ministerstvo\Ministerstvo financí\Protikorupční linka, kde je uveden přehled o počtu přijatých informací a výsledek jejich vypořádání.

Považujeme za důležité zdůraznit, že výsledky vyhodnocení nevypovídají pouze o korupčních případech, ale o všech přijatých oznámeních na protikorupční linku a e-mailovou adresu.

V níže uvedené tabulce je uveden přehled přijatých oznámení za poslední tři roky, ze kterého je patrné, že oproti roku 2011 došlo ke snížení počtu o 17 oznámení.

Období Počet oznámení z protikorupční linky
(telefonicky)
Počet oznámení z emailové adresy
( písemně)
Počet oznámení celkem
Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
2010 26 24 50
2011 32 34 66
2012 9 40 49

 

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013

Za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo přijato celkem 49 oznámení, z toho 9 telefonicky a 40 písemně na e-mailovou adresu. Z celkového počtu 49 oznámených informací bylo 23 anonymních, 26 oznamovatelů uvedlo své kontaktní údaje. Oznamovatelé dávali přednost elektronickému způsobu komunikace.

Kategorie informace Počet
Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
Korupce na Ministerstvu financí 0
Korupce na finančních ředitelstvích 1
Korupce na finančních úřadech 3
Korupce u Celní správy 0
Korupce u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
Korupce ostatní 0
Daně 13
Dotace 2
Prostředky EU 4
Státní majetek 1
Výběrové řízení 4
Cenová kontrola 1
Celní správa 2
Celní řízení 0
Hospodaření měst a obcí 4
Ostatní 14

Pozn.: Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika  kategorií

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013

Způsob vyhodnocení oznámení Počet
Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení
Potvrzeno 0
Částečně potvrzeno 0
Nepotvrzeno 7
V šetření 0
Dotazy 17
Postoupeno správci daně nebo včetně příslušného orgánu 20
Odloženo 5

Celkem

49

Z toho předáno orgánům činným v trestním řízení

4

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013

Na korupci v resortu Ministerstva financí, poukazovala 4 oznámení tj. o 1 více, než v roce 2011. Jedno oznámení souviselo s finančním ředitelstvím a tři se vztahovala k finančním úřadům. Věcně se jednalo o možnou spojitost pracovníků správce daně s daňovým subjektem a jejich zvýhodnění při daňové kontrole nebo při vyřizování odvolání. Prošetřením provedeným Generálním finančním ředitelstvím se nařčení pracovníků nepotvrdila. Jedno oznámení bylo předáno Policii ČR k využití.

Orgánům činným v trestním řízení byla předána celkem čtyři oznámení, tj. o jedno méně, než v roce 2011. Dvě oznámení Ministerstvu financí nepříslušela a byla zařazena do kategorie ostatní. Předmětem dalších dvou bylo výše uvedené podezření z korupce pracovníků finančního úřadu a zneužití e-mailové adresy Ministerstva financí, spočívající v zasílání elektronických informačních zpráv podnikajícím subjektům k vylákání osobních nebo obchodních údajů. Uvedená adresa na Ministerstvu financí neexistovala.

V souvislosti s Celní správou byla přijata dvě oznámení, z toho jedno upozorňovalo na nelegální výrobu alkoholu a druhé vyjadřovalo nesouhlas s rušením celního úřadu. Oznámení byla postoupena příslušnému útvaru Generálního ředitelství cel, který má v působnosti řešení požadovaných oznámení.

Nejrozsáhlejší skupinu oznámení zahrnuje daňová problematika, u které došlo k mírnému zvýšení oproti roku 2011 o 3 podněty. Ve 13 případech byla doručena upozornění na možné daňové úniky a podněty k daňové kontrole. Oznámení z oblasti daní byla postupována prostřednictvím Samostatného oddělení 904 – Správní činnosti Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a následnému prošetření příslušným správcem daně. Je třeba vzít v úvahu, že správce daně obdržené podání vyhodnotí a rozhodne jakým způsobem ho využije či nevyužije při správě daní. Dle ust. § 52 odst. 1 daňového řádu č. 280/2009 Sb., jsou úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. S ohledem na tuto skutečnost nemohou kontrolní orgány poskytovat oznamovatelům informace získané při správě daní vztahující se k řešení jejich oznámení.

Zájem oznamovatelů byl zaznamenán v oblasti prostředků EU. Do kategorie prostředky EU byla zařazena 4 oznámení, tj. o 3 více oproti roku 2011. Obsahem byly pochybnosti o správnosti čerpání a využití dotací z fondů EU. Podněty ke kontrole čerpání dotací byly postoupeny příslušným správním orgánům.

Stejně jako v předchozích letech byly přijaty informace, které směřovaly k hospodaření obcí, např. při pochybnostech o veřejných zakázkách.

K problematice hospodaření měst a obcí se vztahovaly čtyři podněty. Obsahem těchto podnětů se zabýval odbor kontroly Ministerstva financí, v jehož působnosti je dozor státu nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb.

Předmětem přijatých informací byly dotazy a žádosti s různým zaměřením. Oproti roku 2011 se jejich počet snížil ze 34 na 17 dotazů. Volající žádali o poskytnutí různých informací, a to i bez souvislosti s působností Ministerstva financí. Obsah byl zaznamenán převážně v kategorii ostatní. Např. se jednalo o dotazy, jakým způsobem lze podat oznámení na daňové úniky. V odpovědi bylo tazatelům sdělováno, že se mohou obrátit písemnou formou přímo na místně příslušný finanční úřad a poskytnout mu konkrétní a šetřitelné informace zdůvodňující podezření z daňových úniků.

V souvislosti se zrušením protikorupční linky 199 byl zaregistrován dotaz na způsob oznamování korupčních podezření. V odpovědi bylo doporučeno obrátit se přímo na orgány činné v trestním řízení.

Závěr:

Protikorupční linka a e-mailová adresa Ministerstva financí byla v roce 2012 využívána, stejně jako v předchozích letech, k vyřizování podnětů občanů vztahujících se k činnosti veřejné správy. Ve většině případů přijaté informace s korupcí přímo nesouvisely, avšak upozorňovaly na možné protiprávní jednání. Prostřednictvím těchto nástrojů je zajištěna komunikace mezi Ministerstvem financí a občany při podávání a vyřizování stížností.

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.