CZ EN

Rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.
  Schválený rozpočet 2019 SDV 2020 SDV 2021
Ukazatele organizační složky státu - Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 509 247 288 198 671 000 159 571 000
Výdaje celkem 2 832 626 074 2 489 116 141 2 489 116 141
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 1 000 000 1 000 000 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 508 247 288 197 671 000 159 571 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 271 698 362 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 71 477 726 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 165 071 200 197 671 000 159 571 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 0 0 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 832 626 074 2 489 116 141 2 489 116 141
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 986 306 778 835 722 027 835 722 027
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 334 896 081 284 145 489 284 145 489
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 19 304 047 16 335 435 16 335 435
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 93 677 422 92 706 163 92 706 163
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 870 141 767 724 065 552 724 065 552
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 50 000 50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 305 507 488 56 871 386 58 949 329
v tom: ze státního rozpočtu 33 809 126 56 871 386 58 949 329
  podíl rozpočtu Evropské unie 271 698 362 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 104 098 738 44 002 736 42 431 426
v tom: ze státního rozpočtu 32 621 012 44 002 736 42 431 426
  podíl prostředků finančních mechanismů 71 477 726 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 436 407 424 455 261 400 458 903 100

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář